одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти в Община Костенец

Уникален идентификатор:  69dc94eb-b257-4476-a1dd-f6752341caf8

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти в Община Костенец

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 13:52:30
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2020-02-14 13:52:30

№ по ред

Описание на имота

Вид на разпоредителната сделка - продажба, замяна, дарение, ограничени вещни права

Пазарна цена

данъчна оценка

Цена определена от общинския съвет

Крайна цена на сделката

Начин на разпореждане - публичен търг, публичен конкурс, решение на Общински съвет

Насрещна страна по сделката

Договор

1 Р.ч. с площ от 97,95 кв.м. от ПИ с идентификатор № 38916.10.34 по КК на к.к. Вили Костенец продажба 2057 2057 Чл. 16 от ЗУТ, предварителен договор от 10.04.2006г. Ангел Георгиев Попов и Красимир Георгиев Попов Договор от 01.02.2008г.
2 255 кв.м. придаваема част към имот пл. № 52, кв. 5 по плана на с.Очуша, мах. „Кьосева” за образуване на УПИ ХІІІ-52 Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 1289 1289 Чл. 35, ал. 2 от НРПУРОИ, Заповед № РД-15-185/15.04.2008г. Христофор Иванов Христов Договор от 17.04.2008г.
3 Придаваема част с площ от 9 кв.м. към имот пл. № 290 в с. Горна Василица, мах. „Гледжова” за образуване на УПИ ХІV-290, кв. 33 и отчуждаема част с площ от 49 кв.м. за улица Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 96,00 лв. за придаваемата част , 532,00 лв. за отчуждаемата Без доплащане от страна на община Костенец чл. 35, ал. 2 от НРПУРОИ, Заповед № РД-15-137/27.03.2008г. Митко Митков Грозданов Договор от 02.04.2008г.
4 Придаваема част с площ от 30 кв.м. към имот с пл. № 290 в с. Горна василица, мах. „Гледжова” за образуване на УПИ І-290 и отчуждаема част от имота с площ от 50 кв.м. за изграждане на улица Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 320 лв. за придаваемата част , 534,00 лв. за отчуждаемата Без доплащане от страна на община Костенец Чл. 35, ал. 2 от НРПУРОИ, Заповед № РД-15-138/27.03.2008г. Митко Митков Грозданов Договор от 02.04.2008г.
5 Р.ч. с площ от 58 кв.м. придаваема към УПИ ІХ в кв. 105 по плана на гр. Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 997.36 997.36 Чл. 15, чл. 17 от ЗУТ и предварителен договор от 15.08.2007г. „Десана – 7К” ЕООД Договор от 23.04.2008г.
6 Р.ч. с площ от 195 кв.м. придаваема към имот пл. № 58 за образуване на УПИ VІІІ-57 в кв. 15 и р.ч. от 230 кв.м. от собственият имо имот пл. № 58, отчуждаваща се за озеленяване Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 3988,00 лв. за придаваемата част и 4704,00 лв. за отчуждаемата част Без доплащане от страна на община Костенец Чл. 35, ал. 2 от НРПУРОИ,Решение №72/30.08.2007 год.на ОбС Иванка Заркова Бомбова и Йорданка Заркова Дочева Договор от 08.05.2008 год.
7 УПИ VІІІ с площ от 350 кв.м.в кв. 112 по плана на гр. Костенец Отстъпено право на строеж 4500 4500 4500 Конкурс проведен на 26.03.2008 година Суперфиция ЕТ”СИЯ-СТЕФКА АНГЕЛОВА” Договор от 22.04.2008 год.
8 УПИ VІ с площ от 604 кв.м.в кв.112 по плана на гр. Костенец Продажба 23 783 лв. 23 783 лева Чл. 35, ал. 2 от НРПУРОИ,Заповед №РД-15300 от 19.06.2008 година Добромир Асенов Ангелов Договор от 26.06.2008 година
9 Р.ч. с площ от 5 кв.м. придаваема към УПИІІ-12 в кв.4 по плана на с.Очуша,м.Кьосева и отчуждаваща част с площ от 12 кв.м. за озеленяване Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 47 лв.за общ.имот и 112 лв. за чужд имот Без доплащане от страна на общината Чл. 35, ал. 2 от НРПУРОИ Венцислав Христов Ангелов Договор от 20.08.2008 година
10 УПИ Х в квартал 105 гр.Костенец с площ от 700 кв.м. Продажба 10 113,00 лева 2524 10 113,00 лева 10 883.00 лева Публичен търг Андрей Иванов Маеров Договор от 19.09.2008 година
11 Р.ч. с площ 49 кв.м. придаваема част от улица,находящи се в Момин Проход кв.149,за образуван от УПИ V-2043 по плана на града Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 563.50 лева 563.50 лева Заповед №РД-15-517 от 13.11.2008 година Георги Иванов Андреев Договор от 27.11.2008 година
12 ½ ид.част от УПИ ХХХІ,целиия с площ от 780 кв.м.,находящ се в град Костенец,кв.119 по плана на града Продажба 2262 2174.40 лева Заповед №РД-15-448 от 03.10.2008 година Райчо Атанасов Паунов Договор от 11.11.2008 година
13 ½ ид.част от УПИ ХІ,целият с площ от 660 кв.м.,находящ се в град Костенец,кв.106 по плана на града Продажба 1914 2296.80 лева Заповед №РД-15-503 от 29.10.2008 година Васил Георгиев Джоров Договор от 03.11.2008 година
14 Р.ч.с площ от 19 кв.м. придаваема част откъм улица находяща се в село Костенец,кв.19А по плана на селото,за образуване на УПИ - 594 Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 547.00 лева 547.00 лева Заповед №РДІ15-431 от 29.09.2008 година Катя Иванова Арнаудова Договор от 20.10.2008 година
15 ½ ид.част от ПИ,целият с площ от 576 кв.м.,находящ се в к.к.Пчелински бани,съставляващ имот с идентификатор №58863.200.29 по кадастралната карта на курорта Продажба 525.3 630.36 лева Заповед №РД-15-377 от 08.08.2008 година Асен Георгиев Ковачки Договор от 23.09.2008 година
16 Р.ч. с площ 18 кв.м. придаваема част откъм улица – общ.собственост,към частен имот пл.№1540 в кв. 41 по плана на гр.Костенец и р.ч.с площ от 18 кв.м. от собственият им ПИ пл. № 1540, отчуждаваща се за озеленяване и улица по плана на гр. Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 450.00 лева 450.00 лева Заповед №РД-15-391 от 29.08.2008 година Иван Георгиев Тепавичаров Договор от 23.09.2008 година
17 Р.ч. с площ от 11 кв.м.придаваема част от улица към частен имот пл.№154,кв.17 за образуване на УПИ ХХ-153,154 по плана на с. Подгорие Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 139.00 лева 139.00 лева Заповед на Кмета на Община Костенец Александър Веселинов Захариев
18 УПИ VІІІ -79 в кв.3 по рег.план на село Горна Василица,мах.”Нова”,с площ от 6870 кв.м.,ведно с двуетажна масивна сграда Продажба 160115 160115 162 000,00 лева Проведен търг „КОПЕКС” ЕООД Договор от 01.10.2008 година
19 Р.ч. с площ от 75 кв.м. от улица за образуване на УПИ ІІІ-7 в кв.85 по плана на с.Горна Василица,мах.”Пердова”, собст. на БГ”Рейбоу”ЕООД Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 932.25 лева 153.9 932.25 лв Заповед №РД-15-584 от 02.12.2008 година "БГ Рейнбоу” ЕООД Договор от 23.01.2009г.
20 Р.ч. с площ от 87 кв.м. от улица за оБразуване на УПИ ІІ-1915 в кв.138 по плана на град Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 2246 748.2 2246.00 лева Заповед №РД-15-348 от 2008 година Румен Георгиев Пенджуров Договор от 18.12.2008 година
21 Р.ч. с площ от 56 кв.м. придаваема част от общински имот към имот №183, за образуване на УПИ ІХ-183 в кв.11 по плана на с.Подгорие Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 703 703.00 лева Заповед №РД-15-582 от 02.12.2008 година Кирил Георгиев Митев Договор от 07.04.2009г.
22 Р.ч. с площ от 11 кв.м. придаваема част от общ.имот към имот №158, за образуване на УПИ ІІ-158 в кв. 19 по плана с.Подгорие Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 139.00 лева 139.00 лева Заповед №РД-15-585 от 02.12.2008 година Кирил Георгиев Митев Договор от 09.04.2009г.
23 Р.ч. с площ от 15 кв.м. придаваеми част от общински имот към им.№290, за образуване на УПИ ХІІІ-290 в кв.18 по плана гр.М.Проход Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 240,00 лева 240.00 лева Заповед №РД-15-191 от 23.04.2009 година Мирослав Ангелов Гелев Договор от 07.05.2009г.
24 Р.ч. с площ от 31 кв.м. придаваеми части от общ.имот-озеленяване към имот №165 за образуване на УПИ ІА-165 в кв.13 по плана гр.Момин Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 855.00 лева 855.00 лева Заповед №РД-15-129 от 11.03.2009 година Магдалина Спасова Калайджиева,Недка Спасова Славчева,Христо Николов Николов,Роза Христова Дрангова Договор от 16.04.2009г.
