одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради след 2007 година

Уникален идентификатор:  6e37580e-581f-4e83-a1aa-c1232fa2c67c

Описание:

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Струмяни, актуален към 31.12.2018

технически паспорти на сгради

Текуща версия: 2

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-17 16:11:38
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2019-07-05 13:04:29
  • Последно променил: stoyan_petkov

Дата

Възложител

Опис на обекта

Местонахождение

1 18.9.2007 "Кьосев и КО" ООД - Николай Кьосев Винарска изба УПИ VІІ, кв. 28, с. Илинденци
1 09.1.2008 "Булгаргаз" ЕАД / "АЛТ КО" АД Газопровод за присъединяване на оранжерии с. Драката, с. Микрево, с. Илинденци
2 26.6.2008 "БТК Мобайл" - vivatel Базовастанция №801701 на оператор "БТК Мобайл - vivatel" УПИ ХХV-1102, кв. 35, търговски център с. Микрево
3 20.11.2008 "Банка ДСК" ЕАД Смяна на предзначението с преустройство на помещения за банков офис на "Банка ДСК" ЕАД УПИ І, кв. 27 по РП на с. Струмяни
4 21.11.2008 ГСП Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с гараж УПИ ХІ, кв. 15 по РП на с. Струмяни
5 22.11.2008 НиМ ЧЖС за гости Костурска махала
1 05.2.2009 ИДА жилищна сграда УПИ ХХІV, кв. 24, с. Струмяни
2 12.3.2009 "Космо България Мобайл" ЕАД Мобилна телекомуникационна базова станция №2544 на GSM оператор "Globul" Имот №011050 в земл. На с. Добри Лаки
3 18.6.2009 "Евромар" ЕООД МКТП 20/0.4 kva и кабел 20 kv за захранване на "Цех заа мрамор" Имот №023004, м. "Гарата", земл. На с. Илинденци
4 13.8.2009 "Булгартрансгаз" ЕАД Газопроводно отклонение ИГИС към транзитен газопровод за Гърция, ел. захранванващ кабел, анодно заземително устройство и АДК ГИС-ПИ №035058 с. Микрево, ел. захр. Кабел ПИ №00008, 08080, 08008, за АЗУ и АДК - ПИ 8056 с. Драката
1 21.6.2010 "БТК" - АД ПРиемо-предавателна станция за GSM и MTS оборудване на №SO1636_А на БТК АД - ТВР "Раздол" ПИ 004162 в землището на село Раздол
2 30.12.2010 "ШАНС-2002" ООД Цех за обработка на спалнооблицовачни материали ПИ №0240066, м. "Гарата", с. Илинденци
3 30.12.2010 "Струма Валеей" ООД жилищна сграда УПИ ІІІ, кв. 4, с. СТрумяни
1 4.042011 "Мобилтел" ЕАД Базова станция GSM/UMTS УПИ І, кв. 23А, Струмяни
2 04.4.2011 "ДРАКИ" ЕООД Автомобилна газостанция - метстанция ПИ №007056, м. "Гладно поле", з. Драката
3 04.4.2011 "ДРАКИ" ЕООД ПИ №007056, м. "Гладно поле", з. Драката
4 22.2.2011 ЮРМ хранителен магазин и лятна кухня УПИ ІІІ, кв. 67, с. Микрево
5 30.12.2011 ЕТ "Благой Черкезов" фотоволтаична ел. централа, БТКП и кабел ПИ №135024, м. "Пушовец", з. Илинденци
1 18.1.2012 "СИЕНА" ЕООД Пр-во на ВЕЦ с кабер 20 kV с БКТП ПИ №135007, м. "Пушовец", з. Илинденци
2 02.2.2002 "СИЕНА" ЕООД фотоволтаична електроцентрала ПИ №135007, м. "Пушовец", з. Илинденци
