одобрен

SEBRA-2019-11-28

Уникален идентификатор:  6bc785b4-df12-4a27-805c-fc9d13fa4662

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-29 12:18:47
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2019-11-29 12:18:47

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22784463.49
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1306.9199999999983
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 820733.74
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 24338.92
10 xxxx Издръжка 7488993.1899999995
18 xxxx Други разходи 349179.6199999992
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 29924048.87
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 67956372.64
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2596061.21
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 196399215.17
88 xxxx Средства на разпореждане 2556100.5300000003
89 xxxx Друго финансиране 14543255.07
90 xxxx Възстановени приходи 141774.3
91 xxxx Теглене на BGN в брой 209882.02
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1549.72
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 496700.59
98 xxxx Други операции в БНБ -80101435.57
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 472572.32
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 227302.69
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 791041
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 251763.64
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Общо:  267935220.07999992
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6793.77
10 xxxx Издръжка 19584.8
90 xxxx Възстановени приходи 20
98 xxxx Други операции в БНБ -64263.61
Общо:  -37865.04
Администрация на президентството ( 002******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 207485.52
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 53.62
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2239.62
10 xxxx Издръжка 6403.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 51636.29
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 19855.83
Общо:  287674.29
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6799.66
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 17776.06
10 xxxx Издръжка 49370.39
18 xxxx Други разходи 40
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 219.18
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3598.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 48055.6
88 xxxx Средства на разпореждане 16724.49
90 xxxx Възстановени приходи 6670.99
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  149255.17
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 170163.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4231.99
10 xxxx Издръжка 5218
91 xxxx Теглене на BGN в брой 140000
Общо:  319613.18
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2462.99
Общо:  2462.99
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 484003.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12252.82
10 xxxx Издръжка 341840.21
18 xxxx Други разходи 48400.15
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 133708.04
88 xxxx Средства на разпореждане 2719.39
90 xxxx Възстановени приходи 5196.62
Общо:  1028120.75
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 746406.52
88 xxxx Средства на разпореждане 579486.22
Общо:  1325892.74
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 47652.85
Общо:  47652.85
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 38193.51
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 47.09
10 xxxx Издръжка 61884.03
18 xxxx Други разходи 29533.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12622.56
88 xxxx Средства на разпореждане 3264.56
90 xxxx Възстановени приходи 32209.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -45985.83
Общо:  131769.11
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3010.43
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11
10 xxxx Издръжка 2001826.93
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6315.64
88 xxxx Средства на разпореждане 384056.33
89 xxxx Друго финансиране 3637
90 xxxx Възстановени приходи 73473.48
Общо:  2472330.81
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1825.6
10 xxxx Издръжка 110518.67
90 xxxx Възстановени приходи 1024.18
Общо:  113368.45
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 182.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 100
10 xxxx Издръжка 670348.52
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 105706.77
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18876
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 166279.63
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3212286.29
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  4183779.73
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 72766.45
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1390.43
10 xxxx Издръжка 128113.21
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 36332.73
88 xxxx Средства на разпореждане 10608.48
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
98 xxxx Други операции в БНБ -5989125.94
Общо:  -5739914.64
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2452675.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 144227.31
10 xxxx Издръжка 329646.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 40528
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 160631.55
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1970.72
88 xxxx Средства на разпореждане 82893.1
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4882.02
92 xxxx Закупуване на валута в брой 342.27
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 260018.02
98 xxxx Други операции в БНБ -967233.16
Общо:  2510582
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4015.6
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1534.8
10 xxxx Издръжка 349961.89
18 xxxx Други разходи 159262.43
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 30866.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 322
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 31104.6
90 xxxx Възстановени приходи 6870
Общо:  583938.2
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45764.73
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 62.9
10 xxxx Издръжка 231717.49
88 xxxx Средства на разпореждане 2680.35
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 46487.54
Общо:  326713.01
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1345352.38
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6735.51
10 xxxx Издръжка 98973.02
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20
88 xxxx Средства на разпореждане 74524.59
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1525605.5
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 820728.72
10 xxxx Издръжка 363069.52
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 200000
Общо:  1383798.24
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3262474.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 84379.09
10 xxxx Издръжка 43700.98
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7056
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4552.92
88 xxxx Средства на разпореждане 8825.2
Общо:  3410989.05
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 256998.63
88 xxxx Средства на разпореждане 36500
90 xxxx Възстановени приходи 3705
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12860.75
Общо:  310064.38
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 51836.21
10 xxxx Издръжка 1505.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4576.61
88 xxxx Средства на разпореждане 2073.17
98 xxxx Други операции в БНБ -804015.2
Общо:  -744023.73
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29856.23
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 380638.42
88 xxxx Средства на разпореждане 6465.84
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  416960.49
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12132.85
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 88320
Общо:  100452.85
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21864.9
10 xxxx Издръжка 6730.6
Общо:  28595.5
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 164049.34
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 178.94
Общо:  164228.28
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 245268.39
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 745
10 xxxx Издръжка 1614.6
Общо:  247627.99
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 48994.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1654.48
10 xxxx Издръжка 92.16
Общо:  50741.01
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5651
Общо:  5651
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 38848.09
10 xxxx Издръжка 2210.21
Общо:  41058.3
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2773720.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 120121.6
10 xxxx Издръжка 39915.52
18 xxxx Други разходи 339.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10711246.22
