одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в Община Троян към 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  69b76f3a-2b93-4fcf-8033-7ae1c48b9692

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-09 10:15:46
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 10:15:46

ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2019Г.

дата совс строеж
1 04.01.2019г. Никола Ников „Занаятчийски комплекс за обработка на камък”, разположен в поземлени имоти с идентификатори 15703.26.35 и 15703.26.41, местност Бърдене, село Голяма Желязна
2 09.01.2019г. „Ай Джи Мениджмънт” ЕООД „КЪЩА ЗА ГОСТИ”, разположена в поземлен имот с идентификатор 80981.351.1421 по кадастралната карта на с. Черни Осъм, УПИ VІ-1421, квартал 69 по регулационния план на с. Орешак
3 10.01.2019г. ФИКРИ МЕХМЕДОЛУ ФИКРИЕ ЯЕВА „ГАРАЖ”, разположен в поземлен имот с идентификатор 05445.151.234, парцел ХХ – 211,234, кв. 1 по плана на с. Борима
4 21.01.2019г. Пламенка Сиракова „Реконструкция и разширение на жилищна сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 15703.60.87, м. „Башов рът“, с. Голяма Желязна”
5 23.01.2019г. „ХЕДОН“ ЕООД, „Производствена сграда за първична обработка на дървесина и офис”, разположени в поземлен имот с идентификатор 73198.511.245, УПИ І-245 с отреждане „За производствена дейност и складова база“, кв. 424, гр. Троян
6 23.01.2019г. ИЛИЯН РАСТАШКИ РАДКА РАСТАШКА „ГАРАЖ ЗА ДВА АВТАМОБИЛА”, разположен в имот с идентификатор 02302.61.109, м. Алдишки рът, с. Балабанско”
7 05.02.2019г. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ОБЩИНА ТРОЯН, „ПЪТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПЪТ II - 35 И ПЪТ III – 357 в гр. Троян от КМ 0+000 ДО КМ 0+154.28”; ПОДОБЕКТ: МОСТ НАД РЕКА БЕЛИ ОСЪМ ПРИ КМ 0+121.37, разположена в трасе на улица с ОТ 1336 -1337-1338-1339-1340 по регулационния план на гр. Троян.
8 05.02.2019г. ОБЩИНА ТРОЯН, „ПЪТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПЪТ II - 35 И ПЪТ III – 357 в гр. Троян от КМ 0+000 ДО КМ 0+154.28”; ПОДОБЕКТ: Реконструкция канална кабелна мрежа, разположена в трасе на улица с ОТ 957-1340-815-506 по регулационния план на гр. Троян; и ПОДОБЕКТ: Реконструкция на улично осветление по ул. „Крайречна“ и Улично осветление на обект: „Мост над река Бели Осъм“ между републикански пътища II-35 и III – 357 в района на бензиностанция „Лукойл“, гр. Троян, разположено в трасе на улици с ОТ 1336 -1337-1338-1339-1340 и ОТ 957-1340-815-506 по регулационния план на гр. Троян.
9 12.02.2019г. „ВЕЛДЕ Българрия” АД „Ремонт и реконструкция на парокотелна инсталация”, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.501.106, УПИ ІІІ – „За ДИП Г. Димитров”, кв. 192, гр. Троян,
10 12.02.2019г. Антоанета Василковска Канализационно отклонение
11 12.02.2019г. „КОРЕКТ” ООД „МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ”, разположен в поземлен имот с идентификатор 73198.91.37 „За обществено обслужване”, квартал „Ливадето”, град Троян,
12 14.02.2019г. „Тайкун Сървисиз” ООД „Жилищна сграда / Къща за гости с гараж”, разположени в поземлен имот с идентификатор 55587.40.29, УПИ І-040029, отреден „За жилищно застрояване с височина до 10 м”, м. „Грозданското”, с. Патрешко
13 14.02.2019г. Николай Младенов Еднофамилна жилищна сграда, м. Дрянското, гр. Троян
14 28.02.2019г. Тончо Краевски Христо Краевски Павел Краевски Еднофамилна жилищна сграда”, разположена в УПИ ІІ - 1579, 937, отреден „За жилищно застрояване“, кв. 37, с. Шипково
15 28.02.2019г. Яна Пешакова Донка Славчева Иван Пешаков „Преустройство на съществуващ гараж в автодиагностичен сервиз за леки автомобили” в УПИ ІІ-1076 - „За жилищно строителство и обществено обслужване“ (имот с идентификатор 12108.501.1076), квартал 56, село Врабево
16 28.02.2019г. А1 България НУРТС Преустройство на базова станция, м. Папратливец, с. Черни Осъм
17 28.02.2019г. Антония Тодорова Жилищна сграда
18 28.02.2019г. Петко Пенков Пристройка към Жилищна сграда
19 11.03.2019г. Техник партнер БГ Склад за промишлени стоки
20 11.03.2019г. Александър Петров Реконструкция на същ. Сграда в цех
