одобрен

SEBRA-2020-03-13

Уникален идентификатор:  72f22bd0-791d-4162-b80a-f0b52e57ed59

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-16 11:55:53
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-16 11:55:53

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 13.03.2020 - 13.03.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9189821.18
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5005.260000000009
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 164375.22
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1222.3
10 xxxx Издръжка 12479791.679999998
18 xxxx Други разходи 1387656.4899999998
20 xxxx Разходи за лихви 69.39
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1820718.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 41097536.08
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9065579.309999999
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5458184.210000001
88 xxxx Средства на разпореждане 1379370.3699999999
89 xxxx Друго финансиране 5842686.17
90 xxxx Възстановени приходи 2132442.77
91 xxxx Теглене на BGN в брой 7000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 754406.07
98 xxxx Други операции в БНБ -579185.81
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 268800
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1204685.55
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 3934919
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 698870.94
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 643511.51
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Текущи трансфери за чужбина 8420.62
Общо:  96965887.21000001
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 183310
10 xxxx Издръжка 63783.93
18 xxxx Други разходи 1789.18
90 xxxx Възстановени приходи 34020.5
Общо:  282903.61
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27599.24
10 xxxx Издръжка 43992.69
18 xxxx Други разходи 145567.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1480
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 216500.82
88 xxxx Средства на разпореждане 6184.07
90 xxxx Възстановени приходи 83395.59
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  524720.4
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5928.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3741.28
Общо:  9670
Сметна палата ( 005******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3448.12
Общо:  3448.12
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4310213.21
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 98773.8
10 xxxx Издръжка 570998.35
18 xxxx Други разходи 219311.68
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6106.8
90 xxxx Възстановени приходи 912947.58
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  6118351.42
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10000
10 xxxx Издръжка 985387.43
18 xxxx Други разходи 1215.07
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1620
88 xxxx Средства на разпореждане 26633.44
90 xxxx Възстановени приходи 34379.39
Общо:  1059235.33
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 55771
10 xxxx Издръжка 23521.27
Общо:  79292.27
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 568246.14
10 xxxx Издръжка 1255902.36
18 xxxx Други разходи 666699.23
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 556500
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 730
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 68199.12
88 xxxx Средства на разпореждане 750.09
90 xxxx Възстановени приходи 283412.61
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -56140.13
Общо:  3344299.42
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1119638.97
18 xxxx Други разходи 154062.03
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 336026.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 799338.82
88 xxxx Средства на разпореждане 1146431.88
89 xxxx Друго финансиране 550
90 xxxx Възстановени приходи 646110.52
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  4202158.72
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10637.75
10 xxxx Издръжка 58904.81
20 xxxx Разходи за лихви 52.12
88 xxxx Средства на разпореждане 4728.15
90 xxxx Възстановени приходи 1296.77
Общо:  75619.6
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50475.82
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6.27
10 xxxx Издръжка 189932.32
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 407785.52
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 29131826.9
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 466173.46
Общо:  30246200.29
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 59369.56
18 xxxx Други разходи 335.52
Общо:  59705.08
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 496515.57
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 60717.87
10 xxxx Издръжка 291971.46
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 127563.7
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 507250.55
88 xxxx Средства на разпореждане 36139.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2297.12
Общо:  1522455.42
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 458.25
10 xxxx Издръжка 98572.04
18 xxxx Други разходи 94219.85
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 14254.09
Общо:  207504.23
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3640
10 xxxx Издръжка 44029.44
20 xxxx Разходи за лихви 17.05
88 xxxx Средства на разпореждане 5125.85
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 132654.17
Общо:  185466.51
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6578.75
10 xxxx Издръжка 69521.5
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1577.73
90 xxxx Възстановени приходи 110
Общо:  77787.98
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 238430.96
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 650
10 xxxx Издръжка 3755069.5
18 xxxx Други разходи 700
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 24662.81
Общо:  4019513.27
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 75974.53
10 xxxx Издръжка 199536.72
18 xxxx Други разходи 19490.99
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2855.48
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6049.72
90 xxxx Възстановени приходи 32171
Общо:  336078.44
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 129171.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4449.43
90 xxxx Възстановени приходи 1089.03
Общо:  134710.29
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 564.24
10 xxxx Издръжка 4473.73
88 xxxx Средства на разпореждане 39009.89
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 17011.98
Общо:  61059.84
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6688.26
10 xxxx Издръжка 10069.85
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 79490
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 472467.4
Общо:  568715.51
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3941.57
Общо:  3941.57
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 330
88 xxxx Средства на разпореждане 75343.95
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 61050.28
Общо:  136724.23
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8142.3
Общо:  8142.3
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8742.14
18 xxxx Други разходи 10049.35
Общо:  18791.49
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26540
10 xxxx Издръжка 13009.07
18 xxxx Други разходи 850
Общо:  40399.07
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23499.97
Общо:  23499.97
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4400
10 xxxx Издръжка 100
Общо:  4500
