одобрен

СЕБРА-2015-07-02

Уникален идентификатор:  66ad5c8b-37de-46bc-8bb9-fb5da19a937c

бюджет плащания

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-08-05 17:33:30
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2019-02-18 17:47:20
  • Последно променил: migrate_data

"I. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА"

01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 387 1114098.02
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5 2249.809999999998
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 140 32685.2
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 2 2306.75
10 xxxx Издръжка 2404 5213879.76
18 xxxx Други разходи 446 649343.86
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1777 3888056.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6258 53944265.62
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 31 2611096.77
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 25 2980539.64
88 xxxx Средства на разпореждане 104 142506.62
89 xxxx Друго финансиране 2 -3349
90 xxxx Възстановени приходи 224 37426.9
91 xxxx Теглене на BGN в брой 20 -15000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 41 27179.79
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 87 316325.92
98 xxxx Други операции в БНБ 185 -15177639.58
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 24 9912010
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 16 252107.2
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 4 2147556
xxxx Други трансфери за общини 61 203539.44
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания 3 60974.94
Общо:  12246 68342160.21000001
ПЛАЩАНИЯ ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА
Народно събрание ( 001******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 33 26504.29
Общо:  33 26504.29
Администрация на президента ( 002******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 4889.58
Общо:  5 4889.58
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 38 11373.05
10 xxxx Издръжка 31 52899
18 xxxx Други разходи 2 122.05
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10 238020.17
88 xxxx Средства на разпореждане 5 3760
90 xxxx Възстановени приходи 43 13606.75
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -30
Общо:  130 319751.02
Сметна палата ( 005******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 19395.89
Общо:  16 19395.89
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 35190
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 50
10 xxxx Издръжка 269 172188.21
18 xxxx Други разходи 16 64027.98
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 2284
90 xxxx Възстановени приходи 53 9454.219999999999
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -94
Общо:  353 283100.41
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 1225.74
10 xxxx Издръжка 228 388288.79
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 63510
90 xxxx Възстановени приходи 1 48
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -23446.83
Общо:  236 429625.7
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 33.25
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 256285.95
Общо:  7 256319.2
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 24124.73
10 xxxx Издръжка 39 562413.55
18 xxxx Други разходи 11 1677.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10 440
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 1791135
90 xxxx Възстановени приходи 95 30850.65
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9 -78.23
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -57.62
Общо:  190 2410505.91
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 3353.42
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -1898.28
Общо:  10 1455.14
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 44 79624.31
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 355723.96
90 xxxx Възстановени приходи 5 4755
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 11734.98
Общо:  53 451838.25
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 4349.18
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 41
10 xxxx Издръжка 392 424004.71
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1707 866257.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2042 6371306.14
88 xxxx Средства на разпореждане 1 9223
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -56455.84
Общо:  4148 7618725.95
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 17031.17
88 xxxx Средства на разпореждане 4 1453.37
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3000
Общо:  23 15484.54
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19 14937.12
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 17 10415.38
10 xxxx Издръжка 271 178231.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 1302.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 17000.23
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 9 57535.79
88 xxxx Средства на разпореждане 59 46078.48
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 15 21656.37
98 xxxx Други операции в БНБ 72 -70682.89
Общо:  470 276475.08
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 73 517217.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 120 21952.27
10 xxxx Издръжка 123 133251.95
18 xxxx Други разходи 2 870
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 7800
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 -40000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 -9779.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12 -56.72
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -6.63
Общо:  335 631248.8
Минстерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 3318.01
10 xxxx Издръжка 99 42416.21
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 321559.3
88 xxxx Средства на разпореждане 5 1829.43
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
Общо:  116 369122.95
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 -98.95999999999999
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 -464
10 xxxx Издръжка 31 -59342.07
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1 -165891.46
88 xxxx Средства на разпореждане 3 -119896.64
89 xxxx Друго финансиране 2 -3349
90 xxxx Възстановени приходи 9 -25897.07
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8 0
98 xxxx Други операции в БНБ 62 -171644.13
Общо:  126 -546583.33
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 55567.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 30000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8 99972.24000000001
88 xxxx Средства на разпореждане 2 4433.05
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -49173.25
Общо:  37 140799.94
Министерство на земеделието и храните ( 022******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 27838.52
10 xxxx Издръжка 147 121724.13
