одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради след 2007 година

Уникален идентификатор:  6e37580e-581f-4e83-a1aa-c1232fa2c67c

Описание:

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Струмяни, актуален към 31.12.2018

технически паспорти на сгради

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-17 16:11:38
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2019-07-05 13:04:29
  • Последно променил: stoyan_petkov

Дата

Възложител/Инициали

Опис на обекта

Местонахождение

1 2007/09/18 "Кьосев и КО" ООД - Николай Кьосев Винарска изба УПИ VІІ, кв. 28, с. Илинденци
1 2008/01/09 "Булгаргаз" ЕАД / "АЛТ КО" АД Газопровод за присъединяване на оранжерии с. Драката, с. Микрево, с. Илинденци
2 2008/06/26 "БТК Мобайл" - vivatel Базовастанция №801701 на оператор "БТК Мобайл - vivatel" УПИ ХХV-1102, кв. 35, търговски център с. Микрево
3 2008/11/20 "Банка ДСК" ЕАД Смяна на предзначението с преустройство на помещения за банков офис на "Банка ДСК" ЕАД УПИ І, кв. 27 по РП на с. Струмяни
4 2008/11/21 ГСП Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с гараж УПИ ХІ, кв. 15 по РП на с. Струмяни
5 2008/11/22 НиМ ЧЖС за гости Костурска махала
1 2009/02/05 ИДА жилищна сграда УПИ ХХІV, кв. 24, с. Струмяни
2 2009/03/12 "Космо България Мобайл" ЕАД Мобилна телекомуникационна базова станция №2544 на GSM оператор "Globul" Имот №011050 в земл. На с. Добри Лаки
3 2009/06/18 "Евромар" ЕООД МКТП 20/0.4 kva и кабел 20 kv за захранване на "Цех заа мрамор" Имот №023004, м. "Гарата", земл. На с. Илинденци
4 2009/08/13 "Булгартрансгаз" ЕАД Газопроводно отклонение ИГИС към транзитен газопровод за Гърция, ел. захранванващ кабел, анодно заземително устройство и АДК ГИС-ПИ №035058 с. Микрево, ел. захр. Кабел ПИ №00008, 08080, 08008, за АЗУ и АДК - ПИ 8056 с. Драката
1 2010/06/21 "БТК" - АД ПРиемо-предавателна станция за GSM и MTS оборудване на №SO1636_А на БТК АД - ТВР "Раздол" ПИ 004162 в землището на село Раздол
2 2010/12/30 "ШАНС-2002" ООД Цех за обработка на спалнооблицовачни материали ПИ №0240066, м. "Гарата", с. Илинденци
3 2010/12/30 "Струма Валеей" ООД жилищна сграда УПИ ІІІ, кв. 4, с. СТрумяни
1 4.042011 "Мобилтел" ЕАД Базова станция GSM/UMTS УПИ І, кв. 23А, Струмяни
2 2011/04/04 "ДРАКИ" ЕООД Автомобилна газостанция - метстанция ПИ №007056, м. "Гладно поле", з. Драката
3 2011/04/04 "ДРАКИ" ЕООД ПИ №007056, м. "Гладно поле", з. Драката
4 2011/02/22 ЮРМ хранителен магазин и лятна кухня УПИ ІІІ, кв. 67, с. Микрево
5 2011/12/30 ЕТ "Благой Черкезов" фотоволтаична ел. централа, БТКП и кабел ПИ №135024, м. "Пушовец", з. Илинденци
1 2012/01/18 "СИЕНА" ЕООД Пр-во на ВЕЦ с кабер 20 kV с БКТП ПИ №135007, м. "Пушовец", з. Илинденци
2 2002/02/02 "СИЕНА" ЕООД фотоволтаична електроцентрала ПИ №135007, м. "Пушовец", з. Илинденци
3 2012/04/10 "Доян лес" ЕООД фотоволтаично електроцентрала, кабел 20 kV и БТКП 20/0.4 за присединяване на ФВЦ 900 kWP ПИ №005229, село Клепало
4 23.042012 ЛАВ Вилна зона с Н-7 м. ПИ №007021, м. "Врабче", з. Илинденци
5 2012/04/05 "БТК" АД Приемо-предавателна GSM\UMTS станция УПИ І, кв. 29, ПИ 248, с. Илинденци
6 2012/06/19 "ВЛАД Солар Парк" ЕООД кабел 20 кV за присединяване на ФЕЦ ПИ №035006, м. "Сусарник" з. Илинденци
7 2012/06/19 "ВЛАД Солар Парк" ЕООД фотоволтаична централа - І-ви етап ПИ №035006, м. "Сусарник" з. Илинденци
8 2012/06/21 АДИ жилищна сграда VІІІ-300, кв. 38, с. Илинденци
