одобрен

Регистър разрешения за строеж 2017 община Грамада

Уникален идентификатор:  6946563c-f231-4e31-a500-4d4cde1f1d77

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 15:45:08
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-12-02 15:45:08

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2017 община ГРАМАДА

ДАТА НАСЕЛЕНО МЯСТО ВЪЗЛОЖИТЕЛ УПИ КВАРТАЛ ЗЕМЛИЩЕ СТРОЕЖ- НАИМЕНОВАНИЕ КАТЕГОРИЯ съгл.Чл.137 от ЗУТ
1 2017/02/03 гр.Грамада Община Грамада УПИХХІ кв.80 "Технически проект за въвеж- дане на мерки за енергийна ефективност и реконструкция на обект сграда на общинска администрация в УПИ ХХІ кв.80 гр.Грамада " 5 - та
2. 2017/03/24 гр.Грамада ЕТ "Н-12 Нина Еленкова" УПИХV,ХVІ, ХVІІ - 990 кв.88 Ограда към улична регулация и вътрешни регулационни линии към съседи на УПИ ХV - 990, ХVІ - 990 и ХVІІ 990 кв.88 6-та
3. 01.06.2017 гр.Грамада Изпълнителна агенция "Борба с градушките" гр.София и "Мобилтел"ЕАД УПИ І - 367 кв.27 "Преустройство на базова станция VID0016 (GRAMADA) в базова станция с честотен обхват 900 MHz-2100 MHz на Мобилтел" ЕАД VID0016.A(GRAMADA) 3-та
4. 2017/08/17 гр.Грамада Община Грамада УПИІ-574 кв.154 м.Падина "Спортен комплекс в УПИІ -574 за спорт и развле- чения в кв.154 м.Падина" гр.Грамада 4-та
5. 2017/11/30 гр.Грамада ЧЗП "Владимир Петров Вълчев"ЕООД УПИ І - 173001 кв. 173 "Пристройка и надстройка на съществуваща сгра- да в УПИ І - 173001 КВ.173 по плана на гр.Грамада" 5-та
6. 2017/11/30 гр.Грамада ЧЗП "Владимир Петров Вълчев"ЕООД УПИ І - 173001 кв.173 "Водопроводно отклонение за пристройка и над- стройка на съществуваща сграда в УПИ І - 173001 кв.173 по плана на гр.Грамада " 5-та