одобрен

Регистър на издадени актове за одобряване на ПУП и ИПУП - Община Троян

Уникален идентификатор:  70785aaa-7aec-47d4-b2cb-3f8c58d9be0f

административни актове издадени община пуп одобряване Троян РМС 54/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-29 15:06:11
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2018-10-12 06:20:47
  • Последно променил: migrate_data

 
ОДОБРЕНИ ПУП гр. Троян 2017г.
заповед на кмет/решение на ОбС Собственик/възложител имот
1 решение 463, пр. 21 от 25.05.2017г. / / / Община Троян подробен устройствен план за изменение на уличната регулация между квартали 15, 17, 19 и 30 по плана на град Троян: Улици: „Хан Аспарух”(O.T. 158-157-156-155-151-152-153-121), „Радецки”(O.T.156-160-159-161-162); „Дядо Петър Табаков”(O.T. 150-151). и „Шипка” (O.T. 121-120 ).
2 Заповед № 21/06.01.2017г. / / / Община Троян план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на поземлен имот с идентификатор 73198.512.137 по кадастралната карта на гр. Троян попада в парцел VІІ - „За търговски комплекс” в кв. 57 по регулационния план на І и ІІ микрорайон на гр. Троян.
3 Заповед № 141/14.02.2017г. / / / Сави Попски подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ЧИЗРП на поземлен имот с идентификатор 73198.29.91, м. Чукарата, гр. Троян
4 Заповед№ 201/ 01 .03. 2017 г. / / / “ЕКО ФРУТ” ООД, гр. Троян подробен устройствен план за застрояване с цел изменение на действащ план за застрояване на поземлен имот № 73198.70.17, местността “Радова Лъка”, землище град Троян /
5 Заповед № 564/16.05.2017г. / / / / Община Троян подробен устройствен – схема на техническа инфраструктура – електрозахранване ниско напрежение на парково осветление, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на имот с идентификатор 73198.509.25, парцел І – „За озеленяване”, кв. 155, гр. Троян, кв. „Кнежки лъг и Василевски”
6 Заповед № 829/22.06 . 2017 г. / / / / Антония Анастасова и Станислав Георгиев, подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/, заедно с приложените схеми за елементите на техническата инфраструктура /ВиК и електрозахранване/ на поземлен имот с идентификатор 73198.70.25, местност „Радова лъка”, град Троян
7 Заповед № 809 от 14.06.2017г. / / / Цанко Спасовски, Жанет Ченковска, Виктория Ченковска и Марк Ченковски подробен устройствен план за регулация и застрояване за ЧИЗРП и работен устройствен план /РУП/, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ на поземлен имот с идентификатор 73198.512.119, попадащ в парцел VІІІ – 1187, кв. 57, гр. Троян
8 Заповед № 968/19.07.2017г. / / / „КАЛИНЕЛ” ЕООД, гр. Троян подробен устройствен план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), засягащ поземлени имоти с променно предназначение (с идентификатори 73198.62.2, 73198.62.70 и 73198.62.61, в местността „Кръстево”, град Троян), а също и УПИ VІ-668,669 „За производствена дейност”, УПИ VІІ „За производствена дейност” и УПИ ІІ „За Благоустройствени строежи” (поземлени имоти с идентификатори 73198.506.665, 73198.506.666 и 73198.506.667, 73198.506.668 и 73198.506.669, квартал 178, град Троян /
9 Заповед № 1062 / 15.08.2017 г. / / / Иван Русанов / подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП – ПЗ/, заедно с приложените схеми за елементите на техническата инфраструктура /ВиК и електрозахранване/ на поземлен имот с идентификатор 73198.102.96, местност „Кравая” по кадастралната карта на, гр Троян
10 Заповед № 1123/29.08.2017г. / / / Николай Владимиров Младенов проект на подробен устройствен план - план за за застрояване (ПУП-ПЗ), заедно с приложените схеми на техническата инфраструктура /ВиК и Електрозахранване/, на имот с идентификатор 73198.122.31, местност ,, Дрянското “ по кадастралната карта на гр. Троян
11 Заповед № 1076/21.08.2017г. / / Иван Рачев и Мария Христова подробен устройствен план - план за застрояване за /ПУП – ПЗ/, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, на имот с идентификатор 73198.516.144 по кадастралната карта на гр. Троян