90 xxxx Възстановени приходи 860.07
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9166.49
Общо:  13655370.07
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 46714.29
10 xxxx Издръжка 43205.73
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 56405213.08
90 xxxx Възстановени приходи 1919.35
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 43.04
Общо:  56497095.49
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3118.86
10 xxxx Издръжка 7744.54
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 214075.37
Общо:  224938.77
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 49299.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2670
10 xxxx Издръжка 21273.86
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11734.98
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  84978.13
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 241918.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 31223.89
10 xxxx Издръжка 1587.78
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1207.45
Общо:  275937.68
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 129736.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 61
10 xxxx Издръжка 80
Общо:  129877.46
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10670
98 xxxx Други операции в БНБ -700
Общо:  9970
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7197.35
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 202.65
10 xxxx Издръжка 406.97
Общо:  7806.97
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17401.07
18 xxxx Други разходи 2319.89
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 764836.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 599147.88
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 148.5
Общо:  1383853.41
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 40774.84
Общо:  40774.84
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 248236.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 230313.52
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  498549.7
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 8963.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 190157000
98 xxxx Други операции в БНБ -72276097.66
Общо:  117889865.74
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 28642000.73
Общо:  28642000.73
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 70262.51
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 100
Общо:  70362.51
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6871.46
10 xxxx Издръжка 31836
88 xxxx Средства на разпореждане 5088.72
Общо:  43796.18
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 178714.08
89 xxxx Друго финансиране 29231.42
Общо:  207945.5
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 5856925.83
Общо:  5856925.83
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 8237368.49
Общо:  8237368.49
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1772.92
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1253.3
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 861.31
10 xxxx Издръжка 600
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9953.99
Общо:  14441.52
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3306298.31
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 339829.07
10 xxxx Издръжка 2135.76
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 35.21
Общо:  3648298.35
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1428221.4
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1801.7
10 xxxx Издръжка 54775.36
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 871018.32
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20000
Общо:  2375816.78
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3884.34
10 xxxx Издръжка 5627.44
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9579.6
Общо:  19091.38
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7844.83
10 xxxx Издръжка 1688.9
Общо:  9533.73
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 880.11
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 5601.55
10 xxxx Издръжка 22066.1
Общо:  28547.76
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34213.28
10 xxxx Издръжка 6255.57
90 xxxx Възстановени приходи 80
Общо:  40548.85
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47225.48
10 xxxx Издръжка 253
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 24930
Общо:  72408.48
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 50000
Общо:  50000
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20084.38
Общо:  20084.38
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 364510
10 xxxx Издръжка 11286.86
90 xxxx Възстановени приходи 112.2
Общо:  375909.06
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34646.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 602.9
10 xxxx Издръжка 18723.22
Общо:  53972.73
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 281653.74
10 xxxx Издръжка 27138.68
Общо:  308792.42
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4199.95
Общо:  4199.95
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2173.29
10 xxxx Издръжка 3992.06
18 xxxx Други разходи 1000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5000
Общо:  12165.35
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3012047.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 23023.22
10 xxxx Издръжка 23489.11
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2744.1
Общо:  3061304.22
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3561.3
Общо:  3561.3
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5050.44
10 xxxx Издръжка 35708.68
18 xxxx Други разходи 50
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 76500
89 xxxx Друго финансиране 396.83
90 xxxx Възстановени приходи 102
Общо:  117807.95
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 589075.93
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 27854.44
10 xxxx Издръжка 1844.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11058
Общо:  629832.77
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 100965.78
18 xxxx Други разходи 1895.08
Общо:  102860.86
Икономически университет-Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3050.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 300
Общо:  3350.4
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 230538.62
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3181.62
10 xxxx Издръжка 180
89 xxxx Друго финансиране 3263.9
Общо:  237164.14
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2289.4
Общо:  2289.4
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9872.94
10 xxxx Издръжка 3848.69
Общо:  13721.63
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8442.25
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4800
Общо:  13242.25
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 37.24
10 xxxx Издръжка 28393.43
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 36416.11
Общо:  64846.78
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 79881.47
Общо:  79881.47
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 182929.6
Общо:  182929.6
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3760.04
10 xxxx Издръжка 5394.51
Общо:  9154.55
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 112043.26
Общо:  112043.26
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20397.72
10 xxxx Издръжка 9759.17
90 xxxx Възстановени приходи 9530.92
Общо:  39687.81
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 902.2
88 xxxx Средства на разпореждане 381044.16
Общо:  381946.36
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14863.66
10 xxxx Издръжка 11272.27
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 670928
88 xxxx Средства на разпореждане 2131.52
Общо:  699195.45
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 272345.21
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6610.63
10 xxxx Издръжка 553753.4
18 xxxx Други разходи 17494
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9550.7
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4059.2
89 xxxx Друго финансиране 1464
Общо:  867777.14
НФ - ЕСФ ( 983******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  0
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 232253.52
Общо:  232253.52
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 128686.63
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 181858.86
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2631778.97
88 xxxx Средства на разпореждане 957014.41
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  3899338.87
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 472572.32
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 227302.69
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 791041
Общо:  1490916.01
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 251763.64
Общо:  251763.64
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т. ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 8714.16
Общо:  8714.16