одобрен

Годишен отчет за дейността на РИОСВ – Благоевград за 2019 г.

Уникален идентификатор:  72167b08-d0f9-40e1-944f-0a9ce58246f3

Описание:

Годишен отчет за дейността на РИОСВ – Благоевград

околна среда РИОСВ - Благоевград контролна дейност годишен отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2020-03-13 14:06:41
  • Създаден от: blriosv
  • Последна промяна: 2020-03-13 14:06:41
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕК ЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БЛАГОЕВГРАД


Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

за дейността на РИОСВ - Благоевград
за 2019 г.Директор на РИОСВ – Благоевград :

/А. Георгиев/

февруари 2020 г.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 2

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ за 2018 г. - слаби и силни
страни, изводи
1.1. Анализ на изпълнениет о на планираната контролна дей ност, вкл.
сравнение спрямо 2018 г. – изпълнение, причини за неизпълнение,
резултати
1.2. Анализ на извършените извънредните пров ерки, вкл. сравнение спрямо
2018 г.
1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнени е спрямо 2018 г.

2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по компоненти
и фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни ситуации и сравнение
спрямо 2018 г., резултати.

2.1. Въздух (Приложение № 1)
2.1.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол:
 Оценка и управление на качество на атмосферния въздух; големи горивни
източници;
 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни източници;
 Контрол на обекти и дейности с летливи органични съединения при
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини;
 Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи органични
съединения в разтворители;
 Контрол на обекти за производство, търговия или употреба на определени бои,
лакове и авторепаратурни продук ти, съдържащи органични разтворители;
 Контрол и управление на веществата, нарушаващи озоновия слой;
 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на
парникови газове;
2.1.2 Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситу ации
и регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Резултати.

2.2. Води (Приложение № 2)
2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол и постигнати резултати:
 Канализационни системи на населени места, селищни и курортни
об разувания, вкл. пречиствателните станции към тях:
o контрол общо за всички обекти;
o контрол на обекти, в които са включени производствени обекти,
формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества;
o контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по -
лошо от добро;
 Производствени обекти, формиращи отпадъчни води :
o контрол общо за всички обекти;
o контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни
вещества, общи и специфични замърсители ;

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 3

o контрол на обекти, с промишлени дейнос ти, включени в Приложение
№ 4 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. и формиращи биоразградими
промишлени отпадъчни води;
o контрол на други обекти , формиращи отпадъчни води ;
 Изводи
o за осъществения контрол по изпълнение на условията и изискванията в
издадените разр ешителни за заустване на отпадъчни води по реда на ЗВ
и комплексните разрешителни по реда на ЗООС;
o за осъществения контрол по чл. 19 от Наредба № 6 за емисионни норми
за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти, на обектите, заустващи
отпадъчни води в повърхностни водни обекти;
o за осъществения контрол на обектите, потенциални замърсители на
водите на Черно море;
2.2.2 Поддържане на база данни в електронен вид по чл. 30 на Наредба № 2 за
издаване на р азрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и
определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на
замърсяване;
2.2.3 Актуализиране на списъците на обектите, които формират емисии на
приоритетни и приоритетно опасни ве щества, общи и специфични замърсители;
2.2.4 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с Басейнова дирекция) и
предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали
за замърсяване на воден обект. Резултати.

2.3. Почви (Приложе ние № 3)
2.3.1 Контрол на складовете и Б -Б кубовете за съхранение на залежали и
негодни за употреба препарати за растителна защита;
2.3.2 Оценка на състоянието на почвите, мониторинг.
2.3.3 Рекултивации.
2.3.4 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/
сигнал и.

2.4. Управление на отпадъците (Приложение № 4)
2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на Закона
за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на:
 Битови отпадъци;
 Строителни отпадъци;
 Масово разпростр анени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни
торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба моторни превозни
средства; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; изле зли от употреба
гуми;
 Производствени отпадъци;
 Съоръжения за третиране на отпадъци;
 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци;
 Контрол на търговци и брокери на отпадъци;
 Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно
превози на отпадъци.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 4

 Контрол, свързан с изискванията на чл. 11 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/852
относно живака.
 Контрол, свързан с изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1021 относно
УОЗ.

2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприет и действия по
регистрирани жалби/ сигнали.

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)
(Приложение № 5)
2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ,
ЗБР, ЗЛР, ЗГМО и издадени административни актове. Рез ултати
2.5.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали
2.5.3 Проведени процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на плано ве, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони – Решения за преценяване на
вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони; Решения за
извършване на оценка за степента на въздействие на ППП/ИП върху защитени зони;
Решения по оценка на степента на въздействие; Решения за прекратяване на процедурата
по реда на Наредбата за ОС; писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична
оценка (ЕО) (Приложение № 6)
2.6.1 Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС
2.6.2 Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати

2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение №
7)
2.7.1 Осъществен превантивен, теку щ и последващ контрол на оператори с
издадени Комплексни разрешителни. Резултати
2.7.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали.
2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ
2.7.4 Контрол по изпълнени е на програмите за отстраняване на минали екологични
щети (за РИОСВ, където се изпълняват такива програми)
2.7.5. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания шум.
2.7.6. EMAS
2.7.7. Екомаркировка на ЕС

2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали
(Приложение № 8)
2.8.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или
съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от
ЗООС. Резултати
2.8.2 Осъществен превантивен, теку щ и последващ контрол по прилагане на:
 Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
 Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (CLP )
 Регламент №648/2004 относно детергентите

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 5

 Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC)
 Регламент № 2017/852 относно живака
 Регламент (ЕО) №850/2004 относно устойчивите органични замърсители (УОЗ)
 Наредба за реда и начина на съхранен ие на опасни химични вещества и смеси

2.9. Комплексни проверки (Приложение № 9) - Резултати.

3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми при
провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати
резултати и изводи
3.1. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения,
посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС;
3.2. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения,
посочени в Приложение № 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС след
постановен административен акт с характер „да се извърши ОВОС“;
3.3. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения,
посочени в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС;
4. Средна продължителност на процедурите по ОВОС;
5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС.

4. Анализ на проведените процедури по ОС - идентифицирани проблеми при
провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати
резултати и изводи

II. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и
регионални планове, програми и стратегии в областта на околната ср еда
(Приложение № 11)
2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и
проблеми (Приложение № 12)
3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на
обществеността при вземането на решения, повишаване на екологичното
съзнание и култура (Приложение № 13)
4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и
представители на обществеността.
5. Анализ на дейностите по други текущи задачи

III. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във форма т Excel):
1. Въздух;
2. Води;
3. Почви;
4. Управление на отпадъците;
5. Биологично разнообразие и НЕМ;
6. ОВОС и ЕО;
7. Контрол по предотвратяване на промишленото замърсяване;
8. СЕВЕЗО и химикали;

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 6

9. Комплексни проверки;
10. Административно –наказателна отговорност и принудителни админ истративни
мерки;
11. Политика по околната среда на регионално и местно ниво;
12. Реализиране на екологични проекти;
13. Достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения,
повишаване на екологичното съзнание и култура.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 7

I. ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙ НОСТ

1. Обобщен анализ на контролната дейност на РИОСВ – Благоевград за 201 9 г. –
силни и слаби страни, изводи.
Планът за контролната дейнос т на РИО СВ – Благоевград за 201 9 г. е изготвен на база
актуализиран регистър на обектите за контрол. Общият брой на о бектите включени в
регистъра е 1614 . През годи ната са планирани за контрол 5 17 обекта, като за тях по
компоненти и фактори н а околната среда са планирани да извършване 959 проверки.
Комплексни проверки са планирани да се извършат на 97 обекта.
Планираните проверки са съобразени с определения т риск на обектите, както и с
наличния човешки и финансов ресурс на инспекцията.
Общият брой на експертите от специализираната администрация, плани рани да
извършат пров ерките е 22 броя.
Честотата на проверките е определе на съгласно изискванията на екологичното
законодателство, класификацията на обектите по отношение на риска и определените
приоритети в годишния план за контролната дейност на инспекцията.
При изпълнение на годишният план и зцяло е заложен комплексният подхо д и приложен
принципа на ротация при извършване на проверките.
В резултат на контролната дейност на РИОСВ – Благоевград, през 201 9 г. за установени
административни нарушения са съставени 25 бр. актове за установяване на
административни нарушения (АУАН) , из дадени са 22 бр. наказателни постановления
(НП) , включително и по актове съставени в края на 2018 г. и са н аложени 9 бр. нови
санкции по реда на чл. 69 от ЗООС . За останалите административно -наказателни
преписки, обр азувани в кр ая на отчетната 2019 г., РИО СВ ще се произнесе в рамките на
преклузивния 6 -месечен срок в съответствие с разпоредбата чл. 34, ал. 3 от ЗАНН.
Извънпланово са проверени 128 обекта, които не са включени в Списъка на планиранит е
за контрол обекти през 2019 г.
Силни страни на контролната дейност през годината e постигане на 97 % изпълнение на
контрола на планираните обекти, прилагане на комплексен подход при извършване на
проверките, прилагане на принципа на ротация и предприети своевременни действия по
постъпили жалби и сигнали.
Постигнати са планираните резултати и добра ефективност от дейността на инспекцията.
Обобщена справка за изпълнение на контролна та дейност е дадена в таблица № 1.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 8


Табл ица 1. Контролна дейност за 201 9 г. - обобщена
Общ брой
обекти,
подлежащ
и на
контрол и
проверки
от
РИОСВ,
включени
в
регистъра
на
обектите
Брой
планирани
обекти за
контрол
през 201 9 г.,
включени в
таблица 2
"Списък на
планиранит
е обекти за
контрол"
Брой проверени обекти
през 201 9 г.
% на
изпълнение
на пл ана за
контролна
дейност за
201 9 г.
(планирани
/проверени
обекти)
Общ брой
извършени
планови
проверки
Общ брой
извършени
извънредни
проверки Планиран
и с плана
за КД в
таблица 2
"Списък
на
планирани
те обекти
за
контрол"
Извън плана
(невключени
в Таблица 2
"Списък на
планираните
обекти за
контрол")
1614 517 502 12 8 97 937 211

1.1. Анализ на изпълнението на плани раната контролна дей ност, вкл. сравнение
спрямо 201 8 г.
През 201 9 г. са извършени проверки на 502 обекта заложени в годишния пл ан, което
спрямо планираните 517 прави изпълнението на плана 97 %.
По повечето компоненти и фактори на околната среда планът е изпълнен на 100 %.
Причините за неизвършените проверки са посочени в приложените таблици.
Комплексните проверки по различни компоненти и фактори на околната среда са
приоритетни, тъй като дав ат представа за цялостното състояние на обекта и
същевременно се намаляват човешките и финансови разходи.
При извършване на проверките по различните компоненти и фактори на околната среда
се прилага принципа на ротация.
През 201 9 г. за всички обекти, пров ерени по повече от един компонент или фактор на
околната среда е приложен комплексния метод на проверка.
Обобщена справка за изпълнение на плана за контролната дейност по компоненти и
фактори на околната среда е дадена в таблица № 2.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 9

Таблица 2. Изпълнени е на пл ана за контролна дейност за 201 9 г. по компоненти и
фактори на околната среда.
№ Компоненти/
фактори на ОС
Брой обекти ,
планирани за
контрол през
201 9 г.
(съгласно
съответните
таблици по
компоненти
и фактори от
плана за КД)
Брой
проверени
обекти пр ез
201 9 г. (от
планираните)
Брой
планирани
проверки
съгласно
Таблица 3.
Планирани
проверки по
компоненти и
фактори на
околната
среда
Брой
извършени
планови
проверки
% на
изпълнение
на плана за
КД за 201 9 г.
спрямо
проверени
обекти
1
1. КР 6 6 6 6 100
2
2. СЕВЕЗО обекти 1 1 1 1 100
3
3. Въздух* 119 115 120 116 97
4
4. Води 90 90 102 102 100
5
5. Почви 40 40 40 40 100
6
6. Отпадъци 200 195 226 221 98
7
7. Химикали 88 87 88 87 99
8
8. Шум 8 8 8 8 100
9
9.
Биологично
разнообразие 39 38 40 38 95
1
10.
Защитени
територии 23 22 257 256 100
1
11. Защитени зони 8 3 8 3 38
1
12. ЗЛР 23 23 23 23 100
1
13. ОВОС и ЕО 10 7 10 7 70
1
14.
Екологична
отговорност** 27 26 27 26 96
1
15.
Ограничаване
изменението на
климата
1 1 1 1 100
1
16. ГМО 2 2 2 2 100
1
17. EMAS 0 0 0 0
1
18.
Екомаркировка
на ЕС 0 0 0 0
ОБЩО
1
17.
Комплексни
проверки (на
обекти без КР)
97 92 97 92 95

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 10

1.2. Анализ на извършените извънредни пров ерки, вкл. сравнение спрямо 201 8 г.
Справка за извършените през годината извънредни проверки:
Таблиц а 3. Извънредни проверки

По
изпълнени
е на
предписан
ие
По
жалба/
сигнал
По заповед/
писмо на
министъра/
По искане
на
прокурату
рата/ МВР
За санкции Други* Общ брой
Извършени
проверки
бр.
23 70 44 14 10 50 211
Проверени
обекти бр. 19 61 41 14 5 41 181

През 201 9 г. са извършени 211 из вънредни проверки на 181 обекта. Процентът на
извършени извънредни проверки спрямо об щия брой извършени проверки , е 2 2%.
В сравнение с 2018 г. има малко увеличение на извънредните проверки.
Видно от таблица № 3 най -много извъ нредни проверки с а извършени по постъпил и
жалби и сигнали, по разпореждане на министъра околната среда и водите , по изпълнение
на дадени предписания , по искане на прокуратурата и МВР , за санкции и др.
Извънредните проверки включени в графа други са свързан и основно с обекти
финансирани от ПУДООС , нови обекти, писма от други институции и т.н.

1.3. Анализ на санкционната дейност на РИОСВ, вкл. сравнение спрямо 201 8 г.
При осъществения от РИОСВ превантивен, текущ и последващ контрол през отчетната
годината, в случаите в които са констатирани нарушения на законодателството в областта
на околната среда са предприети съответните административнонаказателни мерки.
РИОСВ разполага с необходимите инструменти, с които прилага ефективно приложното
поле на екологичните норми, които спомагат за гарантирането на пълна ефективност на
правилата в тази област. Нарушаването на установените правила за опазване на
компонентите на околната среда е свързано със система от санкции, като основната
тежест пада върху административнона казателната отговорност. Именно търсенето на
административнонаказателна отговорност от лица, които нарушават разпоредбите на
екологичното законодателство, бе една от формите за въздействие и принуда върху тези
лица да спазват екологичните изисквания. С нал ожените административни наказания се
постигат целите на специалната превенция по чл. 12 от Закона за административните
нарушения и наказания (ЗАНН ).
В резултат на осъществения контрол през 2019 г. са съставени 25 броя акта за
установяване на административ ни нарушения (АУАН), а броят им през предходната
отчетна 2018 година е бил 35. След проверка на актовете с оглед на тяхната
законосъобразност и обоснованост и извършена преценка на възраженията и събраните
доказателства и всички спорни обстоятелства са изд адени 22 броя наказателни
постановления (НП), като с 4 от тях на стойност 6 300,00 лева са наложени
административни наказания „глоби“ на физически лица и 18 „имуществени санкции“ на
стойност 46 900,00 лева на юридически лица и еднолични търговци. Четири бр оя от
издадените през 2019 г. НП са по АУАН съставени в края на 2018 г., като за 7 броя

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 11

образувани административнонаказателни преписки през 2019 г.,
административнонаказващият орган ще се произнесе през 2020 г., след окончателното им
оформяне, в рамките на преклузивния 6 -месечен срок, т.е. в съответствие с разпоредбата
на чл. 34, ал. 3 от ЗАНН. През изтеклата година няма прекратени
административонаказателни процедури.
Сравнителният анализ между 2018 и 2019 г. показва идентични нарушения по прилагане
на за коновите разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за
управление на отпадъците (ЗУО), Закона за водите (ЗВ), Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР ), където
основно са концентрира ни нарушенията. Установените нарушения не могат да бъдат
обединени по общи признаци, тъй като са за сравнително различни по характер
нарушения.
Независимо от горното, ако се маркират най -често извършени екологични нарушения, то
по ЗУО се открояват нарушен ията за неводене или невярно водена отчетност на
отпадъците от задължените по закон лица. Единични са случаите, в които е установено
нерегламентирано изгаряне на неопасни производствени отпадъци (текстилни изрезки) от
фирма в шивашкия бранш, а от физическо лице - на инсталационни и захранващи кабели,
и кабели от МПС. Както и през 2018 г., така и през 2019 г. продължава да е значителен
делът на констатираните нарушения по ЗВ, където са съставени съответно 13 и 11 акта.
Нарушенията са съсредоточени основно в ърху неспазване на индивидуалните емисионни
ограничения (норми) определени в издадените разрешителни за заустване и неизпълнение
на вменени задължения на титуляри на разрешителни за провеждане на собствен
мониторинг на зауствани отпадъчни води. Именно в дв а от случаите са установени
нарушения от юридически лица, които са извършени при повторност, за което са
наложени и предвидените по закон по -високи санкции. Ако и да е по изключение, все още
се установяват й обекти, които заустват отпадъчните си води без д а притежават
необходимото разрешително за заустване.
Докато през 2018 г. не са констатирани нарушения на ЗБР, то през 2019 г. са образувани
четири администартивнонаказателни преписки. С превес се открояват извършени от
физически лица нарушения, които са пр евърнали стопанисвани от тях ливади в
обработваеми земи, в нарушение на забраните предвидени в съответните заповеди на
министъра на околната среда и водите, за обявяване на съответните защитени зони.
Събраните суми от наложени с НП административни наказан ия през 2019 г. са общо в
размер на 71 065,61 лева (Справка 10.1). За сравнение, през 2018 г. събраните суми са в
размер на 63 861,39 лева. Част от наложените наказания се издължават доброволно, а за
неплатените такива се прибягва към принудителното им съб иране чрез НАП.
За регистрираните отклонения на определените емисионни норми и ограничения, и
замърсяване на околната среда над допустимите норми, към нарушителите са приложени
процедури предвидени в разпоредбата на чл. 69 и сл. от ЗООС. През 2019 г. са на ложени
общо 8 бр. текущи санкции по реда на чл. 69 от ЗООС, от които 3 бр. по компонент
„въздух“ и 5 бр. по компонент „води“. Тяхната обща стойност е 4 077,34 лв. Наложена е и
една еднократна санкция по компонент „води“, на стойност 606,00 лева. За сравне ние,
през 2018 г. наложените санкции по реда на чл. 69 от ЗООС са общо 7 бр., като от тях 5 бр.
по компонент „въздух“ и 2 бр. по компонент „води“ на обща стойност 2 861,23 лева, както
й и по една еднократна санкция по същите компоненти, на стойност съответ но 35,00 лв. и
113,00 лева

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 12

От анализа на санкционната дейност може да се направи извод, че повечето обекти в
региона са преведени в съответствие с разпоредбите, залегнали в екологичното
законодателство и нормативните актове по прилагането им, което се дъл жи и на
интензивния и последователно осъществяван контрол от страна на РИОСВ, както и
предупредителният ефект от налаганите наказания.
Постъпилите в инспекцията жалби и сигнали през изминалата година са общо 102 бр. От
тях 59 броя жалби и сигнали са преп ратени по компетентност до други институции .
За констатираните нарушения при извършване на пров ерките по жалби и сигнали са
съставени 4 бр. АУАН, издад ени 3 бр. НП на обща стойност 11 500 лв. и е наложена една
санкция по чл. 69 от ЗООС. Всички постъпили жа лби и сигнали са проверени
своевременно, отговорено е в законоустановения срок, като тези които не са от
компетенцията на РИОСВ са препратени до съответните компетентни орг ани.
За сигналите, жалбите и предписанията се водят дневници, които удостоверяват
дв ижението им.
2. Анализ на контролната дейност и състоянието на околната среда по
компоненти и фактори – вкл. предприети мерки възникнали аварийни ситуации и
сравнение спрямо 2018 г., резултати.

