одобрен

SEBRA-2019-06-13

Уникален идентификатор:  6592b8b1-51b8-4000-984f-76a0fc19ce8f

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-14 14:21:59
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-14 14:21:59

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5438576.7700000005
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 357401.4199999999
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 115995.43
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 983210.71
10 xxxx Издръжка 10139974.59
18 xxxx Други разходи 1187513.3400000003
20 xxxx Разходи за лихви 1431.35
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 9526965.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 50810007.35
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2091934.92
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6599371.82
80 xxxx Погашения по банкови заеми 5163316.96
88 xxxx Средства на разпореждане 761652.98
89 xxxx Друго финансиране 29493187.539999995
90 xxxx Възстановени приходи 739139.28
91 xxxx Теглене на BGN в брой 13000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 46844.04
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 29986994.31
98 xxxx Други операции в БНБ -224129.34
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 14242.8
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 379461.21
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 5679803
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 367219.4
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 18350.48
Общо:  159691465.37
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 154340
10 xxxx Издръжка 503.21
18 xxxx Други разходи 1750.68
90 xxxx Възстановени приходи 29572.34
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9116.83
Общо:  195283.06
Администрация на президентството ( 002******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22720
10 xxxx Издръжка 58036.7
Общо:  80756.7
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11680.87
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5330.52
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 396333.18
10 xxxx Издръжка 53594.17
18 xxxx Други разходи 267.38
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2535.2
88 xxxx Средства на разпореждане 4000.25
90 xxxx Възстановени приходи 18314.96
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  501056.53
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28468.1
98 xxxx Други операции в БНБ -542
Общо:  27926.1
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3585605.51
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 99267.48
10 xxxx Издръжка 203287.85
18 xxxx Други разходи 218675.58
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 37779.19
88 xxxx Средства на разпореждане 70400.09
90 xxxx Възстановени приходи 7617.27
Общо:  4222632.97
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1266650.67
20 xxxx Разходи за лихви 1431.35
80 xxxx Погашения по банкови заеми 574231.69
90 xxxx Възстановени приходи 4869.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1847183.31
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 192
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 66306.02
Общо:  66498.02
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 107073.92
10 xxxx Издръжка 163532.27
18 xxxx Други разходи 542.72
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2200
90 xxxx Възстановени приходи 25836.68
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10907.98
Общо:  310093.57
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 366031.56
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3600
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 374
88 xxxx Средства на разпореждане 128732.58
89 xxxx Друго финансиране 40
90 xxxx Възстановени приходи 414531.14
Общо:  913309.28
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9404.62
10 xxxx Издръжка 7222.35
18 xxxx Други разходи 85.47
90 xxxx Възстановени приходи 953.28
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 136.91
Общо:  17802.63
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 162136.78
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 338508.42
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1151.59
10 xxxx Издръжка 160640.87
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 285425.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 29226487.21
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 888188.27
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6675173.54
Общо:  37737712.08
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 123683.37
10 xxxx Издръжка 378492.04
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 403239.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 434053.46
88 xxxx Средства на разпореждане 7955.65
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3911.66
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5768951.89
Общо:  7120287.27
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 267913
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 13478.96
10 xxxx Издръжка 526093.71
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 47676.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7300
88 xxxx Средства на разпореждане 38742.86
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 28645.04
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 560069.38
Общо:  1489919.45
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1347.4
10 xxxx Издръжка 128332.39
18 xxxx Други разходи 144521.82
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10043
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 31115.6
88 xxxx Средства на разпореждане 36055.64
89 xxxx Друго финансиране 734.99
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 41.07
Общо:  352191.91
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 53013.71
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 22900
88 xxxx Средства на разпореждане 25110.92
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9.78
Общо:  101034.41
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7922.86
10 xxxx Издръжка 113331.05
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7032.64
88 xxxx Средства на разпореждане 44014.94
90 xxxx Възстановени приходи 990
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  173291.49
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 95801
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 200
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 750
10 xxxx Издръжка 238059.26
18 xxxx Други разходи 859.84
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 83760
80 xxxx Погашения по банкови заеми 4589085.27
90 xxxx Възстановени приходи 299
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2830443.77
Общо:  7839258.14
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 141103.76
10 xxxx Издръжка 184983.56
18 xxxx Други разходи 182650.76
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2085872.06
88 xxxx Средства на разпореждане 6992.99
90 xxxx Възстановени приходи 87759.56
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 65706.55
Общо:  2755069.24
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26365.35
90 xxxx Възстановени приходи 100
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13961759.71
98 xxxx Други операции в БНБ -60583.46
Общо:  13927641.6
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3510
10 xxxx Издръжка 13256.67
88 xxxx Средства на разпореждане 14428.77
Общо:  31195.44
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4000
10 xxxx Издръжка 6603.79
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 74617
Общо:  85220.79
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9140
10 xxxx Издръжка 10046.64
88 xxxx Средства на разпореждане 1930
Общо:  21116.64
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 40747.45
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 42000
Общо:  82747.45
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24978.75
10 xxxx Издръжка 60476.72
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  88455.47
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2845.51
18 xxxx Други разходи 4500
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  12345.51
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3049.67
