одобрен

Регистър за одобряване на ПУП и изменения на ПУП за 2018г.

Уникален идентификатор:  71d749f8-8db4-42a1-9216-84e4cec4d3f4

Описание:

Регистър за одобряване на ПУП и изменения на ПУП за 2018г.на територията на Община Бургас.

бургас заповед изменения община пуп регистър одобряване

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-04 12:25:05
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-11-19 16:43:43
  • Последно променил: ivanka_kasarova

№ по ред

Заповед

Одобряване

Акт за приключило обявяване

1 88/08.01.218г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-367,377 в кв.16 по плана на в.з."Минерални бани", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.701.122 по КК на гр.Бургас
2 89/08.01.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-592 и ХVІІ-593 в кв.22 по плана на ж.к."Лазур, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.592 и 07079.607.593 по КК на гр.Бургас 08.01.2018г.
3 90/08.01.2018г. Одобряване на РУП за за УПИ ХV-592 и ХVІІ-593 в кв.22 по плана на ж.к."Лазур, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.592 и 07079.607.593 по КК на гр.Бургас - нов УПИ ХV-621 08.01.2018г.
4 91/08.01.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-1371 в кв.101 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.15 по КК на гр.Бургас 2018/02/07
5 92/08.01.2018г. Одобряване на РУП за VІІІ-1371 в кв.101 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.15 по КК на гр.Бургас 07.02.2018г
6 180/22.01.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.1 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.620.344 по КК на гр.Бургас 23.01.2018г.
7 181/22.01.2018г. Одобряване на РУП за УПИ І в кв.1 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.620.344 по КК на гр.Бургас - нови УПИ VІ, VІІ, VІІІ и ІХ 23.01.2018г.
8 182/22.01.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ в кв.21 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.123 по КК на гр.Бургас. 02.04.2018г.
9 214/24.01.2018г. Одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.7.1620 по КК на гр.Бургас 24.01.2018г.
10 215/24.01.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-43, ІV-43 и ІІ-43 в кв.127 по плана на Районен център, ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.651.10, 07079.651.258 и 07079.651.109 по КК на гр.Бургас 15.02.2018г.
11 299/05.02.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-736 и ІІ-736 в кв.44 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.724 и 07079.820.725 по КК на гр.Бургас 29.03.2018г.
12 298/05.02.2018г. Одобряване на РУП за УПИ І-736 и ІІ-736 в кв.44 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.724 и 07079.820.725 по КК на гр.Бургас нови УПИ І-1485, ХІІІ-1486 и ІІ-725 29.03.2018г.
13 307/06.02.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.120 по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас за ПИ с идентификатори 07079.653.673, 07079.653.674 и 07079.653.368 по КК на гр.Бургас
14 306/06.02.2018г. Одобряване на РУП за УПИ ІV в кв.120 по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас
15 308/06.02.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-535 и ІІІ-536 в кв.17 по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.824.388 и 07079.824.402 по КК на гр.Бургас
16 310/06.02.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ
17 311/06.02.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП за УПИ ХІІ-20 и ІІ-21 в проектен кв.63 в предвиденото разширение на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.3.1688 и 07079.3.1689 по КК на гр.Бургас
18 312/06.02.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-549 в кв.17 по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.824.392 по КК на гр.Бургас
19 401/19.02.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV в кв.25 по плана наЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.254 по КК на гр.Бургас 06.03.2018г.
20 404/19.02.2018г. Одобряване на проект за измениние на ПУП-ПРЗ за УПИ І-394 в кв.30 по плана на кв.Лозово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.478 по КК на гр.Бургас.
21 405/19.02.2018г. Одобряване ан проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХХVІІІ-98 в кв.16 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.241 по КК на гр.Бургас
22 406/19.02.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-21, ПИ с идентификатор 07079.2.2008 по КК на гр.Бургас /бивша местност "Под шосето", землище Бургас/ 11.04.2018г.
23 407/19.02.2018г. Одобряване ан проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV-543 в кв.44 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.228 по КК на гр.Бургас
24 408/19.02.2018г. Одобряване на РУП за УПИ VІІ-1412, VІІІ-1413 и VІ-2156 в кв.90 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас 11.07.2018г.
25 416/19.02.2018г. Одобряване на РУП за УПИ Х-14 в кв.15А по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.619.108 по КК на гр.Бургас.
26 461/22.02.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1690 по КК на гр.Бургас /в бивш масив 143, бивша местност Мадика, землище Бургас/
27 522/02.03.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-325,326 и V-327,328 в кв.15 по плана на в.з."Минерални бани", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.701.106 и 07079.701.107 по КК на гр.Бургас 02.03.2018г