2.1. Въздух (Приложение 1)
2.1.1 Осъществен превантивен, теку щ и последващ контрол:
 Оценка и управление на качество на атмосферния въздух;
Качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Благоевград се следи от 1 бр.
автоматична измервателна станция (АИС), която извършва измервания в реално време.
Извършват с е постоянни измервания, като резултатите са част от националната система,
създавана и поддържана от ИАОС. Измерват се основни и спомагателни показатели,
характеризиращи качеството на атмосферния въздух: фини прахови частици (ФПЧ 10),
серен диоксид, азотен диоксид, бензен, озон, полициклични ароматни въглеводороди
(ПАВ) и СНМП. Автоматична измервателна станция (АИС) – Благоевград е градски
фонов пункт, разположен в застроената част на града, без преобладаващо влияние на
емисии от производствени и други дейн ости.
На територията, контролирана от РИОСВ – Благоевград, община Благоевград е с
констатирани превишения на нормите на замърсителите в атмосферния въздух по
показатели ФПЧ 10 и полициклични ароматни въглеводороди и в тази връзка на
основание чл. 27 от Зак она за чистотата на атмосферния въздух Община Благоевград е
разработила и изпълнява актуализарана през 2018 г., приета с Решение № 265/28.09.2018
г. на Общински съвет – Благоевград, „Програма за качеството на атмосферния въздух и
достигане на установените норми за ФПЧ 10 и ПАВ на територията на община
Благоевград“, с период на действие 2019 - 2023 г.
Превишенията по показател фини прахови частици се регистрират основно през
зимния отоплителен сезон, като същите се дължат на широката употреба на твърди
горива за отопление в битовия сектор, транспортния трафик и характерните за сезона
безветрие, мъгли, температурни инверсии, създаващи условия за задържане и натрупване
на атмосферните замърсители в приземния слой.
Анализът на данните от АИС - Благоевград за 201 9 г. показва за първи път спазване
на нормативното изискване за допустимия брой превишения по показател фини прахови

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 13

частици (35 бр.) в рамките на една календарна година, което се дължи основно на по -
благоприятните метеорологичните условия през зимния сезо н, допринесли за
разсейването на замърсителите. За сравнение регистрираните превишения през
последните три години са, както следва: 2019 г. – 33 бр., 2018 г. – 67 бр. и 2017 г. – 65 бр.
За отчетния период РИОСВ - Благоевград е изготвяла ежедневни и ежемесе чни
бюлетини, както и два шестмесечни доклади (зимен и летен) за състоянието на
атмосферния въздух.
 Големи горивни източници;
На територията контролирана от РИОСВ – Благоевград няма разположени големи
горивни източници, подлежащи на собствени непрекъснат и измервания.
 Емисионен контрол на горивни и производствени неподвижни
източници;
Контролът на обектите с емисии от организирани източници от утвърдения годишен
план е изпълнен. През 2019 г. са представени 36 бр. доклади (от общо 74 бр. точки за
вземане на проби), по реда на чл. 39 от Наредба № 6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г., с посл.
изм. и доп. ДВ, бр. 61/2017 г.) от извършени собствени периодични измервания на
емисиите на вредни вещества, изпускани от неподвижни източници. Анализът на
резултатите от СПИ показват, че по -голям брой от операторите, които експлоатират
неподвижни източници на емисии, са осигурили спазване на нормите за допустими
емисии, с изключение на следните две дружества:
- “Перунстрой 2006“ ООД, гр. Кресна – превишение на НДЕ по показател
„прахообразни вещества“, изпускани след барабанна сушилня с директен
контакт и чукова меница за дребно смилане на изсушения материал към
инсталация за производство на пелети ;
- „А - Строй“ ЕООД, с. Абланица, АБ с. Баничан - превишение на НДЕ по
показатели „ прахообразни вещества“ и „въглероден оксид“ от
асфалтосмесителна инсталация тип „SIM GP 130” .
За гореописаните установени превишения на НДЕ на дружествата са наложени текущи
месечни санкция по реда на чл. 69 от ЗООС, като считано от 17.12.2019 г. санкцият а на
„А- Строй“ ЕООД, с. Абланица е спряна, поради временно прекратяване работата на
Асфалтова база, с. Баничан.
През 2019 г. са извършени контролни измервания на 4 бр. обекти (от 12 бр. точки за
вземане на проби), съгласно утвърденият график от Министъра на ОСВ - “Перунстрой
2006“ ООД, гр. Кресна и „Пирин пеллет“ ЕООД, гр. Разлог , експлоатиращи инста лации
за производство на пелети, „Бумар“ АД, с. Струмяни – инсталация за производство на
микропродукти (мраморен прах) и „Фабрика Хамефа“ ЕООД, гр. Разлог – мебелна
фабрика, експлоатираща горивна инсталация и камери за нанасяне на покр ития
(грундиране, байцване и бо ядисване на дървени повърхности).
Резултатите на проведените контролни измервания показват спазване на НДЕ по
контролираните показатели, с изключен ие на “Перунстрой 2006“ ООД, гр. Кресна.
“Перунстрой 2006“ ООД, гр. Кресна има наложена текуща месечна санкция въз основа
на резултати от проведени предходни СПИ, която не е актуалирана, поради получената
минимална разлика.
Всички горивните инсталации в Бл агоевград и Петрич, както и по -голяма част от
инсталациите в гр. Гоце Делчев са преминали на гориво природен газ. Почти всички

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 14

дружества спазват изискванията за провеждане на собствени периодични измервания. На
"Феникс Мениджмънт" ЕООД, стопанисващ Апарт хотел "Терра комплекс", гр. Разлог е
наложен АУАН за неизпълнение на предписание по ЗЧАВ (за непровеждане на
собствени периодични измервания). През 2019 г. са съгласувани 21 броя точки за
вземане на проби за измерване на емисии. За неспазване на изисквани ята на чл. 70 от
Наредба №1/2005 г., относно неорганизирани емисии в атмосферния въздух са съставени
актове за установяване на административни нарушения на „Пирин пеллет“ ЕООД, гр.
Разлог и „Темелков Къмпани“ ООД, гр. София, експлоатиращи инсталации за
пр оизводство на пелети.
За неспазване на емисионните норми през 2019 г. са наложени общо 3 бр. санкции по
реда на чл. 69 от ЗООС (2 бр. от проведени собствени периодични измервания и 1 бр. от
извършени контролни измервания на емисии по жалба).
 Контрол на об екти и дейности с летливи органични съединения при
съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини;
Всички бензиностанции попадащи в териториални я обхват на РИОСВ – Благоевград (
общо 116 бр.) са приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 16/1999 г. -
Етап I, относно прилагане на техническите изисквания към съоръженията за съхранение,
товарене, разтоварване и превоз на бензини, с цел намаляване и предотвратяване
изпускането на емисии на ЛОС в атмосферния въздух. През 2019 г. са извършени 15 бр.
проверки на бензиностанции във връзка с привеждането им в съответствие с Наредба №
16, по отношение на Етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП), от резервоара за
гориво на МПС по време на зареждането. Резултатите от проверките, както и
постъпи лата информация в РИОСВ - Благоевград от оторизираните фирми за извършване
на проверки за съответветствие с Етап ІІ на УБП, показват че операторите са предприели
действия за привеждане на обектите в съответствие с Етап II на УБП и спазват
изискванията за из вършване на проверки за ефективността за УБП на системите.
При извършената планова проверка на бензиностанция, с. Дъбница, общ. Гърмен, м - ст
"Маноле", собственост на "Стоян Пашов - 2006" ЕООД, гр. Гоце Делчев е установено, че
дейността на обекта е преустан овена.
Съгласно Наредба № 16/1999 г. на територията на РИОСВ – Благоевград е разположен и
се контролира един терминал за съхранение на бензини, който отговаря на всички
изисквания - оборудван е с площадки за дънно пълнене и инсталация за регенерация на
бен зиновите пари (VRU).
 Контрол на обекти, осъществяващи дейности с употреба на летливи
органични съединения в разтворители;
РИОСВ - Благоевград извършва контрол на обекти, извършващи дейности, попадащи в
Приложение №1 от Наредба № 7/2003 г. за норми за допу стими емисии на ЛОС,
изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на
разтворители в определени инсталации. През 2019 г. девет оператори са имали
задължение да представят Планове за управление на разтворителите (ПУР) за 2 018 г.
Представените 9 бр. ПУР са утвърдени с решения на директора на РИОСВ. Съгласно
представените от операторите на инсталации Планове за управление на разтворителите,
е установено спазване на определените за съответните дейности норми (за дейностите
хим ическо чи стене и производство на обувки -норми за общи емисии (НОЕ) и норми за
неорганизирани емисии, за останалите дейности -норми за допустими емисии и норми за
неорганизирани емисии).

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 15

Операторите на инсталации, които не превишават долните прагови стойнос ти за
консумация на органични разтворители (ПСКР) имат задължение да декларират
консумацията на разтворители за 2019 г. в срок до 31.03.2020 г. .
При извършените проверки п рез 2019 г. 2 1 бр. планови проверки на обекти не са
констатирани нарушения на изис кванията на Наредба № 7/2003 г.
През 2019 г. са извършени 7 бр. регистрации по чл. 30л от Закона за чистотата на
атмосферния въздух, свързани с регистриране на нови инсталации (2 бр.) , извършващи
дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г. (ДВ бр . 96/2003 г.), както и с
промяна в обстоятелствата на действащи инсталации (5 бр.). Съгласно чл. 30л, ал. 19 от
ЗЧАВ са издадени е 4 бр. Заповед на директора на РИОСВ – Благоевград за заличаване
на инсталации от регистъра за ЛОС.
 Контрол на обекти за про изводство, търговия или употреба на
определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, съдържащи
органични разтворители;
Извършени са плануваните общо 10 бр. проверки на вносители, производители и
търговци на едро и дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти. При две от
извършените проверки са установени несъответствия по отношение спазване на
изискванията за етикетиране на продуктите. За установените несъответствия са дадени
предписания, които двете дружества са изпълнили в срок.
 Контрол и управлени е на веществата, нарушаващи озоновия слой;
През отчетния период са извършени 57 бр. проверки на обекти експлоатиращи
оборудване (хладилни, климатични и термопомпени инсталации) с флуорирани
парникови газове, вещества нарушаващи озоновия слой и на ползвател и на флуорирани
парникови газове. С всяка година нараства броят на стационарните
хладилни/климатични инсталации, които подлежат на контрол. През 2019 г. броят на
контролираните стационарни инсталации подлежащи на контрол е достигнал 1022 бр.
Сравнено с 201 8 г. броят на инсталациите е нараснал с около 10 %.
При извършените проверки не са констатирани нарушения на нормативната база -
операторите водят досиета на системите, съгласно новия формат (по Приложение №3
към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на
документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо
флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на
емисиите на флуорсъдържащите парникови газове (ДВ бр.20/2017 г .), спазват се
изискванията за периодичност на извършване на проверките за течове. Проверките се
извършват от лица, притежаващи документи за правоспобност, издадени от Българска
браншова камара по машиностроене. Част от операторите ползващи оборудване,
съд ържащо вещества нарушаващи озоновия слой са предприели действия за извличане
на HCFC (R 22) от системите и предаването му на фирми, притежаващи необходимите
документи по ЗУО.
Извършена е една проверка по писмо на МОСВ във връзка с подаден сигнал от ЕК, пр и
която не е установено нарушение на законодателството.
 Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за емисии на
парникови газове;
Към момента на изготвяне на настоящия отчет на територията на РИОСВ - Благоевград
има две инсталации, извършващи дейно сти по Приложение №1 от Закона за

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 16

ограничаване изменението на климата (ЗОИК), с издадени Разрешителни за емисии с
парникови газове (РЕПГ) - "Благоевград БТ" АД и „Булгартрансгаз“ ЕАД.
През 2019 г. е извършена планова проверка на "Благоевград БТ" АД, гр. Бл агоевград,
като оператор на инсталация, притежаващ РЕПГ № 148 -Н1 -И1/2011 г., актуализирано с
Решение № 148 -Н1 -И1 -А1/2012 г., при която не са установени нарушения. Поради
промяна в структурата и броя на личния състав, както и в производствената дейност на
дружеството горивните източници почти не са работили през 2019 г.
Във връзка с писмо на ИАОС – София е извършена една извънредна проверка на „В и
ВГД Оранжерии Петрич“ ООД, гр. Петрич – в несъстоятелност, като оператор на
инсталация, притежаващ РЕПГ, като в последствие същото е отменено с Решение №
158 -Н0 -И0 -А1 -О/2019 г.
През 2019 г. са съставени 3 броя АУАН по Закона за чистотата на атмосферния въздух,
за неизпълнение на предписания (за провеждане на собствени периодични измервания на
емисиите на вредни вещества) и неспазване на изискванията на чл. 70 от Наредба
№1/2005 г., относно неорганизирани емисии в атмосферния въздух. Издадени са 3 бр.
Наказателни постановления.
2.1.2 Извършени проверки и предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и
регистр ирани жалби и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Резултати.
През 2019 г. са извършени общо 10 бр. проверки във връзка с постъпили жалби и
сигнали на „зелен телефон“, като 3 бр. от тях са срещу дейността на „Рубин 08“ ООД, гр.
Благоевград, експло атиращ котел тип ПКМ 4,5 с предкамера за индиректно изгаряне на
биомаса (слънчогледови люспи) с номинална топлинна мощност 2,8 MW, част от
инсталация за производство на електрическа енергия. По време на извършените
проверки на БИО ТЕЦ Рубин не са установен и нарушения на технологичния процес и
изпускане на черен дим от комина след котела към инсталацията.
През отчетния период по подадени жалби за замърсяване на атмосферния въздух са
проведени контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от
инсталации за производство на пелети, находящи се в гр. Разлог, собственост на „Пирин
пеллет“ ЕООД, гр. Разлог и в с. Беласица, общ. Петрич, собственост на „Албир“ ООД,
с. Беласица. За установени превишения на НДЕ по показател „прахообразни вещества“
на „Албир“ ООД е наложена текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС.

2.2. Води (Приложение № 2)
2.2.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол и постигнати резултати:
През 201 9 г. са извършени 126 бр. проверки на 95 бр. обекти, формиращи о тпадъчни
води и са дадени 2 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения и
предприемане на мерки. Плановите проверки са 102 бр. и се отчита 100% изпълнение.
Извършените извънпланови проверки са 24 бр. и са извършени основно по жалби и
сигнали, във връзка с налагане или актуализиране на текущи месечни санкции, както и
във връзка с извършване на последващ контрол.
 Канализационни системи на населени места, селищни и курортни
образувания, вкл. пречиствателните станции към тях:
o контрол общо за всич ки обекти

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 17

През 2019 г. е извършен контрол на 50 броя Канализационни системи, от които 12 броя
са с изградени ПСОВ към тях.
o контрол на обекти, в които са включени производствени обекти,
формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества
На териториалният обхват на РИОСВ - Благоевград няма канализационни системи, в
които са включени производствени обекти, формиращи емисии на приоритетни и
приоритетно опасни вещества.
o контрол на обекти, които заустват във водни тела със състояние по -лошо
от добро
Основен източник за замърсяване на повърхностните водни тела са непречистени
отпадъчни води от канализационните системи на населените места. На практика
канализационните колектори на по -голямата част от населените места от област
Благоевград и общини Рила и Кочериново от област Кюстендил, заустват отпадъчните
води в повърхностни водни обекти без необходимото пречистване, в резултат на което
същите се натоварват и се влошава екологичното им състояние.
 Производствени обекти, формиращи отпадъчни води :
o контрол общо за всички обекти
Извършен е контрол на 38 броя обекти, формиращи производствени отпадъчни води, в
т.ч.:
o контрол на обекти, с емисии на приоритетни и приоритетно опасни
вещества, общи и специфични замърсители
Извършен е контрол на 3 броя (2 бро я с Разрешителни по Закона за водите и 1 брой с
Комплексно разрешително) обекти, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно
опасни вещества, общи и специфични замърсители. Обектите фигурират в Списъка за
задължителен контрол, утвърден със Заповед на Ми нистъра на околната среда и водите и
през отчетния период са контролирани по два пъти, включително е извършван и
емисионен контрол на отпадъчни води. Резултатите от проведения контролен
мониторинг, както и от собствения мониторинг показват спазване на инд ивидуалните
емисионни ограничения, определени в Разрешителните за заустване.
o контрол на обекти, с промишлени дейности, включени в Приложение № 4
от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. и формиращи биоразградими промишлени
отпадъчни води;
Извършен е контрол на 7 бр. обекти, формиращи биоразградими отпадъчни води, като 1
брой от тях е с издадено Комплексно разрешително. Въпреки проверките и санкционната
дейност се допуска периодично неспазване на индивидуалните емисионни ограничения в
издадените Разрешителни за з аустване.
o контрол на други обекти , формиращи отпадъчни води ;
Други обекти, формиращи отпадъчни води: 8 бр.
В резултат от контролната дейност по компонент „води“ през 2019 година са съставени 8
бр. АУАН и са наложени 6 бр. нови санкции по реда на чл. 69 о т ЗООС (5 броя текущи
месечни и 1 брой еднократна. През отчетния период са отменени 5 бр. текущи месечни
санкции (1 брой при преустановяване на неспазването на ИЕО и 4 бр. във връзка с
налагане на нови санкции).