25 Р.ч. с площ от 60.00 кв.м. придаваема от улицас о.т. 39-40 към имот №12, за образуване на УПИ І-12 в кв.17 по рег.план на с.Очуша, мах.Шехтова; и р.ч. с площ от 36.00 кв.м. отчуждаваща се за дере от собственият му имот пл. № 12 в кв. 17 по плана на с.Очуша, мах. Шехтова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица Доплащане за прид.част от 181.20 кв.м. 181.20 лева Заповед на Кмета на Общината Павел Тодоров Павлов Договор от 30.04.2009 година
26 Р.ч. с площ от 186 кв.м. придаваема към имот №438, за образуване на УПИ VІІ-438 в кв.53 по рег.план на с.Горна Василица,мах.Гледжова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 1395.00 лева 1395.00 лева Заповед на Кмета на Общината Крис Владков Катански Договор от 01.07.2009 година
27 Р.ч. с площ от 8 кв.м. придаваема към имот пл.№1993 за обр.на УПИІ-1992,1993 кв.159 по плана на гр.Костенец, в замяна на р.ч. с площ от 13 кв.м. отчуждаваща се за улица с о.т. 522б-522г от имот пл. № 1993 Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 76.00 лева Безвъзмездно 76.00 лева Без заплащане от страна на общината Димитър Георгиев Христосков Договор от 14.07.2009 година
28 ½ ид.част от УПИ VІІ-474 в кв.103 целият с площ от 558 кв.м. находящ се в с.Костенец Продажба 1199.7 1439.64 лева Заповед №РД-15-400 от 31.08.2009 година Йорданка Николова Сестримска Договор от 01.09.2009г.
29 Р.ч. с площ от 110 кв.м. придаваема част към имот №120 за образуване на УПИ V-120 в кв.22 с.Горна Василица,мах.Нова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 682 682.00 лева Решение на ОбС Костенец №109 от 18.12.2008 година и Заповед №РД-15-25 от 23.01.2009 година Иван Петров Стайков, Васил Петров Стайков Договор от 23.01.2009 година
30 ½ ид.част от УПИ ХІ в квартал 105 по рег.план ан град Костенец целият с площ от 680 кв.м. Продажба 2924 3508.80 лева Заповед №РД-15-75 от 25.02.2009 година Георги Асенов Попов Договор от 11.03.2009г.
31 Р.ч. с площ от 88 кв.м. от общ имот –улица придаваема част към имот пл. № 133 за образуване на УПИ VІІ-133 в кв. 22 по плана на с.Горна Василица, мах. Нова се заменя с отчуждаема част от 22 кв.м.,от собственият му имот пл. № 133 Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 429.00 лева за придаваемата част 429.00 лева Заповед на Кмета на Общината Христо Канев Канев Договор от 07.05.2009 година
32 Р.ч. с площ от 50 кв.м. придаваема и заменя с отчужд.част от 2 кв.м. и 3 кв.м.-собственост на Верка Кръстева и Мари Ангелова по рег.план на с.Г.Василица,мах.Пердова образуващо УПИ І-534 в кв.79 по плана. Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 406.70 лева за придаваемата част 406.70 лева Заповед на Кмета на Общината Верка Александрова Кръстева и Мари Валериева Ангелова Договор от 19.11.2008 година
33 УПИ ІІ в кв.41 по рег.план на град Костенец,с площ от 8720 кв.м.,ведно с масивна сграда в груб строеж Продажба 262 151.00 лв. 262151 262 151.00 лева Публичен търг и Решение №47 от 25.06.2009 година на ОбС Костенец, Заповед №РД-15-412 от 10.09.2009 година „Елмиб България”АД Договор от 16.10.2009 година
34 Апартамент №11, град Костенец, ул.”Средна гора” №15,бл.2 Продажба 18 157.00 лева 6604.4 18157 18 157.00 лева Решение на ОбС град Костенец, №95/2009 година Йорданка Любенова Стоянова Договор от 18.12.2009г.
35 Р.ч. с площ от 16 кв.м. придаваема част от улица за образуване на УПИ І-1495 в кв.158 по плана на град Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 360.00 лева 360.00 лева Заповед №РД-15-321 от 26.06.2009 година „Ивком 63”ЕООД Договор от 20.11.2009г.
36 Апартамант №1 с обща застроена площ от 74.87 кв.м., град Костенец, ул.Средна гора,№15,бл.2,ет.1 Продажба 21 674.00 лв. 5546.1 21674 21 674.00 лв Решение на ОбС Костенец №93/2009 година Румен Николов Донкин Договор от 18.12.2009г.
37 застроена площ от 70 кв.м. в югозападната част на УПИ VІ-496 в кв.29 по рег.план на град Момин Проход – част от 70.00 кв.м. право на строеж за изграждане на гараж 1092.00 лв. 1092 1092.00 лева Решение на ОбС Костенец №78 от 29.10.2009 година Ангел Йорданов Стоименов Договор от 23.11.2009г.
38 Р.ч. с площ от 45.00 кв.м. придаваеми части, образуващо УПИ VІІІ-286 в кв.30 по рег.план на с.Г.Василица, мах.Гледжова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 324.00 лева 324.00 лева Заповед №РД-15-498 от 04.11.2009 година Ива Иванова Стоянова Договор от 23.12.2009г.
39 Р.ч. с площ от 10 кв.м. придаваема част към имот №290 за образуване на УПИ І-290 в кв.21 по рег.план на с.Пчелин Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 250.00 лева 250.00 лева Заповед №РД-15-371 от 05.08.2008 година Надежда Илиева Христова - Бетова Договор от 11.08.2008 година
40 Р.ч. с площ от 20 кв.м. придаваема от улица към имот №22 за обр.на УПИ VІІ-22 в кв.6 по рег.план на с.Подгорие и прехвърляне на р.ч. с площ от 195 кв.м. от собственият им имот пл. № 22 отчуждаема за улица с о.т. 36-38 и улица тупик с о.т. 38-39 в кв.6 по рег.план на с.Подгорие Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 150,00 лева за придаваемата част и 1462,50 лв. за отчуждаемата 150,00 лева за придаваемата част и 1462,50 лв. за отчуждаемата 1312,50 лв. доплатено от Община костенец Решение на ОбС – Костенец №87 от 12.11.2009 година, Заповед №РД-15-517 от 15.11.2009 година Витлеемка Стоянова Драганова, Иван Стоянов Михайлов Договор от 16.11.2009г.
41 част с площ от 24 кв.м. придаваема от улица към имот пл. № 1532,1539 за образуване на УПИ І-1532,1539 в кв. 88 по плана на с.Костенец уреждане на сметки по регулация 96 96 Заповед № РД-15-524/17.11.2009г. Георги Стойчев Анчин Договор от 15.03.2010г.
42 част с площ от 38 кв.м. придаваема от улица към имот пл. № 1917 за образуване на УПИ ІІІ-1917 в кв. 138 по плана на гр. Костенец уреждане на сметки по регулация 912 912 Румяна Ангелова Хаджиниколова Договор от 19.03.2010г.
43 Поземлен имот с площ от 435 кв.м., съставляващ имот пл. № 42 в кв. 11 про регулационния план на с.Очуша, мах. Шехтова продажба 3782.50 лв. 824.8 3782.5 3782.50 лева Публичен търг и Заповед №РД-15-74 от 30.03.2010 г. Ивелина Венеткова Великова Договор от 14.04.2010 година
44 Апартамент №3, съсъ застроена площ от 57,08 кв.м. в гр.Момин Проход, ул.”Ружа”, №32, бл.3, ет.1 Продажба 17 235.00 лева 8359.1 17235 17 235.00 лв. Решение №11 от 22.01.2010 год. На ОбС Костенец и Решение №33 от 19.03.2010 година на ОбС Костенец Венко Атанасов Дренски Договор от 21.05.2010г.
45 Р.ч. с площ от 70 кв.м.,придаваема част от улица с о.т. 103-188 към имот №298 за образуване на УПИ VІІІ-298 в кв.33 по руг.план на с.Горна Василица,м.Гледжова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 525.00 лева 525.00 лева Заповед на Кмета на Общината Мартин Димитров Симеонов Договор от 30.11.2009 година
46 ПИ с идентификатор №38916.10.46 с площ от 297 кв.м., находящ се в к.к. вили Костенец Продажба 7400.00 лева 1551.7 7400 7474.00 лева Решение № 60/27.05.2010г. На Общински съвет - Костенец Публичен търг Мила Чобанова Договор от 26.07.2010 година
47 ПИ с идентификатор №38916.10.94 с площ от 1226 кв.м. , находящ се в к.к. вили Костенец Продажба 30 640.00 лева 6405.2 30640 30 950.00 лева Решение № 59/27.05.2010г. На Общински съвет - Костенец Публичен търг Мила Чобанова Договор от 26.07.2010 година
48 Р.ч. с площ от 30.00 кв.м. придаваема към УПИ ІХ-168 в кв.24 по плана на с.Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 551.00 лв. 551.00 лева Заповед №РД-15-234 от 11.08.2010 година Десислава Георгиева Найденова Договор от 12.08.2010 година
49 Апартамент №3,гр.Костенец,ул.Средна гора,№15,бл.2,ет.1 с площ от 73.51 кв.м. Продажба 21 503.00 лева 7151 21503 21 503.00 лева Решение на ОбС Костенец №95 от 30.11.2009 година Найденка Йорданова Пашунова Договор от 17.09.2010 година
50 Р.ч. с площ от 15 кв.м. придаваеми към имот №346, за образуване на УПИ ІV-346 в кв.44 по рег.план на с.Г.Василица, мах.Гледжова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 195.00 лева 195.00 лева Заповед №РД-15-194 от 30.09.2010 год. Петър Георгиев Иванов Договор от 22.10.2010г.
