одобрен

SEBRA-2019-06-11

Уникален идентификатор:  71d89a8d-4cce-4a8a-8808-6b831362ac97

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:59:33
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:59:33

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2833662.4899999998
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 8063.040000000008
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 12477.81
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 173410.65
10 xxxx Издръжка 6738012.01
18 xxxx Други разходи 623369.61
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 694304.22
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 38431700.26
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1924792.42
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3014503.869999999
88 xxxx Средства на разпореждане 455702.24
89 xxxx Друго финансиране 895609.4
90 xxxx Възстановени приходи 526187.9199999999
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 4665.03
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 873625.76
98 xxxx Други операции в БНБ -1276059.68
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 20000
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 526124.6
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 6084419
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 195902.37
Общо:  62765473.019999996
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1429.64
18 xxxx Други разходи 3081.33
90 xxxx Възстановени приходи 43.5
Общо:  4554.47
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17642.67
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5330.76
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 172116.37
10 xxxx Издръжка 80684.39
18 xxxx Други разходи 771.44
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20056.65
88 xxxx Средства на разпореждане 28163.03
90 xxxx Възстановени приходи 17936.44
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  342701.75
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27166.53
Общо:  27166.53
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 282644.01
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2194.2
10 xxxx Издръжка 144924.13
18 xxxx Други разходи 7079.65
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 87678.56
88 xxxx Средства на разпореждане 3198.2
90 xxxx Възстановени приходи 13509.84
98 xxxx Други операции в БНБ -1173440.96
Общо:  -632212.37
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 72018.56
10 xxxx Издръжка 183226.98
88 xxxx Средства на разпореждане 1048.8
90 xxxx Възстановени приходи 40
Общо:  256334.34
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13726.26
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 23997.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1338.1
Общо:  39061.96
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 856075.79
10 xxxx Издръжка 2075457.54
18 xxxx Други разходи 14292.74
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20186.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 489304.59
88 xxxx Средства на разпореждане 68.66
90 xxxx Възстановени приходи 88046.7
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 398831.02
Общо:  3942263.84
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1750
10 xxxx Издръжка 162440.37
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 305665.5
88 xxxx Средства на разпореждане 33201.77
90 xxxx Възстановени приходи 347463.19
Общо:  850520.83
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 456081.52
10 xxxx Издръжка 121482.08
90 xxxx Възстановени приходи 8601.59
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 647.77
Общо:  586812.96
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 92046.97
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1953.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 378
10 xxxx Издръжка 138854.52
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 477414.57
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 102429.85
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1999
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 557822.74
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13553.91
Общо:  1386452.78
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 43540
10 xxxx Издръжка 246230.22
88 xxxx Средства на разпореждане 17902.51
90 xxxx Възстановени приходи 10000
Общо:  317672.73
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 396608.2
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8975.31
10 xxxx Издръжка 208067.42
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 125454
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8207.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 649435
88 xxxx Средства на разпореждане 36364.26
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5205.33
Общо:  1438316.86
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 131112.22
10 xxxx Издръжка 268607.71
18 xxxx Други разходи 47407.22
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2079
89 xxxx Друго финансиране 1519.44
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -31.29
Общо:  450694.3
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17671.3
10 xxxx Издръжка 87361.69
88 xxxx Средства на разпореждане 3636.08
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3193.2
Общо:  111862.27
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42805.32
10 xxxx Издръжка 59367.69
88 xxxx Средства на разпореждане 1954.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  104127.21
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 56326.42
18 xxxx Други разходи 4285.55
Общо:  60611.97
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13281.93
10 xxxx Издръжка 418671.17
18 xxxx Други разходи 432167.93
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1478.49
88 xxxx Средства на разпореждане 8100.99
90 xxxx Възстановени приходи 300
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  874020.07
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4148.38
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4050
88 xxxx Средства на разпореждане 18683.74
98 xxxx Други операции в БНБ -102518.15
Общо:  -75636.03
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 29934.02
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 132116
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  162050.02
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3228.44
Общо:  3228.44
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4955.01
Общо:  4955.01
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2387.08
Общо:  2387.08
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47000
10 xxxx Издръжка 5199.85
Общо:  52199.85
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3066.62
10 xxxx Издръжка 14059.82
18 xxxx Други разходи 19358.2
Общо:  36484.64
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15194.33
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  15213.89
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 38750
10 xxxx Издръжка 6165.39
Общо:  44915.39
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6493.28
Общо:  6493.28
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2890.88
10 xxxx Издръжка 23061.2
Общо:  25952.08
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4090
10 xxxx Издръжка 36538.13
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 26225.74
Общо:  66853.87
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 734.37
