одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в БДДР – Плевен за 2018 г.

Уникален идентификатор:  7181cf37-7c82-4db2-ada7-6b3b69591c99

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-24 14:37:13
  • Създаден от: mariyana_petrova
  • Последна промяна: 2019-09-24 14:37:13

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им 2018 г.

Заявление № Вид на исканата информация Заявител Решение за предоставяне на достъп (в т. ч. частичен) до информация Решение за отказ за предоставяне на достъп до информация Решение за предоставяне на информация за повторно използване Решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване Мотиви за отказ Обжалване Друго
журналист гражданин НПО други
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЗДОИ-657/30.11.2017 г. Искане на писма на "Напоителни системи" - клон София и "Напоителни системи" - централно управление х Не Да Решение №602/09.01.2018 г Не Не чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ Не
ЗДОИ-658/01.12.2017 г. Искане на писма на "Напоителни системи" - клон София и "Напоителни системи" - централно управление х Не Да Решение №603/09.01.2018 г Не Не чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ Не
ЗДОИ-662/28.12.2017 г. Какъв е броят на заведените искове срещу държавни служители по реда на чл. 102 от Закона за държавния служител х Да Решение №605/05.01.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-663/28.12.2017 г. Наличие на съоръжения за водовземане от подземни води в радиус от един километър от посочени координати, с. Столник х Да Решение №604/05.01.2018 г Не Не Не Не Не
5045/22.12.2017 г. Искане на информация за мониторинг и разрешителни за карстов извор "Глава Панега" х Да Решение №606/12.01.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-664/05.01.2018 г. Искане на информация за граници и типове на повърхностни води, граници на язовири, санитарно-охранителни зони за територията на области Монтана и Добрич х Да Решение №607/19.01..2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-665/10.01.2018 г. Искане на информация за засегнати СОЗ, корекции на реки, случаи на отклонение от добро състояние на водите в пристанищните територии х Да Решение №611/12.02.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-666/17.01.2018 г. Искане на информация във връзка с провеждане на процедура по реда на Закона за водите за изграждане на нов тръбен кладенец в град София, посочени координати х Да Решение №608/31.01.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-667/17.01.2018 г. Искане на информация за повърхностни и подземни водни тела, СОЗ, зони за защита на водите и др. във връзка с изготвяне на Общ устройствен план на община Драгоман х Да Решение №609/31.01.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-668/19.01.2018 г. Наличие на зони за защита на водите за посочен имот в село Биволаре х Да Решение №610/02.02.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-670/26.01.2018 г. Искане на информация за разрешителни, ПУРБ, РЗПРН, данни мониторинг за Столична община х Да Решение №612/26.02.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-671/07.02.2018 г. Искане на отчет, в изпълнение на чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ х Не Не Не Не Не Не Информацията е публична
ЗДОИ-672/21.02.2018 г. Копие от констативни протоколи от извършени проверки в изпълнение на условия от решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за Софийско метро х Не Не Не Не Не Не БДДР не разполага с исканата информация
ЗДОИ-673/22.02.2018 г. Копие от регистъра на регистрираните водоизточници в "Княжево" х Не Не Не Не Не Не Информацията е публична
ЗДОИ-674/27.02.2018 г. Точни граници в ГИС на река Цибрица х Не Не Не Не Не Не БДДР не разполага с исканата ниформация
ЗДОИ-675/27.02.2018 г. Искане на информация за чувствителни зони, зони с води за къпане, уязвими зони, зони за стпонаски ценни видове, защитени територии и зони за територията на ВиК - Сливен и ВиК - Шумен х Да Решение №613/08.03.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-676/19.03.2018 г. Количества вода по разрешително на "Белла България" АД х Не Не Не Не Не Не БДДР не разполага с исканата информация
ЗДОИ-677/26.03.2018 г. Искане на информация от мониторинг на посочени пунктове за периода 2013 - 2017 г. х Да Решение №614/04.04.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-678/26.03.2018 г. Искане на информация за кладенец в Гурмазово х Да Решение №627/31.05..2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-679/26.03.2018 г. Искане на информация за СОЗ - колко са учредени, колко водоизточника има без учредени СОЗ х Да Решение №617/19.04.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-680/30.03.2018 г. Искане на информация за язовир "Света" х Да Решение №615/05.04.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-681/03.04.2018 г. Искане за информация за хидрогеоложко проучване на водоизточник към ВЕЦ в Априлци х Не Не Не Не Не Не БДДР не разполага с исканата информация