51 Р.ч. с площ от 1194 кв.м. от имот с идентификатор №38916.10.150 находящ се в к.к.Вили Костенец, придаваеми към УПИ ІV кв.9, образуване на нов УПИ VІ кв.9 по плана на курорт Вили Костенец продажба 15 295.14 лева 6089.4 15295.14 15 295,14 лева Решение № 48/29.04.2010г. На Общински съвет - Костенец „Езерото – Желязкови” ООД Договор от 09.12.2010 година
52 Р.ч. с площ от 657 кв.м. от имот с идентификатор №38916.10.159 по к.к.вили Костенец придаваеми към УПИ ІV кв.9, образуване на нов УПИ VІ кв.9 по плана на курорт Вили Костенец продажба 7 490.00 лева 3474.9 7490 7 490.00 лева Решение № 48/29.04.2010г. На Общински съвет - Костенец Езерото – Желязкови” ООД Договор от 09.12.2010 година
53 Площ от 426.00 кв.м. от имот с идентификатор №38916.10.154 по к.к. вили Костенец придаваеми към УПИ ІV кв.9, образуване на нов УПИ VІ кв.9 по плана на курорт Вили Костенец Продажба 4 644.00 лева 2170.7 4644 4 644.00 лева Решение № 48/29.04.2010г. На Общински съвет - Костенец Езерото – Желязкови” ООД Договор от 09.12.2010 година
54 Р.ч.с площ от 1832 кв.м. от имот с идентификатор №38916.10.160 по к.к. вили Костенец,придаваем към УПИ ІV кв. 9 за образуване на нов VІ кв.9 по плана на курорт Вили Костенец продажба 23 467.92 лева 9343.2 23467.92 23 467.92 лева Решение № 48/29.04.2010г. На Общински съвет - Костенец Езерото – Желязкови” ООД Договор от 09.12.2010 година
55 част от МС със ЗП от 94 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж върху УПИ І кв.90 по рег.план на гр.Костенец Продажба 57 465.60 лева 33254.2 47888 57 465.60 лева Решение № 78/05.08.2010г. На Общински съвет - Костенец Публичен търг Ивайло Филипович Велчев Договор от 17.12.2010 година
56 Апартамент №9 със застроена площ от 79,92 кв.м. ,ул.”Марица”,№ 21бл.1А,ет.3 Продажба 29 124.00 лева 7574.4 29124 35 124.00 лева Решение № 94/21.10.2010г. На Общински съвет - Костенец Публичен търг Елена Николова Пергелова Договор от 22.12.2010 година
57 ПИ №1421 в кв.136 по плана на гр.Костенец с площ от 2115 кв.м. Продажба 26 168.00 лева 16188.2 26168 26 168.00 лева Решение № 118/14.12.2010г. На Общински съвет - Костенец Публичен търг Тихомир Иванов Николов Договор от 08.02.2011 година
58 Имот №018004 –земеделска земя с площ от 0.514 дка в землището на с.Очуша,м.Палискерско дере Продажба 514.00 лева 3 514 514.00 лева Решение № 85/30.09.2010г. на Общински съвет - Костенец Публичен търг Светла Иванова Господинова Договор от 04.02.2011 година
59 Р.ч. с площ от 16 кв.м. придаваема част от улица към имот пл.№19 в кв.8 образуващ УПИ ІІІ-19 по плана на с.Очуша,мах.Мартинска Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 214.00 лева 214.00 лева Заповед №РД-15-90 от 25.03.2011 година Райчо Атанасов Паунов Договор от 31.03.2011 година
60 Апартамент №24 с площ от 54 кв.м. ,ж.к.Олимпиада,бл.7,вх.Б,ет.3 Продажба 16 957.00 лева 4559.7 16957 17 757.00 лева Решение № 93/21.10.2010г. На Общински съвет - Костенец публичен търг Цветанка Димитрова Дерменджийска Договор от 14.04.2011 година
61 Р.ч. с площ от 34 кв.м. придаваема част от улица към имот №1529 в кв.41 по плана на гр.Костенец, за образуване на УПИ ІІ-1529 кв.41 по плана на гр. Костенец и отчуждаема част с площ от 14 кв.м. от имот от №1529 кв.41 за улица Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 338 338.00 лева Заповед №РД-15-98 от 04.04.2011 година „Булмет”ЕООД Договор от 13.04.2011 година
63 Р.ч.с площ от 35 кв.м. придаваеми от улица към имот пл. № 528 за образуване на УПИ ХІІІ-528 кв.29 по рег.план на град Момин Проход Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 536.00 лева 536.00 лева Заповед №РД-15-223 от 30.06.2011 година Християн Иванов Иванов Договор от 30.06.2011 година
64 Терен с площ от 10 кв.м. в град Костенец,ул.Китка №12,УПИ І кв.90 по плана ОПС-право на пристрояване на стълбище 355.00 лева 355.00 лева Решение №92 от 30.06.2011 година на ОбС Костенец Ивайло Филипович Велчев Договор от 27.07.2011 година
65 Р.ч. с площ от 44 кв.м. придаваеми от улица към имот №1378 за образуване на УПИХV-1378 в кв.96 по плана на с.Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 687.00 лева 687.00 лева Заповед № РД-15-98/04.04.2011г. на Кмета на Общината Ивелина Ангелова Ангелкова Договор от 09.08.2011 година
66 Р.ч. с площ от 122 кв.м., придаваеми от улица към имот №532 за образуване на УПИ І-532 кв.77 по плана на с.Г.Василица,м.Пердова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 1525.00 лева 1525.00 лева Решение № 48/28.04.2011г. На Общински съвет Костенец и Заповед № РД-15-185/08.06.2011г. на Кмета на Общината Светлана Лазарова и Иво Гълъбов Договор от 15.07.2011 година
67 Р.ч. с площ от 30.00 кв.м. придаваема към имот №1529,1531 за образуване на УПИ VІІІ-1529,1531 в кв.41 по плана на град Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 435.00 лв. 435.00 лева чл. 35, ал. 4 от ЗОС и Чл. 35, ал. 2 от НРПУРОИ, Заповед №РД-15-246 от 14.07.2011 година „Булмет” ЕООД Договор от 15.07.2011 година
68 част от масивна сграда със застроена площ от 44 кв.м. ведно с отстъпено право на строеж в УПИ І кв.90 по плана на град Костенец Продажба 21 067.00 лв. 9572.4 21067 22567 Решение №49828.04.2011г. на ОбС Костенец Публичен търг Евгений Димитров Договор от 01.08.2011 година
69 УПИ VІІ-467 в кв.104 по рег.план на с.Костенец с площ от 720.00 лева Продажба 3096 3715.20 лева Заповед №РД-15-383/2011 година Никола Димитров Велчев Договор от 17.10.2011 година
70 Жилищна сграда /къща/ със застроена площ от 65.08 кв.м. на един етаж,ведно с мазе с площ от 58.69 кв.м.,находяща се в град Костенец,ул.Явор №3, и съответното право на строеж върху имот пл.№1550 в кв.40 по плана на гр. Костенец Продажба 23 954.00 лв. 4052.2 23954 23 954.00 лева Решение № 136/01.09.2011г. На Общински съвет Костенец и Заповед № РД-15-339/14.10.2011г. на Кмета на Общината Йорданка Димитрова Ангелова Договор от 31.10.2011 година
71 Р.ч.с площ от 50 кв.м. придаваема към имот №746 за образуване на УПИ VІІ-746 кв.87 по плана на с.Г.Василица,мах.Пердова и отчуждаема част с площ от 2 кв.м. за улица от собственият им имот пл. № 746 по плана на с.Горна василица, мах. Пердова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 505 505 Решение № 18/ 29.01.2004г. Ш Решение №92 от 31.05.2012 година на ОбС -Костенец Венцислав Димитров Дешев, Татяна Димитрова Дешева Договор от 25.06.2012 година
72 Безсрочно,възмездно право на строеж, право на надстояване на жилсграда - Автогара с търговски център и надсторйка; Кафене и офиси построени в УПИ І кв.89 по плана на град Костенец Ограничени вещни права - безсрочно, възмездно право на надстрояване Пазарна цена 2433.00 лева 2433.00 лева Решение № 22 от 22.12.2011 година ОбС -Костенец Суперфикция на Красимир Крумов Стоянчев Договор от 03.07.2012 година
73 Р.ч. с площ от 40 кв.м. придаващи се към имот №543,образуващ УПИ І-543 в кватал 27 по рег.план на град Момин Проход Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 808.00 лева 808.00 лева Заповед №РДІ15-374 от 25.07.2012 година Славена Христова Станчева Договор от 15.08.2012 година
74 ½ ид.част от УПИ І-30 в кв.3 по рег-план на гр.Момин Проход,целият от 700.00 кв.м. Продажба 2257.5 2709.00 лева Заповед №РД-15-625 от 20.11.2012 година Иван Копаранов, Павлина Копаранова, Василка Герасимова, Вера Копаранова, Павлина Найденова, Павлина Найденова, Договор от 30.11.2012г.
75 ½ ид.част от УПИ V целият с площ 620 кв.м. в кв.142 по плана на гр.Костенец Продажба 2666 3199.20 лева Заповед №РД-15-665 от 19.12.2012 година Венетка Спасова Козарева, Атанас Иванов Козарев Договор от 20.12.2012 година
76 ПИ с площ от 127 кв.м.,застроен с бетоново съоражение – бункер, пл.№257, кв.1 по плана на Вили Костенец,идентичен с идентификатор №38916.10.13 по кадастралната карта на Вили Костенец Продажба 17 040.00 лева 4160.5 17040 17 640.00 лева Решение №160/27.09.2012г. на Общински съвет - Костенец, Публичен търг, Заповед №РД-15-54 от 07.02.2013 година Георги Любенов Вуков Договор от 21.03.2013 година
77 част с площ от 127 кв.м. придаваема към имот пл. № 10 и пл. № 11, за образуване на УПИ ХХVІІІ-10,11 в кв. 3 по плана на с.Костенец уреждане на сметки по регулация 3180 3180 Решение № 163/27.09.2012г. На Общински съвет - Костенец Иван Ангелов Иванов Договор от 22.01.2013г.