18 xxxx Други разходи 1 245.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 1085
88 xxxx Средства на разпореждане 15 4879.34
90 xxxx Възстановени приходи 3 451.21
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 2191.88
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -46004.84
Общо:  185 112410.69
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 82446.22
10 xxxx Издръжка 16 19904.96
88 xxxx Средства на разпореждане 4 442.02
Общо:  30 102793.2
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 4000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 5781.56
Общо:  9 9781.559999999999
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 6552.17
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 36 452135
Общо:  39 458687.17
Държавна агенция "Национална сигурност" ( 030******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 22 63212.39
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 8 0
Общо:  34 63212.39
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 700
Общо:  3 700
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 10609.15
Общо:  10 10609.15
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 41 572607.25
Общо:  41 572607.25
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 874.15
10 xxxx Издръжка 74 1596709.48
18 xxxx Други разходи 407 572673.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 44 44855701.54
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 44199.02
90 xxxx Възстановени приходи 7 1387.33
98 xxxx Други операции в БНБ 17 -14731813.04
Общо:  555 32339731.88
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 46 54789.84
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4083 1361682.62
90 xxxx Възстановени приходи 1 0.26
Общо:  4130 1416472.72
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 4020
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 2877.17
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 35.32
Общо:  13 6932.49
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 501.96
10 xxxx Издръжка 31 27570.3
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 94198.77
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1500
Общо:  39 120771.03
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9 38476.38
Общо:  9 38476.38
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 13926.5
Общо:  15 13926.5
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 6000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 691.86
Общо:  2 6691.86
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 713.88
Общо:  1 713.88
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 25 32279.15
18 xxxx Други разходи 7 9727.15
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 12 51528.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14 19583.76
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 63825.93
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 5000
Общо:  60 181944.48
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 35 57970.05
90 xxxx Възстановени приходи 6 2178.55
Общо:  41 60148.6
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 4 181104.57
Общо:  4 181104.57
Софийски университет "Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 115 119490.52
10 xxxx Издръжка 4 32505.45
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 4488.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 56390.45
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -16100.69
Общо:  125 196774.23
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 44 113446.83
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 17 6.85
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -646.71
Общо:  62 112806.97
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 8151.76
Общо:  6 8151.76
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3791.43
Общо:  1 3791.43
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18 32238.8
10 xxxx Издръжка 36 86991.78999999999
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 10885
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -2149
Общо:  56 127966.59
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 17 14126.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 940600
Общо:  19 954726.8
Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 3750
10 xxxx Издръжка 1 931.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 90320
Общо:  8 95001.2
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 9464.790000000001
10 xxxx Издръжка 12 6046.8
Общо:  13 15511.59
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 21 9078.389999999999
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 8078.03
Общо:  25 27156.42
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 445.25
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 470.36
Общо:  5 915.61
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 4102.92
Общо:  9 4102.92
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 43 210874.45
10 xxxx Издръжка 136 128114.48
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 5400
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4 21824.28
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 410375.68
88 xxxx Средства на разпореждане 2 9200
90 xxxx Възстановени приходи 1 592
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -2935.83
Общо:  193 783445.0600000001
Национален фонд - Кохезионен фонд ( 981******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 325229.39
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 483473
Общо:  2 808702.39
Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие ( 982******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1500
10 xxxx Издръжка 6 47565.05
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 9 2667376.18
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5 1137579.2
Общо:  21 3854020.43
Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 9691.23
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4 2713.81
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 226.55
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 2 2306.75
10 xxxx Издръжка 16 83935.19
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 12 16650.58
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 45 251000
Общо:  85 366524.11
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Описание Брой Сума
Трансфери за местни дейности за общини 24 9912010
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 16 252107.2
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 4 2147556
Общо:  44 12311673.2
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Описание Брой Сума
Други трансфери за общини 61 203539.44
Общо:  61 203539.44
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 02.07.2015 - 02.07.2015
Описание Брой Сума
Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания 3 60974.94
Общо:  3 60974.94