одобрен

SEBRA-MF-2019-07-09

Уникален идентификатор:  66f90f62-98f1-4fdb-b335-b0ebb2ef27a0

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:38:15
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:38:15

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 09.07.2019 - 09.07.2019

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 11904.98
10 xxxx Издръжка 205 328239.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9 927207.96
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 154044
88 xxxx Средства на разпореждане 1 51.6
Общо:  236 1421448.52
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 3154.98
10 xxxx Издръжка 2 123360
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 154044
Общо:  11 280558.98
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 102 69895.4
Общо:  102 69895.4
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 8750
10 xxxx Издръжка 4 3148.47
Общо:  16 11898.47
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 93 131191.29
88 xxxx Средства на разпореждане 1 51.6
Общо:  94 131242.89
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 09.07.2019 - 09.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 644.82
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9 927207.96
Общо:  13 927852.78