одобрен

Бюджет 2015

Уникален идентификатор:  6d6e0f5e-c95d-4c6e-9535-34c7bfc58c69

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-22 11:01:20
  • Създаден от: arina_todorova
  • Последна промяна: 2018-10-12 06:33:51
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

h

k

i

j

k

h

i

j

k

a

b

c

d

e

f

f

f

f

print

i

j

3 1
1
1
1
1
БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ 1
за периода от до 1
01.1.2015 г. 31.12.2015 г. 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) 1
1
Община .... код : 7316 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК) 1
1
1
1
1
(в лева) 1
I. ПРИХОДИ Уточнен план Бюджет 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2015 държавни дейности местни дейности дофинансиране Общо 1
0 1 ¦ 1
5 01-00 Данък върху доходите на физически лица: 0 20,000 0 20,000 1
10 01-01 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 1
15 01-02 от еднолични търговци, свободни професии, граждански договори и др. 0 1
20 01-03 окончателен годишен (патентен) данък 20,000 20,000 1