одобрен

SEBRA-2020-06-30

Уникален идентификатор:  6ba85c26-b340-4bba-a4b1-d46d52d5f068

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-01 12:37:24
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-07-01 12:37:24

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 30.06.2020 - 30.06.2020

Код Описание
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9171314.49
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 7861.719999999972
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 579784.74
+1 xxxx +10 -12173.6
+1 xxxx +18 -29400.66
10 xxxx Издръжка -10255617.25
18 xxxx Други разходи 2957397.36
20 xxxx Разходи за лихви 20
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 4588767.56
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12572436.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1678835.11
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4191703.83
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 46258.15
+8 xxxx +89 -7741.92
88 xxxx Средства на разпореждане 790176.51
89 xxxx Друго финансиране 9046108.98
90 xxxx Възстановени приходи 132526.68000000002
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 88636.73
98 xxxx Други операции в БНБ 15000000
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 225874
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 34336.74
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 602370
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 869896
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Финансиране на политическите партии и коалиции по Закона за политическите партии 6005607
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 186395.62
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 451980.49
Общо:  58928354.98
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10864.78
18 xxxx Други разходи 25
Общо:  10889.78
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2532.4
10 xxxx Издръжка 74871.2
18 xxxx Други разходи 2387828.37
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 600
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3609.65
88 xxxx Средства на разпореждане 42.12
90 xxxx Възстановени приходи 11027.31
Общо:  2480511.05
Сметна палата ( 005******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5653.72
Общо:  5653.72
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 178363.82
18 xxxx Други разходи 18459.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12844.8
90 xxxx Възстановени приходи 8945.89
Общо:  218613.85
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 149039.68
18 xxxx Други разходи 7735.57
Общо:  156775.25
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
+1 xxxx +10 -12173.6
+1 xxxx +18 -29400.66
10 xxxx Издръжка 3048.37
+8 xxxx +89 -7741.92
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  -46267.81
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 959021.88
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 566
10 xxxx Издръжка 288230.11
18 xxxx Други разходи 9850.44
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 141666
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 39166.53
Общо:  1438500.96
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5130.56
10 xxxx Издръжка 742995.63
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 63973.81
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 128863.79
88 xxxx Средства на разпореждане 72522.65
89 xxxx Друго финансиране 40
90 xxxx Възстановени приходи 46628.08
Общо:  1060154.52
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4313.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 309.6
10 xxxx Издръжка 592502.18
90 xxxx Възстановени приходи 3572.41
Общо:  600697.67
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 230
10 xxxx Издръжка 11570.94
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 158506.3
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  180307.24
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 238242.06
20 xxxx Разходи за лихви 20
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1220000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11343.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1540
Общо:  1471145.66
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1272485.92
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 47553.24
10 xxxx Издръжка 109983.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 32995
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 116704.69
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 60000
88 xxxx Средства на разпореждане 43382.09
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  1683104.17
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2749.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 216.43
10 xxxx Издръжка 212331.99
18 xxxx Други разходи 61166.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2169
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 132296.62
90 xxxx Възстановени приходи 17712.92
Общо:  428643.51
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28913.43
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8877.6
88 xxxx Средства на разпореждане 785.59
Общо:  38576.62
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1350.62
10 xxxx Издръжка 52001.58
88 xxxx Средства на разпореждане 67088.12
90 xxxx Възстановени приходи 1860
Общо:  122300.32
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1739510.51
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 379
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 31089.55
10 xxxx Издръжка 733420.17
18 xxxx Други разходи 2120.98
88 xxxx Средства на разпореждане 1431.36
90 xxxx Възстановени приходи 185
Общо:  2508136.57
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 125001.39
10 xxxx Издръжка 279106.63
18 xxxx Други разходи 332678.81
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 373.65
88 xxxx Средства на разпореждане 4411.43
89 xxxx Друго финансиране 18772.89
90 xxxx Възстановени приходи 27878.74
Общо:  788223.54
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 145.47
Общо:  145.47
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9480.06
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 765633.26
88 xxxx Средства на разпореждане 1667.3
Общо:  776780.62
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8161.5
Общо:  8161.5
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9641.25
Общо:  9641.25
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 851
Общо:  851
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 657.65
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 840
Общо:  1497.65
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29056.26
Общо:  29056.26
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3890.38
10 xxxx Издръжка 34608.79
Общо:  38499.17
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7490
18 xxxx Други разходи 100
Общо:  7590
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 618
Общо:  618
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3281.88
Общо:  3281.88
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка -14984914.28