78 ½ ид.части от УПИ І-30 в кв.3 по плана на гр.Момин Проход, целият с площ от 700 кв.м. Продажба 2257.7 2709.00 лева чл. 35, ал. 3 ат ЗОС, чл. 35, ал.1 и ал. 5 от НРПУРОИ, Заповед №РД-15-153 от 28.03.2013 година Йордан Димитров Божков Договор от 03.04.2013 година
79 Тестомесачка / миксер / Продажба 945.00 лева 645.00 лева Заповед №РД-15-158 от 29.03.2013 година Людмил Радев Долекски Договор от 29.03.2013 година
80 Формовъчна машина Продажба 850.00 лева 850.00 лева Заповед №РД-15-164 от 02.04.2013 година ЕТ”Елена Вълчанова” Договор от 10.04.2013 година
81 УПИ І-138 с площ от 425 кв.м. в кв.17 по плана на град Момин Проход Продажба 1836.1 2203.32 лева чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 35, ал. 2 от НРПУРОИ, Заповед №РД-15-596 от 12.11.2012 година Любомир Петров Вълчев Договор от 07.05.2013 година
82 Р.ч. с площ от 37 кв.м. придаваема към имот №296 за образуване на УПИХІІ-296 в кв.11 по плана на с.Костенец уреждане на сметки по регулация 1136.00 лева 1136.00 лева Чл. 35, ал. 2 от НРПУРОИ, Заповед №РД-15-244 от 08.05.2013 година Цветанка Маринова Илиева Договор от 10.05.2013 година
83 Р.ч. с площ от 49 кв.м. придаваема част от улица и озеленяване към имот №632, за образуване на УПИ І-632 в кв.87 по плана на гр. Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 1464.00 лева 1464.00 лева Заповед на Кмета на Общината Иван Димитров Иванов Договор от 17.10.2013 година
84 ½ ид.части от УПИ VІІІ-36 целият с площ от 590 кв.м. в квартал 3 по плана на гр.Момин Проход Продажба 1532.8 1839.36 лева чл. 35, ал. 3 от ЗОС, Чл. 35, ал. 2 от НРПУРОИ, Заповед № РД-15-684/23.10.2013г. на Кмета на Община Костенец Йорданка Генова, Красимир Генов, Ефросина Генова Договор от 12.11.2013 година
85 521/700 кв.м. от УПИ ІІІ-529 в кв.30 по рег.план на град Момин Проход Продажба 3360.5 4657.80 лева Заповед №РД-15-690 от 24.10.2013 година Стоян Йорданов Христов Договор от 12.11.2013 година
86 УПИ ХVІ-39 с площ от 2733 кв.м. в кв.14 по плана на с.Подгорие ведно с МС със ЗП 260 кв.м. Продажба 91 199.00 лева 13710.6 90199 91 199.00 лева решение №157/26.09.2013г. На Общински съвет Костенец Публичен търг София Ангелова Мирчева-Нейринк Договор от 12.11.2013 година
87 Р.ч. с площ от 180 кв.м. предвиден за озеленяване, придаваем към ПИ №72 за образуване на УПИ ХІV-72,219 в кв.8 по плана на град Момин Проход Продажба 4616.00 лева 4616.00 лева Заповед №РД-15-754 от 22.11.2013 година Румяна Атанасова Гондова Договор от 18.12.2013 година
88 Р.ч. с площ от 1500 кв.м., част от имот с идентификатор №28916.10.182 по кадастралната карта на к.к.вили Костенец, придаваема към новообразуван УПИ Х-183,182 в кв.11 по плана на курорт Вили Костенец Продажба 45 324.00 лева 45324 45 324.00 лева Решение № 162/27.09.2012г. На Общински съвет - Костенец, Заповед №РД-15-618 от 27.09.2013 година ЕТ”Наука – Кръстьо Иванов” Договор от 18.12.2013 година
89 Р.ч. с площ от 42 кв.м. от имот с идентификатор № 38916.10.220 по кадастралната карта на курорт Вили Костенец, придаваща се към новообразуван УПИ VІ-85 в кв. 5 по регулационния план на курорт Вили Костенец и част с площ от 13 кв.м. от собственият им имот с идентификатор № 38916.10.185 ,която се отчуждава за улица с о.т. 140-141-142-143 с идентификатор № 38916.10.220 по кадастралната карта на к.к. Вили Костенецт Уреждане на сметки по регулация 949.00 лева 949.00 лева „Вълшебна планина”ООД и Огнян Иванов Манов Договор от 24.03.2014 година
90 част от пресъхнала вада с площ от 76,90 кв.м. и час от улица с площ от 3,30 кв., присъединяващи се към имот пл. № 1762 и се образува нов ПИ с пл. №2046 в кв. 41 по кадастралния и регулационния план на гр. Костенец, и част с площ от 40,30 кв.м. от имот пл. № 1762, която се включва в улица с о.т. 343-342 уреждане на сметки по регулация, чрез замяна 574 574 Решение № 62/27.04.2013г. На Общински съвет - Костенец Мария Томова Илиева Договор от 13.05.2014г.
91 Р.ч. – 267/3000 идеални части от УПИ ХVІ-39 в кв.14 по плана на с.Подгорие Прекратяване на съсобственост 2776.80 лева 557.5 2776.8 2776.80 лева Решение № 10/30.01.2014г. На Общински съвет - Костенец София Ангелова Мирчева-Нейринк Договор от 14.05.2014 година
92 Р.ч. с площ от 13 кв.м. придаващи се към имот №299,за образуване на УПИVІ-299 в кв.33 по плана на с.Г.Василица,мах.Гледжова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 171.00 лева 171.00 лева Заповед №РД-04-250 от 23.05.2014 година „Джеси Консулт”ООД Договор от 28.05.2014 година
93 Р.ч. с площ от 35 кв.м. придаващи се към имот №300,за образуване на УПИV-300 кв.33 по рег.план на с.Г.Василица,мах.Гледжова и част с площ от 16 кв.м. от собственият им имот пл. № 300 отчуждаващи се за улица Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 250.00 лева 250.00 лева Заповед №РД-04-245 от 22.05.2014 година Джеси Консулт”ООД Договор от 28.05.2014 година
94 ½ идеална част от ПИ №58863.200.29 по кад.карта на к.к.Пчелински бани,целият от 577.00 кв.м. Продажба 830.9 997.08 лева чл. 35, ал. 3 от ЗОС, Заповед № РД-04-212/12.05.2014г. На Кмета на Община Костенец Костадинка Георгиева Ковачка Договор от 04.06.2014 година
95 Р.ч. с площ от 20 кв.м. придаващи се към имот пл. № 78 за образуване на УПИ ХІІІ-78 в квартал 3 по плана с.Г.Василица, махала Нова и терен с площ 15 кв.м., отчуждаващ се от собственият му имот пл. № 78 за улица Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 66.00 лева 66.00 лева Заповед № РД-04-244/22.05.2014г. на Кмета на Община костенец Валери Василев Недялков Договор от 06.06.2014 година
96 Р.ч. с площ от 75 кв.м. придаващи се към УПИ ІІ-420 в кв.34 по плана на с.Г.Василица,мах.Гледжова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 985.00 лева 985.00 лева Заповед №РД-04-288 от 11.06.2014 година „Рувал – 69”ООД Договор от 11.06.2014 година
97 Р.ч. с площ от 152 кв.м. ,/част от дере – озеленяване/,придаващи се към новообразуван УПИ ХІІ-88 в кв.15 по плана на град Момин Проход Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 2333.00 лева 2333.00 лева Решение № 74/24.04.2014г. На Общински съвет - Костенец Атанас Йорданов Овнаров Договор от 17.07.2014 година
98 УПИ ХV-674 в кв.84 по плана на град Костенец с площ от 1450.00 кв.м. ведно с МС-ЗП-275 кв.м.,МС-ЗП-31 кв.м.,МС-ЗП-115 кв.м.,МС-ЗП-20 кв.м. и ПС-ЗП-28 кв.м. Продажба 58 819.50 лева 58819,50 лв 58 819.50 лева Решение № 121/31.07.2014г. На Общински съвет - Костенец публичен търг Владимир Николов Мирков Договор от 15.09.2014 година
99 Терен с площ от 390 кв.м. - част от имот №38916.10.9 по кад.карта на Вили Костенец, придаваема към новообразуван УПИ VІІІ-11 в кв. 1 по плана на курорт Вили Костенец Продажба 17 649.00 лева 17649 17 649.00 лева Решенеи № 37/05.04.2013г. На Общински съвет - Костенец Димитър Иванов Натин Договор от 23.09.2014 година
100 Р.ч. с площ от 11 кв.м. от улица с о.т. 134-142, придаваща се към новообразуван УПИ ХLІ-72 в квартал 3 по плана на Пчелински бани Продажба 256.00 лева 256.00 лева Атанас Сотиров Дробенов Договор 17.02.2015 година
101 Р.ч. с площ от 37 кв.м. от терен за озеленяване и 5 кв.м. от имот №58863.200.191 по кад.карта на к.к.Пчелински бани, придаваеми към новообразуван УПИ ХХVІІ-2,191 и отчуждаема част от 3 кв.м. от собственият им имот №588863.200.2 за улица Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 905.00 лева 905.00 лева Борис Громов Катя Громова Договор от 20.02.2015 година
102 Р.ч. с площ от 101.10 кв.м. от улица с о.т. 228-288, придаваема към новообразуван УПИ ХХІІІ-419 кв.16 по плана на с.Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 2157.00 лева 2157.00 лева Решение № 205/19.12.2013г. На Общински съвет - Костенец Пенка Станчева Пергелова Договор от 22.04.2015 г.