ЗДОИ-682/03.04.2018 г. Искане на информация от мониторинг на подземни води за области Видин и Враца, актуални разрешителни х Да Решение №616/17.04.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-683/04.04.2018 г. Искане на информация за разрешителни на "Старт" АД и протоколи от собствен мониторинг х Не Не Не Не Не Не Исканата информация е публична
ЗДОИ-684/11.04.2018 г. Искане на информация за СОЗ по трасето на газов хъб "Балкан" х Да Решение №623/11.05.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-685/13.04.2018 г. Искане на информация за СОЗ, пунктове за мониторинг, хидроложки параметри на разположени в близост до посочени координати кладенци. х Да Решение №620/25.04.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-686/16.04.2018 г. Искане на информация дали БДДР е съгласувала извършване на драгажни дейности и изземане на наносли отложения от коритото на река Дунав в участък от км 400 до км 390.000 х Не Не Не Не Не Не Исканата информация е публична
ЗДОИ-687/19.04.2018 г. Искане на информация за площ в с Сухиндол, общ. Сухиндол х Да Решение №618/25.04.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-688/20.04.2018 г. Искане на информация за обекти и планове на БДДР в обхвата на БДДР х Не Не Не Не Не Не БДДР не разполага с исканата информация
ЗДОИ-689/23.04.2018 г. РЗПРН при град Елена - shape файл х Да Решение №619/24.04.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-690/26.04.2018 г. Искане на копие от издадени разрешителни за заустване за обособената територия на "ВиК" - Видин, "ВиК" - Враца, "ВиК" - Перник х Да Решение №621/10.05.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-691/26.04.2018 г. Хидроложки проучвания на съществуващи кладенци "ТК $ Златна Панега Бетон - Велико Търново" и "ТК - Мегапорт - Велико Търново" х Да Решение №622/11.05.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-692/03.05.2018 г. Заповеди на Министъра на ОСВ за учредяване на СОЗ в границите на трасето на газов хъб "Балкан" - препратено от МОСВ х Не Не Не Не Не Не Към ЗДОИ - 684/11.04.2018 г.
ЗДОИ-693/09.05.2018 г. Искане на информация във връзка с изграждане на сондажен кладенец в парк "Възраждане" х Да Решение №625/23.05.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-694/10.05.2018 г. Искане на информация за пунктове за мониторинг, СОЗ, зони за защита на водите около проекто-сондаж в с. Малък Преславец х Да Решение №624/23.05.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-696/17.05.2018 г. Искане на информация за водоизточник в село Зъбел, община Трън х Да Решение №626/31.05.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-697/21.05.2018 г. Искане на инфэормация за екологично състояние на повърхностни водни тела от поречие Янтра и хидробиологичен мониторинг х Да Решение №628/31.05.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-698/25.05.2018 г. Искане на информация за проверка на БДДР и копие от разрешителни за МВЕЦ х Да Решение №629/08.06.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-699/28.05.2018 г. Искане на информация във връзка с изграждане на кладенец в село Равно Поле х Да Решение №630/11.06.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-700/31.05.2018 г. Искане на информация във връзка с проектен кладенец в град Враца х Да Решение №631/13.06.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-701/01.06.2018 г. Искане на информация за повърхностни и подземни водни тела, зони за защита на водите, водоизточници,СОЗ, мерки за превенция на наводнения във връзка с проект "Реконструкция на газопроводно отклонение "Враца - 1" х Да Решение №632/14.06.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-702/18.06.2018 г. Искане на информация за водовземни съоръжения с разрешителни за водовземане от подземни води в района на гр. Дулово, в близост до участък с посочени координати. х Да Решение №633/02.07.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-703/22.06.2018 г. Искане на информация за съдържание на хром в подземни води в Дунавски район за басейново управление х Да Решение №634/05.07.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-704/06.07.2018 г. Искане на копие от Решение №ПВ2-00187/05.08.2015 г. за отказ за продължаване срока на действие на разрешително №13140093/10.10.2008 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. х Да Решение №635/17.07.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-705/09.07.2018 г. Искане на копие от всички решения и разрешителни, свързани с МВЕЦ "Бетани". х Да Решение №636/18.07.