одобрен

СЕБРА-2015-07-01

Уникален идентификатор:  64c08960-4a4c-4acb-b36d-f9cfd804be1f

бюджет плащания

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-08-05 17:31:50
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2019-02-18 17:47:01
  • Последно променил: migrate_data

"I. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА"

01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27 71119.16000000003
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 843.49
10 xxxx Издръжка 438 2129380.469999999
18 xxxx Други разходи 6 256.44
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 19 2686313.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 48850
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11 3359595.71
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7 36136.67999999999
88 xxxx Средства на разпореждане 10 243480
90 xxxx Възстановени приходи 6 1217.45
91 xxxx Теглене на BGN в брой 44 392469.65
92 xxxx Закупуване на валута в брой 35 65690.67999999999
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 89 88982.91
98 xxxx Други операции в БНБ 32 -6550.22
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 30 15217300
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 5 108643.31
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 4 479364
xxxx Други трансфери за общини 64 641901.99
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 6 209503.49
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Субсидии и капиталови трансфери за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел 27 995931
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 40 309224.69
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 3 25973066.3
Общо:  913 53052720.25999999
ПЛАЩАНИЯ ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА
Народно събрание ( 001******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 300000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 26588.18
Общо:  9 326588.18
Администрация на президента ( 002******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 5000
Общо:  1 5000
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 7848.2
18 xxxx Други разходи 3 276
Общо:  8 8124.2
Сметна палата ( 005******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 917.45
Общо:  11 917.45
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3570.3
10 xxxx Издръжка 2 425.4
88 xxxx Средства на разпореждане 1 11940
90 xxxx Възстановени приходи 1 381
Общо:  5 16316.7
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 19 460044.8
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 33.25
Общо:  20 460078.05
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 78.23
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -200
Общо:  4 -121.77
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 83 288763.09
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 4448.95
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1327.96
90 xxxx Възстановени приходи 2 110
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 -1327.96
Общо:  90 293322.04
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 3000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 11734.98
Общо:  6 14734.98
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 10000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 6432.55
Общо:  9 16432.55
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9 55013.5
Общо:  9 55013.5
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 23231.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 450
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5 7985.33
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 17588.37
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 18 12919.43
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -38.41
Общо:  37 62136.17
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 25553.59
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 3 16200
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1152
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 16 -11267.53
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -131.39
Общо:  36 31506.67
Минстерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1500
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 5500
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 5867.49
Общо:  3 12867.49
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3221.21
90 xxxx Възстановени приходи 1 600
Общо:  10 3821.21
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17 8495.049999999999
10 xxxx Издръжка 111 753300.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4 1400988.67
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 23702.4
88 xxxx Средства на разпореждане 6 107134.04
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  151 2293620.64
Министерство на земеделието и храните ( 022******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 23644.36
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 843.49
10 xxxx Издръжка 42 40050.37
88 xxxx Средства на разпореждане 1 78
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1500
Общо:  52 63116.22
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 424288.9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 7815.5
Общо:  13 432104.4
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 10410.72
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 8 0
Общо:  15 10410.72
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 2551.88
Общо:  6 2551.88
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 58.68
18 xxxx Други разходи 3 -19.56
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 -39.12
Общо:  12 0
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 8000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 618.8200000000001
Общо:  2 8618.82
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 297.61
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  3 297.61
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 117.44
10 xxxx Издръжка 2 1106.71
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 3520.49
Общо:  4 4744.64
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 35 5911.2
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 4000
Общо:  36 9911.200000000001
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 1010.76
10 xxxx Издръжка 24 21031.97
90 xxxx Възстановени приходи 2 126.45
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 6958.35
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  35 29127.53
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 50000
98 xxxx Други операции в БНБ 7 -4000
Общо:  10 46000
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 6785
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 9.779999999999999
Общо:  18 6794.78
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 30000
10 xxxx Издръжка 1 5867.49
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
Общо:  10 35867.49
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 3000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 3911.66
Общо:  6 6911.66
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 2000
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
Общо:  5 2000
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 20000
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
Общо:  5 20000
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 13 -680.42
Общо:  13 -680.42
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 123000
Общо:  1 123000
Софийски университет "Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4281.25
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 4760.49
Общо:  4 9041.74
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7 112.14
Общо:  7 112.14
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1000
Общо:  1 1000
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 3179.8
Общо:  3 3179.8
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 3799.43
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 2017.03
Общо:  15 5816.46
Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 5000
Общо:  1 5000
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 832.73
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 48400
Общо:  5 49232.73
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 8633.120000000001
Общо:  14 8633.120000000001
Национален фонд - Кохезионен фонд ( 981******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 7066.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 170186.54
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  4 177253.34
Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие ( 982******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 15 2670031.9
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5 1787268.5
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  22 4457300.4
Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Код Описание Брой Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1 81.16
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  3 81.16
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Описание Брой Сума
Трансфери за местни дейности за общини 30 15217300
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 5 108643.31
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 4 479364
Общо:  39 15805307.31
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Описание Брой Сума
Други трансфери за общини 64 641901.99
Общо:  64 641901.99
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Описание Брой Сума
Временни безлихвени заеми за общини 6 209503.49
Общо:  6 209503.49
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 01.07.2015 - 01.07.2015
Описание Брой Сума
Субсидии и капиталови трансфери за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел 27 995931
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 40 309224.69
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 3 25973066.3
Общо:  70 27278221.99