103 Р.ч. с площ от 153 кв.м. от улица с о.т. 228-288, придаваема към новообразуван УПИ ХХІV-420 кв.16 по плана на с.Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 3265.00 лева 3265.00 лева Решение № 205/19.12.2013г. На Общински съвет - Костенец Калина Станчева Райчева Договор от 22.04.2015 година
104 Р.ч. с площ от 6 кв.м., прилежаща площ от улица, придаваема към УПИ ІV-266 кв.19 по плана на гр. Момин проход и отчуждаема част с площ от 28 от собственият им УПИ ІV-266 в кв. 19 по плана на гр. Момин проход Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна „Ериксен Консулт“ ЕООД Договор от 29.04.2015 година
105 Р.ч.с площ от 103 кв.м. от улица, придаваема към УПИ ІІІ-276 кв.36 по плана на с.Пчелин и терен с площ от 73 кв.м., отчуждаваща се за улица с о.т. 64-68 от УПИ ІІІ-276 в кв. 36 по плана на с.Пчелин Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 696.00 лева 696.00 лева Иван Ангелов Илиев Договор от 28.04.2015 година
106 Източната част на УПИ V целият с площ от 620 кв.м. в кв. 142 по плана на гр. Костенец ограничени вещни права - безсрочно, възмездно право на строеж за двуетажна жилищна сграда 2554 2554 2700 Решение № 170/30.10.2014г. На Общински съвет - Костенец публичен търг Севда Стойнова Мушева Договор от 18.05.2015г.
107 Р.ч. с площ от 3 кв.м. придаваеми от улица към ПИ№3512 кв.158 по плана на град Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 65.00 лева 65.00 лева чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Християн Иванов Иванов Договор от 10.06.2015 година
108 Р.ч. с площ от 5 кв.м. придаваема част от улица към УПИ ХІ-397 кв.36 по плана на с.Горна Василица Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 61.00 лева 61.00 лева чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Ангел Минчев Иванов Договор от 15.06.2015 година
109 Р.ч. с площ от 60 кв.м. придаваема част от улица към имот пл. № 248 за образуване на УПИ ІІ-248 кв.18 по плана на с.Пчелин и отчуждаваща се част с площ от 34 кв.м. за улица от собственият им имот пл. № 248 в кв. 18 по плана на с.Пчелин Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 497.00 лева 497.00 лева чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Йорданка Любенова Чанева, Петранка Любенова Печева Договор от 11.08.2015г.
110 УПИ І в кв.127 по рег.план на с.Костенец с площ от 469.40 кв.м. Продажба 6234.00 лева 1634.9 6234 6250.00 лева Решение № 23/26.03.2015г. На Общински съвет - Костенец публичен търг Владимир Стоянов Зарков Договор от 10.07.2015 година
111 Имот с №18561.500.62 и Имот с №18561.500.92 по кадастрална карта и кадастаралните регистри на с.Горна Василица и к.к.Пчелински бани Обезщетение „Демакс“АД Договор от 14.09.2015 година
112 Р.ч. с площ от 55 кв.м. от улица с о.т. 393-398, придаваема към имот №502 за образуване на УПИ ХІ-502 в кв.72 по плана с.Г.Василица и отчуждаеми 55 кв.м. за улица с о.т. 398-399 от имот пл. № 502 в кв. 72 по плана на с.Горна Василица, мах. Пердова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 765.00 лева чл.35, ал.4, т. 2 от ЗОС Борислав Николов Николчов Договор от 02.10.2015 година
113 999/2299 идеални части от ПИ с идентификатор №18561.500.103 по кад.карта на с.Горна Василица, к.к.Пчелински бани Прекратяване на съсобственост 21 794.00 лева 2733.3 21794 21 794.00 лева Решение № 133/17.09.2015г. На Общински съвет - Костенец „Прайвит Уотър Хауз“ООД Договор от 26.10.2015 година
114 Р.ч. с площ от 14 кв.м. от улица придаваема към новообразуван УПИ ХІІІ –„За електроремонтна работилница“ в кв.136 по плана на град Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 261.00 лева 261.00 лева Лазар Ангелов Пашов и Петър Кирилов Йорданов Договор от 16.11.2015 година
115 Р.ч. с площ от 23 кв.м. придаваема част от улица към УПИ VІІ-705 кв.83 по плана на с.Горна Василица, мах.Пердова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 320.00 лева 320.00 лева Пламен Петков Физиев Договор от 21.12.2015 година
116 УПИ ХІІІ-473 в кв.104 по плана на с.Костенец с площ от 766 кв.м. Продажба 3293.8 3952.56 лева чл. 35, ал. 3 от ЗОС Петър Иванов Данин Договор от 11.02.2016 година
117 УПИ ІІІ-291 в кв.10 по плана на с.Костенец с площ от 530.00 кв.м. Продажба 12 084.00 лева 2279 12 084.00 лева чл. 35, ал. 3 от ЗОС Христо Величков Велков Договор от 01.03.2016 година
118 Р.ч. с площ от 52 кв.м.придаващи се от улица с о.т. 45-46 към имот пл. № 245, който е отреден за УПИ І-245 кв.17 по плана на с.Пчелин Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 756.00 лева 756.00 лева чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Даниел Георгиев Иванов, Надежда Петкова Филипова Договор от 21.03.2016 година
119 Р.ч. с площ от 19 кв.м. от улица придаваща се част към имот пл. № 224, отреден за УПИ V-224 в кв.5 по рег.план на Момин Проход и терен с площ от 7 кв.м., отчуждаващ се за улица от имот пл. № 224 по плана на гр. Момин проход Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 264 264.00 лева чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Елена Борисова Панайотова, Силвия Иванова Янкова Договор от 01.04.2016 година
120 Р.ч. с площ от 5 кв.м. от улица придаваща се към УПИ ХХ-369 кв.90Г по плана на град Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 132.00 лева 132.00 лева чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Мирослав Лъчезаров Николов, Славка Иванова Котларова Договор от 29.03.2016 година
121 41,28/131,28 идеални части от УПИ ІV "за обществено обслужване" в кв.89 Г по плана на град Костенец Прекратяване на съсобственост 4000.00 лева 540.4 4000 4000.00 лева Решение на ОбС №35/17.12.2015г. „Булфрукт“ ООД Договор от 03.05.2016 година
122 Р.ч. с площ от 15 кв.м. от улица с о.т. 15-121, придаващ се към УПИ ІV-164 кв.7 по плана на с.Пчелин Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 368 368.00 лева чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС ЕТ“Вила Терма-Велин Керков“ Договор от 01.06.2016 година
123 УПИ VІІ-679 кв.84а отреден „За магазин“ по плана на град Костенец с площ от 124 кв.м Продажба 2285.00 лева 1066.4 2285 2485.00 лева Решение № 91/28.04.2016г. На Общински съвет - Костенец Публичен търг „Бобо-М“ ООД Договор от 10.06.2016 година
124 УПИ VІ-679 кв.84а отреден „За кафе аперитиф“ по плана на град Костенец с площ от 192 кв.м. Продажба 3739 1651.2 3739 3739.00 лева Решение № 90/28.04.2016г. На Общински съвет - Костенец Публичен търг ЕТ“Арабела – Станко Станков“ Договор от 10.06.2016 година
125 Терен с площ от 64 кв.м. от ПИ с идентификатор №38916.10.519 и терен с площ от 32 кв.м. от ПИ с идентификатор №38916.10.240 по кад.карта на к.к.Вили Костенец, които се придават към новообразуван УПИ VІІ "За комплексно обществено обслужване" в кв. 9 по плана на курорт Вили Костенец Продажба 3220 3220.00 лева Решение № 186/21.11.2013г. На Общински съвет - Костенец „Атлиман 2“ ЕООД Договор от 21.06.2016 година
126 358/1436 идеални части от УПИ ІІ-271 кв.1 по плана вили Костенец Прекратяване на съсобственост 11568 2008.9 11568 11 568.00 лева Решение №92/28.04.2016 година на ОбС Ангел Стефанов Данин Станимир Ангелов Данин Договор от 22.06.2016 година
127 Р.ч. с площ от 334 кв.м. от ПИ с пл. № 446, придаваща се по регулация към УПИІV-449 в кв.1 по плана на с.Пчелин Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 7799.00 лева 7799.00 лева Решение на ОбС Костенец №142/17.09.2015 година Силвия Никова Лайс Договор от 11.07.2016 година
128 Р.ч. с площ от 20 кв.м. и 5 кв.м. от улици придаващи се към УПИ ХІІ-535,536 кв.78 по плана с.Горна Василица и отчуждаващи се 20 кв.м. От УПИ ХІІ-535,536 в кв. 78 за улица Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 100 100.00 лева чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Кирил Христов Крънчев Договор от 01.08.2016 година
129 Р.ч. с площ от 12 кв.м. от улица, придаваща се към имот пл. № 164, за образуване на УПИ ІV-164 кв.7 по плана на с.Пчелин и отчуждаващи се 1 кв.м. за улица от имот пл. № 164 по плана на с.Пчелин Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица, чрез замяна 250 250 ЕТ“Вила Терма – Велин Керков“ Договор от 18.05.2013 година
130 ПИ с пл.№407А кв.90 Б по плана на град Костенец с площ от 110 кв.м. Продажба 1309 2930.00 лева чл. 35, ал. 3 от ЗОС ЕТ“Диани – Продан“-Борислав Проданов Договор от 23.08.2016 година
131 улица - тупик с площ от 281 кв.м., която се придава за образуване на УПИ ХХVІІІ-22,23,27 в кв. 6 по плана на с. Подгорие и терен с площ от 116 кв.м., отчуждаващ се за улица от имот пл. № 23, който е отреден за УПИ ІІІ-23 в кв. 6 по плана на с. Подгорие уреждане на сметки по регулация, чрез замяна 2114 2114 Решение № 169/31.10.2013г. На Общински съвет - Костенец "Болкан дриймс" ООД Договор от 10.09.2016г.
