одобрен

SEBRA-2020-06-24

Уникален идентификатор:  67ed0b82-8007-4c86-9e9d-2e964c98fdd8

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-26 13:14:28
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-26 13:14:28

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 24.06.2020 - 24.06.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27846788.62
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 8091.470000000671
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1488246.75
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 13735.16
10 xxxx Издръжка 4923149.7
18 xxxx Други разходи 232072.86000000034
20 xxxx Разходи за лихви 136.89
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 9202307.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 81127137.32
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3640482.5500000003
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7211553.28
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 24955.3
88 xxxx Средства на разпореждане 1973143.34
89 xxxx Друго финансиране 12975284.55
90 xxxx Възстановени приходи 193884.47
91 xxxx Теглене на BGN в брой 28000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 394229.79
98 xxxx Други операции в БНБ -16884578.96
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 50000
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 472338.1
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 129751
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 283104.45
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 4314.88
Общо:  135338129.34999996
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16434.49
10 xxxx Издръжка 13222.99
90 xxxx Възстановени приходи 7505.55
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1012.06
Общо:  38175.09
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9600
Общо:  9600
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 460384.36
10 xxxx Издръжка 28439.46
18 xxxx Други разходи 12111.64
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1800000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 91602
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 104348.17
88 xxxx Средства на разпореждане 94525.59
90 xxxx Възстановени приходи 2905.99
Общо:  2594317.21
Сметна палата ( 005******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 610301.17
10 xxxx Издръжка 2367.94
Общо:  612669.11
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1837066.39
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 36890.7
10 xxxx Издръжка 211870.14
18 xxxx Други разходи 89319.06
90 xxxx Възстановени приходи 4739.42
Общо:  2179885.71
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 584719.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4529.21
10 xxxx Издръжка 1238460.94
Общо:  1827709.61
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 47335.52
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 33600.01
Общо:  80935.53
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2472155.38
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 147540.33
10 xxxx Издръжка 536116.68
18 xxxx Други разходи 5616.61
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 160000
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10120
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 134792.82
88 xxxx Средства на разпореждане 1500
90 xxxx Възстановени приходи 36352.18
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 202995.57
Общо:  3707189.57
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10874082.1
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 362142.36
10 xxxx Издръжка 165873.18
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 34.29
88 xxxx Средства на разпореждане 6230.38
89 xxxx Друго финансиране 522
90 xxxx Възстановени приходи 87771.34
Общо:  11496655.65
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 81487.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 51600.18
10 xxxx Издръжка 171770.03
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1708.85
88 xxxx Средства на разпореждане 800
90 xxxx Възстановени приходи 6885.2
98 xxxx Други операции в БНБ -217135.85
Общо:  97116.38
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1355.1
10 xxxx Издръжка 113981.01
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 252676.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 502049.17
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 477963.39
98 xxxx Други операции в БНБ -16667443.11
Общо:  -15319418.33
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3557112.66
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 370
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 155624.72
10 xxxx Издръжка 200509.92
18 xxxx Други разходи 3676.83
20 xxxx Разходи за лихви 136.89
88 xxxx Средства на разпореждане 283694.98
90 xxxx Възстановени приходи 1124
Общо:  4202250
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1724125.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 68210.07
10 xxxx Издръжка 149219.26
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 402999.32
88 xxxx Средства на разпореждане 42550.66
Общо:  2387105.03
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2045350.65
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 540.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 31550.71
10 xxxx Издръжка 53517.35
18 xxxx Други разходи 45805.42
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 23760
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1141
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8183
90 xxxx Възстановени приходи 21734.46
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -95.38
Общо:  2231487.93
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 139685.21
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 657
10 xxxx Издръжка 46264.04
88 xxxx Средства на разпореждане 12760.28
Общо:  199366.53
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 103054.6
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 232.3
10 xxxx Издръжка 25049.26
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 103.8
88 xxxx Средства на разпореждане 15480
90 xxxx Възстановени приходи 500
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  144419.96
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1629.57
10 xxxx Издръжка 353853.59
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 725036.24
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7862.04
88 xxxx Средства на разпореждане 1321.6
90 xxxx Възстановени приходи 409.81
Общо:  1090112.85
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 228056.74
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 194.7
10 xxxx Издръжка 340923.76
18 xxxx Други разходи 5162.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 35503.94
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 111862.6
88 xxxx Средства на разпореждане 44491.95
Общо:  766196.17
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 426212.9
10 xxxx Издръжка 53765.72
Общо:  479978.62
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4963.31
90 xxxx Възстановени приходи 94.88
Общо:  5058.19
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2863.39
10 xxxx Издръжка 2220.12
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 12870
88 xxxx Средства на разпореждане 98.7
Общо:  18052.21
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 733.39
Общо:  733.39
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2301.43
10 xxxx Издръжка 93391.87
Общо:  95693.3
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 487.2
Общо:  487.2
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 47910.12
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 174840
Общо:  222750.12
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1817.15
Общо:  1817.15