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 35294.4
Общо:  35294.4
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23056.79
90 xxxx Възстановени приходи 50
Общо:  23106.79
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 43904
10 xxxx Издръжка 25437.98
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2136827.63
90 xxxx Възстановени приходи 26400
Общо:  2232569.61
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 441289.44
10 xxxx Издръжка 131522.99
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11050333.29
90 xxxx Възстановени приходи 21700.79
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 190.32
Общо:  11645036.83
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 275794.98
10 xxxx Издръжка 21127.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 192164.29
88 xxxx Средства на разпореждане 109.5
90 xxxx Възстановени приходи 10.08
Общо:  489206.03
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12825.12
10 xxxx Издръжка 701904.19
18 xxxx Други разходи 44749.65
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 317317.67
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 554769
Общо:  1631565.63
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19405.08
10 xxxx Издръжка 139253.73
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 68023.2
90 xxxx Възстановени приходи 18237.01
Общо:  244919.02
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1940.07
10 xxxx Издръжка 617977.27
98 xxxx Други операции в БНБ -579185.81
Общо:  40731.53
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14790
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2864.82
Общо:  17654.82
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16215.77
18 xxxx Други разходи 3114.18
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 746097.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 41847.22
Общо:  807274.41
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6920.81
20 xxxx Разходи за лихви 0.22
Общо:  6921.03
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5198.4
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2550574.34
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  2560772.74
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 9708.34
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11602.5
89 xxxx Друго финансиране 227396.68
Общо:  248707.52
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4348.16
Общо:  4348.16
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24513.26
88 xxxx Средства на разпореждане 893.09
90 xxxx Възстановени приходи 7355.96
Общо:  32762.31
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2911.56
Общо:  2911.56
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 240446.9
Общо:  240446.9
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 4159792.48
Общо:  4159792.48
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 724727.1
Общо:  724727.1
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1300
Общо:  1300
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 43777.11
Общо:  43777.11
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13405.77
10 xxxx Издръжка 364737.03
Общо:  378142.8
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3663
10 xxxx Издръжка 3700.25
Общо:  7363.25
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 34693.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 402.6
Общо:  35096
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2790.75
10 xxxx Издръжка 1930.27
Общо:  4721.02
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 799.38
10 xxxx Издръжка 197854.13
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1510.88
Общо:  200164.39
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 31935.73
90 xxxx Възстановени приходи 12790.35
Общо:  44726.08
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16127.86
18 xxxx Други разходи 97
90 xxxx Възстановени приходи 495.77
Общо:  16720.63
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 56925.19
Общо:  56925.19
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15605
10 xxxx Издръжка 970.55
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  18575.55
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11044.36
Общо:  11044.36
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 90638.07
90 xxxx Възстановени приходи 450
Общо:  91088.07
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26896.11
10 xxxx Издръжка 24697.91
90 xxxx Възстановени приходи 187.52
Общо:  51781.54
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1708.2
18 xxxx Други разходи 1267.51
Общо:  2975.71
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20135.72
10 xxxx Издръжка 15111.08
18 xxxx Други разходи 20
90 xxxx Възстановени приходи 4974.07
Общо:  40240.87
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6500
10 xxxx Издръжка 30034.94
90 xxxx Възстановени приходи 280
Общо:  36814.94
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 202881.48
18 xxxx Други разходи 9483.72
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5089.2
89 xxxx Друго финансиране 125
Общо:  217579.4
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2100000
Общо:  2100000
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1370.7
10 xxxx Издръжка 16463.02
18 xxxx Други разходи 3925.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2145.55
Общо:  23904.76
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17810
10 xxxx Издръжка 6080.77
18 xxxx Други разходи 10708.05
90 xxxx Възстановени приходи 6936.23
Общо:  41535.05
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4845.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 19333.4
Общо:  24178.64
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2432.07
Общо:  2432.07
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18276.69
10 xxxx Издръжка 7936.26
Общо:  26212.95
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28669.94
Общо:  28669.94
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5810.16
10 xxxx Издръжка 2833.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2534.79
Общо:  11178.15
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 214.5
Общо:  214.5
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 42271.24
88 xxxx Средства на разпореждане 38021.31
Общо:  80292.55
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10725.65
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 486
10 xxxx Издръжка 474081.11
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 29400
89 xxxx Друго финансиране 600
90 xxxx Възстановени приходи 3642
Общо:  519434.76
Национален фонд - Авансово финансиране ( 980******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 489048.01
Общо:  489048.01
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 52811.12
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2093.7
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1222.3
10 xxxx Издръжка 21142.02
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 19560.07
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6095086.59
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 904982.25
Общо:  7096898.05
ЦБ - субсидии за общини ( 444******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 268800
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1204685.55
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 3934919
Общо:  5408404.55
ЦБ - Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 698870.94
Общо:  698870.94
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Описание Сума
Временни безлихвени заеми за общини 643511.51
Общо:  643511.51
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Описание Сума
Текущи трансфери за чужбина 8420.62
Общо:  8420.62