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 999592.89
91 xxxx Теглене на BGN в брой -5000
98 xxxx Други операции в БНБ 15000000
Общо:  1009678.61
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 833.96
10 xxxx Издръжка 12447.26
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7904297.83
90 xxxx Възстановени приходи 3236.72
Общо:  7920815.77
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 458.41
10 xxxx Издръжка 9971.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3465978.27
88 xxxx Средства на разпореждане 60.8
90 xxxx Възстановени приходи 25.75
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3221.89
Общо:  3479716.88
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1156.48
10 xxxx Издръжка 32352.35
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1654.63
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12712.9
Общо:  47876.36
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 580530.95
Общо:  580530.95
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1012.96
10 xxxx Издръжка 29801.59
90 xxxx Възстановени приходи 800
Общо:  31614.55
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7197.35
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 202.65
10 xxxx Издръжка 648
Общо:  8048
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7585.73
10 xxxx Издръжка 16417.67
18 xxxx Други разходи 134864.93
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 149339.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20881.76
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 426.7
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 46258.15
Общо:  375774.83
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1845.44
90 xxxx Възстановени приходи 2148.78
Общо:  3994.22
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 605469.05
Общо:  605469.05
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 378105.7
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 352594.86
89 xxxx Друго финансиране 8656924.66
Общо:  9387625.22
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1873773.29
Общо:  1873773.29
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 89144.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 476.59
10 xxxx Издръжка 2083.84
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 33281.13
88 xxxx Средства на разпореждане 104711.19
90 xxxx Възстановени приходи 8123.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  237819.95
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 4470
Общо:  4470
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 30833.02
Общо:  30833.02
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 339538.41
Общо:  339538.41
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 469609.52
Общо:  469609.52
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3717044.12
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 462742.65
10 xxxx Издръжка 7117.34
18 xxxx Други разходи 906.47
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 72701.94
Общо:  4260512.52
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45750.59
Общо:  45750.59
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20780.29
10 xxxx Издръжка 384.8
Общо:  21165.09
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2950.18
10 xxxx Издръжка 4783.2
Общо:  7733.38
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1128.89
Общо:  1128.89
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1935.97
10 xxxx Издръжка 4625.75
Общо:  6561.72
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 261760
10 xxxx Издръжка 15562.98
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 990
Общо:  278312.98
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10000.66
10 xxxx Издръжка 1663.48
90 xxxx Възстановени приходи 150
Общо:  11814.14
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6848.7
Общо:  6848.7
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5641.76
Общо:  5641.76
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16096.06
10 xxxx Издръжка 775.98
88 xxxx Средства на разпореждане 1781.8
Общо:  18653.84
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 747.29
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1658
Общо:  2405.29
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1976.55
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 63507
Общо:  65483.55
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 138.75
10 xxxx Издръжка 29559.28
Общо:  29698.03
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2341.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 52058.58
Общо:  54400.38
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11494.18
Общо:  11494.18
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11074.7
18 xxxx Други разходи 738.78
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 15060.06
90 xxxx Възстановени приходи 28
Общо:  26901.54
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 671197.92
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 28996.38
10 xxxx Издръжка 2393.75
Общо:  702588.05
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26193.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 302410.46
Общо:  328603.95
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8.41
10 xxxx Издръжка 8137.21
Общо:  8145.62
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 503.51
18 xxxx Други разходи 180
Общо:  683.51
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2231.86
Общо:  2231.86
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10289.01
Общо:  10289.01
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3784.43
10 xxxx Издръжка 9393.48
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20000
Общо:  33177.91
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
90 xxxx Възстановени приходи 30
Общо:  30
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10598.4
Общо:  10598.4
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 178507.17
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3617.22
10 xxxx Издръжка 57539.61
18 xxxx Други разходи 741.87
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1500
88 xxxx Средства на разпореждане 56580.24
90 xxxx Възстановени приходи 173.93
Общо:  298660.04
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14416.33
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 7482.72
10 xxxx Издръжка 2412
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 60249.42
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3357299.86
88 xxxx Средства на разпореждане 431241.82
Общо:  3873102.15
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 225874
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 34336.74
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 602370
Общо:  862580.74
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 869896
Общо:  869896
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 30.06.2020 - 30.06.2020
Описание Сума
Финансиране на политическите партии и коалиции по Закона за политическите партии 6005607
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 186395.62
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 451980.49
Общо:  6643983.11