10 xxxx Издръжка 66927.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 29546935.76
90 xxxx Възстановени приходи 1558.79
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 130.97
96 xxxx Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи 0
Общо:  29616287.08
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15260.15
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8200576.1
90 xxxx Възстановени приходи 3711
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 43399.03
Общо:  8262946.28
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15339.85
10 xxxx Издръжка 350693.14
18 xxxx Други разходи 3219.78
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 252767.16
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1075.71
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 406696.64
Общо:  1029792.28
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27935.84
10 xxxx Издръжка 8589.1
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  36524.94
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1224.01
10 xxxx Издръжка 7277.75
Общо:  8501.76
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 422.07
10 xxxx Издръжка 9672.68
98 xxxx Други операции в БНБ -100.57
Общо:  9994.18
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 47600.38
18 xxxx Други разходи 8468.39
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 84773.65
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4813.16
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 51833.21
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  202488.79
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1838
Общо:  1838
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2723.22
90 xxxx Възстановени приходи 1994.64
Общо:  4717.86
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 212005.44
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5944.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 705551.61
Общо:  923501.85
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 764.4
Общо:  764.4
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9114.43
10 xxxx Издръжка 488592.53
18 xxxx Други разходи 5699.59
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7930.55
88 xxxx Средства на разпореждане 252927.94
90 xxxx Възстановени приходи 1112.23
Общо:  765377.27
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 555.36
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 285.2
10 xxxx Издръжка 7064.02
18 xxxx Други разходи 1033.25
Общо:  8937.83
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 50282.65
Общо:  50282.65
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 801123.37
Общо:  801123.37
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 29553.91
Общо:  29553.91
Фонд Гарантирани вземания на работн ( 735******* )
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 387.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3487.44
Общо:  3874.93
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16508.15
Общо:  16508.15
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40000
10 xxxx Издръжка 24547.43
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 760
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  65326.99
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1486.84
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 379430
Общо:  380916.84
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19550
Общо:  19550
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2689.77
18 xxxx Други разходи 35000
Общо:  37689.77
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 34583.31
Общо:  34583.31
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12400
10 xxxx Издръжка 5258.93
Общо:  17658.93
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1847.36
Общо:  1847.36
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16719.92
10 xxxx Издръжка 134032.23
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 602.4
Общо:  151354.55
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7105.33
18 xxxx Други разходи 252.19
Общо:  7357.52
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 146.74
10 xxxx Издръжка 9679.15
88 xxxx Средства на разпореждане 26.64
90 xxxx Възстановени приходи 5890.28
Общо:  15742.81
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15092.72
10 xxxx Издръжка 2501.4
18 xxxx Други разходи 4923.81
Общо:  22517.93
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 36642.91
Общо:  36642.91
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3645.97
Общо:  3645.97
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2600
10 xxxx Издръжка 809.37
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 933144.7
Общо:  936554.07
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 26914.64
18 xxxx Други разходи 40
Общо:  26954.64
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40746.57
10 xxxx Издръжка 6630.59
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 492854
Общо:  540231.16
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20623.54
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 645.1
10 xxxx Издръжка 7240.24
Общо:  28508.88
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23237.06
18 xxxx Други разходи 600
Общо:  23837.06
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 97563.27
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 22983.79
Общо:  120547.06
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40662.83
10 xxxx Издръжка 791.94
18 xxxx Други разходи 80
Общо:  41534.77
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5997.16
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5181.13
Общо:  11178.29
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22793.77
18 xxxx Други разходи 24034.85
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3589.32
Общо:  50417.94
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5042.21
10 xxxx Издръжка 15279.56
18 xxxx Други разходи 10373.69
Общо:  30695.46
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* )
Код Описание Сума
90 xxxx Възстановени приходи 258.49
Общо:  258.49
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 27300
Общо:  27300
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 558.12
18 xxxx Други разходи 1200
Общо:  1758.12
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 139.56
10 xxxx Издръжка 20163.73
Общо:  20303.29
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 633.1
10 xxxx Издръжка 14559.68
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1740
90 xxxx Възстановени приходи 21199.11
Общо:  38131.89
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40821.13
10 xxxx Издръжка 554527.85
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7594.25
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 164529.22
88 xxxx Средства на разпореждане 142.77
90 xxxx Възстановени приходи 4522.12
Общо:  772137.34
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 63412.68
Общо:  63412.68
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3524.13
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 391.57
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1294.28
10 xxxx Издръжка 13084.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 113060.66
Общо:  131355.47
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 20000
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 526124.6
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 6084419
Общо:  6630543.6
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 195902.37
Общо:  195902.37