одобрен

График за възлагане на планираните обществените поръчки за нуждите на МФ през 2020 г. - ревизиран към 19.06.2020 г.

Уникален идентификатор:  6ed60456-c31f-4ad3-8942-3a1e97164d3c

МФ обществени поръчки

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 12:22:09
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-19 12:22:09

Ревизиран График за възлагане на планираните обществените поръчки за нуждите на МФ през 2020 г.

Предмет на обществената поръчка включително на обособените позиции Прогнозна стойност на поръчката / в лв. без ДДС/ Ред за възлагане на ОП / Вид процедура Критерий за възлагане на поръчката
ДОСТАВКИ
1 Доставка на ел. енергия за нуждите на МФ 619000 открита процедура
2* Топлинна енергия 683000 договаряне без обявление
3 Производство и доставка на специализирана хартия за ценни книжа 2933745 ограничена процедура
УСЛУГИ
1. Телефонни услуги за нуждите на МФ
1.1. ОП № 1 - Осигуряване на фиксирана телефонна услуга за системата от телефонни централи на МФ и поделенията му с общ номерационен план и допълнителни услуги 50000 публично състезание
1.2.* ОП № 2 - Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна наземна мрежа по стандарта Gsm/Umts/Lte с национално покритие и доп. услуги 42000 публично състезание
1.3.* ОП № 3 - Предоставяне на електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна мобилна наземна мрежа по стандарта Gsm-Gateway с национално покритие и доп. услуги 20000 публично състезание
2. Абонаментна извънгаранционна поддръжка и закупуване на аварийни системни модули за телефонна централа OpenScape 4000 v8, поддръжка на системни телефонни апарати и таксуващ софтуер 69500 чл. 20, ал. 3 събиране на оферти с обява
3. Изработване и доставка на рекламни/ промоционални материали
3.1.* Списание "Бюджетът" 7194 чл. 21, ал. 6
3.2. Информационен бюлетин "Бюджет за граждани" 6000 чл. 20, ал. 3 събиране на оферти с обява
3.3. Извършване на печатарски услуги за нуждите на МФ 10000 чл. 20, ал. 3 събиране на оферти с обява
3.4. Дизайн, подготовка, изготвяне, отпечатване и доставка на рекламни и промоционални материали за нуждите на дирекция МКВО по проект № BG05SFOP001-2.010-0001 "Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор" 14700 чл. 20, ал. 3 събиране на оферти с обява
4 Провеждане на заключителна среща във връзка с изпълнението и резултатите по проект№ BG05SFOP001-2.010-0001 „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. 1000 чл. 20, ал. 4 ЗОП
5 Застрахователни услуги за нуждите на МФ през 2020 / 2021 г.
5.1. ОП1: "Застраховка на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, стопанисвани от МФ" 5000 чл. 20, ал. 3 събиране на оферти с обява ФУС
5.2. ОП2: "Застраховане на МПС, собственост на Министерство на финансите със Застраховка „Гражданска отговорност” и „Каско” 34000 чл. 20, ал. 3 събиране на оферти с обява ФУС
5.3. ОП3: „Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ за нуждите на Министерство на финансите при служебните командировки и специализации в чужбина". 6000 чл. 20, ал. 3 събиране на оферти с обява ФУС/ВОП
Вътрешен конкурентен избор по РС на ЦОП на основание чл. 82, ал. 3 от ЗОП
1* Доставка на горива за нуждите на МФ 100000 чл. 82 от ЗОП
2 Доставка на копирна хартия* 60000 чл. 82 от ЗОП
3 Доставка на канцеларски материали* 60000 чл. 82 от ЗОП
4 Доставка на различни видове хартия за офиса* 5166 чл. 82 от ЗОП
5 Доставка на бланки и пощенски пликове* 7750 чл. 82 от ЗОП
6 Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на МФ 10000 чл. 82 от ЗОП
7* Доставка на ИТ оборудване - Доставка на таблети; 11638 чл. 82 от ЗОП
8 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МФ 20000 чл. 82 от ЗОП
9 Услуги по почистване, щадящи околната среда 500000 чл. 82 от ЗОП
10 Осигуряване на самолетни билети/бизнес и икономическа класа/при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на МФ 2000000 чл. 82 от ЗОП
11 Извършване на преводачески услуги за нуждите на МФ 41000 чл. 82 от ЗОП
11.1.* Oсигуряване на устни преводи за нуждите на МФ 15000 чл. 82 от ЗОП
11.2.* Oсигуряване на писмени преводи за нуждите на МФ 26000 чл. 82 от ЗОП
12 Доставка на компютърни конфигурации (100 бр). 104600 чл. 82 от ЗОП
Забележка: за част от поръчките има сключени договори