3 10.4.2012 "Доян лес" ЕООД фотоволтаично електроцентрала, кабел 20 kV и БТКП 20/0.4 за присединяване на ФВЦ 900 kWP ПИ №005229, село Клепало
4 23.042012 ЛАВ Вилна зона с Н-7 м. ПИ №007021, м. "Врабче", з. Илинденци
5 05.4.2012 "БТК" АД Приемо-предавателна GSM\UMTS станция УПИ І, кв. 29, ПИ 248, с. Илинденци
6 19.6.2012 "ВЛАД Солар Парк" ЕООД кабел 20 кV за присединяване на ФЕЦ ПИ №035006, м. "Сусарник" з. Илинденци
7 19.6.2012 "ВЛАД Солар Парк" ЕООД фотоволтаична централа - І-ви етап ПИ №035006, м. "Сусарник" з. Илинденци
8 21.6.2012 АДИ жилищна сграда VІІІ-300, кв. 38, с. Илинденци
9 28.6.2012 "ЕРА КОМПАНИ" ЕООД хранителен магазин, закусвалня и бързо хранене І-651, кв. 15, с. Микрево
10 10.9.2012 "Мобилтел" ЕАД Базова станция ПИ №004162, с. Раздол
11 10.9.2012 "Черкезов" ООД цех за обработка на мрамор ПИ №023005, 023006, м. "Гарата" с . Илинденци
12 10.10.2012 Община Струмяни Читалище с. Микрево- ремонтни работи УПИ VІ, кв. 24, с. Микрево
1 20.6.2013 ЕТ "ГИГА Парк" ФЕЦ, ограда, кабели ПИ 033013, м. "Сусарник", з. Илинденци
2 11.7.2013 ЙКС Надстройка на втори етаж към ЖС и монтаж на инсталация за производство н оел. енергия УПИ ХVІІІ - 623, кв. 1, с. Микрево
3 12.9.2013 Община Струмяни посетителски център УПИ ІV, кв. 17, с. Струмяни
1 17.1.2014 Община Струмяни ОДЗ Микрево УПИ VІІ, кв. 18, с. Микрево
2 18.1.2014 Община Струмяни ОДЗ Илинденци УПИ ІV, кв. 45, с. Илинденци
3 17.1.2014 Община Струмяни ОДЗ Струмяни УПИ І, кв. 9 с. Струмяни
4 27.2.2014 Община Струмяни Пристройка към жилищна сграда и ремонт на покрив ПИ 128, с. Илинденци
5 29.5.2014 ВЯД Пристройка към съществуваща жилищна сграда с винарна изба УПИ ХІІ - 17, кв. 5, с. Струмяни
6 05.6.2014 "ДЖИ. ЕЙ. ТРЕЙДИНГ - 60" ЕООД склад за промишлени, нехранителни стоки ПИ №026001, м. Скелето, з. Микрево
1 29.1.2015 ИИХ Еднофамилна жилищна сграда с ателие УПИ V- 265, кв. 10, с. Струмяни
2
3
4
5
6
7 12.2015 ААШ жилищна сграда УПИ V, кв. 24, с. Струмяни
1 14.1.2016 "ЧЕЗ Разпределение България" АД Кабелна линия НН - външно ел. захранване по обект "Хранителен магазин и закусвалня за бързо хранене" УПИ I- 651, кв. 15 с. Микрево
2 28.1.2016 БТЗ Еднофамилна жилищна сграда УПИ XI - 474, 195, кв. 7 с. Илинденци
3 28.9.2016 "ЧЕЗ Разпределение България" АД Реконструкция на мрежа ХХ и изнасяне на електромерни табла от МТП,,Микрево-3'' с.микрево,общ.Струмяни МТП,,Микрево-3"" в кв.64 по РП на с.Микрево,мрежа НН по улица между кв.1,2,9,10,11,12,13,14,15,56,65
4 03.10.2016 Община Струмяни жилищна сграда УПИ VII-54 с.Микрево
1 10.4.2017 "ЧЕЗ Разпределение България" АД Външно електрозахранване НН на,,Жилищна сграда'' в УПИ VII-265,кв.10 по РП на с.Струмяни улици между кв.7 и кв.10 по РП на с.Струмяни
1 13.3.2018 БАМ Жилищна сграда УПИ I-373, кв.20 по РП на с.Каменица
2 10.10.2018 Община Струмяни Укрепване и почистване на река Шашка II-ри участък, преминаващ през урбанизирана територия кв.19,кв.20 по ПУП на с.Струмяни