28 557/08.03.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1224 и V-1223 в кв.85 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.1224 и 07079.702.1223 по КК на гр.Бургас 08.03.2018г.
29 630/14.03.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-124, ХV-123, ХVІ-122 и ХVІІІ-44 в кв.1 по плана на зона "Изток", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.622.124, 07079.622.123, 07079.622.122 и 07079.622.164 по КК на гр.Бургас 05.04.2018г.
30 672/19.03.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ и VІІ в кв.88 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.1836 и 07079.705.1835 по КК на гр.Бургас
31 674/19.03.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-5010133 и ХІІІ-5010133 в кв.13 по плана на с.Маринка, Община Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.939 и 07079.501.940 по КК на с.Маринка
32 675/19.03.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-598 в кв.12а по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.598 по КК на гр.Бургас
33 676/19.03.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-13 в кв.143 по плана на Районен център, ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.185 по КК на гр.Бургас
34 677/19.03.2018г. Одобяване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LI-20310 и LII-20310 в кв.65 по плана на с.Маринка, Община Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.489 и 07079. 501. 490 по КК на с.Маринка
35 678/19.03.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ и V в кв.1 по плана на в.з."Росенец", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.832.319 и 07079.832.318 по КК на гр.Бургас 26.04.2018г.
36 679/19.03.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-156 в кв.43 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.301 по КК на гр.Бургас 2018/04/17
37 680/19.03.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ заУПИ ІV и VІ в кв.8 по плана на ж.к."Зорница", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.601.244 и 07079.601.228 по КК на гр.Бургас 04.10.2018г.
38 681/19.03.2018г. Одобряване ан ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.831.199 и 07079.831.32 по КК на гр.Бургас в границите на кв.9 по плана на лесопарк Росенец, зона "Хижи" 26.04.2018г.
39 688/20.03.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ-762 в кв.44 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.562 по КК на гр.Бургас
40 771/27.03.2018г. Одобряване на преокт за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХLІІ-374 в кв.162 по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас 26.04.2018г.
41 786/30.03.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ и ХІІІ в кв.11 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.603.126 и 07079.603.100 по КК на гр.Бургас 18.04.2018г.
42 785/30.03.2018г. Одобряване на РУП за УПИ ХІІ, ХІІІ и ХV в кв.11 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас 18.04.2018г.
43 817/03.04.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.13 по плана на кв.Сарафово, гр.бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.464 по КК на гр.Бургас
44 879/12.04.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.2 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.613.3 по КК на гр.Бургас
45 904/13.04.2018г. Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ в кв.24б по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.204 по КК на гр.Бургас 16.04.2018г.
46 972/20.04.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.388 и 07079.13.389 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона Ов, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивши имоти с пл.№021038 и 021039 по н едействаща КВС, бивша местност "До село", землище кв.Банево/ 03.07.2018г.
47 973/20.04.2018г. Одобряване на РУП за УПИ ІХ-224 в кв.25 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.620.224 по КК на гр.Бургас
48 974/13.04.2018г. Одобряване на преоект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV и ХVІ в кв.61 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.839 и 07079.820.840 по КК на гр.Бургас 31.05.2018г
49 976/23.04.2018г. одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ, ХХІ и ХХІІ в кв.97 по плана на кв.Черно море-кв.Рудник, гр.Бургас 17.05.2018г.
50 978/23.04.2018г. Одобряване на преокт за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-310, ХІІ-371 и ХІІІ-371 в кв.35 по плана на с.Брястовец, Община Буграс
51 979/23.04.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-445 и ХІІ-175 по плана на ЗЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.613.210 и 07079.613.212 по КК на гр.Бургас. 18.06.2018г
52 980/23.04.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-5, ПИ с идентификатор 07079.4.930 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 7/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /в бивша местност "Хаджи търла"/ 28.05.2018г.
53 983/23.04.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХV-17, ПИ с идентификатор 07079.3.2274 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 8/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас
54 984/23.04.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХVІ-10025 и ХХVІІ-10025 в кв.7 по плана на с.Маринка, Община Бургас, ПИ с идентификатори 47202.501.922 и 47202.501.923 по КК на с.Маринка
55 985/23.04.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-1877 в кв.151 по плана на кв.Черно море-кв.Рудник, гр.Бургас 03.05.2018г.