Общо:  3049.67
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 37116.8
Общо:  37116.8
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9779.15
Общо:  14779.15
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2100
18 xxxx Други разходи 156843.88
Общо:  158943.88
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 38755
10 xxxx Издръжка 956048.93
Общо:  994803.93
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4065.92
10 xxxx Издръжка 122893.88
18 xxxx Други разходи 427535.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 17843686.17
90 xxxx Възстановени приходи 12745.99
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  18410927.56
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 338173
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 585216.67
10 xxxx Издръжка 196894.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 269409.54
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 122.24
Общо:  1389815.98
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11717.23
10 xxxx Издръжка 153423.77
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 16440
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13.69
Общо:  181594.69
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45497.25
10 xxxx Издръжка 61167.49
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6999
90 xxxx Възстановени приходи 30550.96
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  144214.7
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 791186.11
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 36797.38
Общо:  827983.49
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка -100.57
98 xxxx Други операции в БНБ 100.57
Общо:  0
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 284465.87
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 271044.67
98 xxxx Други операции в БНБ -315.9
Общо:  555194.64
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 339
90 xxxx Възстановени приходи 3420.85
Общо:  3759.85
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1320.96
18 xxxx Други разходи 7693.52
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 720910.43
Общо:  729924.91
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 5594206.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3022424
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3106.3
89 xxxx Друго финансиране 25855311.79
Общо:  34475048.56
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1755.64
10 xxxx Издръжка 164251.81
18 xxxx Други разходи 8383.42
88 xxxx Средства на разпореждане 14365.71
90 xxxx Възстановени приходи 5812.3
Общо:  194568.88
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 318652.75
89 xxxx Друго финансиране 81984.62
Общо:  400637.37
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1205179.92
Общо:  1205179.92
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2349862.06
Общо:  2349862.06
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 11080.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 107436.26
Общо:  118517.14
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 34.24
Общо:  34.24
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27889.92
18 xxxx Други разходи 8246
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20000
Общо:  56135.92
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2034.07
10 xxxx Издръжка 54.49
Общо:  2088.56
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15654.33
90 xxxx Възстановени приходи 9009.16
Общо:  24663.49
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 38599.39
10 xxxx Издръжка 7149.45
Общо:  45748.84
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26920
10 xxxx Издръжка 14657.3
Общо:  41577.3
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3444.4
10 xxxx Издръжка 62778.29
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 600
88 xxxx Средства на разпореждане 6310.89
92 xxxx Закупуване на валута в брой 977.92
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1114.82
Общо:  75226.32
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7052.76
Общо:  7052.76
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1574.12
89 xxxx Друго финансиране 60
Общо:  1634.12
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1764
88 xxxx Средства на разпореждане 5187.17
Общо:  6951.17
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17605
10 xxxx Издръжка 4383.64
Общо:  21988.64
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1010.1
10 xxxx Издръжка 50448.69
88 xxxx Средства на разпореждане 410
Общо:  51868.79
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1092.6
90 xxxx Възстановени приходи 200
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1292.6
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 253.24
10 xxxx Издръжка 2230.7
90 xxxx Възстановени приходи 7060.04
Общо:  9543.98
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2795
18 xxxx Други разходи 6116.61
Общо:  8911.61
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16316.4
10 xxxx Издръжка 39126.58
18 xxxx Други разходи 7007.15
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 122245.22
Общо:  184695.35
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 62927.94
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4420
90 xxxx Възстановени приходи 7823.32
Общо:  75171.26
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16310.49
Общо:  16310.49
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3158.18
10 xxxx Издръжка 2243234.7
90 xxxx Възстановени приходи 23716.29
Общо:  2270109.17
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14159.45
Общо:  14159.45
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10079.28
10 xxxx Издръжка 51823.01
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3530.27
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6.85
98 xxxx Други операции в БНБ -162788.55
Общо:  -97349.14
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
90 xxxx Възстановени приходи 17700.3
Общо:  17700.3
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2428.79
10 xxxx Издръжка 552
90 xxxx Възстановени приходи 3189.84
Общо:  6170.63
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18116.49
Общо:  18116.49
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 79143.42
Общо:  79143.42
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27018.76
10 xxxx Издръжка 90109.86
Общо:  117128.62
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50000
10 xxxx Издръжка 5230.64
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13.7
Общо:  55244.34
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4085.57
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4852.01
Общо:  8937.58
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11975.23
18 xxxx Други разходи 11832.91
90 xxxx Възстановени приходи 4344.16
Общо:  28152.3
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 972.83
10 xxxx Издръжка 11976.66
88 xxxx Средства на разпореждане 52.58
Общо:  13002.07
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3296.5
Общо:  3296.5
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 41486.83
10 xxxx Издръжка 574075.76
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1063.19
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10055.22
88 xxxx Средства на разпореждане 2585.18
89 xxxx Друго финансиране 14.16
90 xxxx Възстановени приходи 22722.24
Общо:  652002.58
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 267.96
Общо:  267.96
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7962.53
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2281.6
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1660.86
10 xxxx Издръжка 152113.51
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 3288250.27
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1350986.31
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2380479.44
88 xxxx Средства на разпореждане 35724.01
Общо:  7219458.53
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 14242.8
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 379461.21
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 5679803
Общо:  6073507.01
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 367219.4
Общо:  367219.4
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 18350.48
Общо:  18350.48