Омбудсман ( 040******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 98203.88
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1950
10 xxxx Издръжка 2065.23
18 xxxx Други разходи 8.18
Общо:  102227.29
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10864.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 375.54
10 xxxx Издръжка 18918.53
Общо:  30158.79
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9080.73
Общо:  9080.73
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 264149.24
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 330
10 xxxx Издръжка 1925.81
Общо:  266405.05
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 477.9
Общо:  477.9
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3430.13
Общо:  3430.13
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 311767.58
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2448.66
10 xxxx Издръжка 2743.44
Общо:  316959.68
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 116295.58
Общо:  116295.58
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 301.14
10 xxxx Издръжка 19901.27
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 7842502.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 42856.08
90 xxxx Възстановени приходи 155.45
Общо:  7905716.7
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8435.82
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 78253001.3
Общо:  78261437.12
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 565.7
10 xxxx Издръжка 55481.86
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 156717.53
Общо:  212765.09
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 124872.95
10 xxxx Издръжка 5443.04
89 xxxx Друго финансиране 4648.8
Общо:  134964.79
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2000
90 xxxx Възстановени приходи 22383.88
91 xxxx Теглене на BGN в брой -2000
Общо:  22383.88
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3484.11
Общо:  3484.11
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19700.62
18 xxxx Други разходи 47853.33
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 431216.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16638.39
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8504.16
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 24955.3
Общо:  548867.98
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 63924.52
10 xxxx Издръжка 3485.01
Общо:  67409.53
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7691.41
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 385246.48
90 xxxx Възстановени приходи 77.17
Общо:  393015.06
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12630.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 131942.96
90 xxxx Възстановени приходи 290
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  149863.79
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 503042.78
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 39116
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1276558.3
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5718494.21
Общо:  7537211.29
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8668.12
10 xxxx Издръжка 42950.08
18 xxxx Други разходи 3109.77
88 xxxx Средства на разпореждане 21447.16
90 xxxx Възстановени приходи 351.8
Общо:  76526.93
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1500
Общо:  1500
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 527472
Общо:  527472
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 9851540.96
Общо:  9851540.96
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 3117977.57
Общо:  3117977.57
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 47.06
Общо:  47.06
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11076.71
10 xxxx Издръжка 188081.22
Общо:  199157.93
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12850.58
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3001.2
Общо:  15851.78
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5518.3
Общо:  5518.3
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 406.44
Общо:  406.44
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1770.99
Общо:  1770.99
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1104.41
Общо:  1104.41
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 200000
10 xxxx Издръжка 3625.92
Общо:  203625.92
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1172.94
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 510
10 xxxx Издръжка 119920.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 17050
Общо:  138653.61
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2306.9
10 xxxx Издръжка 176.69
Общо:  2483.59
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 44584.19
Общо:  44584.19
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19050.93
10 xxxx Издръжка 2306.76
Общо:  21357.69
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6607.14
Общо:  6607.14
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21107.9
10 xxxx Издръжка 14374.71
90 xxxx Възстановени приходи 300
Общо:  35782.61
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1244.15
Общо:  1244.15
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 301.2
10 xxxx Издръжка 11266.3
Общо:  11567.5
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2889.35
10 xxxx Издръжка 34635.54
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5628
Общо:  43152.89
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1110.74
10 xxxx Издръжка 3203.94
Общо:  4314.68
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 451
Общо:  451
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3330
10 xxxx Издръжка 45842.98
Общо:  49172.98
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 707594.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4343.76
Общо:  711938.73
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5838
18 xxxx Други разходи 5187.07
Общо:  11025.07
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 21321.66
91 xxxx Теглене на BGN в брой 25000
Общо:  46321.66
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5831.97
10 xxxx Издръжка 768
Общо:  6599.97
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1166.96
10 xxxx Издръжка 7864.91
18 xxxx Други разходи 12572.47
90 xxxx Възстановени приходи 303.34
Общо:  21907.68
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13055.73
Общо:  13055.73
Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" - гр. Долна Митрополия ( 884******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 172192.65
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 211.85
10 xxxx Издръжка 3832.42
Общо:  176236.92
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1187985.64
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8603.49
10 xxxx Издръжка 95188.48
18 xxxx Други разходи 1650
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 19500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 25854.04
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6334.2
89 xxxx Друго финансиране 595.22
Общо:  1345711.07
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 67029.64
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 7180.75
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 13735.16
10 xxxx Издръжка 27247.37
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 945905.52
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 469584.62
88 xxxx Средства на разпореждане 920770.04
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  2451453.1
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 50000
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 472338.1
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 129751
Общо:  652089.1
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 283104.45
Общо:  283104.45
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 4314.88
Общо:  4314.88