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 18

 Изводи
o за осъществения контрол по изпълнен ие на условията и изискванията в
издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води по реда на ЗВ и
комплексните разрешителни по реда на ЗООС;
Въпреки проверките и санкционната дейност се допуска периодично неспазване на
индивидуалните емисионни огран ичения в издадените Разрешителни за заустване за
някои от обектите, формиращи производствени отпадъчни води. Локалните
пречиствателни съоръжения за биоразградимите производствените отпадъчни води не са
предвидени за двустъпално пречистване. За други обект и пречиствателните съоръжения
са с недостатъчен капацитет. С оглед ограничаване на замърсяването от тези обекти,
същите са поставени на засилен контрол, като се прилагат всички административно -
наказателни мерки, предвидени в Закона за водите и ЗООС.
Като цяло титулярите на Разрешителните за заустване изпълняват задълженията за
провеждане на собствен мониторинг, като резултатите показват спазване на условията и
изискванията за ИЕО. На останалите са съставени актове и издадени НП от директора на
РИОСВ. В р езултат на проведения превантивен, текущ и последващ контрол, все повече
оператори привеждат дейността си в съответствие с екологичното законодателство, като
през годината се отчита намаление на дадените предписания и съставените актове за
администрати вни нарушения.
o за осъществения контрол по чл. 19 от Наредба № 6 за емисионни норми за
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните
води, зауствани във водни обекти, на обектите, заустващи отпадъчни води
в повърхностни водни обекти;
Дос тигането на индивидуалните емисионни ограничения в издадените Разрешителни за
заустване е в пълна зависимост от срока за изграждане на ПСОВ за съответната
агломерация. Програмата за изграждане на ПСОВ не е финансово обезпечена на
национално ниво. Особено т ова важи за агломерации с над 10 000 еквивалентни жители.
На територията контролирана от РИОСВ - Благоевград действащи са три броя ПСОВ:
ГПСОВ – гр. Благоевград, ГПСОВ – гр. Разлог и ГПСОВ – гр. Банско. Същите спомагат
за подобряване на екологичното със тояние на повърхностните водни тела.
Градските пречиствателни станции са включени в списъка за задължителен контрол и
през 2019 г. са извършени по две проверки с пробовземания на еднократни проби.
Резултатите от мониторинга показват спазване на индивидуал ните емисионни
ограничения, определени в разрешителните за заустване.
Изградените и въведени в редовна експлоатация ПСОВ на агломерации под 2000 екв.
жители: ПСОВ „Черниче“ – община Симитли, ПСОВ „Габрене“ – община Петрич,
ПСОВ „Михнево“ – община Петрич и ПСОВ „Смочево“ – община Рила не работят
поради финансови причини на общините. ПСОВ „Юруково“ – община Якоруда, „ПСОВ
с. Дагоново и с. Горно Краище“ – община Белица, ПСОВ „Вълково“ – община
Сандански, ПСОВ „Стоб“ и ПСОВ „Мурсалево“ – община Кочериново с а действащи и
работят в нормален технологичен режим.
Определените ИЕО в Разрешителните за заустване на отпадъчни води от населените
места са съгласно Приложение № 3 към чл.11, ал.3 на Наредба № 6/2000 г. за
емисионни норми за допустимо съдържание на вр едни и опасни вещества в
отпадъчните води, зауствани във водни обекти и са за пречистени отпадъчни води.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 19

2.2.2 Поддържане на база данни в електронен вид по чл. 30 на Наредба № 2 за издаване
на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на
индивидуалните емисионни ограничения на т очкови източници на замърсяване.
За извършения контрол се поддържа база данни в електронен вид. В „Информационната
система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите “ се въвежда
информац ия с приложени протоколи от извършените проверки, протоколи с данни от
проведените контролни емисионни изпитвания на отпадъчните води, актове за
установени административни нарушения, издадени наказателни постановления, както
по реда на Закона за водите, така и наложените санкции по реда на Закона за опазване на
околната среда. Въведена е информация не само за обектите от Списъка за
задължителен контрол, а за всички обекти, подлежащи на контрол през отчетния период.
2.2.3 Актуализиране на списъците на об ектите, които формират емисии на приоритетни
и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители;
В изпълнение на Заповед № РД – 821/30.10.2012 г. на министъра на околната среда и
водите списъка на обектите, формиращи емисии на приоритетни и приор итетно опасни
вещества, общи и специфични замърсители се актуализира ежегодно. Обектите се
съгласуват с Басейнова дирекция „ЗБР“ и съгласно утвърден списък със Заповед на
Министъра на околната среда и водите се включват в ,,Информационната система за
разр ешителни и мониторинг при управлението на водите“. Контролът на тези обекти се
извършва съвместно с Регионалната лаборатория - Благоевград към ИАОС,
задължително два пъти годишно, с изключение на канализационните колектори без
изградени пречиствателни стан ции и за обектите със сезонен режим на работа, които се
контролират един път годишно.
Във връзка с прекратяване на заустването на приоритетно опасни вещества се поддържа
актуален Списък на обектите, формиращи eмисии на приоритетни и приоритетно
опасни в ещества по приложения № 1 и 2 от Наредбата за стандартите за качество
на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители , който е
публикуван на интернет страницата на РИОСВ -Благоевград.
2.2.4 Извършени проверки (вкл. съвместни проверки с Басейнова дирекция) и
предприети мерки при възникнали аварийни ситуации и регистрирани жалби и сигнали
за замърсяване на воден обект. Резултати.
През отчетния период не са извършвани проверки във връзка с аварийни ситуации. В
изпълнение на Заповед № РД -65 1/29.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите
и утвърдените указания за координация и комуникация между РИОСВ и БД са
извършени 11 бр. проверки във връзка с регистрирани жалби и сигнали. За
констатираните несъответствия са давани задължителни пре дписания, както е извършван
и последващ контрол за изпълнението им. Предприемани са административно -
наказателни мерки по компетентост, като са съставени 3 бр. АУАН. 12 бр. от
регистрираните жалби и сигнали в РИОСВ Благоевград са препратени на други
инсти туции за разрешаване по компетентност. Жалбоподателите своевременно са
уведомявани относно предприетите действия.
2.3. Почви (Приложение № 3)
1.3.1. Контрол на складовете и Б -Б кубовете за съхранение на залежали и негодни за
употреба препарати за растителна защит а.
Резултатите от проведения през годината текущ контрол на складовете със залежали
препарати за растителна защита на те риторията на община Сандански / с. Плоски,

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 20

района на оранжерии МЕЛО, с. Склаве, с. Хърсово, с. Катунци и с. Петрово /, община
Стру мяни – с. Раздол, община Петрич - в района на оранжерии Петрич и площадките с
разположени Б -Бкубове /Банско и Благоевград/ показват, че няма такива, в аварийно и в
лошо състояние.
Предвид взетите решения от УС на ПУДОС , в края на 2019 г. се очаква довършване на
проекта за „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди“ в
рамките на Българо -швейцарската програма за сътрудничество и на територията
кон тролирана от РИОСВ -Благоевград.
2.3.2. Оценка на състоянието на почвите, мониторинг.
I ниво широк омащабен мониторинг
Наблюдавани показатели: pH(H 2O), pH(CaCI 2), специфична електропроводимост, ТС
/въглерод/, ТОС /сума общ въглерод/, общ азот по Келдал, обемна плътност,
влагосъдържание, общ фосфор, цинк, мед, олово, кад мий, хром, кобалт, никел, арсен.
Органични замърсители: полициклични ароматни въглеводороди (РАН )-16 бр.,
хлорбензени , органохлорни пестициди -19 бр. и полихлорирани бифенили.
За 2019 г. се обследват извадки от 6 бр. постоянни пунктове - № 48 с. Зойчене, общ.
Петрич‚ № 51 г р. Симитли, общ. Симитли, № 83 с. Долени, общ. Сандански, № 86
Белица /Горно Драглище/, общ. Белица, № 11 6 с. Копривен, общ. Хаджидимово и №133
с. Сатовча, общ. Сатовча. Всички на територията на област Благоевград. Крайният срок
за пълно изпълнение на програмата е 15.05. 2020 г.
Резултатите от проведения редуциран почвен мониторинг за 2018 г., сравнени с Наредба
№ 3 от 1 Август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите, по отношение на тежки метали и металоид и, показват следното:
- пункт № 132 - с. Беслен, общ. Хаджидимово - съдържанията на мед надвишават
фоновите концентрации и са в рамките на нормите за предохранителни
концентрации, съдържанията на хром превишават нормите за предохранителни
концентрации и максимално допустими концентрации;
- пун кт № 101 - с. Брезница, общ. Гоце Делчев - съдържанията на цинк надвишват
фоновите и предохранителни концентрации, но са под макс имално допустимите
концентрации, съдържанията на олово надвишават максимално допустимите
концентрации;
- пункт № 117 - с. Горно Д ряново, общ. Гърмен - съдържанията на тежки метали са
в р амките на фоновите концентрации ;
- пункт № 104 - с. Черна Места, общ. Якоруда - съдържанията на тежки метали са в
рамките на фоновите концентрации ;
- пункт № 103 - с. Черешово, общ. Белица - съдържанията на олово надвишават
предохранителните концентрации рамките и са под максимално допустимите
концентрации.
По показателите за устойчиви органични замърсители, стойностите са значително под
справочните фонови стойности, с малки изключения по -малко от грани цата на
количествено определяне на метода.
II ниво интензивен мониторинг на локално проявени процеси -вкисляване
От 2016 г. наблюдаваните пунктове за вредна за растенията почвена киселинност са
Сатовча, Разлог и Кавр акирово /община Петрич/. Същите са пр едставителни за

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 21

характерните почвени типове в региона. От 2017 г. за пункт Сатовча, отговорни са РЛ
Смолян и РИОСВ -Смолян.
Резултати от проведения мониторинг за 2019 г.
Пункт Кавракирово - стойностите на pH реакцията са в границите от 4.78 до 5.59 –
средно кисела реакция.
Пункт Разлог - стойностите на pH са от 4.55 до 5.33, т.е средно кисела реакиция, но
стойностите на бази /калциеви и магнезиеви йони/ са по високи и коефициентът V%
/наситеност с бази/ е висок - 98 % - няма необходимост от варуване.
В изпъ лнение на Програма за почвен мониторинг III ниво - локални почвени
замърсявания са изпратени 4 бр. справки в ИАОС с актуална информация за складовете
съдържащи стари препарати за РЗ и площадките с Б -Б кубове.
2.3.3. Рекултивации.
Извършена е проверка на об щина Банско, във връзка със замърсени с изкопни земни
маси и строителни отпадъци терени в размер н а 160 дка, общинска собственост . От
ръководство то на общината, като текуща мярка е предложено, част от материалите чрез
претрошаване, да се вложат при изграж дане на обходен път в гр. Банско. Ще се проследи
изпълнението на мярката.
Не е спазен срока за изпълнение на предписание, дадено на „Агромах продакшън“
ЕООД, с. Бело поле, за узаконяване ползването на земеделски земи за складиране на
строителни маериали – пясъци и чакъли на площ от 73 дка или премахване на депата и
възстановяване на земите. Ще бъде съставен АУАН.
Взето е участие в три комисии назначени със заповеди на кметове на общини
Кочериново, Рила и Симитли за определяне на размера и границите на замър сени и
нарушени терени от дейността на закрити общински депа за ТБО, за които е необходима
рекултивация. Замърсените терени са с размери - 60 дка за Кочериново, 52, 7 дка за Рила
и 26 дка за общ. Симитли.
Извършени са две текущи контролни проверки на община Банско, във връзка с
изпълнението на Проект за рекултивация - част Биологична на закрито общинско депо за
ТБО. Не са констатирани нарушения.
В края на 2019 г. е взето участие в приематална комисия, назначена със заповед на кмета
на общ. Банско, за приеман е на биологичната рекултивация на закритото депо за ТБО.

2.3.4. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали.
За 2019 г. са разгледани и предприети мерки по 8 бр. жалби и сигнали.
Четири броя от сигналите са свързани с незаконе н добив на баластра от земеделски
територии в близост до водни обекти - р. Места , м. Завоя в землището на гр. Добринище,
общ. Банско, р. Места в землището на с. Балдево, общ. Гърмен и край р. Мелнишка, в
землището на с. Марикостиново, общ. Петрич. Препрате ни са за решаване по
компетентност до кмета на съответната община, в случай, че не е уведомен, министъра
на енергетиката и до директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.
Препратен от Министерство на правосъдието и Министерство на околната сред а и
водите, стар сигнал за замърсяване на частен имот в с. Кулата, общ. Петрич. Случаят е
приключен през 2018 г. Изготвен е отговор до подателя на сигнала, с копие до двете
министерства.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 22

Жалба срещу животновъдна ферма и склад за съхранение на стари залеж али препарати
за растителна защита в землището на гр. Разлог. Извършена е проверка на място - по
отношение на склада. Няма нарушения. За животновъдната ферма е уведомен
директорът на Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград.
Във връзка с получен сигнал от Министерство на енергетиката за самазапалили се
въглищни пластове в открит рудник за добив на въглища в землище на с. Ракитна, общ.
Симитли, са предприети мерки като е сигнализирано ръководството на дружеството
концесионер - „Кам и Кам“ ООД, гр. Симитли.
Отговор до началника на Първо районно управление на МВР -Благоевград, за
констатирана нередност при един от Б -Б кубовете, съдържащи стари препарати за
растителна защита, в гр. Благоевград. През 2012 г. са извършени подобрителни работи от
община Благоевгрлад на един от контейнерите по наши предписания. До 2018 г. не са
констатирани нередности. При наша планова проверка през м. февруари 2019 г. след
обилни валежи, отново е констатирано навлажняване при проблемния контейнер. Дадено
е предпис ание и в последствие получен отговор от кмета на общината за предприетите
мерки.
Жалба срещу собственици на земеделски имот в землището на гр. Гоце Делчев, за
насипани земни маси и частично строителни отпадъци, при липса на разрешителни
документи и предва рително отнемане на хумусния пласт. Жалбата е препратена по
компетнтност до Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград и община Гоце Делчев.
Постъпили са отговори за предприетите действия, жалбоподателят е уведомен
своевременно.
Представена е информация в д ирекция ПОС ККД към МОСВ в месечните регулярни
писма за контрол на обекти и дейности с разрешения за търсене, проучванеи/или добив
на подземни богатства.
2.4. Управление на отпадъците (Приложение №4)
2.4.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол п о прилагане на Закона за
управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбите към него по отношение на:
 Битови отпадъци
Населението, обхванато от системите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване
на битови отпадъци е около 98 %. Дейностите по събиране и транс портиране на
отпадъците се извършва от лица, притежаващи регистрационни документи, издадени по
ЗУО. Транспортирането на битовите отпадъци се извършва до регионални депа за
неопасни отпадъци.
През 2019 г. е извършван контрол по отношение изпълнението на За поведите издадени
от директора на РИОСВ -Благоевград, относно преустановяване на експлоатацията им,
във връзка с изпълнение на Решение на Съда на ЕС от 16 юли 2015 г. по дело С -145/14.
При проверките не е установено депониране на битови отпадъци на общинск ите депа в
градовете Благоевград, Симитли, Кочериново и Рила.
Извършени са всички проверки, заложените в плана по отношение на битовите
отпадъци, а също и извънредни проверки по постъпили сигнали. Проверени са 15 -те
общини в обхвата на РИОСВ -Благоевград о тносно задълженията на кметовете,
разписани в чл. 19, ал. 3 от ЗУО на. Осъществен е контрол за наличие на

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 23

нерегламентирани замърсявания с отпадъци в обхвата на селищните и извън селищните
територии, общинската и републиканска пътна мрежа. За констатирани
нерегламентирани замърсявания с отпадъци са давани предписания за почистването им.
В РИОСВ -Благоевград ежемесечно се представят справки от общините, собственици на
регионални депа за депонираните количества отпадъци и преведените суми за
обезпечения и отч исления съответно по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.
В таблица 4 е систематизирана информацията за постъпилите по общини суми по чл. 60
и чл. 64 от ЗУО, дължими за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2019 г., като не са взети
предвид отпуснатите през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г. средства от
отчисленията по чл. 64 от ЗУО.
Таблица 4
№ Община Постъпили по
чл. 60
Постъпили по
чл. 64 Общо
1 Благоевград 70 829,85 376 368,62 447 198,47
2 Петрич 535 572,19 3 874 771,87 4 410 344,06
3 Разлог 211 527,02 3 956 866,84 4 168 393,86
4 Сандански 459 093,80 3 704 288,63 4 163 382,43
5 Гоце Делчев 1 062 925,68 2 279 378,86 3 342 304,54
6 Симитли 23 045,10 266,33 23 311,43
7 Кочериново 18 482,48 116 010,31 134 492,79
8 Рила 10 871,34 125 900,32 136 771,66
ОБЩО 2 392 347,46 14 433 851,78 16 826 199,24

От м. 10.2014 г. Община Разлог внася отчисленията по чл. 60 от ЗУО в банкова сметка
със специално предназначение, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 на Наредба 7, като по сметката
до момента има внесени 1 077 176,53 лв.
От директора на РИОСВ - Благоевград са издадени описаните по долу решения за
предоставяне на суми, представляващи събрани финансови средства от отчисленията на
съответната община по чл. 64 от ЗУО в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба
№7 от 19. 12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци /Наредбата/
(ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г., изм. и доп.) или решения за отказ за отпускане на средства:
1. За 2015 г.
- За об щина Разлог с Решение № БЛ -01 -РС/08.07.2015 г. - в размер на 641
246,37 лв., които ще се ползват като собствен принос по договор за
безвъзмездна финансова помощ по ОПОС;
- За община Петрич с Решение № БЛ -02 -РС/10.07.2015 г. – в размер на 40 800
лв. за изгот вяне на морфологичен анализ на състава и количеството битови
отпадъци, образувани на територията на общината и разработване на
Общинска програма за управление на отпадъците 2015 -2020 г.;
- За община Сандански с Решение № БЛ -03 -РС/20.07.2015 г. - 38 400 лв. за
изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите
отпадъци, образувани на територията на общината и изготвяне на общинска
програма за управление на отпадъците;

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 24

- За община Гоце Делчев с Решение № БЛ -04 -РС/21.07.2015 г. – 23 760,00 лв. за
провеждане изследване на морфологичния състав на генерираните твърди
битови отпадъци на територията на РСУО - регион Гоце Делчев и изготвяне
на Доклад в продължение на три сезона.
2. За 2016 г.
- За община Разлог с Решение № БЛ -05 -РС/14.01.2016 г. - 222 580,23 лв.,
отпуснати за доставка на машини за Регионално депо за неопасни отпадъци
на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда;
- За община Разлог с Решение № БЛ -06 -РС/24.03.2016 г. – 138 739,77 лв.,
отпуснати за доплащане по доставка на машини за Регионал но депо за
неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда;
- За община Сандански с Решение № БЛ -07 -РС/08.09.2016 г. - 87 000 лв.,
предназначени за изготвяне на морфологичен анализ и разработване на
програми за управление на отпадъците на общи ните Кресна и Струмяни и за
разработване на предпроектни проучвания и предложения за изграждане и
въвеждане на децентрализирана система за оползотворяване на отпадъците,
генерирани на териториите на общините Сандански, Кресна и Струмяни в
рамките на Регион ална система за управление на отпадъците – общини
Сандански, Струмяни и Кресна;
- За община Петрич с Решение №БЛ -09 -РС/07.10.2016 г. - 281 998,80 лв. за
„Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за
подбор на проектни предложения за „ Проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ в
рамките на Операти вна програма Околна среда 2014 -2020“.
Издаден е отказ, с Решение №БЛ -08 -РС/10.09.2016 г. на директора на РИОСВ -
Благоевград, за предоставяне на сума в размер на 35 880,00 лв., представляващи събрани
финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 60 от ЗУО.
3. За 2017 г.
- За община Разлог с Решение №БЛ -10 -РС/20.03.2017 г. – 81 215,72 лв.,
предназначени за осигуряване на собствен принос при финансиране на
довършителни работи за „Регионално депо за неопасни отпадъци – гр.
Разлог“;
- За община Разлог с Р ешение №БЛ -11 -РС/25.04.2017 г. – 76 560,00 лв.,
отпуснати за упражняване на независим технически надзор при изграждане на
първи етап от Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог,
Банско, Белица и Якоруда. Финансирането на поръчката е осигурен о със
средства по ОП „Околна среда 2007 -2013 г.“ въз основа на сключен договор
за безвъзмездна финансова помощ №DIR5112122 -С003/11.07.2012 г.;
- За община Сандански с Решение №БЛ -13 -РС/02.05.2017 г. – 71 808,00 лв.,
необходими за „Консултантска услуга за изг отвяне на прединвестиционни
проучвания /ПИП/, планове и анализи за управление на отпадъците на
регионална система Сандански (общините Сандански, Струмяни и Кресна) –
необходима изискуема документация за кандидатстване по обявената от
Оперативна програма „О колна среда 2014 -2020“ във връзка с обявената от