56 986/23.04.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-203 в кв.47 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.437 по КК на гр.Бургас 06.07.2018г.
57 988/23.04.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-543 и ІІІ-543 в кв.44 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.226 и 07079.605.227 по КК на гр.Бургас
58 989/23.04.2018г. Одобряване на пУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.9.979 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 29/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /в бивша местност "Сулу дере", землище гр.Бургас/ 01.06.2018г.
59 1085/30.04.2018г. Одобряване на РУП за УПИ ІV-1661 в кв.95 по планан а ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.110 по КК на гр.Бургас 23.07.2018г.
60 1311/23.05.2018г Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.411, 07079.13.412 и 07079.13.1497 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 2/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Банево /бивши имоти 021067, 021066 и 021009 по недействаща КВС, бивша местност "До село"/
61 1312/23.05.2018г. Одобряване на преокт за изменениен а ПУП-ПР за УПИ VІІІ-78 в кв.45 по плана на кв.Крайморие, гр.бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.272 по КК на гр.Бургас 28.08.2018г.
62 1313/23.05.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ в кв.68 по плана накв.Черно море-кв.Рудник, гр.Бургас
63 1314/23.05.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-730 в кв.44 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.723 по КК на гр.Бургас
64 1316/23.05.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ, VІІ и VІІІ в бивш стопански двор "Кравеферма", кв.Долно Езерово, гр.Бургас 16.08.2018г.
65 1315/23.05.2018г. Одобряване на РУП за УПИ VІІ и VІІІ в бивш стопански двор "Кравеферма", кв.Долно Езерово, гр.Бургас
66 1317/23.05.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-151 и ІХ-150 в кв.10 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.534 и 07079.820.536 по КК на гр.Бургас
67 1318/23.05.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-500 в кв.25 по плана на кв.Лозово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.500 по КК на гр.Бургас. 22.06.2018г.
68 1319/23.05.2018г. Одобряване на РУП за УПИ І-24,7 и ІІІ-7в кв.140 по плана на Районен център, ж.р."Меден Рудник, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.635 и 07079.653.588 по КК на гр.Бургас 03.09.2018г
69 1320/23.05.2018г. Одобряване на преокт за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-24,7 в кв.140 по плана на Районен център, ж.р."Меден Рудник, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.635 по КК на гр.Бургас 25.07.2018г.
70 1319/23.05.2018г. Одобряване на РУП за УПИ І и ІІІ в кв.140 по плана на Районен център, ж.р."Меден Рудник, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.635 по КК на гр.Бургас
71 1321/23.05.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-23 в кв.1 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.23 по КК на гр.Бургас
72 1322/23.05.2018г. Одобряване на преокт за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-991 в кв.43 по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.825.393 по КК на гр.Бургас
73 1323/23.05.2018г. Одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с пл.№167.225 по ПНИ на с.о.Каптажа, землище с.Изворище, Община Бургас
74 1491/09.06.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ в вк.2 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.251 по КК на гр.Бургас 12.06.2018г.
75 1522/08.06.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2618 по КК на гр.Бургас /част от бивш стопански двор Зона Б, 5-ти км., землище Бургас/ 11.06.2018г
76 1523/08.06.2018г. Одобряване на преокт за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І в кв.9 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.305 по КК на гр.Бургас
77 1524/08.06.2018г. Одобряване на РУП за УПИ І в кв.9 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.305 по КК на гр.Бургас
78 1525/08.06.2018г. Одобряване на ПУП-ПР за УПИ І, ІІ-965 и ІІІ-967 в кв.121 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.6, 07079.611.7 и 07079.611.9 по КК на гр.Бургас 06.08.2018г.
79 1526/08.06.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2024 по КК на гр.Бургас, в устойствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивш имот с пл.081017 в бивша местност "За баните ("Лъджа йолу")/
80 1527/08.06.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2025 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивш имот с пл.№081018в бивша местност "За баните ("Лъджа йолу")/
81 1530/21.06.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 47202.6.237 по КК на с.Маринка,
82 1691/21.06.2018 Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-1637 в кв.82 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.572 по КК на гр.Бургас
83 1696/21.06.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-179, ХІІІ-176 и ХІV-176 в кв.12а по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас
84 1697/21.06.2018г. Одобряване на РУП за УПИ ХІІ-179, ХІІІ-176 и ХІV-176 в кв.12а по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас
85 1736/25.06.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-36 в кв.33 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.572 по КК на гр.Бургас
