одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в Община Иваново

Уникален идентификатор:  6fd29cb9-7b16-4659-b6b2-cddf6c41a622

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-09 13:54:06
  • Създаден от: Оbshtina Ivanovo
  • Последна промяна: 2019-05-09 13:54:06

№ по ред

Наименование на местното поделение

Адрес

Основание за вписване, № /забележки

Членове на ръководния състав

1. Мюсюлманско изповедание с. Тръстеник, ул. "6-ти Септември" № 4, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание писмо с изх. № 839/23.04.2001г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Али Абдулов – председател; 2. Исмет Меншеходжиев – секретар; 3. Дауд Асанов – касиер; 4. Ибрахим Асанов – член; 5. Ружди Божичналиев- член;
2. Църковно настоятелство на православен храм "Св. Св. Апостоли Петър и Павел" с. Мечка, ул. "Мусала" № 2, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание зачвление с вх. № 2407/04.12.2001г., за регистриране на промени в църковното настоятелство/ръководство. 1. йером. Емилиян/Антон Димитров – председател; 2. Калина Лазарова – член; 3. Седефа Христова – член; 4. Трифона Шолева – член; 5. Кръстина Данчева- член;
3. Църковно настоятелство на православен храм "Св. Параскева" с. Тръстеник, ул. "Ал. Стамболийски" № 9,общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание зачвление с вх. № 2407/04.12.2001г., за регистриране на промени в църковното настоятелство/ръководство. 1. йером. Емилиян/Антон Димитров – председател; 2. Ангел Момчев – член; 3. Калина Божанова – член; 4. Елена Събкова – член; 5. Цветана Иванова - член;
4. Мюсюлманско изповедание с. Щръклево, ул. „Розова долина“ № 3 общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание писмо с изх. № 118/30.08.2002г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Ибрям Мъстънов – председател; 2. Зюлкяр Кърлов – секретар; 3. Мехмед Мехмедов – касиер; 4. Сюлейман Кесиков – член; 5. Сали Кесиков- член;
5. Мюсюлманско изповедание с. Щръклево, ул. „Розова долина“ № 3 общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание писмо с изх. № 49/04.06.2003г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Ибрям Мъстънов – председател; 2. Юсеин Палов – секретар; 3. Зюлкяр Кърлов – касиер;
6. Мюсюлманско изповедание с. Тръстеник, ул. "Христо Ботев" № 17, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание писмо с изх. № 49/04.06.2003г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Али Абдулов – председател; 2. Исмет Меншеходжиев – секретар; 3. Дауд Хсанов – касиер; 4. Ибрахим Асанов – член; 5. Ружди Божичналиев- член;
7. Мюсюлманско изповедание с. Сваленик, ул. "Н. Вапцаров" № 48, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание заявление с вх.№ 87/17.11.2003г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Рубил Курдов – председател; 2. Али Алиев – секретар; 3. Ремзи Курдов – касиер;
8. Мюсюлманско изповедание с. Тръстеник, ул. "Христо Ботев" № 17, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание заявление с вх.№ 87/17.11.2003г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Али Абдулов – председател; 2. Исмет Меншеходжиев – секретар; 3. Дауд Хсанов – касиер; 4. Юсни Абдулов – член; 5. Ружди Божичналиев- член;
9. Обединена Божия Църква с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание заявление с вх. № 1710/01.08.2003г., за местно поделение в състава Съборна структура "Божия църква на пророчеството" към национален алианс "Обединени Божии Църкви" 1. Марин Иванов - председател; 2. Костадин Данев - член; 3. Донка Стефанова - член.
10. Мюсюлманско изповедание с. Сваленик, ул. "Демокрация" № 3, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание удостоверение с вх. № И-1676/02.04.09г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Джелил Еюбов – председател; 2. Ремзи Курдов – секретар – касиер; 3. Исмаил Хаджиев - член; 4. Мехмед Гавазов – член; 5. Исмаил Ескев- член; 6. Ахмед Чинновлиев - член; 7. Исмаил Хаджиев - член.
11. Мюсюлманско изповедание с. Щръклево, ул. „Розова долина“ № 17 общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание удостоверение с вх. № И-1677/02.04.09г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Мехмед Мехмедов – председател; 2. Кенан Хюсеин – секретар – касиер; 3. Ибрям Ралев - член; 4. Мехмед Мехмедов - член; 5. Сюлейман Мехмедов - член.
12. Мюсюлманско изповедание с. Тръстеник, ул. "6-ти Септември" № 4, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание заявление с изх. № 132/02.10.2009г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Али Абдулов – председател; 2. Исмет Меншеходжиев – секретар – касиер; 3. Давуд Асанов - член; 4. Юсню Абдулов - член;
13. Мюсюлманско изповедание с. Тръстеник, ул. "6-ти Септември" № 4, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание заявление с изх. № 12.1.1-060/20.07.2011г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Али Абдулов – председател; 2. Исмет Меншеходжиев – секретар – касиер; 3. Юсни Абдулов - член;
14. Мюсюлманско изповедание с. Щръклево, ул. „Розова долина“ № 17 общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание заявление с вх. № 33-196-1/18.05.2015г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Абди Мехмедов – председател; 2. Мехмед Мехмедов – секретар – касиер; 3. Мустафа Юсеин – член.
15. Мюсюлманско изповедание с. Щръклево, ул. „Розова долина“ № 17 общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание заявление с вх. № 94ю-169-1/20.09.2016г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Мехмед Мехмедов – председател; 2. Абди Мехмедов – секретар – касиер; 3. Нехат Ибов – член.
16. Мюсюлманско изповедание с. Тръстеник, ул. "6-ти Септември" № 4, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание заявление с вх. № 94-ю169-2/20.09.2016г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Али Абдулов – председател; 2. Исмет Меншеходжиев – секретар – касиер; 3. Юсню Абдулов - член; 4. Ружди Божичналиев – член; 5. Неждет Емурлов - член.
17. Мюсюлманско изповедание с. Сваленик, ул. "Демокрация" № 3, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание заявление с вх. № 94ю169-3/20.09.2016г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Шабан Амишев – председател; 2. Ахмет Гавазов – секретар – касиер; 3. Исмаил Исмаилов - член; 4. Мехмед Кабамехмедов – член; 5. Мехмед Аликов - член.
18. Мюсюлманско изповедание с. Щръклево, ул. „Розова долина“ № 17, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание заявление в вх. № 92-161-1/03.01.2019г. за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Мехмед Мехмедов – председател; 2. Абди Мехмедов – секретар – касиер; 3. Северин Хаджиев – член.
19. Мюсюлманско изповедание с. Тръстеник, ул. "Христо Ботев" № 17, общ. Иваново, обл. Русе вписването е направено на основание заявление с вх. № 92-161-2/19.02.2019г., за регистриране на промени в ръководство на Мюсюлманско настоятелство. 1. Салим Мехмедов - председател; 2. Исмет Меншеходжиев - член; 3. Юсни Абдулов - член; 4. Абдула Юзеиров - член; 5. Неждет Емурлов - член.