одобрен

Бюджет и отчет за 2016 г. на община Чипровци

Уникален идентификатор:  6dbbaf31-c1c7-4731-8d64-6b66036b0c9d

Описание:

Файлът съдържа бюджета за 2016 г. и отчета за 2016 г. на община Чипровци

бюджет 2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-07-26 11:42:38
  • Създаден от: elena_simeonova_ivanova
  • Последна промяна: 2018-10-15 12:34:37
  • Последно променил: migrate_data

наименование на разпоредителя с бюджет
Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 6
З А
КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Код по ЕБК от до
Консолидирани бюджети и средства от ЕС 6210 За периода: от 1/1/2016 12/31/2016
ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ код сметка:
(в лв.)
НАИМЕНОВАНИЕ §§ БЮДЖЕТ в т. ч.
НА ОБЩО
ПОКАЗАТЕЛИТЕ държавни дейности местни дейности дофинансиране
(код 1) (код 2) (код 2) (код 2)
10 I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ §§ 01 - 48 547,700 0 547,700 0
15 1. Данъчни приходи §§ 01 - 20 78,350 0 78,350 0
в т. ч. трансфери за отчислени приходи § 65 0
20 2.Неданъчни приходи §§ 24 - 42 469,350 0 469,350 0
25 2.1 Приходи и доходи от собственост §24 171,550 0 171,550 0
26 в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции под.§ 24-01 0
30 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция под.§ 24-04 82,000 82,000
35 приходи от наеми на имущество и земя под.§§ 24-05 и 24-06 88,000 0 88,000 0
40 2.2 Приходи от такси §§ 25 - 27 161,800 0 161,800 0
45 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви §28 8,000 0 8,000 0
50 2.4 Други неданъчни приходи §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 78,000 0 78,000 0
51 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи § 40 с изключение на под.§ 40-71 50,000 0 50,000 0
52 0
0
60 3. Помощи и дарения от страната § 45 0 0 0 0
65 4. Помощи и дарения от чужбина §§ 46 - 48 0 0 0 0
70 II. РАЗХОДИ §§ 01 - 57 0 0 0 0
75 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. § 01 0 0 0 0
80 2. Други възнаграждения и плащания за персонала § 02 0 0 0 0
85 3. Осигурителни вноски §§ 05 и 08 0 0 0 0
90 4. Текуща издръжка §§ 10; 19; 46 0 0 0 0
95 5. Лихви §§ 21 - 29 0 0 0 0
100 в т. ч. външни §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 0 0 0 0
105 6. Социални разходи, стипендии §§ 39 - 42 0 0 0 0
106 в т. ч. стипендии § 40 0 0 0 0
107 7.Субсидии §§ 43 - 45; 49 0 0 0 0
108 8. Придобиване на нeфинансови актииви §§ 51 - 54 0 0 0 0
110 9. Капиталови трансфери § 55 0 0 0 0
115 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (+ § 57 - под.§ 40-71) 0 0 0 0
120 в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв под.§;57-01 0 0 0 0
125 постъпления от продажби на държавния резерв (-) (-)под.§ 40-71 0 0 0 0
127 11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи §;00-98 0 0 0 0
130 III. Трансфери §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 1,523,546 983,307 540,239 0
135 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети §§ 30 - 31; 60 1,533,907 983,307 550,600 0
140 2. Други трансфери §§ 32; 61- 67; 74 - 78 -10,361 0 -10,361 0
145 в т. ч. временни безлихвени заеми §§ 74 - 78 25,639 0 25,639 0
150 трансфери за отчислени постъпления § 65 0
160 0
162 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци § 69 0 0 0 0
165 IV. Вноска в бюджета на ЕС § 33 0 0 0 0
175 V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV 2,071,246 983,307 1,087,939 0
180 контрола Неправилен Неправилен Неправилен OK
185 VI. Финансиране §§ 70 - 98 39,220 8,118 31,102 0
190 0
195 1. Външно финансиране §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 0 0 0 0
200 получени външни заеми под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 0 0 0 0
205 погашения по външни заеми под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; 0 0 0 0
210 държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари § 81 0 0 0 0
215 получени погашения по предоставени кредити от др, д/ви § 82 0
220 операции с др. ЦК и финансови активи под. § 92-01 0
230 остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период под. §§ 95-21и 95-22 0 0 0 0
235 наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода под. §§ 95-28/95-29 и 95-49 0 0 0 0
240 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи § 70 0 0 0 0
245 3. Възмездни средства §§ 71 - 73 и 79 0 0 0 0
250 предоставени под. § 71-01 и § 72-01 0 0 0 0
260 възстановени под. § 71-02 и § 72-02 0 0 0 0
265 плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени § 73 0 0 0 0
0
270 предоставени заеми към крайни бенифициенти под. § 79-01 0
275 възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти под. § 79-02 0
280 4. Приватизация § 90 0
285 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия § 91 0 0 0 0
290 6. Друго вътрешно финансиране §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 0 0 0 0
295 операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето §§ 83; 85 - 86 и 92-02 0 0 0 0
300 друго финансиране §§ 87; 88 и 93 0 0 0 0
310 7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци §89 0 0 0 0
320 8. Наличности в началото на периода под. §§ 95-01 до 95-06 39,220 8,118 31,102 0
330 9 Наличности в края на периода под. §§ 95-07 до 95-13 0 0 0 0
335 10. Преоценка на валутни наличности под. § 95-14 0
340 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период под. §§ 96-01 до 96-03 0 0 0 0
345 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода под. §§ 96-07 до 96-09 0 0 0 0
350 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции § 98 0 0 0 0
355 в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) под. § 98-30 0
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА
Щатни бройки
по трудови правоотношения
по служебни правоотношения
Средногодишни щатни бройки
по трудови правоотношения
по служебни правоотношения
ИЗГОТВИЛ: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, РЪКОВОДИТЕЛ: …………………………
(Мирослава Петкова) (Пламен Петков)
сл. тел.: 0878101237 ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: ………….……………..
(Силвия Еленкова)