86 1796/29.06.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, VІ,VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІІІ в масив 78, землище гр.Българово 21.08.2018г.
87 1807/02.07.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV в кв.61 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.197 по КК на гр.Бургас 28.08.2018г.
88 1822/05.07.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ-54, ІХ-77 и ІІ-78 в кв.40а по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.658.97, 07079.658.98 и 07079.658.99 по КК на гр.Бургас 26.07.2018г.
89 1823/05.07.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-694, ІІ-693 и ХІV-687 в кв.28 по плана на кв.Българово, Община Бургас
90 1829/05.07.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І и ІІ в кв.49 по планан а кв.Възраждане, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.614.193 и 07079.614.197 по КК на гр.Бургас 11.10.2018г.
91 1830/05.07.2018г. Одобрване на РУП за УПИ І и ІІ в кв.49 по планан а кв.Възраждане, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.614.193 и 07079.614.197 по КК на гр.Бургас
92 1883/11.07.2018г. Одобрявяане на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІ-2122 в кв.34 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.232 по КК на гр.Бургас 01.08.2018г.
93 1910/16.07.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ L-53, ПИ с идентификатор 07079.13.1186 по КК на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Банево, в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивша местност "Лозята"/
94 1911/16.07.2018г. Одобряване на преокт за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-1859 в кв.147 по плана на кв.Черно море-кв.Рудник 31.08.2018г.
95 1912/16.07.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-807 в кв.1 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.16 по КК на гр.Бургас
96 1913/16.07.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-765 в кв.42 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.422 по КК на гр.Бургас 20.07.2018г.
97 1914/16.07.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-821, VІ-822 и ХVІІІ-822 в кв.25 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.286, 07079.820.288 и 07079.820.287 по КК на гр.Бургас
98 1915/16.07.2018г Одобряване на РУП за УПИ V-821, VІ-822 и ХVІІІ-822 в кв.25 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.286, 07079.820.288 и 07079.820.287 по КК на гр.Бургас
99 1916/16.07.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-54 и ІV-54 в кв.1 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.54 и 07079.705.1537 по КК на гр.Бургас
100 2010/18.07.2018г. Одобряване на РУП за УПИ І-1589 в кв.93 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.145 по КК на гр.Бургас 27.09.2018г.
101 2022/23.07.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.605.486 по КК на гр.Бургас в границите на кв.27а по плана на ПЗ"Север"
102 2025/24.07.2018г. Одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.706.223 по КК на гр.Бургас, с.о."Острица І"
103 2026/24.07.2018г. Одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с пл.№167.143 по ПНИ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище, Община Бургас
104 2178/13.08.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-1017 в кв.70 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.1017 по КК на гр.Бургас
105 2188/13.08.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.207 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона Ов, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, в.з."Минерални бани"
106 2189/13.08.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.1109 по КК на гр.Бургас в кв.77 по плана на кв.Сарафово /бивша местност "Манастирското/
107 2191/13.08.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХVІІ-762 в кв.44 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.402 по КК на гр.Бургас 15.08.2018г.
108 2194/13.08.2018г. Одобряване на проект за изменеие на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-428 и V-428 в кв.46 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.499 и 07079.605.500 по КК на гр.Бургас
109 2216/16.08.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-765 и ХІХ-641 в кв.42 по плана на ПЗСевер", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.394 и 07079.605.641 по КК на гр.Бургас
110 2273/22.08.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.18 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.57 по КК на гр.Бургас 27.08.2018г.
111 2389/31.08.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.2210 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 1/Жм, съгласно ОУП на гр.Бургас, в предвиденото разширение на кв.Банево /бивш имот с пл.№041141 в бивша местност "Лозята"/
112 2390/31.08.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-20 и ХІІІ-31, ПИ с идентификатори 07079.2.2459 и 07079.2.2461 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /в бивш масив 83, бивша местност "Хайнлъка"/
113 2391/31.08.2018г. Одобряване напроект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-74 в кв.14 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.191 по КК на гр.Бургас 01.11.2018г.
114 2392/30.08.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ в кв.45 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.735 по КК на гр.Бургас