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 25

МОСВ процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16M10P002 -2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително
трет иране на битови отпадъци“;
- За община Разлог с Решение №БЛ -15 -РС/05.06.2017 г. – 6480,00 лв., изискани
за упражняване на авторски надзор по време на „Изпълнение на
довършителни дейности от етап 1 по изграждане на обект: Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“;
- За община Гоце Делчев с Решение №БЛ -16 -РС/15.06.2017 г. – 269 520,00 лв.,
предназначени за техническа помощ за изготвяне на проектно предложение
по обявена Процедура BG16M1OP002 -2.002 „Комбинирана процедура з а
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на ОПОС
2014 -2020 г.“;
- За община Сандански с Решение №БЛ -17 -РС/08.09.2017 г. – 27 411,60 лв.,
отпуснати за техническа п омощ за изготвяне на проектно предложение по
обявена Процедура BG16M1OP002 -2.002 „Комбинирана процедура за
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на
„ОПОС 2014 -2020 г.“.
Издадени са следните откази за отпускане на средства:
- За община Петрич с Решение №БЛ -12 -РС/25.04.2017 г. за сумата в размер на
137 998,80 лв., представляващи събрани финансови средства от отчисленията
на община Петрич по чл. 64 от ЗУО. Отказът е направен във връзка със
забавяне плащането на отчисленията за период от три последователни месеца.
- За община Гоце Делчев с Решение №БЛ -14 -РС/26.05.2017 г. за сумата от
269 520,00 лв., представляващи събрани финансови средства от отчисленията
на община Гоце Делчев по чл. 64 от ЗУО. Отказът е направен във връзка със
забавяне плащането на отчисленията за период от три последователни месеца.
- За община Разлог с Решение №БЛ -18 -РС/05.12.2017 г. за сумата от 35 880,00
лв., представляващи събрани финансови средства от отчисленията на община
Разлог по чл. 60 от ЗУО. Отказът е направен поради недопустимост на
искането.
4. За 2018 г.
- За община Сандански с Решение №БЛ -19 -РС/25.07.2018 г. за сумата от
626 680,00 лв. Предназначението на исканите средства е за „Доставка на
втора употреба специализирана техника и нови подземни контейнери,
необходими за община Сандански по четири обособени позиции“.
- За община Сандански с Решение №БЛ -20 -РС/30.08.2018 г. за сумата от
65 940,00 лв. Предназначението на исканите средства е по пров едена
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на втора
употреба специализирана техника и нови подземни контейнери, необходими
за община Сандански по четири обособени позиции“.
- За община Разлог с Решение №БЛ -21 -РС/30.08.2018 г. за сумата от 35 976,00
лв. Предназначението на исканите средства е за изготвяне на морфологичен

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 26

анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на
територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда.
- За община Сандански с Решение №БЛ -22 -РС/22.10.2018 г. за сумата от
786 894,11 лв. Предназначението на исканите средства е във връзка с „Проект
BG16M1OP002 -2.002 -0013 -C01 „Инвестиционен проект „Компостираща
инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци,
инсталации за предв арително третиране на битови отпадъци и съпътстваща
инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на
общините Сандански, Струмяни и Кресна“, изпълняван по административен
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002 -2.002 -0013 -C01
по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
- За община Петрич с Решение №БЛ -23 -РС/10.12.2018 г. за сумата от
1 459 549,79 лв. Предназначението на исканите средства е за съфинансиране
изграждането на клетка №4 от Регионално депо за неопасни и и нертни
отпадъци за община Петрич.
- За община Петрич с Решение №БЛ -24 -РС/10.12.2018 г. за сумата от 90 828,14
лв. Предназначението на исканите средства е за финансиране на собствен
принос за разходи, надхвърлящи нормативно определени максимални
размери и Д ДС върху собствен принос по Административен договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002 -2.002 -0007 -C01 за
изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в
общин а Петрич“, финансиран по Приоритетна Ос 2 на Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020 г.“
5. За 2019 г.
- За община Петрич с Решение №БЛ -25 -РС/24.06.2019 г. за сумата от
166 139,68 лв. Предназначението на искани средства е за съфинансиране
изграждането на клетка №4 от Регионално депо за неопасни и инертни
отпадъци за община Петрич.
- За община Банско с Решение №БЛ -26 -РС/15.08.2019 г. за сумата от 35 266,00
лв. Предназначението на исканите средства е за организиране на
разяснителна кампания за популяризиране на разделното събиране на
отпадъци, насочено към жители и деца, бизнес институции и гости на гр.
Банско.
- За община Сандански с Решение №БЛ -27 -РС/24.09.2019 г. за сумата от
41 400,00 лв. Предназначението на исканите средства е за изграждане на
надстройка на съществуващ камион сметосъбирач за събиране и обработка на
изградени подземни контейнери за отпадъци.
- За община Сандански с Решение №БЛ -28 -РС/14.10.2019 г. за сумата от
199 914,00 лв. Предназначението на исканите средства е за доставка и
монтиране на 1 7 бр. 3 куб.м и 10 бр. 1,5 куб.м подземни контейнери за
събиране на битови отпадъци.
- За общин Сандански с Решение №БЛ -29 -РС/23.10.2019 г. за сумата от
41 280,00 лв. Предназначението на исканите средства е за доставка и монтаж
на допълнително оборудване за преустройство на специализиран автомобил
във водоноска за оросяване и измиване на експлоатационните пътища на

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 27

площадката на Регионалното депо за неопасни отпадъци /РДНО/, на
площадката на инсталацията за компостиране на зелени отпадъци и
инсталацията за пр едварително третиране на смесено събрани битови
отпадъци.
 Строителни отпадъци
За предходната може да отбележим, че остава съществуващ проблемът с липсата на
инсталации и съоръжения за третиране на строителните отпадъци чрез оползотворяване,
рециклиране и повторна употреба на територията на РИОСВ -Благоевград. Генерираните
стоителни отпадъци основно се предават за обезвреждане чрез депониране на РДНО.
Генератори на строителните отпадъци са фирмите, извършващи строително -монтажни и
ремонтни дейности на тери торията на една или няколко общини. Същите притежават
регистрационни документи за събиране и транспортиране на отпадъци и сами извършват
транспортирането им до депата.
 Масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки и полимерни
торбички; негодни за употреба батерии и акумулатори; излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване; излезли от употреба
моторни превозни средства; отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти; излезли от употреба гуми
През 2019 г. са извършени проверки по заповеди на министъра на основание чл. 59, ал. 2
от ЗУО, с които са определени членовете на организации по оползотворяване на
отпадъци, които следва да заплатят продуктова такса за 2018 год. Извършени са
проверки и на основание чл. 59, ал. 1 от ЗУО на фирми с търговс ка и произвоствена
дейност. По писмо на МОСВ са извършени и 15 бр. извънредни проверки. В резултат на
извършените планови и извънредни проверки, в ПУДООС са постъпили средства от
продуктова такса в размер на 33 733,90 лв.
Извършени са планови проверки пре з 201 9 г. на всички лица, извършващи дейности по
третиране на отпадъци от НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, ИУГ и притежаващи документи по
ЗУО. При осъществения контрол е установено, че като цяло площадките за третиране на
отпадъци отговарят на изискванията на наредбите за съответните видове масово
разпространени отпадъци. При приемането отпадъците се претеглят на калибрирана
везна, след което се насочват към съответните места и съдове за съхраняването им,
обозначени с кодовете и наименованието на отпадъка по Наредба № 2 за класификация
на отпадъците. Отпадъците се съхраняват разделно, като не се допуска смесването им. За
опасните отпадъци има осигурени складове с ограничен достъп и издадена заповед на
лицето, отговорно за управлението им. Приемането на ОЧЦМ се извършва с амо въз
основа на декларация и сертификат за произход. Приемането/предаването на отпадъци
става въз основа на писмени договори. При някои от проверяваните обекти са
констатирани пропуски относно водената отчетността, липсата на някои документи
(годишни отч ети, отчетни книги, договори за предаване на отпадъци и други), както и
липсващи обозначения на местата за съхранение на отпадъци, за което са давани
предписания със срокове за изпълнението им.
 Производствени отпадъци
През 201 9 г. са извършени проверки на генератори на производствени отпадъци, като е
контролирано движението на отпадъците от мястото на образуването им до предаването
им за последващо третиране (оползотворяване) или обезвреждане. През настоящата
година вниманието отново беше насочено към кла сифициране на всички генерирани

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 28

производствени и опасни отпадъци, съхраняването им съгласно нормативните
изисквания, воденето на свързаната с тях отчетност и спазване на изискванията при
приемане и предаване на отпадъци при наличие на сключени договори, съ гласно чл. 8,
ал. 1 от ЗУО. Засилен контрол относно нерегламентираното изгаряне на отпадъци е
извършван на обекти, генериращи текстилни отпадъци и отработени масла.
През 2019 г. в РИОСВ - Благоевград са утвърдени 303 бр. работни листове за
класификация на отпадъците и внесени за заверяване са 220 бр. отчетни книги, от които
178 са заверени и 42 са върнати незаверени.
 Съоръжения за третиране на отпадъци
В териториалния обхват на РИОСВ - Благоевград има изградени пет депа за битови
отпадъци: Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич;
Регионално депо за неопасни отпадъци за община Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен;
Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Сандански, Струмяни и Кресна;
Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разлог, Банско, Белица, Якоруда и
Регионално депо - Благоевград, предвиждащо обслужването на общините Благоевград,
Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. Описаните системи отговарят на нормативните
изисквания и притежават комплексно разрешително.
През 201 9 година беше издадено Разрешение за ползване № ДК -07 -Бл -99/29.08.2019 г. на
„Регионална система за управление на отпадъците (РСУО), Регион Благоевград,
обслужваща общини: Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево – І етап“,
включваща Клетка № 1, н о към момента същото не се експлоатира, т. к. все още не е
избран изпълнител.
От 01.01.2018 г. до въвеждане на регионалната система за управление на отпадъците,
общините депонират битовия отпадък, както следва: общините Рила, Кочериново и
Благоевград в деп о за РДНО -Костинброд, а община Симитли - в РДНО -Разлог.
Във връзка с приоритетния ред (йерархия) при управление на отпадъците е предвидена
процедура по основно охарактеризиране преди депонирането им. През отчетния период
са обработени 89 доклада от основно охарактеризиране на отпадъци, от който са
издадени 50 становища, а 39 са върнати със забележки. Операторите на депата имат
задължение за недопускане за депониране на производствени отпадъци, без проведена
процедура по основно охарактеризиране.
На територи ята на РДНО -Разлог ефективно функционира компостиращата инсталация.
Като проблем може да се отчете липсата на инсталации за третиране на строителни
отпадъци.
 Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци
През 2019 година са издадени: 6 бр. р азрешения за дейности с отпадъци и 1 бр. за
прекратяване; 91 бр. регистрационните документи, от които 20 бр. са за третиране на
отпадъци, 62 бр. - за извършване на дейности по събиране и транспортиране на
отпадъци, 9 бр. са за прекратяване на дейността и з а 1 бр. е направен отказ за издаване на
регистрационен документ.
 Контрол на търговци и брокери на отпадъци
През отчетната период са извършени 5 бр. проверки на търговци и брокери на отпадъци.
Проверките са извършени по документи – отчетни книги, годишни о тчети, договори за
приемане и предаване на отпадъци, документи по Регламент (ЕО) №1013/2006 относно
превози на отпадъци.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 29

 Контрол, свързан с изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно
превози на отпадъци
Във връзка с прилагане на Регламент 1013/2006/ ЕО през 2019 година продължи
съвместната работа с органите на ГПУ -Петрич и ГПУ -Илинден.
При осъществяване на текущ контрол на обектите, извършващи третиране на отпадъци,
както и на търговците и брокерите на отпадъци, е извършван стриктен контрол на
тяхна та отчетност с цел установяване наличието на трансграничен превоз на отпадъци.
При констатиране на такъв са изисквани необходимите документи по Регламент (ЕО)
10132006.
 Контрол, свързан с изискванията на чл. 11 и чл. 13 от Регламент (ЕС)
2017/852 относно ж ивака.
Контрол, свързан с изискванията на чл. 11 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/852 относно
живака. През предходната година от РИОСВ -Благоевград не са установени лица, които
транспортират извън страната или изнасят отпадъци от живак. В обхвата на инспекци ята
няма площадки, които обезвреждат или рециклират отпадъци, съдържащи живак (код на
отпадъка 160108; 160603; 200121; 050701 и др.)

 Контрол, свързан с изискванията на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1021
относно УОЗ.
През годината не е извършван контрол по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/1021 относно
УОЗ.

2.4.2 Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по
регистрирани жалби/ сигнали.
По отношение на фактор „ Отпадъци “, през 2019 г. са проверени 98 % от всички обекти,
заложени в годишния пла н на РИОСВ -Благоевград. Във връзка с подадени сигнали и
жалби на граждани и последващ контрол по изпълнението на предписания, както и по
писма на МОСВ, ГПУ, БДЗБР и други са извършени 115 броя извънредни проверки.
В резултат на контролната дейност на инс пекцията, проверените лица, имащи
задължения по ЗУО, са привели дейността си в съответствие с изисквания. На лицата,
извършващи дейности по третиране на отпадъци са издадени съответните документи за
извършване на дейности с отпадъци.
При спазване изисквани ята на ЗУО и в съответствие с Регламент 1013/2006/EO се
осъществява трансграничният превоз на отпадъци, като се издават регистрационни
документи за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци.
През 2019 г. са извършени 12 бр. проверки по жалби и сигнали постъпили в РИОСВ -
Благоевград, в т.ч. и последващ контрол на дадените при проверките предписани.
Извършени са и 4 бр. извънредни проверки в резултат на самосезиране.
През предходната година завърши изграждането Регионална система за управ ление на
отпадъците – Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила,
Кочериново и Бобошево.

2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)
(Приложение 5)

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 302.5.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилаг ане на ЗЗТ, ЗБР,
ЗЛР и ЗГМО и издадени административни актове. Резултати
В изпълнение на функциите по превантивен контрол за опазване на елементите на НЕМ
и биологичното разнообразие извършихме следните дейносит съобразно законовите и
подзаконовите нормати вни актове:
Осъществена регистрация по чл. 91 от ЗБР за общо 8 броя единични екземрляри, в т. ч.:
за 4 екземпляра от вида Cacatua leadbateri; за 2 екземпляра от вида Cacatua sanguinea; за 1
екземпляр от вида Cacatua ducorpsii и за 1 екземпляр от вида Psitt acula eupatria ;
Взето участие в мониторингови дейности, свързани с мониторинг на Кафява мечка от
НСМБР;
В изпълнение на дейностите по административно обслужване на гражданите и
юридическите лица произтичащи от разпоредбите на ЗООС и ЗБР са издадни общо 106 2
бр. индивидуални административни актове по реда на глава втора от наредбата за ОС,
вкл. писма по чл. 2, ал. 2 от същата наредба. Подробна информация за проведените
процедури се съдържа в т. 2.5.3. по -долу.
Осъщественият през 2019 г. текущ и последващ кон трол с цел опазване на биологичното
разнообразие и елементите на НЕМ и устойчивото ползване на биологичните ресурси и в
изпълнение на плана за контролна дейност бе извършен чрез проверки „на място“ и по
документи, по отношение на:
 Спазване на режимите на з ащитените територии
Осъществени са планови проверки „на място“ на 22 обекта относно спазване на
режимите на защитените територии, определени по ЗЗТ, заповедите за обявяване и с
плана за управление, ако има такъв.
За един обект (ЗМ „Находище на сребриста по ветица“) е констатирано допуснато
нарушение от собственика на земите, попадащи в обхвата на защитената територия,
изразяващо се в предоставяне за временно ползване на част от територията по силата на
договор за наем. Не се констатирана наличието на унищоже ни и/или увредени
екземпляри на обекта, предмет на защита, както и на неговото местообитание.
От страна на РИОСВ – Благоевград беше наложена принудителна административна
мярка, в резултата на която действието на договорите за наем беше преустановено.
При извършените проверки „на място“ на останалите обекти не са констатирани
нарушения на режимите, както и изменения на състоянието на обектите, предмет на
опазване на съответната защитена територия.
 Опазване на защитени растителни и животински видове и технит е
местообитания и устойчивото ползване на биологичните ресурси
Осъщественият през 2019 г. текущ контрол по отношение на опазване на защитените
вековни или забележители дървета е чрез извършени планови проверки „на място“ на 13
бр. обекта. При извършените п роверки не са констатирани нарушения на режимите,
въведени със ЗБР и заповедта за обявяване. Не са констатирани и настъпили промени в
състоянието на обектите.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 31

За един обект е извършена извънредна проверка, при която е констатирано осъществена
дейност (пост авени лампички по ствола и част от клоните), чрез която обектът не е
унищожен или увреден. С цел недопускане увреждане на състоянието на обекта е дадено
предписание за премахване на поставените лампички, което бе изпълнено в дадения срок
за изпълнение.
Осъ ществени са планови проверки „на място“ на 15 обекта съставляващи местообитания
на защитени растителни видове с цел проследяване условията в местообитанията и
осъществяване на контрол по спазване на режимите за защитените видове определни със
ЗБР. При извъ ршените проверки не са констатирани увредени и/или унищожени
местообитания, както и нарушения на определени със ЗБР режими за опазване.
Във връзка с опазването на защитените растителни и животински видове и техните
местообитания са извършени и 5 планови пр оверки „на място“ на кооперативни пазари и
1 планова проверка на колекция, и 4 извънредни проверки на цветарски магазини. При
извършените проверките не е констатирано предлагането за продажба на взети от
природата екземпляри от защитени диви растителни вид ове, както и притежаване и
излагане на публични места на взети от природата или препарирани екземпляри.
 Контрол върху вътрешната търговия с екземпляри от видовете от
Приложенията към Регламента на Съвета относно защитата на видовете
от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях,
регистрациите по чл. 90 от ЗБР и изпълнението на разпорежданията при
задържане и конфискуване на животни и растения
Осъществен е контрол на 1 обект – частна колекция папагали чрез извършена проверка
„на място“. При изв ършената проверка не са констатирани нарушения на определените
режими и норми със чл. 102 и 102а от ЗБР.
 Охрана на резерватите
В изпълнение на функците по охрана на резерват „Соколата“, резерват „Конгура“ и
резерват „Али ботуш“ са осъществени дейности по о храна от незаконни ползавиня и
дейности, спазване на противопожарните изисквания, състоянието на предмета на
опазване, за опазване на терените от замърсяване с промишлени и битови отпадъци.
Извършени са 234 проверки „на място“.
За защита на защитените тери тории от пожари е изготвен и съгласуван Годишен
(Оперативен) план. През 2019 г. на територията на защитените територии –
изключителна държавна собственост в района на дейност на РИОСВ – Благоевград не са
регистрирани пожари.
 Контрол по отношение изпълнени ето на условията, изискванията и
мерките, свързани с биологичното разнообразие, поставени в актове,
издадени от министъра на околната среда и водите и на условията и
мерките в издадени решения по оценка за съвместимост с предмета и
целите на опазване в защ итените зони
Осъществен е текущ контрол на 3 -те обекта в района на дейност на инспекцията -
„Зоопарк – Благоевград“, мечо селище Белица и адаптационна вориера за лешояди в с.
Ракитна, общ. Симитли във връзка с разпоредбите на Наредба №6 от 23.10.2003 г. за
минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и
центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни чрез извършени 3
планови проверки „на място“. Осъществена е и една извънредна проверка на обект
„Зоопарк – Благоевград“ във връзка със постъпил сигнал.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 32

При проверките на „Зоопарк – Благоевград“ не е констатирано неизпълнение на
съдържащите се в лиценза изискания условия. Не е констатирано и неспазване на
определените режими и норми, както и на законодателните изисквания
Във връзка с осъществяване на контрол по отношение изпълнението на условия,
изисквания и мерки, постановени в издадени административни актове в резултат от
провмедени процедури по глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР са извърщени 3 бр.
планов и проверки „на място“. При извършените проверки не е констатирано
неизпълнение на условия и мерки, свързани с опазване на защитените зони. От
извършени 5 бр. проверки по документи е установено, че не е отпочната реализация на
ИП.
 Щети от защитени видове хищници върху селскостопански животни и
култури, пчелини и друго имущество
Във връзка със заявления за нанесена щета от Кафява мечка (Ursus arctos) е взето участие
в 7 комисии за извършване на оглед на място и установяване обстоятелствата по
нанесената щет а. Предприети са и последващите действия по подготовка на
документацията за определяне на размера на обезщетението по установена щета.
 Осъществен контрол по ЗЛР
През 2019 г. е осъществен контрол на 23 обекта чрез извършване на планови проверки
„на място“ н а 4 кооперативни пазара, 2 билкозаготвителни пункта и 1 склад и 16
проверки по документи на общинските администрации в качеството им на орган с право
да издава позволително за ползване на лечебни растения.
При извършените проверки на дейността на билкозаго твителите в билкозаготвителните
пунктове и складове не са констатирани нарушения на ЗЛР, както и на определения за
2019 г. специален режим на опазване и ползване по чл. 10, ал. 1 от ЗЛР.
От извършената проверка по документи се изяснява, че през 2019 г. от общинските
администрации не са издавани позволителни за ползване на лечебни растения в
нарушение на разпоредбите на закона.
 Разпоредбите на ЗГМО
През отчетния период са извършени плановите проверки „на място“ на Опитна станция
по тютюна – гр. Рила и Опитна станция по тютюна – гр. Гоце Делчев към Института по
тютюна и тютюневите изделия съвместно със служители на ИАОС. Резултатите от
изпитването са, че не се открива генетично модифицирана ДНК във взетите проби.
 Резултати
Посредством изпълнението на плана за контролна дейност за 2019 г. постигаме в
значителна степен изпълнението на поставените на регионално ниво цели за опазване на
биологичното разнообразие и елементите на Националната екологична мрежа.
Плануването на обектите за контрол съобразно преценен риск за сезонното ползване на
ресурси и за наличие на дейности със сезонен, временен или конфликтен характер и
осъществяването на функциите по превантивен, текущ и последващ контрол допринасят
за опазв ането на защитените територии и зони, на местообитанията и популациите на
защитени видове растения и животни.
2.5.2. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали
През 2019 г. са регистрирани 23 жалби/сигнали с данни за евентуално извършени
нарушения на разпоредбите на ЗЗТ и ЗБР, в т. ч.:

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 33

 сигнали за нарушение на режими на защитени зони – 10 бр.;
 сигнали за извършване на дейности в обхвата на защитени зони – 4 бр.;
 сигнали за извършване на дейности в обхвата на защитени територии – 1 бр.;
 сигнали за изсичане/премахване на дървесна растителност – 5 бр.;
 сигнали за унищожаване на защитени растителни видове – 1 бр.;
 във връзка с постановление за възлагане на проверка по преписка в
прокуратура – 2 бр.
По постъпилите сигнали са извършени проверки „на място“ и при необходимост
последващи допълнителни проверки по документи и в база данни в ГИС среда с цел
изясняване обстоятелствата изнесени в сигнала по компетентност.
Съобразено с констатациите от извършените проверки „на място“ и извършени
последващи допълнителни проверки по документи и в база данни в ГИС среда е
преценено наличнието на данни за евентуално извършено престъпление по Наказателния
кодекс за 4 сигнала, които са препратени за извършване на независима прокурорска
проверка. Със същ ите са представени за разглеждане данни за увредени торитории от
типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в
защитените зони, като и за унищожени екземпляри от един защитен растителен вид.
За 6 сигнала е преценено наличи ето на данни за извършени административни нарушения
на ЗБР, във връзка с което са стартирани административно наказателни процедури
съставени са 4 бр. АУАН, издадено е 1 НП, като произвоството по останалите случаи ще
приключи в рамките на 6 -месечния срок.
През 2019 г. са предприети действия за оказване на помощ за 10 бр. бедстващи птици.
2.5.3 Проведени процедури по реда на чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планов е, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони
По силата на чл.31 от ЗБР, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения,
които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защ итените
зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или
инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие
върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите
на опазване на съответната защитена зона. За плановете, програмите и инвестиционните
предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, оценката се извършва чрез процедурата по
екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху
околната с реда по реда на ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и
поднормативната уредба към него - Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите н а опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).
През отчетния период процедурата по оценка за съвмеситмост с предмета и целите на
опазване на защитените зони е проведена за общо 144 планове, програми, проекти или
инвестиционни предложения .
В резултат на п роведена самостоятелна процедура по реда на глава втора от Наредбата за
ОС са издадени следните административни актове:

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 34

 Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
върху защитените зони ( по чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ОС) - 59 бр.;
 Решения за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за ОС – 9 бр.
Чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на
въздействието върху околната среда по реда на ЗООС и при спазване на специалните
разпоредби на ЗБР е проведена съвместена процедуро по по реда на глава трета от
Наредбата за ОС по 85 бр. административни производства.
През 2019 г. са издадени 994 писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, чрез които е
преценен начина на процедиране, отчитайки местоположе нието, обема и характера на
предвидените дейности в ППП/ИП и вероятността от въздействието им върху
защитените зони.
2.6. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка
(ЕО) (Приложение №6)
Оценката на въздействие върху околната с реда се постига чрез осигуряване на
необходимите условия за законосъобразно осъществяване на икономически дейности и
установяване степента на прилагане на условията, при които се осъществяват.
Дейностите, които се осъществяват от РИОСВ включват:
 информиран е на възложителите на най -ранен етап за необходимите действия,
които трябва да предприемат, като се определя приложимата процедура по
реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда и водите ЗООС за
инвестиционни предложения, планове и/или програм и и се издават писмени
указания за по -нататъшни действия;
 издаване на актове по оценка на въздействието върху околната среда и
екологична оценка;
 осигуряване на свободен достъп до актуална информацията, чрез публичните
регистри и интернет страницата на РИО СВ;
 контрол по изпълнение на условията и мерките в издадените
административни актове.
При провеждането на процедурите по ОВОС за инвестиционни предложения и ЕО на
планове и програми РИОСВ - Благоевград взаимодейства с: Басейнова дирекция
„Западнобеломорски район“ (БДЗБР); Дирекции на националните паркове - „Рила“ и
„Пирин“; Дирекции на природните паркове „Рилски манастир” и „Беласица”;
Регионални здравни инспекции (РЗИ) – Благоевград и Кюстендил; общинските органи и
областни администрации – 15 бр. общински администрации в териториалния обхват на
РИОСВ - Благоевград и 2 бр. областни администрации; Представители на научни
институти и неправителствени организации.
2.6.1 Проведени процедури по реда на Глава Шеста от ЗООС
 Решение по ОВОС на инвестиционни предложения
Пр ез 2019 година няма инвестиционни предложения в процедура по задължителна
ОВОС, не са издавани решения по ОВОС.
 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционни
предложения:

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 35

През 2019 г. в РИОСВ - Благоевград са внесени 68 бр. искания за п реценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС.
За 47 бр. искания е поискана допълнителна информация на основание чл. 6, ал. 3 от
Наредбата за ОВОС.
68 бр. искания за изпратени становища на РЗИ -Благоевград и РЗИ - Кюстендил и 13 бр.
на Басейнова дирек ция „Западнобеломорски район“.
Издадени са 70 бр. решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, от които:
 69 бр. с характер „да не се извършва ОВОС“;
 1 бр. с характер „да се извърши ОВОС“.
14 бр. от издадените решения по преценяване на необходимостта о т ОВОС са по
внесени искания през 2018 г.
През 2019 г. по административен ред са обжалвани два броя решения за преценяване на
необходимостта от ОВОС. С влезли в сила решения на министъра на околната среда и
водите жалбите са отхвърхени.
 Становище по еколо гична оценка на планове и програми
През 2019 г. не са издавани становища по екологична оценка.
Изготвени са 5 бр. писма в хода на процедурата по ЕО за ОУП на общини.
 Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на
планове и програми
Пр ез 2019 г. са внесени 20 бр. искания за преценяване на необходимостта от екологична
оценка.
За 7 бр. искания е изискана допълнителна информация на основание чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за ЕО.
19 бр. искания за изпратени становища на РЗИ -Благоевград и РЗИ - Кюстендил и 4 бр. на
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.
Издадени са 20 бр. решения за преценяване на необходимостта от ЕО, с характер „да не
се извършва ЕО“.
Три броя от издадените решения по преценяване на необходимостта от ЕО са по
внесени искания през 2018 г.
През 2019 г. няма обжалвани решения за преценяване на необходимостта от екологична
оценка.
 Определяне на приложимата процедура по глава 6 от ЗООС
1. Брой дадени писмени указания по внесени уведомления/ запитвания
През 2019 г. са внесени 8 23 бр. уведомления за инвестиционни предложения. Дадени са
842 бр. писмени указания, в т.ч и по уведомления от 2018 г., от които:
- 70 бр. за провеждане на процедура на процедура по преценяване на
необходимостта от ОВОС;
- за 772 бр. е преценено, че не попад ат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на
ЗООС.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 36

През 2019 г. в областта на ЕО са внесени 307 бр. уведомления за планове и/или
програми. Дадени са 297 бр. писмени указания в т.ч и по уведомления от 2018 г., от
които:
- 20 бр. за провеждане на процедура по преце няване на необходимостта;
- за 267 бр. е преценено, че не подлежат на процедура по ЕО;
- за 10 бр. е отговорено да се внесат уведомление за инвестиционно
предложение.
2. Брой дадени указания за провеждане на задължителна процедура по ОВОС и ЕО
През 2019 г. не са давани указания за провеждане на задължителна процедура по оценка
на въздействието върху околната среда и задължителна процедура по екологична оценка.
3. Брой дадени указания за провеждане на процедура за преценяване на
необходимостта от ОВОС и ЕО
През отч етния период са дадени 90 бр. указания за провеждане на процедура по
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО . В отговор на първото
уведомяване за 70 бр. инвестиционни предложения е определена процедура на
преценяване на необходимостта от и звършване на ОВОС и за 20 бр. уведомявания за
планове и програми РИОСВ е определил провеждането на процедура по преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО.
4. Напомнителни писма по чл. 2а, ал. 6 от Наредбата по ОВОС и чл. 7а, ал. 5 от
Наредбата за ЕО
През 2019 г. са изпратени 16 бр. напомнителни писма, от които 14 броя по чл. 2а, ал. 6 от
Наредбата по ОВОС (в т.ч. 5 броя след решение да се извърши ОВОС) и 2 бр. във връзка
с чл. 7а, ал. 5 от Наредбата за ЕО.
 Прекратяване на процедурите за ИП/ПП
През 201 9 г. са издадени 62 бр. решения за прекратяване на административното
производство по реда на глава шеста поради:
- недопустимост – 6 бр. (5 броя ОВОС и 1 бр. ЕО);
- след изпратени напомнителни писма невнесени искания за преценяване на
необходимостта от ОВОС ил и искания за ОВОС – 25 бр.;
- след изпратени напомнителни писма невнесени искания за преценяване на
необходимостта от ЕО – 5 бр.;
- непредставена допълнителна информация по чл. 6, ал. 4 от Наредбата за
ОВОС – 2 бр.;
- непредставена допълнителна информация по чл. 5, ал. 5 от Наредбата за
ОВОС – 12 бр.;
- искане на възложителя – чл. 56, ал. 1 на АПК – 12 бр. (ОВОС) .
През 2019 г. по административен ред са обжалвани 2 бр. решения за прекратяване на
процедура, от които 1 бр. за прекратяване на процедурата по ОВОС и 1 бр. за
прекратяване на процедурата по ЕО. С решения на министъра на околната среда жалбите
са отхвърлени и обжалваните решения са влезли в сила.
2.6.2 Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 37

 Контрол по изпълнение на условията, по ставени в решенията по ОВОС
Приоритет в контролната дейност през 2019 г. са обекти, свързани с добивни дейности,
реализация на инфраструктурни обекти, депа за отпадъци.
Планирани са 8 бр. проверки на място по изпълнението на условия и мерки, поставени в
Решения по ОВОС, в т.ч. :
- 3 бр. решения издадени от МОСВ: „Строителство на АМ „Струма“ (Долна
Диканя – Кулата) – Лот 3.1“; „Разработване на находище за твърди горива (кафяви
въглища) в площ „Ракитна“, землище на с. Ракитна, община Симитли, област
Благоевгра д“; "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион
Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и
Бобошево", на Площадка 1;
- 5 бр. решения издадени от РИОСВ - Благоевград: „Добив на строителни
материали - гн айси за трошен камък за пътни настилки от находище „Бучака”, землище
на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“; “Добив на пясъци и чакъл от
находище “Кокошките”, землище на гр. Хаджидимово, област Благоевград“;
„Строителство на открит рудник за добив на скално -облицовъчни материали – мрамори с
площ 238.471 дка на участък „Централен – 1“ от находище „Илинденци“, община
Струмяни, област Благоевград”; „Изграждане на спортен комплекс в поземлен имот с
идентификатор 61813.424.452 и с площ 102989 кв . м по одобрени кадастрална карта и
кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“; „Изграждане
на спортно -тренировъчни съоръжения за развитие на ученически, студентски спорт и
екотуризма в поземлен имот №134016, местността „Белмеке н“, землище на гр. Якоруда,
община Якоруда, област Благоевград“
Проверките на „Спортен комплекс в поземлен имот с идентификатор 61813.424.452 и с
площ 102989 кв. м по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог,
община Разлог, област Бл агоевград“ и „Спортно -тренировъчни съоръжения за развитие
на ученически, студентски спорт и екотуризма в поземлен имот №134016, местността
„Белмекен“, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ не бяха
извършени на място поради това, че сл ед изпращане на уведомителни писма за
предстоящата проверка на място, бяхме уведомени, че не са предприети действия по
осъществяване на инвестиционните предложения.
В резултат от извършените проверки на място не е констатирано неизпълнение на
условията и мерките в решенията по ОВОС.
През 2019 г. е планирана една проверка по документи във връзка с изпълнение на
условия и мерки от Решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите за
изграждане на "Преносен газопровод до Разлог и Банско" по Варант 1 (че рвен вариант).
В резултат от извършената проверка е установено, че не са предприети действия по
реализацията на инвестиционното предложение, респ. по изпълнение на условия и мерки
от решението.
 Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС
През 2019 г. са планирани общо 17 бр. проверки по контрол върху изпълнението на
условията, поставени в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС издадени от министъра на околната среда и водите и директора на РИОСВ (2 бр.
на място и 15 бр. по документи ).

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 38

От планираните проверки на място не е извършена една, тъй като в РИОСВ -Благоевград
е изпратено писмо, с което възложителя уведомява, че не са предприети действия по
реализация на инвес тиционните предложения.
На място е извършена проверка на „Кравеферма за 50 крави в имот № 055008 в местност
„Горно Грамаде“ в землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“
Планът за контрол върху изпълнението на условията в решенията за преце няване на
необходимостта от ОВОС е изпълнен по график и на 100%.
 Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в становища
по ЕО
В Годишния план за 2019 г. са предвидени проверки по 7 бр. доклади по наблюдение и
контрол при прилагането на планове, за които през предходни години са издадени
становища по ЕО:
- „Изменение на ТУП на “Ски -зона с център, гр. Банско”;
- „Подробен устройствен план (ПУП - ПРЗ) на курорт “Огняновски минерални
бани”, Община Гърмен“;
- „Общ устройствен план на община Благоевград, о бласт Благоевград“; „Общ
устройствен план на община Банско, област Благоевград“;
- „Общ устройствен план на община Банско, област Благоевград“;
- „Общ устройствен план на община Якоруда, област Благоевград“;
- „Общ устройствен план на община Разлог, област Благо евград“;
- „Общ устройствен план на община Г оце Делчев, област Благоевград“.
Внесени са 6 годишни доклади - „Изменение на ТУП на “Ски -зона с център, гр. Банско”;
„ПУП - ПРЗ на курорт “Огняновски минерални бани”, община Гърмен“; „ОУП на
Община Благоевград, об ласт Благоевград“, „ОУП на Община Банско, област
Благоевград“, „ОУП на Община Якоруда, област Благоевград“. „ОУП на Община Разлог,
област Благоевград“.
Одобрени са докладите по наблюдение и контрол за„Изменение на ТУП на “Ски -зона с
център, гр. Банско”, „О УП на Община Благоевград“ и „ПУП - ПРЗ на курорт
“Огняновски минерални бани”, община Гърмен“; „ОУП на Община Благоевград, област
Благоевград“.
Докладите за „ОУП на Община Банско, област Благоевград“, „ОУП на Община Якоруда,
област Благоевград“. „ОУП на Общ ина Разлог, област Благоевград“ са върнати за
допълване. През 2020 г. е одобрен доклада за „ОУП на община Якоруда, област
Благоевград“. Другите два доклада все още не са представени.
Не е представен годишния доклад по наблюдение и контрол за ОУП на Община Гоце
Делчев, тъй като същия все още не е одобрен.
 Проверки относно правното действие на актовете, издадени по реда на
глава VІ от ЗООС за 201 9 година
През 2019 г. са извършени общо 96 броя проверки за правно действие на издадени от
директора на РИОСВ - Благоевград решения по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС ), както следва:

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 39

- 85 броя планови проверки , заложени в Програма за планирани проверки
относно правното действие на актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС за
2019 година проверки.
- 11 броя извънредни проверки за правно действие.
В общия брой от 96 броя проверки, от които: 1 бр. по чл. 99, ал. 11 от ЗООС на решение
по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС ); 92 броя са по чл. 93, ал. 8 от
ЗООС на решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 3 броя
по смисъл на чл. 88, ал. 6 от ЗООС на решения за преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка.
В резултат на извършените проверки е установено, че общо 71 броя актове , изд адени
по реда на глава VІ от ЗООС са изгубили правно действие, от тях 1 бр . решение по
ОВОС; 68 броя решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 2
броя решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Резул татите от извършените проверки, при които е констатирано загуба на правно
действие на издадено решение са изпратени до възложителите, и като копие до
съответния орган за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение и плана
за съобразяване с характ ера на резултатите от проверката и неодобряване по реда на
специален закон. Съобщения за загуба на правно действие на издадените решения са
публикувани и на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград. Резултатите от
проверката са качени и в публичния регис тър.
От представената информация и документация при извършените проверки е установено,
че 25 броя издадени решения са валидни към датата на извършване на проверката - 19
броя са реализирани и въведени в експлоатация; за 5 броя са налице издадени
администра тивни актове по реда на специален закон за одобряване/разрешаване, които
са валидни към момента на извършване проверката, а за 1 брой план е одобрен. При
проверката по документи на едно от решенията е установено, че преписката е прекратена
(погрешно е зало жено в плана ). За едно от решенията е започнало извършване на
проверката, но същата не е извършена, поради установено разминаване в представената
информация от общината и възложителя, което налага извършване на проверка на място
и документи от компетентния орган по ЗУТ, която не е извършена все още.
Извънредните проверки са извършени по искане на възложители при представени
уведомления за инвестиционни предложения, касаещи поземлени имоти, които вече са
били предмет на процедура в РИОСВ и за които е измина л законовоопределеният срок за
валидност на издадените административни актове.
3. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми
при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години,
постигнати резултати и изводи
Анализъ т на проведените процедури по ОВОС и ЕО е свързан с изпълнението на
провежданата от МОСВ/РИОСВ политика в областта на опазването и ползването на
компонентите на околната среда и по -конкретно Програма 6 "Оценка и управление на
въздействието върху околната с реда".
Наблюдавани тенденции през отчетния период:
През 2019 броя на постъпилите преписки за произнасяне в РИОСВ е намалял с около
19% спрямо2018 г.
Вид преписка 2018 г. 2019 г.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 40

брой брой
Общ брой постъпили уведомления по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения 1136 823
Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС 73 68
Общ брой постъпили доклади за ОВОС за оценка на качество 0 0
Брой постъпили уведомления за планове и програми във връзка с
необходимостта за провеждане на процедура по ЕО 282 307
Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от
извършване на ЕО 10 20
Общ брой постъпили искания за издаване на становища по ЕО 2 1
ОБЩО 1503 12 19
Намаляване броя на издадените административните актове по реда на глава шеста от
ЗООС с около 5 % спрямо 2018 г.
Брой издадени актове по ОВОС и ЕО от РИОСВ –Благоевград Брой
2018 г. 2019 г.
Решения по ОВОС с характер „ одобрявам реализацията“ 0 0
Решения по ОВОС с характер „не одобрявам реализацията“ 0 0
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда с характер „ да не се извършва ОВОС“
79 69
Решение за преценяване на необходимостта от извършв ане на оценка на
въздействието върху околната среда с характер „ да се извърши ОВОС“
1 1
Становище по екологична оценка на планове и програми с характер „ съгласувам“ 2 0
Становище по екологична оценка на планове и програми с характер „не
съгласувам“
0 0
Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и
програми с характер „да не се извършва ЕО“
12 20
Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и
програми с характер „ да се извърши ЕО“
0 0
ОБЩО 94 90