132 УПИ ХІІІ – 6502 кв.52 „За жилищно строителство“ с площ от 290кв.м.по плана на град Костенец Продажба 7268.00 2494 8000 8400.00 лева Решение № 133/30.06.2016г. На Общински съвет - Костенец публичен търг Иван Борисов Иванов Договор от 03.10.2016 година
133 Р.ч. с площ от 86 кв.м. част от улица между о.т. 261-262-263-176, придаваща се към имот № 314 за образуване на УПИ ІV-314 в кв.21 по плана на град Момин Проход Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 1620.00 лева 1620.00 лева чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Динко Динков, Валентина Динкова Договор от 28.10.2016 година
134 част от прилежаща площ към улица между о.т. 121-15 с площ от 10 кв.м., придаваема към УПИ ІV-170 в кв. 6 по плана на с. Пчелин и терен с площ от 110 кв.м., отчуждаващ се за изграждане на улица между о.т. 122-6 от УПИ ІV-170 в кв. 6 по плана на с. Пчелин уреждане на сметки по регулация, чрез замяна чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Пламен Грозев Грозев и виолета Димитрова Грозева Договор от 28.10.2016г.
135 Р.ч. с площ от 25 кв.м. от улица с о.т. 2-1-135, придаваща се към ПИ с идентификатор № 58863.200.271 по кадастралната карта на к.к. Пчелински бани, който е отреден за УПИ ІІІ-3 кв.1 по плана на Пчелински бани Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 536 536.00 лева чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Иван Георгиев Петков Договор от 12.10.2016 година
136 ПИ с идентификатор №38916.10.547 с площ от 3161 кв.м. по кадастралната карта на к.к.вили Костенец Продажба 83834 20388.5 83834 83 834.00 лева Публичен търг „Полеми“ ЕООД Договор от 11.11.2016 година
137 Р.ч.с площ от 4 кв.м. от улица с о.т. 53-60, придаваща се към УПИ V-43 кв.11 по плана на с.Очуша Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 66 66.00 лева Ивелина Венеткова Великова Договор от 24.02.2015 година
138 Р.ч. с площ от 369 кв.м. от терен за озеленяване, придаваема към УПИ VІІ-389 в кв. 34 по плана на с.Пчелин Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 9062 9062.00 лева Решение № 37/25.02.2016г. На Общински съвет - Костенец Марин Томанов Дончев Договор от 20.12.2016 година
139 Р.ч. с площ от 169 кв.м. от имот №38916.10.555 придаващи се по регулация към новообразуван УПИ ХV в кв. 20 по плана на к.к. Вили Костенец и 70 кв.м. от имот №38916.10.556, отчуждаващ се за УПИ ХІV общинска собственост по плана Вили Костенец Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 4380 4380.00 лева Решение № 135 / 30.06.2016г. На Общински съвет - Костенец Искра Славейкова Джахова - Кадинова и Йордан Славуйков Джахов Договор от 14.12.2016 година
140 Р.ч. с площ от 16 кв.м. от улица с о.т. 137-13, терен с площ от 14 кв.м. от улица с о.т. 135-136 и терен с площ от 24 кв.м. от имот с идентификатор № 58863.200.28, придаващи се към ПИ с №58863.200.1 по кадастралната карта на к.к. Пчелински бани Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица 1487 1487.00 лева чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС „Рос- Сана“ ЕООД Договор от 23.12.2016 година
141 Р.ч. с площ от 8 кв.м. и 292 кв.м. придаващи се към УПИ ХІІ-342 кв.39 по плана на с.Горна Василица, мах.Гледжова и отчуждаващи се 8.00 кв.м. за улица Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица Пазарна оценка от 4777,00 лв. 4777.00 лева Решение на ОбС Костенец от 29.11.2016 година Валентин Николов Додов Договор от 18.01.2017 година
142 Р.ч. с площ от 90 кв.м. придаващи се към УПИ ХІІІ-342 кв.39 по плана на село Г.Василица,м.Гледжова Уреждане на сметки по регулация между община и частни лица Пазарна оценка от 1472,00 лв. 1472.00 лева Валентин Николов Додов Договор от 18.01.2017 година
143 ПИ с идентификатор № 38916.10.572 по кадастралната карта на к.к. Вили костенец с площ от 806 кв.м., съответстващ на УПИ ХІV в кв. 20 по регулационния план на к.к. Вили Костенец Продажба Пазарна оценка от 29570,00 лв. 29570 Публичен търг в изпълнение на Решение № 215/21.12.2016г. На Общински съвет - Костенец Румен Георгиев Иванов Договор от 20.02.2017 година
144 ПИ с пл. № 1935 с площ от 260 кв.м. в кв. 90 по плана на гр. Костенец уреждане на сметки по регулация пазарна оценка 8473,00 лв. 8473 Решение № 111/26.05.2016г. На Общински съвет - Костенец "Езерото - Желязкови " ООД договор от 06.03.2017г.
145 част с площ от 212 кв.м. от ПИ с идентификатор № 58863.200.205 - път по кадастралната карта на курорт Пчелински бани, придаваема по регулация към новообразуван УПИ ХІV-203;266;267;205 в кв. 10 по регулационния план на к.к. Пчелински бани уреждане на сметки по регулация пазарна оценка 6378,00 лв. 6378 Решение № 136/30.06.2016г. На Общински съвет - Костенец "Шампионите" ЕООД договор от 15.03.2017г.
146 част с площ от 15 кв.м. от улица между о.т. 1-14 /стар път/, придаваема по регулация към собственият им ПИ пл. № 36в кв. 4 за образуване на УПИ V-34 в кв. 4 по плана на с.Очуша, махала "Мартинска" уреждане на сметки по регулация пазарна оценка 190,00 лв. 190 Десислава Спасова Ташева, Миглена Спасова Вельова договор от 28.03.2017г.
147 част с площ от 11 кв.м. от улица между о.т. 35-36, придаваема по регулация към собственият й ПИ пл. № 397, кв. 17 за образуване на УПИ ХVІІІ-397 в кв. 17 по плана на с.Костенец уреждане на сметки по регулация пазарна оценка 274,00 лв. 274 Данка Панчева Димитрова договор от 12.05.2017г.
148 1/2 идеална част от УПИ ХХІІІ-478, целият с площ от 620 кв.м. в кв. 107 по плана на гр. Костенец продажба данъчна оценка 2666,00 лв. 3199.2 чл. 35, ал 3 от ЗОС Стефан Иванов Пеноков договор от 15.06.2017г.
149 реална част с площ от 45 кв.м., при граници на реалната част: север-улица между о.т. 116-о.т. 115, изток- УПИ ІV-168, юг-имот пл. № 168, запад - УПИ ІІ-169, която се придава по регулация от улица между о.т. 116-о.т. 115 към имот пл. № 168, за образуване на УПИ ІІІ-168 в кв. 20 по плана на с.Подгорие уреждане на сметки по регулация пазарна оценка 471,00 лв. 471 Емил Лаврентиев Кирчев договор от 11.07.2017г.
150 реална част с площ от 24 кв.м., при граници на реалната част: улица между о.т. 115а-о.т. 117, имот пл. № 1185, УПИ ІІ-1186, която се придава по регулация от улица между о.т. 115а-о.т. 117 към ПИ пл. № 1185, за образуване на УПИ ІІІ-1185 в кв. 53 по плана на с. Костенец уреждане на сметки по регулация пазарна оценка 596,00 лв. 596 Васил Георгиев Матрачийски и Стефка Василева Матрачийска договор от 04.08.2017г.
151 част с площ от 15 кв.м. от улица, която се придава по регулация към имот пл. № 165, отреден за УПИ ІІІ-165 в кв. 7 по плана на с.Пчелин уреждане на сметки по регулация пазарна оценка 206,00 лв. 206 София Ангелова Мирчева - Нейринк договор от 20.09.2017г.
152 част с площ от 8 кв.м. от улица, която се придава по регулация към имот пл. № 169, отреден за УПИ ХІІІ-169 в кв. 7 по плана на с.Пчелин уреждане на сметки по регулация пазарна оценка 110,00 лв. 110 София Ангелова Мирчева - Нейринк договор от 20.09.2017г.
153 обособена част от МС с площ от 104 кв.м., обособена в югоизточната страна на масивна нежилищна сграда, застроена в ПИ пл. 0 636 в кв. 87 по плана на гр. Костенец, на границата с имот пл. № 633, № 634 и № 635 продажба пазарна оценка 13547,00 лв. 13547 14047 Публичен търг в изпълнение на Решение № 44/10.03.2017г. на Общински съвет - Костенец Виктор Николаев Кръстев договор от 29.05.2017г.
154 учрудаване безсрочно право на строеж за изграждане на двуетажна жилищна сграда /къща - близнак/ върху източната една втора идеална част от УПИ ХІІ целият с площ от 660 кв.м. в кв. 105 по плана на гр. Костенец учредяване възмездно право на строеж пазарна оценка 5989,50 лв. 4999.85 5989,50 лв 6000 Публичен търг в изпълнение на Решение № 83/30.05.2017г. на Общински съвет - Костенец Георги Асенов Попов договор от 03.10.2017г.
155 част с площ от 119 кв.м. от терен предвиден за озеленяване, с местонахождение мужде УПИ VІ "Жилищен комплекс" и имот пл. № 1925, кв. 68 по плана на гр. Костенец, която се придава по регулация към новообразуван УПИ Х--1925 в кв. 68 по плана на гр. Костенец уреждане на сметки по регулация пазарна оценка 2195,00 лв. 2211 2211 Решение № 76/25.06.2015г. На Общински съвет - Костенец Емил Николов Цветанов договор от 24.10.2017г.