115 2393/31.08.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-506 в кв.52 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.506 по КК на гр.Бургас
116 2394/31.08.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.8.890 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 5/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /в бивша местност "Черна гора-Е", бивша местност "Кара баир"/ 15.10.2018г.
117 2423/05.09.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-24, VІ-24 и VІІ-24 в кв.140 по плана на Районен център, ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.249 и 07079.653.243 по КК на гр.Бургас 2015/10/15
118 2424/05.09.2018г. Одобряване на РУП за УПИ V-24 и VІІ-24 в кв.140 по плана на Районен център, ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.249 и 07079.653.243 по КК на гр.Бургас 15.10.2018г.
119 2449/12.09.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-995 в вк.135 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.82 по КК на гр.Бургас
120 2450/12.09.2018г Одобряване РУП за УПИ ІІ-995 в вк.135 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.608.82 по КК на гр.Бургас
121 2640/25.09.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.138 по плана наЦГЧ, гр.Бургас
122 2641/25.09.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.6.1115 по КК на гр.Бургас, кв.Долно Езерово 25.10.2018г.
123 2642/25.09.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-85 в кв.43 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.292 по КК на гр.Бургас 14.11.2018г.
124 2643/25.09.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.4 по плана на ПЗ"Победа", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.659.438 по КК на гр.Бургас
125 2644/25.09.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.5.1679 по КК на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-27, ПИ с идентификатор 07079.5.912 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 5/Пп , съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивш масив 52, бивша местност "Краварника", землище Долно Езерово/
126 2645/25.09.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-84 в кв.32 по плана накв.Долно Езерово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.825.106 по КК на гр.Бургас 16.10.2018г
127 2646/25.09.2018г. Одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 72151.506.15 по КК на с.Твърдица, Община Бургас, бивш ПИ с пл.№15 в с.о."Батака", с.Твърдица
128 2741/02.10.2018г. Одобряване на проект за изменениена ПУП-ПР за УПИ Х-13, ПИ с идентификатор 07079.3.1685 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 8/Пп, съгласмно действащ ОУП на гр.Бургас /в бивша местност "Мадика"/ 02.10.2018г.
129 2934/12.10.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХVІІІ-10, ПИ с идентификатор 07079.2.2436 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ 31.10.2018г.
130 2935/12.10.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.778 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 7/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивш ПИ с пл№023015, бивша местност "Хаджи търла"/
131 2936/12.10.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2069 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивша местност "Тъмното"/
132 2894/10.10.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-2449 в кв.1А по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.136 по КК на гр.Бургас 01.11.2018г.
133 2895/10.10.2018г. Одобряване на РУП за УПИ ІV-2449 в кв.1А по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.136 по КК на гр.Бургас 01.11.2018г.
134 3067/29.10.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІІ и ХХVІІ в кв.1 по плана на кв.Крайморие, ПИ с идентификатори 07079.30.963 и 07079.30.967 по КК на гр.Бургас 30.10.2018г.
135 3089/29.10.2018г. Одобрявяане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-329 в кв.5 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.603.113 по КК на гр.Бургас
136 3090/29.10.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1692 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 8/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас
137 3091/29.10.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-823 в кв.25 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.284 по КК на гр.Бургас
138 3092/29.10.2018г. Одобряване на проект за измменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-1074 и VІ-1075 в кв.72 по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.825.362 и 07079.825.363 по КК на гр.Бургас 30.11.2018г.
139 3093/29.10.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-159, ПИ с идентификатор 07079.8.829 по КК на гр.Бургас /в бивша местност "Капчето"/
140 3094/29.10.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-576 в кв.53 по плана на Долно Езерово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.826.9 по КК на гр.Бургас
141 3200/07.11.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-939 в кв.75 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.939 по КК на гр.Бургас 08.11.2018г.
142 3225/09.11.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИІ-291 в кв.22 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.53 по КК на гр.Бургас 01.00.2018г.
143 3244/12.11.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ-63 в кв.77 по плана на кв.Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.1182 по КК на гр.Бургас. 12.11.2018г.