21 11.03.2019г. БТК Преустройство ППС
22 11.03.2019г. БТК Преустройство ППС
23 14.03.2019г. Йоанна Радевска „Гараж, покрит паркинг и складове”, разположени в имот с идентификатор 73198.501.53, УПИ VІ-53 „За обществено обслужване”, 219 по плана на град Троян – квартал Велчевско
24 14.03.2019г. Цветослав Велчовски Жилищна сграда
25 14.03.2019г. „ГЕНКОВСКИ” ООД, село Орешак „Сушилня и ОВ инсталация към цех за дървообработване”, разположени в имот с идентификатор 53707.504.429, УПИ ХХХVІІ – ”За дървообработващо предприятие”, кв. 26, с. Орешак
26 20.03.2019г. "Глазура" ООД Външно елзахранване
27 21.03.2019г. Мастър пик ЕАД Елзахранване и трафопост
28 21.03.2019г. ЧЕЗ Изнасяне на ел табла
29 01.04.2019г. Софка Лифтова Ремонт и реконструкция на жилищна сграда
30 01.04.2019г. АГАПИ СТИЛ Елзахранване и трафопост
31 01.04.2019г. БТК Преустройство ППС
32 БТК Преустройство ППС
33 01.04.2019г. БТК Преустройство ППС
34 01.04.2019г. БТК Преустройство ППС
35 11.04.2019г. Милен Пенков КПИИ Офис, магазин и склад
36 11.04.2019г. Мирослав Дочев, Дочо Дочев и Евгения Дочева Жилищна сграда
37 11.04.2019г. АГАПИ СТИЛ Цех за дървообработване
38 22.04.2019г. СЪРМЯНА ДОНЕВСКА ЙОРДАН СТОЯНОВ МИХАИЛ КОВАЧЕВ ДАНАИЛ КАРАШЕЙСКИ ВАСИЛ ЧАКЪРСКИ МАРИО МАТОВ „ШЕСТ БРОЯ ГАРАЖИ с учредено ОПС”, разположени в УПИ ХVII „За жилищно строителство, гаражи и обществено обслужване“, квартал 161 по плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на I и II микрорайон град Троян
39 22.04.2019г. Сдружение „Клуб по биатлон и стрелба „АЯКС”, гр. Троян „Асфалтиране на площадка към „Спортен комплекс за биатлон и стрелба Троян”, разположен в УПИ IV- 23, 57, 653, 15, 17, 28, 29, 32 „За спорт и атракция“, кв. 81 по плана за регулация и застрояване на село Калейца
40 22.04.2019г. „ТЕНИС КОРТ” ЕООД „Спортна площадка с три тенис корта”, разположена в УПИ VII - 259 „За жилищно строителство, обществено обслужване и трафопост“, кв. 127 по плана за регулация и застрояване на с. Бели Осъм
41 22.04.2019г. ОБЩИНА ТРОЯН „Реконструкция на парково осветление пред комплекс „Рила”, разположена в УПИ I – „За жилищно строителство, обществено хранене, подземни гаражи и трафопост“ и УПИ II – „За площад“ в кв. 34 и улица с ОТ 659-2179 по плана за регулация и застрояване на гр. Троян – ЦГЧ
42 22.04.2019г. Галя Димитрова „Гараж за два автомобила”, разположен в УПИ ХV-138, квартал 27 по плана на град Троян – кв. „Кнежки лъг и Василевски“
43 22.04.2019г. ДЕЛЯНА ДИМОВСКА „Преустройство на съществуващо таванско помещение в ателие”, с местонахождение: УПИ IХ-1724,1725,1726, кв. 66 по плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на I и II микрорайон град Троян
44 22.04.2019г. ПЕНКА МИНКОВА „Промяна предназначението на съществуващ гараж с идентификатор 73198.504.105.1.18 в магазин за дрехи”, с местонахождение: сграда с идентификатор 73198.504.105.1, УПИ ІХ „За Жилищно строителство”, кв. 313, гр. Троян - ЦГЧ
45 22.04.2019г. АЛПЕР КЕРТО „НИСКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с местонахождение: УПИ ІІ – 327 „За жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 11 по плана за регулация и застрояване на микрорайон „Север“, гр. Троян
46 30.04.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Щастливата ферма” ЕООД с. Врабево, Изместване на 1брой стълб 20 кV № 84(СтБС) от ел. провод 20 кV „Телец“ във връзка с инвестиционни намерения на „Щастливата ферма” ЕООД, с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 12108.237.214, отреден „За производствена и складова дейност”, м. „Урун конак”, по кадастралната карта на село Врабево, община Троян
47 30.04.2019г. МИНКО РАСТАШКИ „Гараж и плътна ограда”, с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 53707.46.18, отреден „За ваканционно селище“, м. Кравая, село Орешак, община Троян
48 30.04.2019г. Църква "свети Николай Летни" Ремонт и реставрация, с. Гумощник
49 13.05.2019г. МИГЛЕНА РАЙКОВСКА „ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с местонахождение: УПИ ХІV – 602, кв. 38, по плана за регулация и застрояване на с. Бели Осъм