Анализът на причините довели до наблюдавания спад през 2019 г. показва:
- По -малък брой програми на ЕС, които са определящи за икономическото
развитие на региона.
- Значителен брой от ИП и плановете/програмите, касаят инвестиции извън
обхвата на глава шес та от ЗООС. При около 92 % от ИП е преценено, че не
попадат в обхвата на Приложения №1 и №2 на ЗООС и са изготвени
вътрешни становища. При около 95 % от внесените уведомления по чл. 8, ал.
1 на Наредбата за ЕО за преценяване на необходимостта от ЕО е прец енено,
че не са подлежали на процедура по реда на глава шеста от ЗООС и за тях
също са изготвени вътрешни становища;

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 41

- Намаляване на броя на процедурите по екологична оценка на ОУП на
общини. През 2019 г. е внесено само едно искане за издаване на становище п о
ЕО за ОУП на община, което е върнато зо доокомплектоване.
През 2019 г. по -голяма част от издадените решения за преценяване на необходимостта от
ОВОС са свързани с инвестиционни предложения в областта на селско стопанство,
минно дело и за урбанизирано раз витие.
През 2019 г. по -голяма част от издадените решения за преценяване на необходимостта от
екологична оценка са за изменение на ОУП на Община Благоевград и за Подробни
устройствени планове очертаващи рамката на инвестиционни предложения свързани с
урбани зирано развитие.
3.1. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени
в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС
През 2019 г. няма издадени решения по ОВОС
3.2. Брой и разпределение съгласно категориите инвест иционни предложения, посочени
в Приложение № 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС след постановен
административен акт с характер „да се извърши ОВОС“
През 2019 г. няма издадени решения по ОВОС
3.3. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени
в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС
Дейности по Приложение № 2 на ЗООС Брой
Т. 1 Селско, горско и водно стопанство 13
Т. 2 Минно дело 17
Т. 3 Енергийно стопанс тво 3
Т. 6 Инсталации в химическата промишленост 1
Т. 7 Предприятия в хранителната промишленост 4
Т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения 29
Т. 11 Други инвестиционни предложения 11
Т. 12 Туризъм и отдих 4
ОБЩО 82*
Забележка : 12 броя от из дадените решения са за инвестиционни предложения,
включващи дейности попадащи в две точки от Приложение № 2 на Закона за опазване
на околната среда
3.4 Средна продължителност на процедурите по ОВОС
През 2019 г. няма издадени решения по ОВОС
3.5. Средна продъл жителност на процедурите по преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 42

През 2019 г. средната продължителност на процедурите по преценяване на
необходимостта от ОВОС е 6 месеца .
Идентифицирани проблеми при провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО и
области на подобрение
Основен проблем:
Неразбиране от страна на общинските органите за необходимостта от съгласуване по
реда на глава шеста от ЗООС на инвестиционни предложения и планове в урбанизирани
територии, преди одобрението им по Закона за устройс тво на територията.
Коригиращи мярки:
 Участие в ОбЕС по УТ или изразяване на писмени становища за
неодобряване на проекти и планове несъгласувани по реда на екологичното
законодателство.
 Изпращане на писма до главните архитекти на общините, с цел
информира ност за изискванията на екологичното законодателство.
Основен проблем:
Средният срок от датата на внасяне на искането за преценяване на необходимостта от
ОВОС до датата на издаване на решението е около 3 месеца. Основната причина за това
е забавяне е срокъ т, в който кметствата изпращат резултатите от обществения достъп до
информацията по Приложение № 2. Анализът показва че средният срок, в който се
получава информацията за осигурен достъп е около 30 дни.
Коригираща мярка
Своевременна комуникация с кметовет е на кметствата и при необходимост изпращане на
напомнителни писма.
През 2019 г. постигнахме следните резултати:
 От всички издадени административни актове в областта на ОВОС/ЕО през
2019 г. са обжалвани по административен ред две решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС и две решения за прекратяване на
процедура по ОВОС и процедура ЕО. Всички жалби са отхвърлени с влезли в
сила решения на министъра на околната среда и водите.
 Кратки сроковете за произнасяне за инвестиционни
предложения /планове/проекти, с които възложители кандидатстват за
отпускане на средства по Оперативни програми.
 Подобряване на качеството на предоставените административни услуги, чрез:
- осигурен вътрешен достъп до регистри, водени от други администрации ;
- налагане на практиката да не се изисква да се представят или доказват
вече събрани или създадени данни, а същите се събират служебно от
първичния администратор на данните.
 Откритост и прозрачност на дейността, чрез актуалност на публичните
регистри – навременно вписв ане и актуализиране на информация в тях и
публикуването на интернет страницата на РИОСВ на пълния текст на
издадените административни актове в областта на ОВОС и ЕО;

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 43

 Добра комуникация с другите държавни ведомства, с цел качествено и бързо
обслужване на по требителите на административните услуги;
 И през 2019 година продължава тенденцията по извършени на голям брой
планови проверки относно правно действие на издадени административни
актове по реда на глава шеста от ЗООС, при които е изминал предвиденият в
зак она петгодишен срок на валидност. Установяването на незапочнато
осъществяване на инвестиционни предложения – загубата на правно действие
на решенията, би оказало благоприятен ефект при последващо
одобряване/разрешаване на инвестиционни предложения, с оглед оценка на
кумулативния ефект. Установената започналата реализация и/или
реализирането на ИП е в помощ на планираната и извършвана контролна
дейност от инспекцията.
2.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване (Приложение №7)
2.7.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени
Комплексни разрешителни. Резултати
През 2019 г. са планирани за контрол 6 бр. инсталации с издадени комплексни
разрешителни /КР/.
Четири от контролираните инсталациите с издадени КР са регион ални депа за неопасни
отпадъци, които попадат в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС.
От извършените проверки на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините
Сандански, Струмяни и Кресна, Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за
Община Петрич, Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев и
Гърмен и Хаджидимово и за Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог,
Банско, Якоруда и Белица се констатира изпълнение на условията в КР.
„Енергоремонт Кресна“ АД е пре дприятие за леене на фасонни отливки и инсталация за
производство на ацетилен. С Решение № 130 -НО -ИО -А1/2017 г. е актуализирано
комплексното разрешително. От проверката се констатира изпълнение на условията в
КР. При работата са приложени НДНТ - намалена е консумацията на вода,
електроенергия, суровини, образуване на отпадъци.
При проверката на „Карсберг България“ АД – София, Пивоварна Благоевград се
констатира изпълнение на условията от КР.
2.7.2 Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жал би/сигнали.
През 2019 г. не са постъпвали сигнали и жалби, касаещи ситуации свързани с оператори
с издадени Комплексни разрешителни.
2.7.3 Осъществен контрол и предприети действия по прилагане на ЗОПОЕЩ
Съгласно чл. 16 от ЗОПОЕЩ на издадените разрешителни и регистрационни документи
за операторите, които извършват дейности по Приложение № 1 се предоставя
информация за поддържане на публичния регистър по чл. 15 от закона. През годината са
издадени 92 бр. регистрационни документа от, които 9 броя за прекратен и и 1 брой отказ
издадени са 6 бр. разрешителни за дейности с отпадъци по ЗУО и 1 решение за
прекратяване.
От извършените проверки на операторите извършващи дейности попадащи в
Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ се констатира, че са изготвили собствени оценки за

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 44

въз можните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, съгласно
изискванията на Приложение № 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г.
2.7.4 Контрол по изпълнение на програмите за отстраняване на минали екологични щети
Програма та за отстраняване на екологи чни щети, причинени до момента на
приватизация на “Пирел” АД – гр. Гоце Делчев е изпълнена.
2.7.5 Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания шум.
Общият брой промишлени източници на територията на РИОСВ – Благоевград е 40 бр.
Съгласно утвърден ия годишен план са извършени контролни измервания на
еквивалентните нива на шума, излъчван в околната среда от 8 бр. промишлени
източници, като резултатите показват спазване на граничните стойности за съответните
зони и територии, регламентирани в Приложе ние № 2 към чл. 5, Таблица № 2, т.1 от
Наредба № 6/2006 г. за показателиза шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойностина
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойно стите на
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ,
бр. 58/2006 г.).
Във връзка с постъпила жалба са извършени контролни излъчвания на шума, излъчван в
околната среда от производствена база „Грома холд“, с . Бело п оле, общ. Благоевград,
експлоатирана от „Агромах продакшън“ ЕООД, с. Бело поле. Резултатите от
проведените измервания показват спазване на граничните стойности за съответните
територии и зони.
Осем дружества са представили доклади от извършени собствени п ериодични
измервания на показателите на шум, излъчван в околната среда. При извършената
оценка на съответствието на получените резултати от проведените СПИ на показателите
на шум, излъчван в околната среда от промишлените източници, не са установени
превиш ения на граничните стойности. Четири от операторите с издадени КР са
извършили собствени измервания на показателите на шум в околната среда през 2019 г.,
съгласно условия в издадените Комплексни разрешителни.
2.7.6. EMAS
Няма регистрирани по EMAS юридическ и лица, притежаващи система за екологично
управление.
2.7.7. Екомаркировка на ЕС
Няма организации производители на продукти с екомаркировка на ЕС.

2.8. СЕВЕЗО (обекти с висок и нисък рисков потенциал) и Химикали (Приложение
№8)
2.8.1 Осъществен превантив ен, текущ и последващ контрол на предприятия и/или
съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, в обхвата на Глава Седма, Раздел I от
ЗООС. Резултати.
За организиране на изпълнението на дейности, свързани с предотвратяване и контрол на
големи аварии с опас ни вещества в ПСНРП и ПСВРП и за ограничаване на
последствията от тях, се осъществява превантивен, текущ и последващ контрол на
предприятията/съоръженията, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 2 ЗООС.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 45

За 201 9 година е осъществен текущ контрол на пред приятие с нисък рисков
потенциал Петролна база „Разтоварище и товарище за петролни деривати“ с оператор
„БМВ 2000“ ООД, гр. Благоевград .
На 02.05.2019 г. се извърши проверка на дружеството в изпълнение на годишен план за
контролна дейност, утвърден със Зап овед на Министъра на ОСВ, във връзка с
изискванията на чл. 157а, ал. 2 от ЗООС. Проверката установи съответствия със
законодателството за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества и
ограничаване на последствията от тях.
За 2019 г. в РИОСВ -Благоевград не са внасяни документи за инвестиционни намерения
за изграждане на нови предприятия/съоръжения с висок/нисък рисков потенциал.
Към момента на територията на РИОСВ -Благоевград няма други
предприятия/съоръжения, класифицирани като предприятия/с ъоръжения с нисък/висок
рисков потенциал, съгласно чл. 103 от ЗООС.
2.8.2 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на:
През 2019 година осъществявания контрол по Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и подзаконови нормативни актове обхвана
производители, вносители и потребители надолу по веригата, които произвеждат и
пускат на пазара, употребяват и съхраняват опасни химични вещества в самостоятелен
вид, в смеси или в изделия.
Контролът бе п ревантивен, текущ и последващ.
Превантивния контрол включи преглед, оценка и издаване на становища по внесени
инвестиционни намерения на физически и юридически лица, процедирани съгласно
Глава VІ от ЗООС.
През 2019 година са издадени 143 бр. становища от направление „ОХВ“.
Прилагането на Регламенти REACH и CLP се контролираше и за други групи от веригата
на доставки – дистрибутори и потребители надолу по веригата.
През 2019 година по направление „Опасни химични вещества“ съгласно Годишен план
за дейността на РИОСВ -Благоевград бяха заложени 88 броя планови проверки. 87 бр.
обекти са проверени и при констатирани несъответствия са дадени предписания,
съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗЗВВХВС. Един от плануваните обекти не е проверен, защото не
е въведен в експлоатаци я.
През 2019 г. са извършени общо (планови и извънпланови) 99 бр. проверки, които са
повече в сравнение с извършените проверки през 2018 г. Проверките са разпределени по
следния начин:
Планови – общо 87 бр., а именно:
- 55 бр. комплексни проверки
- 6 бр. са въ в връзка с изпълнение на условия от издадени комплексни
разрешителни (КР);
- 26 бр. индивидуални
Извънредни – общо 1 2 бр., а именно:
- 5 бр. от тях са във връзка с дадени предписания и извършен последващ контрол;
- 3 бр. следприватизационен контрол;

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 46

- 3 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. нов обект.
От планираните обекти за контрол през 2019 г. само един обект не е проверен (не е
въведен в експлоатация).
През отчетната 201 9 г. е взето участие в 6 броя проверки по изпълнение на условия в
Решения по преценяване на нео бходимостта от извършване на ОВОС.
Извършените планови и извънредни проверки показват познаване и спазване от страна
на производители/вносители/дистрибутори/потребители надолу по веригата на
нормативната база, регламентираща контрола на опасните химични ве щества в свободен
вид, в смеси и в изделия.
 Регламент 1907/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
По Регламент 1907/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета за регист рацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) са извършени 8 8 бр.
проверки, от които:
- планови проверки - 87 бр.;
- извънредни проверки – 1 бр.
Плановите проверки основно включваха контрол по прилагане на изискванията на
регламентите в зависимост от статута на фирмите във веригата на доставки на ОХВС.
Няма предприятия на територията на РИОСВ – Благоевград производители/ вносители
на вещества по Приложение XIV и Приложение ХVІІ на Регламент REACH.
 Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифи цирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (CLP)
По Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси (CLP) са извършени 88 бр. проверки:
- планови проверки 87 бр. проверки;
- 1 бр. извънредни проверк и.
Както през предходната 201 8 г., така и към настоящата 201 9 г. всички производители,
вносители и потребители надолу по веригата бяха запознавани с последните промени в
законодателство за класифициране, опаковане и етикетиране на вещества/смеси.
Разясниха се последните годишни промени в Регламент (ЕО) 1272/2008 и сроковете за
тяхното прилагане.

 Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите
За 201 9 г. има една проверка на производители/вносители по Регламента или по
отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съдединения в потребителските
перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини.
 Регламент (ЕО) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали
(PIC )
За 2019 г. няма извършвани проверки. Няма извършени т акива проверки и за 2018 г.
o Регламент № 2017/852 относно живака

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 47

За 2019 г. няма извършвани проверки. Няма извършени такива проверки и за 2018 г.
 Регламент (EO) № 2019/1021 относно устойчивите органични
замърсители (УОЗ)
Предвид дейността на дружествата и в ъзможността да се употребяват смеси, съдържащи
вещества, проявяващи свойства на устойчиви органични замърсители, през 201 9 година
се провериха 1 1 броя обекта. Предоставената документация (ИЛБ, декларации от
производителя) доказа липсата на веществата, конт ролирани от Регламента.
Приоритетно се проверяваше наличието и употребата на 5 -те нови УОЗ, във връзка с
инвентаризацията на УОЗ. На територията на РИОСВ -Благоевград няма фирми
употребяващи декабромдифенил етер ( deca -BDE ).
Проверките не показаха нарушения и не бе открито да се предлагат на пазара изделия
със съдържание на УОЗ вещества. Предоставиха се декларации от
производителите/вносителите за съответствие с европейското законодателство относно
устойчивите органични замърсители.
 Наредба за реда и начина з а съхранение на опасни химични вещества и
смеси
За 201 9 г. са проверени 94 бр. обекта за изпълнение на задълженията по съхранение на
опасни химични вещества и смеси, съответно:
- планувани 87 бр. проверки;
- извънредни 12 бр. проверки;
През отчетната година п риоритетни обекти на проверка бяха нови дружества,
съхраняващи ОХВС и употребяващи ОХВС в своята дейност. Всички оператори са
запознати с нормативните изисквания за съхранение на ОХВС, изградени са складови
помещения и се поддържат условията необходими за безопасното съхранение на
веществата и смесите.
2.9 . Комплексни проверки (Приложение №9 ) – Резултати .
През 20 19 г. са планирани за контрол 97 обекта за ко мплексни проверки. Т ова са всички
планирани проверки по повече от един компонент и фактор на околната среда заложени
в годишния план .
От планираните обекти за комплексн и проверки п рез годината са проверени 92 обекта .
Непроверените обекти са такива, които са преустановили дейност или са в процедура за
премахванена на незаконн строеж .
За извършване на всяка комплексна проверка се определя координатор, който е водещ на
проверката. Издава се заповед от директора на РИОСВ, с която се определя екипа, който
ще извърши проверката.
Ръководството на проверявания обект се уведомява писмено за датата на проверката,
като с писмото задължително се изисква присъствие на ръководителя на обекта или
оторизирано от него лице. За резултатите от всяка извършена проверки се изготвя
доклад, който се публикува на интернет страницата на инспекцията.
В резултат на осъществения конт рол при извършване на комп лексните проверки са
съставени 11 бр. АУАН и и здадени са и 9 бр. НП на обща стойност 203 00 лв .