9 2012/06/28 "ЕРА КОМПАНИ" ЕООД хранителен магазин, закусвалня и бързо хранене І-651, кв. 15, с. Микрево
10 2012/09/10 "Мобилтел" ЕАД Базова станция ПИ №004162, с. Раздол
11 2012/09/10 "Черкезов" ООД цех за обработка на мрамор ПИ №023005, 023006, м. "Гарата" с . Илинденци
12 2012/10/10 #VALUE! Читалище с. Микрево- ремонтни работи УПИ VІ, кв. 24, с. Микрево
1 2013/06/20 ЕТ "ГИГА Парк" ФЕЦ, ограда, кабели ПИ 033013, м. "Сусарник", з. Илинденци
2 2013/07/11 ЙКС Надстройка на втори етаж към ЖС и монтаж на инсталация за производство н оел. енергия УПИ ХVІІІ - 623, кв. 1, с. Микрево
3 2013/09/12 "Община Струмяни" посетителски център УПИ ІV, кв. 17, с. Струмяни
1 2014/01/17 "Община Струмяни" ОДЗ Микрево УПИ VІІ, кв. 18, с. Микрево
2 2014/01/18 "Община Струмяни" ОДЗ Илинденци УПИ ІV, кв. 45, с. Илинденци
3 2014/01/17 "Община Струмяни" ОДЗ Струмяни УПИ І, кв. 9 с. Струмяни
4 2014/02/27 ОГА Пристройка към жилищна сграда и ремонт на покрив ПИ 128, с. Илинденци
5 2014/05/29 ВЯД Пристройка към съществуваща жилищна сграда с винарна изба УПИ ХІІ - 17, кв. 5, с. Струмяни
6 2014/06/05 "ДЖИ. ЕЙ. ТРЕЙДИНГ - 60" ЕООД склад за промишлени, нехранителни стоки ПИ №026001, м. Скелето, з. Микрево
1 2015/01/29 ИИХ Еднофамилна жилищна сграда с ателие УПИ V- 265, кв. 10, с. Струмяни
2
3
4
5
6
7 12.2015 ААШ жилищна сграда УПИ V, кв. 24, с. Струмяни
1 2016/01/14 "ЧЕЗ Разпределение България" АД Кабелна линия НН - външно ел. захранване по обект "Хранителен магазин и закусвалня за бързо хранене" УПИ I- 651, кв. 15 с. Микрево
2 2016/01/28 БТЗ Еднофамилна жилищна сграда УПИ XI - 474, 195, кв. 7 с. Илинденци
3 2016/09/28 "ЧЕЗ Разпределение България" АД Реконструкция на мрежа ХХ и изнасяне на електромерни табла от МТП,,Микрево-3'' с.микрево,общ.Струмяни МТП,,Микрево-3"" в кв.64 по РП на с.Микрево,мрежа НН по улица между кв.1,2,9,10,11,12,13,14,15,56,65
4 2016/10/03 "Община Струмяни" жилищна сграда УПИ VII-54 с.Микрево
1 2017/04/10 "ЧЕЗ Разпределение България" АД Външно електрозахранване НН на,,Жилищна сграда'' в УПИ VII-265,кв.10 по РП на с.Струмяни улици между кв.7 и кв.10 по РП на с.Струмяни
1 2018/03/13 БАМ Жилищна сграда УПИ I-373, кв.20 по РП на с.Каменица
2 2018/10/10 "Община Струмяни" Укрепване и почистване на река Шашка II-ри участък, преминаващ през урбанизирана територия кв.19,кв.20 по ПУП на с.Струмяни
1 2019/01/18 ЧЕЗ Разпределение България Изместване на ВЕЛ 20kV ,,Сливница'' от СРС 108 до СРС110, преминаващ през 023016,023020 с 023022 в з-щее Илинденци, м.Гарата, общ.Струмяни,чрез изграждане на ново трасе ВЕЛ 20kV от СРС108 до нов СРС110 в ПИ№023022,ПИ№023020 и ПИ№023016 и кабелна Линия 20 kVот нов 110 до същ.КТП ПИ№023022,ПИ№023004
2 2019/02/06 ДУУ Реконструкция на двуетажна сграда и двуетажна пристройка към нея на северозапад и североизток УПИ XIII-297,кв.43, с .Илинденци
3 2019/04/19 ЕБИ Жилищна сграда 32322.800.45.3
4 2019/04/23 Oбщина Струмяни Ремонт на настилка на ул.Здравец'' в с.микрево ОТ174 до ОТ171
5 2019/04/23 Oбщина Струмяни Ремонт на настилка на ул.,,Феникс'' в с.Микрево ОТ94 до ОТ92 с.Микрево
6 2019/04/23 Oбщина Струмяни Ремонт на настилка на ул.,,Стефан Стамболов'' с .Микрево ОТ228 до ОТ223 с.Микрево
7 2019/06/24 БГК Промяна предназначение, пристройка и надстройка на жилищна сграда в къща за гости'' УПИ II-331,кв.47, с.Илинденци
8 2019/06/24 ,,Вайганд'' ЕООД Жилищна сграда УПИ X-198,556,кв.9,с.Илинденци