50 13.05.2019г. СТАНКА КОВАЧЕВА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с местонахождение: УПИ V – 1940, кв. 140, по плана за регулация и застрояване на гр. Троян – ЦГЧ
51 23.05.2019г. „СОФАРМА” АД, гр. София „КЪЩИ ЗА ГОСТИ – СПОРТНА ПЛОЩАДКА И ПАРКИНГ”, с местонахождение: УПИ І-84 „За жилищно строителство, обществено обслужване и трафопост”, кв. 69, по плана за регулация и застрояване на с. Врабево, общ. Троян,
52 23.05.2019г. „СОФАРМА” АД, гр. София „КЪЩИ ЗА ГОСТИ – СГРАДА 5 ЗА ПОРТИЕРНА И СКЛАД”, с местонахождение: УПИ І-84 „За жилищно строителство, обществено обслужване и трафопост”, кв. 69, по плана за регулация и застрояване на с. Врабево, общ. Троян
53 23.05.2019г. РАДОСЛАВ ЧОЛАКОВ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ”, с местонахождение: УПИ ХХV – 126, кв. 4, по плана на с. Балканец
54 23.05.2019г. СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА”, с местонахождение: УПИ Х – 1157, кв. 38, по плана за регулация и застрояване на гр. Троян
55 27.05.2019г. Петър Църовски Преустройство на същ. Помещения в ресторант в УПИIV-21, кв. 156, с. Бели Осъм
56 27.05.2019г. Петя Ангелова Жилищна сграда в имот 60.23, с . Голяма Желязна
57 03.06.2019 год. ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА „ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с местонахождение: УПИ V-592 „За жилищно строителство“, кв. 17 по плана за регулация на село Гумощник
58 06.06.2019 год. АНАТОЛИЙ ИВАНОВ „Жилищна сграда с гаражи и преустройство на съществуваща стопанска сграда във фитнес” в УПИ ХІІ-90,91, квартал 18 по плана на село Орешак
59 06.06.2019 год. ЦЕНКА БУРОВСКА „Жилищна сграда” с местонахождение: УПИ V-177, квартал 59, село Орешак,
60 06.06.2019 год. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „А1 България” ЕАД, гр. София Народно читалище „Развитие-1899”, с. Голяма Желязна „Преустройство на базова станция LOV 0022 „GOLYAMAGHELYAZNA“ в приемно-предавателна станция LOV 0022 „GOLYAMAGHELYAZNA“ с честотен обхват 900 - 2100MHz на „А1 България” ЕАД”, с местонахождение: УПИ І – „За културен дом и битов комбинат”, кв. 69 по плана за регулация и застрояване на с. Голяма Желязна, общ. Троян
61 06.06.2019 год. Светла Доровска „Гараж за два автомобила” с местонахождение: УПИ ХХVIII – 63 „За жилищно строителство“, квартал 4 по плана на село Орешак – вилна зона, /поземлен имот с идентификатор 53707.506.63 по кадастралната карта на с. Орешак/
62 13.06.2019 год. „АКВАМЕЛ“ ЕООД „Риболюпилен комплекс и ферма за интензивно отглеждане на риба“, с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори 35290.7.34 и 35290.7.35, отредени „За рибовъдна ферма и трафопост“ по кадастралната карта на с. Калейца, община Троян
63 13.06.2019 год. ОБЩИНА ТРОЯН „Реконструкция на улично осветление по улица „Хан Аспарух”, с местонахождение: улица с ОТ 122 до ОТ 158 по регулационния план на град Троян,
64 13.06.2019 год. ПЕТЪР НАЙДЕНОВ „ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ и навес между тях”, с местонахождение: УПИ VII-37 „За жилищно застрояване“, кв. 16 по плана за регулация на село Белиш
65 25.06.2019 год. “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 кV за охрана и осветление на поземлен имот с идентификатор 53707.504.425 по кадастралната карта на с. Орешак,
66 25.06.2019 год. “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София Външно електрозахранване с въздушна кабелна линия на имот с идентификатор 73198.285.6 по кадастралната карта на град Троян
67 25.06.2019 год. ПАВЛИНА ВЕЛЧЕВА „ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 18109.157.11 по кадастралната карта на с. Гумощник, отреден „За жилищно строителство“
68 25.06.2019 год. „Состра строй” ЕООД „СКЛАДОВЕ И ОФИС”, с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73198.511.67 по кадастралната карта на гр. Троян, отреден „За обществено обслужване и складова база”,
69 25.06.2019 год. Радка Бончевска „ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с местонахождение: УПИ XVII-750 „За жилищно застрояване“, кв. 15 по плана за регулация на село Чифлик,
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199