144 3245/12.11.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ Х-6 в кв.50 по плана на ж.к."Възраждане", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.614.217 по КК на гр.Бургас 22.11.2018г.
145 3246/12.11.2018г. Одобряване наРУП за УПИ Х-6 в кв.50 по плана на ж.к."Възраждане", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.614.217 по КК на гр.Бургас 22.11.2018г.
146 3306/19.11.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-203 в кв.47 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.437 по КК на гр.Бургас 12.12.2018г.
147 3308/19.11.2018г. Одобряване на проект за изменениен а ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-145 в кв.44 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.15 по КК на гр.Бургас 01.11.2018г.
148 3309/19.11.2018г. Одобряване на проект за изменение на УПИ VІІ-311 в кв.28 по плана на кв.Лозово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.823.322 по КК на гр.Бургас
149 3319/20.11.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2096 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас
150 3357/26.11.2018г. Одобряване на преокт за изменение н аПУП-ПРЗ за УПИ І-50, ІІ-51, ІІІ-52 и ІV-53 в кв.6 по плана на с.Миролюбово
151 3359/26.11.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИІ в кв.38 по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", гр.Буграс.
152 3360/26.11.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-242 в кв.13 по плана на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас
153 3361/26.11.2018г. Одобряване на проект за измение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ-80 в кв.2 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.255 по КК на гр.Бургас 12.12.2018г.
154 3362/26.11.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.882 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 7/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивша местност "Хаджи търла", землище кв.Лозово/
155 3364/26.11.2018г. Одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с пл.№133.548 по ПНИ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище, Община Бургас
156 3365/26.11.2018г. Одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с пл.№133.552 по ПНИ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище, Община Бургас
157 3367/26.11.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-52 в кв.179 по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.316 по КК на гр.Бургас
158 3380/27.11.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ356,357 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с и дентификатор 07079.30.574 по КК на гр.Бургас 28.11.2018г.
159 3541/14.12.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, V и VІ в кв20 по плана на зона "Б", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079653.61, 07079.653.559 и 07079.653.562 по КК на гр.Бургас
160 3542/14.12.2018г. Одобряване на РУП за УПИ І иV в кв20 по плана на зона "Б", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079653.61, 07079.653.559 и 07079.653.562 по КК на гр.Бургас
161 3544/14.12.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV в кв.14 по плана на зона "А", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.54 по КК на гр.Бургас
162 3548/17.12.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-342, ІV-344, ХІІ-339, ХІІІ-338 и ХІV-337 в кв.23 по плана на гр.Българово, гр.Бургас
163 3549/17.12.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІІІ-61 в кв.71 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1463 по КК НА ГР.Бургас
164 3565/17.12.2018г. Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.1796 и 07079.2.1797 по КК на гр.Бургас, в кв.10 съгласно действащ ПУП-ПУР за предвиденото разширение на гр.Бургас, за устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас
165 3569/17.12.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІ-138,139 в кв.31 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас
166 3578/18.12.2018г. Одобряване на проект за изменеие на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ и ІV в кв.8 по плана на в.з."Боровете", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.2790 и 07079.705.2789 по КК на гр.Бургас
167 3589/19.12.2018г. Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-60 в кв.121А по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.377 по КК на гр.Бургас.
168 3613/21.12.2018г. Одобряване на преокт за изменение на ПУП-ПР за УПИ І в кв.25 по плана на ж.к."Изгрв", гр.Буграс
169 3665/28.12.2018г. Одобряване на преот за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-138 в кв.8 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.138 по КК на гр.Бургас
170 3666/28.12.2018г. ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 0709.603.108, 07079.603.156 и 07079.256 по КК на гр.Бургас, в границите на кв.36 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас
171 3667/28.12.2018г. Одобряване на проект за изменение наПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-510 в кв.43 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.702.510 по КК на гр.Бургас
172 3668/28.12.2018г. Одобряване на проект за изменение наПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-20 в кв.24 по плана на с.Твърдица, Община Бургас, ПИ с идентификатор 72151.501.200 по КК на с.Твърдица