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-706/12.07.2018 г. Искане на информация за ГИС слоеве с данни за подземните водни тела и чувствителните зони от нитрати в обхавата на Дунавски район за обособената територия на "ВиК" ООД - Шумен. х Да Решение №637/24.07.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-707/17.07.2018 г. Искане на информация във връзка с издаване на разрешително за тръбен кладенец в гр. Тутракан: 1 - мониторингови пунктове, 2 - водоизточници за ПБВ и СОЗ, 3 - зони за защита на водите, 4 - ХБП. х Да Решение №638/30.07.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-708/03.08.2018 г. Искане на информация за водоизточници за ПБВ, наличие на СОЗ, разположение на пояси на СОЗ, водоизточници за собствени потребности в близост до площ "Добревци". х Да Решение №639/17.08.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-709/16.08.2018 г. Искане на копие от становище на БДДР. х Да Решение №640/30.08.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-710/20.08.2018 г. Искане на информация за екологично състояние на водни тела, СОЗ, разрешителни, РЗПРН за територията на Община Ловеч. х Да Решение №641/03.09.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-711/03.09.2018 г. Искане на информация за всички разрешителни и решения във връзка с ВЕЦ "Стакевци". х Да Решение №642/17.09.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-712/11.09.2018 г. Искане на информация за повърхностни и подземни водни тела, СОЗ, РЗПРН на територията на Община Тутракан. х Да Решение №643/25.09.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-713/20.09.2018 г. Искане на информация за повърхностни и подземни водни тела, разрешителни, в участъка на идеен проект за лъч на Метрото в София. х Да Решение №644/03.10.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-714/25.09.2018 г. Искане на информация за СОЗ в района на посочено трасе на път Калотина - Софийски околовръстен път. х Да Решение №645/09.10.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-715/26.09.2018 г. Искане на инфэормация за съсотяние на повърхностни води на територията на Столична община и за пунктове за мониторинг. х Да Решение №646/10.10.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-716/20.10.2018 г. Искане на информация за сондажен кладенец, намиращ се на територията на бивш санаториум в село Къртожабене. х Не Не Не Не Не Не БДДР не разполага с исканата информация
ЗДОИ-717/16.10.2018 г. Искане на информация за повърхностните води и свързаните с тях седименти в българския участък от баесйна на река Дунав. х Не Не Не Не Не Не Исканата информация е публична
ЗДОИ-718/19.10.2018 г. Искане на информация за сондаж 1, "Белчински бани". х Не Не Не Не Не Не Исканата информация е публична
ЗДОИ-719/24.10.2018 г. Искане на информация за СОЗ в посочени насалени места. х Да Решение №648/07.11.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-720/26.10.2018 г. Искане на информация с данни от мониторинг за територията на Столична община - БПК, амониев йон. х Да Решение №647/06.11.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-721/31.10.2018 г. Искане на копие от разрешително за водовземане от повърхностни води с цел напояване за водоснабдяване на вилната зона на с. Чифлик х Да Решение №649/12.11.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-722/02.11.2018 г. Искане на информация за издадени разрешителни, попадащи в обхвата на лъч 4 на Софийско метро. х Да Решение №651/16.11.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-723/02.11.2018 г. Искане на информация за язовир "Панчарево" - ниво, има ли РЗПРН, наводнения в миналото, дадни за изпускането на язовира. х Да Решение №650/16.11.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-724/26.11.2018 г. Искане на информация за наличие на повърхностен воден обект – дерета в близост до посочен имот. х Не Не Не Не Не Не БДДР не разполага с исканата информация
ЗДОИ-725/28.11.2018 г. Искане на информация относно собственик/ползвател на подземно отводнително съоръжение, преминаващо през имот в с. Волуяк. х Не Не Не Не Не Не БДДР не разполага с исканата информация
ЗДОИ-726/07.12.2018 г Искане на инфорлмация за повърхностни и подземни водни тела, РЗПРН, СОЗ, за територията на Община Криводол. х Да Решение №652/21.12.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-727/10.12.2018 г Искане на информация във връзка с бъдещо разрешение за проучване в площ Диаклас и разрешение за проучване в площ Александър. х Да Решение №654/21.12.2018 г Не Не Не Не Не
ЗДОИ-728/11.12.2018 г Искане на копие от всички файлове, съпътстващи доклад с резултати от обект в с. Дълги дел. х Не Не Не Не Не Не БДДР не разполага с исканата информация
ЗДОИ-729/14.12.2018 г Искане на информация за РЗПРН на територията на Община Вълчедръм. х Да Решение №653/21.12.2018 г Не Не Не Не Не
69 1 5 9 54 51 2 16