156 учредяване временно безвъзмездно право на строеж на част с площ от 170 кв.м. от УПИ ХХVІІ "за поликлиника" в кв. 84 по плана на гр. Костенец, за изграждане: козирка със ЗП 35 кв.м., навес за линейки със ЗП от 45 кв.м. и терен за поставяне на дизелов генератор със ЗП от 10 кв.м. и паркинг със ЗП от 80 кв.м. БЕЗВЪЗМЕЗДНО Решение № 204829.11.2016г. На Общински съвет - Костенец Министерство на здравеопазването договор от 03.11.2017г.
157 част с площ от 21 кв.м. от уширение на улица между о.т. 121 - о.т. 15- о.т. 16, които по регулационния план на с. Пчелин, участват в УПИ І-172 в кв. 6, за сметка на реална част с площ от 21 кв.м. от имот пл. № 172 в кв. 6 по плана на с. Пчелин, отчуждаеми за изграждане на улица между о.т. 15-о.т.16; придаваема част с площ от 63 кв.м. от уширение на улица между о.т. 121-о.т. 15- о.т. 16, придаващи се към имот пл. № 172 за образуване на УПИ --172 в кв. 6 по плана на с. Пчелин уреждане на сметки по регулация, чрез замяна 865 865 чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Детелина Иванова Николова договор от 27.11.2017г.
158 част с площ от 6 кв.м. от улица между о.т. 128-84-139, която се придава по регулация към УПИ х-309 в кв. 22 по регулационния план на с.Пчелин уреждане на сметки по регулация 97 97 Пенка Василева Манова договор от 15.12.2017г.
159 част с площ от 50 кв.м. от имот пл. № 1828, която се придава по регулация към имот пл. № 1421, за образуване на УПИ Х--1421 "За автосервиз и магазин" в кв. 136 по плана на гр.Костенец, за сметка на 50 кв.м. от имот пл. № 1421, които са отчуждаеми за улица между о.т. 652г- о.т. 652д- о.т. 652е; уреждане на сметки по регулация, чрез замяна чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС "Костенец РТ" ЕООД договор от 07.02.2018г.
160 придаваема част с площ от 6 кв.м. от улица между о.т. 83 - о.т. 17, придаващи се към имот пл. № 189, за образуване на УПИ ІХ-189 в кв. 16 по плана на с.Горна Василица, махала "Нова" уреждане на сметки по регулация 81 81 Светла Минчова Лесева договор от 09.02.2018г.
161 част от улица с обща площ от 32 кв.м., която се придава по регулация към УПИ VІ-162 в кв. 7 по плана на с.Пчелин, за сметка на 32 кв.м., отчуждаеми за изграждане на улица между о.т. 9а-о.т.8а-о.т.12а от УПИ VІ-162 по плана на с.Пчелин; уреждане на сметки по регулация, чрез замяна чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Митко Митков Грозданов договор от 18.04.2018г.
162 учредяване безсрочно право на сервитут , без промяна предназначението на територията, върху ПИ в горски територии № 000872, находящ се в землището на с.Долна Василица, местността "Траянови врата", за изграждане на подземна кабелна линия 20кV право на сервитут 214 214 214 Решение № 19/01.03.2018г. На Общински съвет - Костенец Боряна Стефанова Чавдарова договор от 18.04.2018г.
163 учредяване безсрочно право на строеж , без промяна предназначението на територията, върху ПИ в горски територии № 000872, находящ се в землището на с.Долна Василица, местността "Траянови врата", за изграждане на трафопост с площ от 5 кв.м. право на строеж 5 5 5 Решение № 19/01.03.2018г. На Общински съвет - Костенец Боряна Стефанова Чавдарова договор от 18.04.2018г.
164 ПИ с идентификатор № 38916.10.581 с площ от 199 кв.м и ПИ с идентификатор № 38916.10.580 с площ от 81 кв.м. по кадастралната карта на к.к. Вили Костенец, които се придават по регулация към новообразуван УПИ ХХХV-574 в кв. 1 по плана на к.к. Вили Костенец уреждане на сметки по регулация 7856 1806.1 7856 7856 Решение № 72/27.04.2017г. на Общински съвет - Костенец Ангел Стефанов Данин Станимир Ангелов Данин договор от 14.05.2018г.
165 780/5346 ид.части от ПИ с идентификатор № 18561.500.40 по кадастралната карта на к.к. Пчелински бани Прекратяване на съсобственост 21580 1999.3 25000 25000 Решение № 191/20.11.2017г. на Общински съвет - Костенец Стоянка Костазинова Балабанова - Милева договор от 07.06.2018г.
166 обособева част от масивна нежилижна сграда д площ от 44 кв.м., цялата с площ от 148 кв.м., застроена в ПИ пл. І 636 в кв. 87 по плана на гр. Костенец Прекратяване на съсобственост 6024 2619.6 6024 6024 Решение № 64/05.06.2018г. на Общински съвет - Костенец Виктор Николаев Кръстев договор от 06.07.2018г.
167 ПИ с идентификатор № 38916.10.14 по кадастралната карта на к.к. Вили Костенец, участващ в УПИ VІ-13,14 и в УПИ ХІV-12 в кв. 5 по плана на к.к. Вили Костенец Прекратяване на съсобственост 32146 4044.2 32146 32146 Решение № 60/31.05.2018г. на Общински съвет - Костенец Иво Георгиев Вуков и Ирина Георгиева Вукова договор от 12.07.2018г.
168 част с площ от 48 кв.м. от площадка към улица между о.т. 94-о.т. 98, която се придава по регулация към имот пл. № 58, за образуване на УПИ ІV-58 в кв. 15, за сметка на 48 кв.м., отчуждаеми за озеленяване от имот пл. № 58 по плана на с.Подгорие уреждане на сметки по регулация, чрез замяна 7200 7200 чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Димитър Стоянов Пашунов договор от 24.07.2018г.
169 част с площ от 3 кв.м., която се придава по регулация към УПИ .-113 в кв. 17 по плана на с.Очуша, махала "Мартинска", за сметка на 3 кв.м., отчуждаеми за изграждане на урица между о.т. 71-72 от УПИ VІ-113 в кв. 17 по плана на с.Очуша, махала "Мартинска" уреждане на сметки по регулация, чрез замяна чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Николай Николаев Вълканов договор от 31.05.2018г.
170 1/2 ид.част от УПИ ІІІ-518 в кв. 105 по плана на гр. Костенец продажба 4484.04 3736.7 4484.04 чл. 35, ал. 3 от ЗОС Борислав Иванов Джоров Анна Иванова Николова договор от 10.08.2018г.
171 реална част с площ от 64 кв.м., при граници на р.част: улица между о.т. 380-231, УПИ ХІІ-2002 и улица между о.т.383-131, която се придава по регулация от уширение на улица към собствения им ПИ с пл. № 1229, за образуване на УПИ ХІІІ-1229 в кв. 62 по плана на с.Костенец уреждане на сметки по регулация 1500 1500 1500 Кольо Стоянов Зотков Катя Петкова Добрева - Зоткова договор от 25.09.2018г.
172 УПИ ХІІІ-187 в кв. 10 по плана на с.Костенец продажба 3214.68 2678.9 3214.68 чл. 35, ал. 3 от ЗОС Ангел Стойчов Дуков договор от 15.10.2018г.
173 част с площ от 17 кв.м. от ул. "Цвет", които по регулация участват в УПИ ІІІ-234,235, за сметка на част с площ от 17 кв.м. от имот пл. № 235 в кв. 7 по плана на гр. Момин проход; придаваема част с площ от 116 кв.м.придаваща се към новообразуван УПИ ІІІ-234,235 "За хотел, открит басейн, водни атракции и вилно селище" в кв. 7 уреждане на сметки по регулация 3347 3527 3527 Решение № 182/26.10.2017г. на Общински съвет - Костенец "Кулекс" ЕООД договор от 25.10.2018г.
174 придаваема част с площ от 24 кв.м. от улица между о.т. 157 на ул. "Средна гора" и о.т- 25 на ул. "Христо Ботев" и уширение, която се включва в УПИ ХІV-72,219 и се образува нов УПИ ХVІ-3180 в кв. 8 по плана на гр. Момин проход уреждане на сметки по регулация 686 700 700 Решение № 18/01.03.2018г. на Общински съвет - Костенец Румяна Атанасова Гондова Николай Георгиев Гондов договор от 09.11.2018г.
175 част с площ от 50 кв.м., която се придава по регулация от уширение на улица между о.т. 214-248 към част от ПИ пл. № 376, за образуване на УПИ І-376 в кв. 45 по плана на с.Горна Василица, махала "Гледжова" уреждане на сметки по регулация 625 625 чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС Гергана Иванова Нанчева договор от 13.11.2018г.
176 ПИ с идентификатор № 38916.10.554, представляващ 884/3560 ид.ч. от УПИ І-178,554 в кв. 7 по плана на к.к. Вили Костенец Прекратяване на съсобственост 19883 5245.7 20000 20000 Решение № 127/03.08.2017г. на Общински съвет - Костенец "Еледжик - 99" ЕАД договор от 05.12.2018г.
177 Част с площ от общо 18 кв.м., от които 9 кв.м. от улица между о.т. 89- о.т. 92 които се придават към имот пл. № 814 за образуване на УПИ ІІІ-814 в кв.30 и 9 кв.м. от имот пл. № 814 в кв. 30 по плана на с. Костенец Уреждане на сметки по регулация 218 218 чл.35, ал.4, т. 2 от ЗОС и чл.49, ал.1 от Наредба за общинската собственост и Заповед № РД-04-16 от 08.01.2019 г. на кмета на Община Костенец Деница Георгиева Стаменова договор от 15.01.2019 г.
