одобрен

Списък на администативните услуги "Биоразнообразие и защитени територии"

Уникален идентификатор:  6d3b3d2e-2d50-4219-87f9-a7f10f04f3f4

Описание:

Списък на административните услуги в направление "Биоразнообразие и защитени територии": правно основание, необходими документи, срок за изпълнение, дължими такси.

административни услуги дължими такси правно основание срок за предоставяне

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-06-18 15:25:34
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 09:55:17
  • Последно променил: reni_petrova

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ

Вид на администр. Правно Необходими документи Такси и Технически
услуга основание основание срок за
изпълнение
1. Издаване на чл. 91 от Закона за Заявление (по образец). Към заявлението се прилагат не се заплаща до 5 работни дни
Регистрационни биологичното следните документи: такса или до 20
карти разнообразие (ЗБР) за ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ работни дни при
екземпляри от І. Документи или комбинация от документи, указващи необходимост от
видовете по чл. 70 от законния произход на екземпляра в зависимост от случая: проверка
с.з. а) оригинал на валиден сертификат издаден на основание
чл. 8, параграф 3 или чл. 9, параграф 2, буква „б“ от
Регламент 338/97 (само за видовете по Приложение А към
Регламента 338/98, с изключение на видовете от
Приложение Х към Регламент 865/2006 при условията на чл.
62, параграф 1 от същия регламент);
б) документ за регистрация от друга държава - членка на
Европейския съюз, когато в съответната държава се
изисква такава (само за видовете по Приложение B към
Регламент 338/97);
в) копие от разрешително по CITES за износ или сертификат
за реекспорт, издадени от трета държава;
г) оригинал на „копие за собственика“ от разрешително за
внос, издадено от държава членка на Европейския съюз и
копие на съответния документ по CITES, издаден от
държава извън Европейския съюз, въз основа на който е
осъществен вноса, заверени при вноса от митническата
служба съгласно чл. 23 и 25 от Регламент 865/2006;
д) за екземпляри отгледани на затворено в Европейския
съюз - декларация, договор или сертификат за произход от
производителя (не се отнася за видове видове по
Приложение А към Регламент 338/97);
е) оригинал на разрешително или друг документ за улавяне
или убиване на екземпляра от природата, предвиден в
нормативен акт и доказващ законността на придобиването
му;
ж) документ от продажба на конфискувани екземпляри по
реда на чл. 106 от ЗБР.
ІІ. Документи, указващи начина на придобиване на
екземпляра( не доказват произхода на екземпляра).
Прилагат се заедно с документите по т. І :
- фактура или договор отразяващи законното придобиване
на екземпляра в случай, че заявителя е придобил
екземплярите от друг собственик или вносител, извън
случаите по чл. 106 от ЗБР и
- регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ -
при покупка на регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или
копие от регистрационна карта в случай на регистрация по
чл. 91, ал. 2. Отнася се включително за екземпляри от
видовете от Приложение Х към Регламент 865/2006, за които
са изпълнени условията на чл. 62, параграф 1 от същия
регламент
ПРИ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ :
Към заявлението се прилагат само следните документи,
указващи начина на придобиване на екземпляра:
- фактура или договор отразяващи законното придобиване
на екземпляра в случай, че заявителя е придобил
екземплярите от друг собственик или вносител , извън
случаите по чл . 106 от ЗБР и
- за видовете по Приложение А – валиден Сертификат по чл.
8, пар. 3 от Регламент (ЕС) 338/97 , а в случаите, че е
сертификатът не е на името на продавача се изисква и
регистрационна карта по чл. 91 от ЗБР
- за видовете по приложение В- регистрационна карта,
издадена от съответната РИОСВ - при покупка на
регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от
регистрационна карта в случай на регистрация по чл. 91, ал.
2. Отнася се включително за екземпляри от видовете от
Приложение Х към Регламент 865/2006, за които са
изпълнени условията на чл. 62, параграф 1 от същия
регламент.
2. Регистрация на диви чл.22, ал.1 от Закона 1. Заявление по образец; не се заплаща 30 дни
животни за защита на 2. Документ за произход; такса
животните 3. Начин на маркировка на екземпляра (в случай, че има
такава);
4. Оригинално разрешително или друг документ за улавяне
или убиване на екземпляра от природата, предвиден в
нормативен акт и доказващ законността на придобиването
на екземпляра.
3. Регистрация на книги чл. 6, ал. 1 и 2 от 1. Книги за изкупени, реализирани и налични количества 10 лв. , при представяне
за изкупени, Наредба № 5 от билки (книгата трябва да е номерирана и прошнурована); съгласно на книгите
реализирани и 19.07.2004 г. за 2. Документ за платена такса чл.26 от Тарифа за
налични количества изискванията, на които таксите, които се
билки трябва да отговарят събират в
билкозаготвителните системата на
пунктове и складовете МОСВ
за билки – на ДВ, бр.39/2011г.
основание чл. 31, ал.
2, т. 4 от Закона за
лечебните растения
4. Издаване на писмо чл. 2, ал. 2 от Уведомление (по образец), което съдържа данни съгласно не се заплаща 14 дни
за преценяване Наредбата за приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС (част такса
вероятността от условията и реда за А – за планове, програми и проекти, част Б – за
въздействие върху извършване на оценка инвестиционни предложения) в един екземпляр на хартиен
защитените зони на за съвместимостта на носител и в два екземпляра на електронен носител.
планове, програми, планове, програми,
проекти и проекти и
инвестиционни инвестиционни
предложения и предложения с
техните изменения предмета и целите на
или разширения опазване в
защитените зони
5. Издаване на чл. 31 от Закона за Уведомление (по образец), което съдържа данни съгласно 280 лв. , съгласно 30-дневен срок
Решение по оценка биологичното приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 (част А – за планове, чл.22, ал.1 от от
на съвместимостта разнообразие и програми и проекти, част Б – за инвестиционни Тарифата за уведомяването
на планове, Наредбата за предложения), доказателство за внесена такса и таксите, които се или от
програми и условията и реда за информация и документация съгласно приложение № 2 към събират в отстраняване на
инвестиционни извършване на оценка чл. 10, ал. 2 (част А – за планове, програми и проекти, част системата на нередовностите
намерения за съвместимостта на Б – за инвестиционни предложения). Уведомлението се МОСВ, ДВ,
планове, програми, представя в един екземпляр на хартиен носител и в два бр.39/2011г.
проекти и екземпляра на електронен носител.
инвестиционни
предложения с
предмета и целите на
опазване на
защитените зони
6. Съгласуване на §7 от Закона за Заявление до директора на РИОСВ, в което се посочва не се заплаща 14 дни
дейности в защитени защитените територии информация за собственика или ползвателя на имота, адрес такса
територии, извън за връзка, телефон и информация за дейностите, които ще
национални паркове, се извършват
резервати и
поддържани
резервати