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 48

3.Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани проблеми
при провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни го дини,
постигнати резултати и изводи
Анализът на проведените процедури по ОВОС и ЕО е свързан с изпълнението на
провежданата от МОСВ/РИОСВ политика в областта на опазването и ползването на
компонентите на околната среда и по -конкретно Програма 6 "Оценка и у правление на
въздействието върху околната среда".
Наблюдавани тенденции през отчетния период:
През 2019 броя на постъпилите преписки за произнасяне в РИОСВ е намалял с около
19% спрямо2018 г.
Вид преписка 2018 г. 2019 г.
брой брой
Общ брой постъпили ув едомления по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционни предложения 1136 823
Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС 73 68
Общ брой постъпили доклади за ОВОС за оценка н а качество 0 0
Брой постъпили уведомления за планове и програми във връзка с
необходимостта за провеждане на процедура по ЕО 282 307
Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от
извършване на ЕО 10 20
Общ брой постъпили искания за изд аване на становища по ЕО 2 1
ОБЩО 1503 1219
Намаляване броя на издадените административните актове по реда на глава шеста от
ЗООС с около 5 % спрямо 2018 г.
Брой издадени актове по ОВОС и ЕО от РИОСВ –Благоевград Брой
2018 г. 2019 г.
Решения по ОВО С с характер „ одобрявам реализацията“ 0 0
Решения по ОВОС с характер „не одобрявам реализацията“ 0 0
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда с характер „ да не се извършва ОВОС“
79 69
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда с характер „ да се извърши ОВОС“
1 1
Становище по екологична оценка на планове и програми с характер „ съгласувам“ 2 0
Становище по екологична оценка на планове и програми с характер „не
съгласувам“
0 0
Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и
програми с характер „да не се извършва ЕО“
12 20
Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и
програми с характер „ да се извърши ЕО“
0 0
ОБЩО 94 90

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 49

Анализът на причините довели до наблюдавания спад през 2019 г. показва:
- По -малък брой програми на ЕС, които са определящи за икономическото
развитие на региона.
- Значителен брой от ИП и плановете/програмите, к асаят инвестиции извън
обхвата на глава шеста от ЗООС. При около 92 % от ИП е преценено, че не
попадат в обхвата на Приложения №1 и №2 на ЗООС и са изготвени
вътрешни становища. При около 95 % от внесените уведомления по чл. 8, ал.
1 на Наредбата за ЕО за преценяване на необходимостта от ЕО е преценено,
че не са подлежали на процедура по реда на глава шеста от ЗООС и за тях
също са изготвени вътрешни становища;
- Намаляване на броя на процедурите по екологична оценка на ОУП на
общини. През 2019 г. е внесено само едно искане за издаване на становище по
ЕО за ОУП на община, което е върнато зо доокомплектоване.
През 2019 г. по -голяма част от издадените решения за преценяване на необходимостта от
ОВОС са свързани с инвестиционни предложения в областта на селско с топанство,
минно дело и за урбанизирано развитие.
През 2019 г. по -голяма част от издадените решения за преценяване на необходимостта от
екологична оценка са за изменение на ОУП на Община Благоевград и за Подробни
устройствени планове очертаващи рамката на инвестиционни предложения свързани с
урбанизирано развитие.
3.1. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени
в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС
През 2019 г. няма издадени решения по ОВОС
3.2. Брой и разпределение съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени
в Приложение № 2 на ЗООС на издадените решения по ОВОС след постановен
административен акт с характер „да се извърши ОВОС“
През 2019 г. няма издадени решения по ОВОС
3.3. Брой и разпр еделение съгласно категориите инвестиционни предложения, посочени
в приложения № 1 и 2 на ЗООС на издадените решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС
Дейности по Приложение № 2 на ЗООС Брой
Т. 1 Селско, горско и водно стопанство 13
Т. 2 Минно дело 17
Т. 3 Енергийно стопанство 3
Т. 6 Инсталации в химическата промишленост 1
Т. 7 Предприятия в хранителната промишленост 4
Т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения 29
Т. 11 Други инвестиционни предложения 11
Т. 12 Туризъм и о тдих 4
ОБЩО 82*

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 50

Забележка : 12 броя от издадените решения са за инвестиционни предложения,
включващи дейности попадащи в две точки от Приложение № 2 на Закона за опазване
на околната среда
3.5 Средна продължителност на процедурите по ОВОС
През 2019 г. няма издадени решения по ОВОС
3.5. Средна продължителност на процедурите по преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС.
През 2019 г. средната продължителност на процедурите по преценяване на
необходимостта от ОВОС е 6 месеца .
Идентифицирани проблеми п ри провеждане на процедурите по ОВОС и ЕО и
области на подобрение
Основен проблем:
Неразбиране от страна на общинските органите за необходимостта от съгласуване по
реда на глава шеста от ЗООС на инвестиционни предложения и планове в урбанизирани
територии , преди одобрението им по Закона за устройство на територията.
Коригиращи мярки:
 Участие в ОбЕС по УТ или изразяване на писмени становища за
неодобряване на проекти и планове несъгласувани по реда на екологичното
законодателство.
 Изпращане на писма до глав ните архитекти на общините, с цел
информираност за изискванията на екологичното законодателство.
Основен проблем:
Средният срок от датата на внасяне на искането за преценяване на необходимостта от
ОВОС до датата на издаване на решението е около 3 месеца. О сновната причина за това
е забавяне е срокът, в който кметствата изпращат резултатите от обществения достъп до
информацията по Приложение № 2. Анализът показва че средният срок, в който се
получава информацията за осигурен достъп е около 30 дни.
Коригиращ а мярка
Своевременна комуникация с кметовете на кметствата и при необходимост изпращане на
напомнителни писма.
През 2019 г. постигнахме следните резултати:
 От всички издадени административни актове в областта на ОВОС/ЕО през
2019 г. са обжалвани по админис тративен ред две решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС и две решения за прекратяване на
процедура по ОВОС и процедура ЕО. Всички жалби са отхвърлени с влезли в сила
решения на министъра на околната среда и водите.
 Кратки сроковете за произнасяне за инвестиционни
предложения/планове/проекти, с които възложители кандидатстват за отпускане на
средства по Оперативни програми.
 Подобряване на качеството на предоставените административни услуги, чрез:
- осигурен вътрешен достъп до регистри, водени от други администрации ;

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 51

- налагане на практиката да не се изисква да се представят или доказват вече
събрани или създадени данни, а същите се събират служебно от първичния
администратор на данните.
 Откритост и прозрачност на дейността, чрез актуалнос т на публичните
регистри – навременно вписване и актуализиране на информация в тях и
публикуването на интернет страницата на РИОСВ на пълния текст на издадените
административни актове в областта на ОВОС и ЕО;
 Добра комуникация с другите държавни ведомства , с цел качествено и бързо
обслужване на потребителите на административните услуги;
 И през 2019 година продължава тенденцията по извършени на голям брой
планови проверки относно правно действие на издадени административни актове
по реда на глава шеста от З ООС, при които е изминал предвиденият в закона
петгодишен срок на валидност. Установяването на незапочнато осъществяване на
инвестиционни предложения – загубата на правно действие на решенията, би
оказало благоприятен ефект при последващо одобряване/разреш аване на
инвестиционни предложения, с оглед оценка на кумулативния ефект. Установената
започналата реализация и/или реализирането на ИП е в помощ на планираната и
извършвана контролна дейност от инспекцията.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 52

4. Анализ на проведените процедури по ОС - иде нтифицирани проблеми при
провеждане на процедурите, тенденции спрямо предходни години, постигнати
резултати и изводи
През отчетния период административното производство по чл. 31 от ЗБР и
поднормативната уредба към него е приключило за общо 1147 броя план ове, програми,
проекти (ППП) или инвестиционни предложения (ИП). От тях, за 59 броя е проведена
процедурата по оценка за съвмеситмост с предмета и целите на опазване на защитените
зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС, за 85 брооя е проведена съвм естена
процедуро по по реда на глава трета от Наредбата за ОС, а за 9 броя процедурата е
прекратена. Нормата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС е приложена за 994 броя.
Данни с броя и характера на издадените административни актове в отчетния период са
пре дставени в Таблицата по -долу.
Таблица 4.1.: Издадени нормативни актове в резултат от проведени процедури по
оценка за съвместимост на ППП/ИП с предмета и целите на опазване на защитените
зони на основание чл. 31 от ЗБР и Наредбата за ОС и писма по чл. 2, а л. 2 от
Наредбата за ОС
Вид на издадените нормативно -определени актове Брой
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Във връзка с проведена самостоятелна процедура по ОС по реда на Глава втора от Наредбата за
ОС
Решение за преценяване на вероятната ст епен на
отрицателно въздействие върху защитените зони (по чл. 18,
ал. 1 от Наредбата за ОС)
32 31 52 43 63 56 59
Решения за извършване на оценка за степента на
въздействие на ППП/ИП върху защитените зони (по чл. 20,
ал. 1 от Наредбата за ОС)
2 2 1 2 0 1 0
Решения по оценка за съвместимостта на ППП/ИП с
предмета и целите на опазване на сътоветната/съответните
защитена зона/защитени зони (по чл. 28, ал. 1 от Наредбата
за ОС)
0 0 2 1 1 0 0
Решения за прекратяване на процедурата по реда на
Наредбата за ОС
3 4 2 7 5 3 9
Във връзка с проведена съвместена процедура по реда на Глава Трета от Наредбата за ОС
Решения/становища, издадени по реда на ЗООС и ЗБР 74 112 84 99 136 94 85
Във връзка с прилагане на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
ОС

Писмени произнас яния за ППП и ИП попадащи в хипотезата
на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
1117 761 961 1158 929 1229 994
ОБЩО 1228 910 1102 1310 1134 1383 1147
В следващата таблица са предоставени данни за процента на засегнатата площ на
съответната защитена зона от про цедираните ППП или ИП спрямо общата площ на
зоната за периода 2014 г. – 2019 г.
Таблица 4.2.: Данни за процента на засегната площ на съответната защитена зона от
процедираните ППП и ИП спрямо общата площ на зоната

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 53

№ Наименование на защитената
зона
2014 г. ,
%
2015 г.,
%
2016 г. ,
%
2017 г.,
%
2018 г.,
%
2019 г.,
%
защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (определени
по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие) :
1 ЗЗ BG0000167 “Беласица” - 0,060 - 0,17 0,0075 0,055
2 ЗЗ BG0000209 “Пирин” - - - - - -
3 ЗЗ BG0000220 “Долна Места” - - - 0,23 - -
4 ЗЗ BG0000224 “Огражден -
Малешево”
- - 0,003 - - -
5 ЗЗ BG0000366 “Кресна -
Илинденци”
0,0156 0,0034 0,003 0,112 0,0940 0,047
6 ЗЗ BG0000495 “Рила” - - - - - -
7 ЗЗ BG0000496 “Рилски
манастир”
- - - - - -
8 ЗЗ BG0000625 “Изворо” - - - - - -
9 ЗЗ BG0000626 “Круше” - - - 1,01 - -
10 ЗЗ BG0001013 “Скрино” - 0,00025 0,10 0,109 - -
11 ЗЗ BG0001021 “Река Места” 0,00083 0,00089 0,06 0,202 0,0652 0,0 02
12 ЗЗ BG0001022 “Орановски
пролом - Лешко”
- 0,0027 0,0003 0,0005 - -
13 ЗЗ BG0001023 “Рупите –
Струмешница”
0,022 0,64 0,24 0,485 0,1501 0,80
14 ЗЗ BG0001028 “Среден Пирин -
Алиботуш”
0,00863 0,0011 0,31 0,0005 0,0419 0,0581
15 ЗЗ BG0001030 “Родопи -
Западни”
0,0001 0,00047 0,001 - 0,0008 0,0021
16 ЗЗ BG0000636 “Ниска Рила” - - - - - -
защитени зони за опазване на дивите птици (определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за
биологичното разнообразие) :
1 ЗЗ BG0000209 “Пирин“ - - - - - -
2 ЗЗ BG0000495 “Рила” - - - - - -
3 ЗЗ BG0000496 “Рилски
манастир”
- - - - - -
4 ЗЗ BG0002003 “Кресна” 0,006 0,02 0,10 0,03 0,1910 0,038
5 ЗЗ BG0002063 “Западни Родопи” - - - - - -
6 ЗЗ BG0002072 “Мелнишки
пирамиди”
0,002 - 0,003 0,0013 0,0210 0,1248
7 ЗЗ BG0002076 “Места” 0,010 0,025 0,12 0,161 0,0550 0,15
8 ЗЗ BG0002078 “Славянка” - - 0,003 0,053 0,0112 0,131
9 ЗЗ BG0002098 “Рупите” - 0,69 0,23 0,116 0,1140 0,69
10 ЗЗ BG0002099 “Кочериново” 0,013 0,038 0,12 0,083 0,1583 0,047
11 ЗЗ BG0002107 “Бо бошево” 0,026 - - - -
12 ЗЗ BG0002126 “Пирин Буфер” 0,0006 0,037 0,03 0,061 0,0002 0,0013

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 54

13 ЗЗ BG0002129 “Рила буфер” - - - - - 0,0066
Сравнителният анализ по отношение на броя на посатновените административни актове
през 2019 г. и предходните шест години показва, че нямаме значително увеличение или
намаляване на броя на проведените административни производства.
Съвместената процедура по ОС по реда на глава трета от Наредбата за ОС е проведена за
общо 27 ППП или ИП попадащи изцяло или частично в гра ниците на защитени зони, в т.
ч: 4 ППП и 23 ИП.
По отношение на характера на предвижданията на процедираните през 2019 г. ППП и
ИП, вкл. и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, сравнителният анализ показва,
че се запазва характера на предвиждания за реализация на инвестиционна инициатива в
отрасъл земеделие, лека промишленост, търговия и туризъм. Запазва се и инициативата в
съответствие с предвиждания за кандидатстване по мярките от Програмата за развитие
на селските райони 2014 -2020 г.
Съобразено с характера на процедираните ППП и ИП, предвидените дейности за
реализацията и последващата им експлоатация и с местоположението на териториите
предмет на същите спрямо елементите, предмет на защита в защитени зони, в хода на
проведените процедури са мотив ирани преценки за липса на вероятност от значително
отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на
съответната/съответните защитена зона/защитени зони.
Сравнителният анализ по отношение на процедираните ППП и ИП през 2019 г. и
предходните ш ест години съобразно характера на предвижданията, предвидените
дейности за реализацията и последващата им експлоатация и с местоположението на
териториите предмет на същите спрямо елементите, предмет на защита в защитени зони,
извежда извод, че вероятностт а за кумулиране на въздействия със значителен
отрицателен ефект върху засегнатите защитени зони в съвкупност с реализирани,
одобрени или в процес на одобряване и/или разработване ППП и/или ИП е незначителна,
тъй като сравнителния анализ на процента на засе гнатите площи в защитената зона и по
местоположение показва, че се запазва вероятността за ненатрупване и/или наслагване
на кумулативни въздействия водещи до значително увреждане, унищожаване и/или
фрагментация на типовете природни местообитания и местоо битания на видовете
предмет на опазване в защитените зони, до промяна на функционални и
структуроопределящи фактори от значение за естественото им функциониране, както и
до значително и постоянно безпокойство на видовете.
И през отчетната 2019 г. не са иде нтифицирани проблеми, които да са от съществено
значение за законосъобразното провеждане на процедурите.
Оценката на постигнатите резултати показва, че чрез прилагането на системния подход в
условията на законосъобразност допринася в занчителна степен за изпълнение на
заложените цели. Също така допринася и за запазване на ниския риск от настъпване на
вероятност за значителни отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване
в защитените зони, като и на условията за незначителна степен на кумулира не на
въздействия със значителен отрицателен ефект върху целостта и елементите на
защитените зони в съвкупност с реализирани, одобрени или в процес на одобряване
и/или разработване планове, програми, проекти или инвестиционни предложения.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 55

II. ОТЧЕТ ЗА ДЕ ЙНОСТТА
1. Анализ на дейностите по разработване на нормативни актове, национални и
регионални планове, програми и стратегии в областта на околната среда
(Приложение 11)
През 2019 г. РИОСВ – Благоевград е изготвила становища по изменения и/или
допълнения н а нормативни документи както следва:
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (изм. ДВ, бр.103/2018 г., посл. изм.
и доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019 г.) ;
- Закон за управление на отпадъците (изм. ДВ, бр. 56 от 16.07.2019 г.);
- Наредба за намаляване на нац ионалните емисии на определени замърсители
(обн. ДВ, бр. 47 от 14 Юни 2019 г.);
- Наредба №12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид им озон в атмосферния
въздух (ДВ, бр. 58 от 30 Юли 2010г. , изм. и доп. ДВ, бр.79 от 8 Октомври
2019 г.) ;
- Наредба №6 от 7 Октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху
дървесината, която ще се използва за битово отопление (Обн. ДВ. бр.81 от 15
октомври 2019г. );
- Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични
съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в
резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.
93/2003 г., с изм. и доп.);
- Наредба №16/1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични
съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
(ДВ, бр. 75/ 1999 г., с посл. изм. и доп. ДВ. бр. 57 от 19 Юли 2019 г.) ;
- Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните
емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр.
47/2011 г. )
- Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (изм.
и до п. ДВ, бр. 51 от 28.06.2019 г.);

2. Анализ на дейностите по реализиране на екологични проекти – резултати и
проблеми (Приложение 12)
През 201 9 г. са приключили, или са в процес на изпълнение 36 проекта, по -значимите от
които са:
- Закриване, рекултивация и мониторинг на старо общинско депо за битови
отпадъци - гр. Банско с финансиране от ПУДООС и бюджета на общината на
стойност 1 856744 лв.;
- Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на община
Разлог, област Благоевград. Проектът е на ет ап изпълнение на техническа
рекултивация и е на стойност 2 487 511,70 лв. осигурени от ПУДООС;

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 56

- Изграждане на водопровод и разделна канализация за ул."Глазне" в участъка
от ул."Иван Вазов" до ул."Христо Матов" гр.Банско". Проектът се финансира
със средства от ПУДООС и бюджета на Община Банско;
- Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната част на гр.
Гоце Делчев. Проектът е изпълнен със средства по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 -2020г. чрез Интегрирания план за градско
възстановяв ане и развитие на гр. Гоце Делчев и е на стойност 5 698760 лв.
- Изграждане на канализационна мрежа в населено място Краище, община
Белица, клонове 36,42,43,44,45,46,54,55. Средствата, в размер на 1 335220 лв
са осигурени от ПУДООС и по ПМС №153/2017 г.
- Смя на на водопроводна мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце Делчев,
включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.
Проектът е изпълнен със средства от ПУДООС на стойност 1 344600 лв.;
- Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа с .Първомай. Проектът е
изпълнен със средства от ПУДООС на стойност 652620 лв;
- Рехабилитация на водопроводна мрежа с. Крупник, община Симитли.
Проектът е изпълнен със средства от ПУДООС на стойност 1 400101 лв.;
- Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа на с Аврамово,
община Якоруда. Проектът е изпълнен със средства от ПУДООС на стойност
1020449 лв.;
- Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен
резервоар за задоволяването на нуждите на с.Бунцево,Община Якоруда.
Проектът е изпъ лнен със средства от ПУДООС на стойност 376640 лв.
- Подобряване на енергийната ефективност на 5 многофамилни жилищни
сгради в град Разлог. Проектът на стойност 1 297408 лв. е изпълнен със
средства по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 чрез ЕФ РР;
- Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ -
гр. Разлог и РСПБЗН - гр. Разлог. Проектът на стойност 794750 лв. е в процес
на изпълнение със средства по Оперативна програма "Региони в растеж"
2014 -2020 чрез ЕФРР;
- С финансиран е от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 чрез
ЕФРР, в Община Разлог през 2019 г. са изпълнени 3 проекта за енергийна
ефективност на стойност 4341448 лв. Подобрена е енергийната ефективност в
две общински училища - СОУ „Братя Каназиреви” – Разл ог и ОУ „Никола
Парапунов” – Разлог, общежитие на Професионалната гимназия по
механизация на селското стопанство и 5 многофамилни жилищни сгради в
град Разлог. През 2019 г. се изпълняват дейности по проект „Повишаване на
енергийната ефективност на админист ративни сгради на РУ - гр. Разлог и
РСПБЗН - гр. Разлог“, на стойност 794 950 лв;
В областта изграждане на регионалните системи за управление на отпадъците , по
Оперативна програма "Околна среда" и чрез собствено финансиране се изпълняват
проектите:
- „Проек тиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани
биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците
на Регион Благоевград“, по процедура чрез директно предоставяне

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 57

BG16M1OP002 -2.004 и проект „Проектиране и изграждане на допълнителна
инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени
отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците
на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила,
Кочериново и Бобошево“, по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002 -2.002, на обща стойност
48390462,08 лв.
- Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталаци я за
компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на
отпадъците в Регион Гоце Делчев;
- Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими
отпадъци и Инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и
съпътстваща инфр аструктура за Регионална система за управление на
отпадъците за общините Сандански Струмяни и Кресна. На 13.11.2017 г. е
подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта на стойност 9
368737 лв, осигурени по Оперативна програма "Околна среда 20 14 - 2020 г.",
общински бюджет и отчисления по чл.64 от ЗУО. Проектитът се изпълнява,
извършени са по -голямата част от СМР и се очаква към 31.04.2020 г. да бъде
въведен в експлоатация;
- Изграждане на клетка № 4 от Регионално депо за неопасни и инертни
отпа дъци на Община Петрич с площ на клетката 15160 кв м, финансиран от
ПУДООС. През 201 9 г. проектът е приключил и клетката е въведена в
експлоатация;
- Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци в община Петрич, вкл. осигуря ване на необходимото оборудване,
както и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и
биоразградими отпадъци. Към края на 2019 г. по проекта, финансиран от
ОПОС 2014 – 2020 г. и на стойност 10313535 лв. е изградена инсталация за
предварително третиране на отпадъци, доставено оборудване за инсталация за
предварително третиране на отпадъци. Изградени складове за готов компост и
готова продукция и навес за зелена продукция.
В ежегодното издание на конкурса „За чиста околна среда“, провеждан в рамк ите на
национална кампания „Обичам природата и аз участвам“, през 2018 г. със средства на
ПУДООС са финансирани и реализирани общо 2 8 проекта на общини, кметства, и
училища. Общият размер на осигурените от ПУДООС средства, за спечелени проекти на
територия та на РИОСВ – Благоевград е 204 514,27 лв.
Проектите са свързани с облагородяване и залесяване на паркови, училищни зони и зони
за отдих, изграждане на спортни и датски площадки, а при образователните заведения с
дейности от материален характер пряко вклю чени в учебния процес. В сравнение с 201 8
г. броят на спечелените проекти „За чиста околна среда“ на територията на РИОСВ –
Благоевград приблизително същия (28 срещу 27 проекта през 2018 г. ), както и размерът
на усвоените по проектите средства .
Подробна и нформация за изпълнение на проекти с екологично значение, в обхвата на
РИОСВ – Благоевград, е представена със справка № 12.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 58