178 Част с обща площ от 15 кв.м., от които 5 кв.м. от улица между о.т. 214- о.т. 216 и 10 кв.м. от улица между о.т. 55- о.т. 223, която се придава към ПИ пл. № 979 за образуване на УПИ ХVІ - 979 с обща площ от 312 кв.м. в кв. 65 по плана на с. Костенец Уреждане на сметки по регулация 440,00 лв 440 чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС и чл. 49, ал.1 от Наредба за общинската собственост, Заповед № РД-04-36 от 29.01.2019 г. на кмета на Община Костенец Йорданка Иванова Омайска договор от 30.01.2019 г.
179 ПИ с идентификатор № 38916.10.611 с площ от 179 кв.м. , образуван от ПИ № 38916.10.211 и се придава по регулация към новообразуван УПИ ХХІV в кв. 14 по регулационният план на к.к. Вили Костенец покупко- продажба 5231 1062,00 лв 5231 5231 На основание чл. 50, ал.5 и ал.6 от Наредбата за общинска собственост в изпълнение на Решение на общински съвет № 63 / 05.06.2018 г. от протокол № 10 ЕТ " ТРАВЕЛТЕКС - ДАВИД ГУНДЕЛОВ" договор от 20.03.2019 г.
180 1/2 идеална част от Уреголиран поземлен имот , целия с площ от 700 кв.м. съставляващ УПИ ХV в кв. 140 по регулационният план на гр. Костенец покупко- продажба 6501 6501 На основание чл. 35, ал.3 от ЗОС, чл.48, ал.1 и ал.7 от Наредбата за общинска собственост Ивайло Ангелов Стойнов договор от 16.05.2019 г.
181 част с площ от 74 кв.м. от улица между о.т. 436- о.т. 435 - о.т. 434 - о.т.433, която се придава по регулация към поземлен имот с пл. № 569, за образуване на УПИ ХVІІ - 569 с обща площ от 490 кв.м. в кв. 63 по плана на с. Горна Василица уреждане на сметки по регулация 1096 1096 на основание чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС, чл.49, ал.1 от Наредбата за общинска собственост и заповед № РД-04-195/ 20.05.2019 г.на кмета на община Костенец Елена Дамянова Иванова договар от 23.07.2019 г.
182 2/3 идеални части за първия и 1/3 идеална част за втората от недвижим имот-1/2 идеална част от югозападната половина на урегулиран поземлен имот, целия с площ от 700 кв.м., съставляващ УПИ ХV в кв. 140 по регулационният план на гр. Костенец покупко- продажба 1734,00 лв. за 1/3 ид.ч. 2408,00 лв. за 2/з ид.ч. 2408,00 лв. - за първия и 1734,00 лв. за втория ОБЩО : 4142,00 лв. на основание чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.48, ал.1, ал.4, т.1 и т.2 и ал. 7 от Наредба за общинската собственост и заповед № РД-04-301/ 30.07.2019 г. на кмета на община Костенец Христо Стоянов Дерменджийски и Лилия Христова Дерменджийска договор от 31.07.2019 г.
183 реална част без планоснимачен номер с площ от 273 кв.м., която е придаваема част за образуване на УПИ І-341 в кв.26 по плана на с. Пчелин уреждане на сметки по регулация 6407 6407 6407 на основание чл. 35, ал.4, т.2 от ЗОС, чл.49, ал.1 от Наредбата за общинска собственост Любчо М. Стоянов и Таня В. Стоянова договор от 05.08.2019 г.
184 част с площ от 108 кв.м. от уширение към улица между о.т. 74 - о.т. 123, която е придаваема част към образуван УПИ ІІ - 323 в кв. 23 по плана на с. Пчелин уреждане на сметки по регулация 2461,00 лв 246,20 лв 2461,00 лв 2461 чл.35, ал.4, т. 2 от ЗОС и чл.49, ал.1 от Наредба за общинската собственост Митко Ст. Христов договор от 07.08.2019 г.
185 1/2 идеална част от северната половина на Урегулиран поземлен имот целия с площ от 796 кв.м., съставляващ УПИ ІІІ - общ. В кв. 111 по регулационният план на с. Костенец покупко- продажба 1889.4 1889.4 чл.35, ал.3 от ЗОС и чл. 48, ал.1, ал.4, т.1 и ал.7 от Наредба за общинската собственост Стефан Ст. Георгиев договор от 13.08.2019 г.
186 УПИ ІХ-451 " За жилищно строителство" с площ от 582 кв.м.в кв. 35 по регулационния план на село Костенец. покупко- продажба на недвижим имот - общинска собственост 14200 чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС и чл. 47, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинската собственост във връзка със Заповед № РД-04-362 / 22.08.2019 г. на Кмета на общ. Костенец Станислав Г. Наджаков договор от 27.08.2019 г.
187 УПИ ІХ-451 " За обществено обслужване" с площ от 368 кв.м.в кв. 35 по регулационния план на село Костенец. покупко- продажба на недвижим имот - общинска собственост 8900 чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС и чл. 47, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинската собственост във връзка със Заповед № РД-04-360 / 22.08.2019 г. на Кмета на общ. Костенец Любомир К. Димов Договор от 30.08.2019 г.
188 УПИ ХІ-450 " За обществено обслужване" с площ от 336 кв.м.в кв. 35 по регулационния план на село Костенец. покупко- продажба на недвижим имот - общинска собственост 8127 чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС и чл. 47, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинската собственост във връзка със Заповед № РД-04-359 / 22.08.2019 г. на Кмета на общ. Костенец Любомир К. Димов Договор от 30.08.2019 г.
189 УПИ VІІІ-451 " За жилищно строителство" с площ от 527 кв.м.в кв. 35 по регулационния план на село Костенец. покупко- продажба на недвижим имот - общинска собственост 12840 чл.35, ал.1 и ал.6 от ЗОС и чл. 47, ал.1 и ал.2 от Наредба за общинската собственост във връзка със Заповед № РД-04-361 / 22.08.2019 г. на Кмета на общ. Костенец Любомир К. Димов Договор от 30.08.2019 г.
190 225 кв.м. от ПИ № 724, отреден за урегулиран поземлен имот І- 724 в кв. 90 по плана на с. Горна Василица, мах. Пердова, отчуждаем за изграждане на имот - публична общинска собственост: уширение на улица между о.т.479 - о.т.480 Уреждане на сметки по регулация - покупка 3608 3608 3608 чл.35, ал.4 т.2 от ЗОС и чл. 49, ал.1 от Наредба за общинската собственост, във връзка с чл.21,ал.4 от ЗОС и чл.199,ал.1 от ЗУТ , в изпълнение на Решение № 88/30.08.2018 г. на Общ. съвет Костенец и във връзка със Заповед № РД-04-493 / 29.11.2018 г. на Кмета на общ. Костенец Йорданка Ст. Митрова Договор от 08.08.2019 г.
191 Част с площ от 8 /осем/ кв.м. от улица между о.т. 316в- о.т.316б и придаваема част с площ от 33 кв.м. от площадка към улица между о.т. 316в-о.т. 316б, придаваща се за образуване на УПИ VІІ. 1530,1531, 1784 в кв. 41 по регулационният план на гр. Костенец. Уреждане на сметки по регулация. 279 279 чл.35, ал.4 т.2 от ЗОС и чл. 49, ал.1 от Наредба за общинската собственост, чл.40 във връзка с чл.21,ал.4 от ЗОС и чл.199,ал.1 от ЗУТ , във връзка със Заповед № РД-04-462 / 14.10.2019 г. на Кмета на общ. Костенец Тихомир П. Колибаров Договор от 15.10.2019 г.
192 Част с площ от12 /дванадесет/ кв.м. от улица между о.т. 58- о.т.58вкоято се придава за сметка на 12 / дванадесет/ кв.м. отчуждаеми за изграждане на улица между о.т. 55- о.т.73 от ПИ пл.№ 116 и придаваема част с площ от 40 кв.м. от площадка към улица между о.т. 58-о.т. 58в, и 30 / тридесет/ кв.м. от площадка към улица между о.т. 73- о.т.55 придаващи се за образуване на УПИ ХVІІ- 116 в кв. 13 по регулационният план на с. Подгорие. Уреждане на сметки по регулация. 754 108.6 754 чл.35, ал.4 т.2 от ЗОС и чл. 49, ал.1 от Наредба за общинската собственост, чл.40 във връзка с чл.21,ал.4 от ЗОС и чл.199,ал.1 от ЗУТ , във връзка със Заповед № РД-04-473 / 16.10.2019 г. на Кмета на общ. Костенец Ралица Б. Георгиева Договор от 17.10.2019 г.
193 Част с площ от 70 кв.м. от уширение на улица между о.т.100 - о.т. 104, която се придава по регулация за УПИ с пл.№ 135, за образуване на УПИ II-135 с обща площ от 590 кв.м. в кв. 21 по плана на с.Горна Василица уреждане на сметки по регулация 1037 1037 Чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинска собственост и чл.49, ал.1 от Наредба за общинска собственост, във връзка със Заповед № РД-04-229/10.06.2019г. на Кмета на Община Костенец 1. Светослав Петров Александров и 2.Яна Димитрова Александрова Договор от 19.07.2019г.
194 ПИ № 022084 с площ от 0,581 дка, НТП: Територия на естествени ресурси за възстановителни мероприятия, с.Очуша, местността "Папратливица" продажба 8707 8707 8707 8707 Решение № 24/20.12.2019г. На Общински съвет - Костенец "Екоинженеринг -РМ" ЕООД Договор от 21.01.2020г.