одобрен

Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда

Уникален идентификатор:  70bbeb19-91e5-4d17-a058-9c403c7cdcba

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-08 12:54:43
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-04-08 13:00:44
  • Последно променил: dragomir_vasilev

Наименование на административната услуга

Правно основание

Процедура за извършване на администартивната услуга

 Образци на документи

Изисквания, процедури, инструкции Такси Техн. срок за изпълн.
Издаване на писмо за определяне на необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздейдтвието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда чл.5 ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) За заявяване на услугата е необходимо подаване на уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредба за ОВОС по образец, съгласно Приложение № 5 към Наредбата за ОВОС Няма 14 дни Уведомление за инвестиционно предложение
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) чл.93, ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по образец, съгласно Приложение №6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС 500 лв. по чл.1, ал.5, т.1 по ПМС №136/2011г. 30 дни Искане преценка ОВОС
Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение по ОВОС по образец, съгласно Приложение №8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения, включени в: Приложение 1-1200 лв. Приложение 2-700лв. по чл.1, ал.5, т.2 от ПМС №136/2011г. 45 дни след провеждане на общественото обсъждане Искане за издаване на решение по ОВОС
Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка Чл. 8, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЕО) За заявяване на услугата е необходимо подаване на уведомление за план/програма по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО Няма 14 дни Уведомление за план/програма
Уведомление за план/програма/проект
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми чл.85, ал.4 от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма по образец, съгласно Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО 400 лв. по чл.1, ал.5, т.4 по ПМС №136/2011г. 30 дни Писмено искане от възложителя на плана
Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми Чл.84, ал.1 от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на Становище по ЕО по образец, съгласно Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 от Наредбата по ЕО 600 лв. по чл.1, ал.5, т.3 от ПМС №136/2011г. 30 дни Писмено искане от възложителя на плана