3. Анализ на дейностите по достъп до информация, участие на обществеността при
вземането на решения, повишаване на екологичното съзн ание и култура
(Приложение 13)
През 2019 година, в изпълнение на приоритетната цел за подобряване на достъпа до
информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната
среда, РИОСВ поддържа обема и качеството на информацията за околна среда
предоставяна чрез интернет -страницата. Съгласно чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ на страницата е
публикуван списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет
за сферата на дейност на РИОСВ – Благоевград, както и форматите в които е д остъпна“.
Списъкът обхваща общо 59 вида информационни ресурси в сферата на дейност на
администрацията. От тях, чрез интернет страницата на РИОСВ е осигурен достъп до 8
вида публични регистри в т. ч. Регистър на постъпилите заявления по ЗДОИ; Публичен
реги стър с данни за извършване на процедурите по оценка на въздействието върху
околната среда; Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по
екологична оценка; Регистър на издадените регистрационни карти по ЗБР; Регистър на
обявените вековни дървет а; Регистър на обявените защитени зони; Регистър на
постъпили сигнали на „зелен телефон” в РИОСВ Благоевград, до 34 вида
информационни ресурси, включващи и всички решения по ОВОС, ЕО, оценка на
съвместимостта, писма до възложителите, всички постъпили до м омента доклади по
оценка на съвместимостта, както и до 18 вида информационни pecypcu с указан достъп
до тях по реда на ЗДОИ, като за 16 от тях е посочен линк и към Национален каталог на
източниците на екологична информация.
В раздел „Нормативни документи” на интернет страницата регулярно се публикуват
всички актове, издадени в изпълнение на правомощията на директора на РИОСВ –
Благоевград. Изготвен и публикуван на интернет страницата е Регионален доклад за
околната среда за 2018 г.
На интернет страницата се публикуват месечните доклади за нивата на ФПЧ10 и
шестмесечни доклади за състоянието на атмосферния въздух.
На интернет страницата е публикуван годишния план за контролната дейност на
РИОСВ -Благоевград и всички доклади от комплексни прове рки и проверки на
обекти с издадени комплексни разрешителни, през 2019г.
От 14 февруари 2019 стартира новия Портал за отворени данни на адрес
https://data.egov.bg/ . Съобразено с Решение № 54 от 01 февру ари 2019 г. на Министерски
съвет за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се
публикуват в отворен формат, РИОСВ – Благоевград стартира публикуването в Портала
за отворени данни на 7 броя набори от данни и съответните им инфо рмационни ресурси .
Предоставяне на информация по ЗДОИ
През периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 в РИОСВ – Благоевград са постъпили и
обслужени по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) 11 заявления за
достъп до информация и са издадени са 8 бр. решения по ЗДОИ. Едно от заявленията
изцяло, а друго частично е препратено по компетентност до друг орган. От един от
заявителите е поискано да уточни предмета на търсената информация, като заявителят не
го е направил и заявлението е оставено без разглеж дане. По последното постъпило през
2019 г. заявление, решението за достъп е издадено през 2020 година. В сравнение с
предходната 2018 година, регистрираните през 2019 г. заявления са намалели
значително, а броят на издадените решения за предоставяне на дос тъп е два пъти по -
малък.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 59

През периода няма отказан достъп до обществена информация.
Постъпилите заявления по ЗДОИ варират през годините, но през последните четири се
очертава тенденция към намаляване на техния брой – от 37 бр. заявления през 2016, 27
бр. през 2017 г. до 18 бр. през 2018 г. и 11 заявления през 2019 г. Считаме, че тази
тенденция се дължи на повишаване на вида, обема и качеството на категориите
информация, публикувани активно на интернет сайта на инспекцията.
Работа с медиите
През 2019 г. чре з интернет страницата на РИОСВ и електронна поща са публикувани
общо 28 бр. съобщения за регионалните медии във връзка с изискванията на
екологичното законодателство - нормативно определени срокове и процедури, с
кампании на регионално ниво и с дейността н а РИОСВ. Предоставен е писмен отговор
на 19 журналистически запитвания, организирани и проведени са общо 14 интервюта за
регионални медии.
Информационни кампании за повишаване на екологичното съзнание и култура на
учениците
Световен ден на водата – 22 ма рт:
- Образователна програма в Основно училище „Аврекий Попстоянов“, гр. Рила.
Събитието се проведе в два учебни часа и включваше беседа за Световния ден
на водата, екологична викторина и представяне на филма „Великата тайна на
водата“.
- Образователна програ ма с ученици в пети и седми клас, в Средно училище
„Христо Ботев“, гр. Кочериново.
Ден на Земята – 22 април:
- На 22 април за поредна година РИОСВ – Благоевград, Сдружение „Млад
планинар“ и Дирекция на природен парк „Беласица“ отбелязаха Деня на
Земята в гр . Петрич. Представители на трите институции проведоха
образователни инициативи, сред които презентации, беседи и забавни игри, в
Трето основно училище "Гоце Делчев" и Четвърто ОУ "Христо Смирненски",
гр. Петрич.
- Ученици в началния курс на Четвърто ОУ "Х ристо Смирненски" изработиха
макети на Република България със семена от най -характерните култури по
административни области. Малчуганите участваха и в беседа за биологичните
видове в района на Беласица планина, организирана от ДПП „Беласца“.
- Експерт на РИ ОСВ представи пред седмокласници в Трето основно училище
"Гоце Делчев", гр. Петрич темата „Отпадъци от пластмаса – какво трябва да
знаем?“. С пожелание да бъде променен начина на сервиране на храната в
училище и така намалена употребата на пластмаса Сдру жение „Млад
планинар“ дари на ОУ „Гоце Делчев“ съдове и прибори за многократна
употреба.
Световен ден на околната среда – 5 юни:
- На 08 юни се проведе опознавателен маршрут на територията на НП „Рила”,
от м. „Карталска поляна” до хижа „Македония”. Участвах а представители на
РИОСВ – Благоевград, ДНП „Рила“, БД „ЗБР“ – Благоевград и Сдружение
„Млад планинар“, гр. Петрич. Събитието включваше тематични беседи за
запознаване с биоразнообразието на националния парк и резерват
„Парангалица”.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 60

- На 9 юни в НП „Пирин“ , се състоя поход от хижа “Пирин“ до Митрово езеро
на територията на Парков участък Каменица и Парков участък Три реки. Сред
участниците отново бяха членове на Сдружение „Млад планинар“,
представители на ДНП „Пирин“, РИОСВ – Благоевград и БД „ЗБР“ -
Благо евград.
Инициативите се осъществиха за трета поредна година, в партньорство с ДНП „Рила“ и
ДНП „Пирин“, като в тях се включиха над 90 служители деца и младежи.
Национална кампания „Да изчистим България заедно“ – 14 септември 2019 г.
- Дейности по логисти ка и предоставяне материали за почистването на 13
общини в обхвата на инспекцията и БД ЗБР – Благоевград;
- В деня на кампанията 20 служители на РИОСВ – Благоевград, Регионална
лаборатория - Благоевград и членове на техните семейства, традиционно
чистиха н ад 90 декара площи, разположени около административната сграда
на екоинспекцията на ул. „Свобода“ 1 и терените между бившия завод ЗМК,
старите гробища и гимназията по икономика в областния център. Събрани са
близо 2 тона едрогабаритни битови отпадъци и отп адъци от опаковки.
Европейска седмица на мобилността – 16 – 22 септември 2019 г.:
- На 19 септември в СУ "Христо Ботев", гр. Кочериново РИОСВ – Благоевград
проведе образователна програма с ученици от шести и седми клас. Събитието
включваше беседа за ЕСМ и т ематична викторина.
- На 20 септември експерт на инспекцията проведе образователна програма в
СОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Кресна. Ученици от осми и девети клас
слушаха беседа за историята, посланията и добрите практики в
международната кампания, и уча стваха в екологична викторина с много
награди, осигурени от РИОСВ.
Образователна програма в СУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Кресна, 15.11.2019
г.:
- Презентация „Околна среда и климат – какво трябва да знаем?“;
- Прожекция на филма „Забравените гори“;
- Предо ставяне на информационни материали за подпомагане на учебния
процес в областта на опазване на околната среда.
Общият брой на участниците във всички кампании и инициативи през 2019 година
е 466 души, от които 382 ученици от 8 различни училища и 84 служите ли.

4. Анализ на дейностите с други структури на изпълнителната власт и
представители на обществеността
При изпълнение на цялостната си дейност, РИОСВ – Благоевград взаимодейства и с
други държавни институции.
Във връзка с постъпило в РИОСВ – Благоевград уве домително писмо от Агенция
„Митници“, за задържани на трасе „Изход“ от Република България на ГКПП „Кулата“
общо 180 бр. метални бутилки с флуорсъдържащи парникови газове (60 броя, от които
за еднократна употреба) е водена кореспонденция с Агенция „Митници “, ИА
„Автомобилна администрация“, ТД НАП – Пловдив. Бутилките за многократна употреба
-120 бр. са освободени, за което РИОСВ – Благоевград е уведомена писмено. Останали
задържани, съгласно представените документи са 60 бр. бутилки за еднократна употреба,
които и към момента се съхраняват в митнически склад на МБ „Кулата“.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 61

Проверка съгласно чл. 157а, ал. 2 от ЗООС на Севезо обекти, съвместно с упълномощени
представители на териториалните и регионалните структури на Министерството на
вътрешните работи, Изпъ лнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и кмета на
община Благоевград.
За 2019 г. бяха извършени 1 бр. проверки, съвместно с представители на РЗИ
Благоевград, 9 бр. проверки съвместно с инспектори от ГИТ Благоевград и 2 бр.
проверки съвместно с инспек тори от РЗИ и ГИТ - Благоевград във връзка със заповед,
утвърждаваща Указания за провеждане на контролна дейност по Регламенти REACH и
CLP , с цел установяване на съответствието с изискванията на законодателството по
определен административен режим(проверка по документи) и/или проверка на
съответствието с изискванията на регламентите, засягащи дейността на задълженото
лице(проверка на място).
През 201 9 г. са провеждани съвместни проверки от РИОСВ -Благоевград и ОД на МВР -
Благоевград на обекти, извършващи дейно сти с отпадъци от черни и цветни метали и
излезли от употреба моторни превозни средства. Извършени са и съвместни проверки с
ГПУ и Агенция „Митници“ едновременно на ГКПП Кулата, ГКПП Златарево и ГКПП
Илинден относно спазване на изискванията за трансграниче н превоз на отпадъци по
Регламен (ЕО)1013/2006. По разпореждане на ВАП са извършени извънредни проверки
на 15 -те общини във връзка със спазването на разпоредбите на Закона за управление на
отпадъците от местната власт.
Продължава да се о съществява се добро взаимодействие с Областна дирекция
„Земеделие“ при провеждане на комисии за промяна на предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди по чл.17, ал. 1, т. 1 от Закона по опазване на земеделските
земи.
Проверките по контрол за изпълнение на услов ията в Комплексните разрешителни се
извършват съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.
При искане на Прокуратурата се предоставят справки, информация и се извършват
възложени проверки.
Взето е участие в междуведомствени комиси и по проверки за проводимостта на речните
легла и състояние на системите и съоръженията за предпазване от вредното въздействие
на водите по Заповед № ОА -РР -115/21.06.2019 г. на Областния управител на област
Благоевградл Представителя на РИОСВ – Благоевгр ад изготвя доклад относно
приложимите процедури по реда на ЗООС и ЗБР и записва условие в констативния
протокол за уведомяване на най -ранен етап на компетентния орган по околна среда.
При извършване на проверки, засягащи компетенциите и на други специализи рани
контролни органи, същите се уведомяват и поканват за участие със свои представители в
проверката. Когато не е възможно извършването на съвместна проверка, а при
извършения контрол са констатирани нарушения, РИОСВ изпраща на съответния
компетентен орга н информация за направените констатации и резултатите от
извършената проверка за сведение, с цел координиране на по -нататъшните действия.
При аварийни ситуации, свързани със замърсяване на компонентите на околната среда се
действа съобразно указанията за д ействия утвърдени със Заповед № РД -585/11.08.2015 г.
на министъра на околната среда и водите.
При регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на водни обекти се действа съобразно
указанията за координация и комуникация между РИОСВ и БД, утвърдени със Запов ед

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 62

№ РД -651/29.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите и се извършват
съвместни проверки.
5. Анализ на дейностите по други текущи задачи
Освен осъществяване на контролната дейност, РИОСВ – Благоевград работи по
изпълнението и на други текущи з адачи, които са част от дейността на инспекцията:
- контрол по изпълнение на проекти финансир ани от ПУДООС – 31 бр . през
2019 г.;
- изготвяне в срок на уведомителни писма, проекти на заповедите за
извършване на комплексни проверки и писмени доклади за резултат ите от
контрола на обектите;
- изготвяне на предложения за налагане на текущи месечни санкции и
изготвяне на проекти за НП;
- съставяне на актове и предложения за НП;
- участие в административно -наказателни производства;
- изготвяне на Годишен доклад за състояние то на околната среда;
- участие в изпълнението и отчитането на НСМОС;
- изготвяне на становища по проекти, канди датстващи за средства от ПУДООС
и други финансиращи институции;
- проверки и изготвяне на становища във връзка със следприватизационен
контрол;
- изготв яне на становища по проекти за изменение и нови нормативни
документи свързани с опазване на околната среда;
- изготвяне на станов ища за проекти за рекултивация;
- изготвяне на регистрационни карти за регистриране на екземпляри от видове
по чл. 90 от ЗБР;
- учас тие в комисии във връзка с проверка на място на състоянието на речни
участъци, лесоустройствени съвещания за Горскостопански планове на
държавни и общински гори, комисии по ловно стопанство към Д ГС и РДГ ,
епизоотични комисии и други междуведомствени комиси и;
- участие в ДПК – 40 бр .

III . ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
1. Стриктно спазване и изпълнение на утвърдения План за контролната дейност
през 2020 година.
2. Актуализиране на регистъра н а обектите подлежащи на контрол.
3. Категоризация н а обектите по степен на риск, във връзка с определяне
периодичността на проверките.
4. Привеждане на по -голям брой обекти в съответствие с изискванията на
екологичното законодателство.
5. Прилагане на ротационния принцип за контрол.

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 63

6. Извършване в срок на извънре дните проверки по сигнали, жалби, писма на
МОСВ и други институции
7. Извършване на последващ контрол на дадените предписания.
8. Сътрудничество с другите компетентни институции при извършване на
съвместни проверки .
9. Стриктно спозвоне но правилата при провеждан е на административно -
наказателното производство.
10. Редовно окомплектоване на досиетата на контролираните обекти с всички
документи, изготвени в резултат на тяхната проверка /КП, АУАН и НП/, както и с тези за
извършен последващ контрол.
11. Активно участие и съде йствие в планираните за порвеждане национални
кампания и регионални събития за повишаване на капацитета и приноса на
заинтересованите страни, за постигане на целите на Натура 2000, във връзка с новия
подход на управление на екологичната мрежа.
12. Увеличаване на обема , качеството и актуалност на информацията за околна
среда предоставяна чрез интернет - страницата на РИОСВ.
13. Повишаване на прозрачността на дейността на РИОСВ, чрез организиране и
провеждане на разяснителни кампании с фирми, общини, училища, и общес твеността.
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ (таблици във формат Excel):

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 64


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

CLP Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси
REACH Регламент 1907/2006 г.на Европейския парламент и на Съвета за
регистрацият а, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
АИС Автоматична измервателна станция
АМ Автомагистрала
АУАН Акт за установяване на административно нарушение
БДЗБР Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"
БИ Биотичен индекс
ВЕЕС Висш експ ертен екологичен съвет
ВЕИ Възобновяеми енергийни източници
ВЕЦ Водноелектрическа централа
ГЗ Гражданска защита
ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
ГПУ Гранично полицейско управление
ДОВОС Доклад за оценка на въздействието върху ок олната среда
ЕО Екологична оценка
ЕС Европейски съюз
ЕТИС Експертен технико -икономически съвет
ЗВ Закон за водите
ЗГМО Закон за генетично модифицираните организми
ЗЗ Защитени зони
ЗЗВВХВС Закон за защита от вредното въздействие на химичните веществ а и смеси
ЗЗТ Закон за защитените растения
ЗЗШОС Закон за защита от шума в околната среда
ЗЛОД Закон за лова и опазване на дивеча
ЗЛР Закон за лечебните растения
ЗМ Защитена местност
ЗОБВВПИ Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пирот ехническите
изделия
ЗООС Закон за опазване на околната среда
ЗОПОЕЩ Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични
щети
ЗРА Закон за рибарството и аквакултурите
ЗТ Защитени територии
ЗУТ Закон за устройство на територията
ЗУО Закон за управление на отпадъците
ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух
ИАОС Изпълнителна агенция по околната среда
ИЛБ Информационни листове за безопасност
ИП Инвестиционни предложения
ИСПА (ISPA) Инструмент за структурни политики по присъеди няването
ИУМПС Излезли от употреба моторни превозни средства
КАВ Качество на атмосферния въздух

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 65

КЗЗ Комисия по земеделските земи
КП Констативни протоколи
КПКЗ (IPPC) Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
КР Комплексно разрешително
ЛОС Летливи органични съединения
МЗ Министерство на здравеопазването
МИЕТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
МОСВ Министерство на околната среда и водите
МПС Моторно превозно средство
НАСЕМ Национална автоматизирана система за екологи чен мониторинг
НДЕ Норми за допустими емисии
НП Наказателно постановление
НП Наказателно постановление
НП”Рила” Национален парк „Рила”
НПО Неправителствена организация
НСМБР Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие
НСРЗ Национал на служба за растителна защита
НУБА Негодни за употреба батерии и акумулатори
ОбС Общински съвет
ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда
ОПОС Оперативна програма "Околна среда"
ОС Оценка за съвместимост
ОХВ Опасни химични вещества
ПАВ Пов ърхностно активни вещества
ПАМ Принудителни административни мерки
ПДЕ Пределно допустими емисии
ПДИ Програма Достъп до Информация
ПДК Пределно допустими концентрации
ПДК ме Пределно допустима концентрация – максимално еднократна
ПДК ср.год. Пределно допустима концентрация - годишна
ПДК ср.дн. Пределно допустима концентрация - средно денонощна
ПДН Пределно допустима норма
ПКЦ Парово – котелна централа
ПМС Постановление на Министерския съвет
ПП Природен парк
ППП Планове, програми и проекти
ПРЗ Препарати за растителна защита
ПРЗ План за регулация и застрояване
ПРСР Програма за развитие на селските региони
ПС Пречиствателно съоръжение
ПСКР Прагова стойност за консумация на разтворители
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води
ПУДООС Пр едприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПУП Подробен устройствен план
ПУР План за управление на разтворителите
ПУР Планът за улична регулация

Годишен отчет за дейността на РИОСВ -Благоевград през 201 9 година
Страница 66

РАН Полиароматни въглеводороди
РЗИ Регионална здравна инспекция
РИОСВ Регионал на инспекция по околната среда и водите
РОУКАВ Райони за оценка и управление качеството на атмосферния въздух
РС Районен съд
РСПАБ Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност”
РСРЗ Регионална служба „Растителна защита”
САПАРД Специална програма за развитие на земеделски и селски райони
СЕВЕЗО Обекти с висок и с нисък рисков потенциал
СПИ Собствени периодични измервания
ТДОЧЦМ Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
ТУП Териториален устройствен план
ФПЧ 10 Финни прахови частици с размер до 10 микрометра
ФС Фонова стойност