одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане към 31.12.2019 год.

Уникален идентификатор:  718ce001-cb0d-43ca-ba22-32f0d27d5a63

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2020-03-24 20:51:34
  • Създаден от: Mirkovo
  • Последна промяна: 2020-03-24 20:51:34
РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ


ПО
РЕД
РАЗРЕШИТЕЛНО

ДАТА НА
ИЗДАВАНЕ
ТИТУЛЯР, ЕИК ,
СЕДАЛИЩЕ И
АДРЕС
ВИД НА
РАЗРЕШИТЕЛ
НОТО
ЦЕЛ И МЯСТО
НА
ПОЛЗВАНЕТО
МЯСТО НА
ВОДОВЗЕМА
НЕТО
СРОК НА
ДЕЙСТВИЕ НА
РАЗРЕШИТЕЛ
НОТО
РАЗРЕШЕНО
ВОДНО
КОЛИЧЕСТВО
ЛИМИТ
НА
ПОЛЗВА
НАТА
ВОДА
1. 1.

14.07.2014г . ПРОЛАЙФ
ТЕХНОЛОДЖИ
ЕООД , гр. София
район Красно
село ПК 1612 ул.
„Балканджи
Йово” № 9
Водовземане
от
повърхностен
воден обект
Цел:
Промишлена
дейност
Място:
Керамичен
завод с.
Мирково
Язовир
„Каменна
могила” с.
Мирково,
община
Мирково
14.07.2019г.

До 1,3 л/с 37 000
куб.м
годишно


1а. Решение № 1 21.08.2019г. ПРОЛАЙФ
ТЕХНОЛОДЖИ
ЕООД , гр. София
район Красно
село ПК 1612 ул.
„Балканджи
Йово” № 9
Водовземане
от
повърхностен
воден обект
Промишлено
водоснабдяване
Язовир
„Каменна
могила” с.
Мирково,
община
Мирково
21.08.2024г. До 1,3 л/с 37 000
куб.м
годишно