одобрен

Регистри на заявленията за достъп до обществена информация и движението им през 2017г. по ЗДОИ.

Уникален идентификатор:  732ba4c9-57bc-4410-a1fa-b650a745fb82

Описание:

Регистърът се обновява ежегодно и съдържа информация за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и движението им през съответната година.

Басейнова дирекция доспат достъп до обществена информация екология места Струма

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-02-09 16:11:31
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2018-11-02 01:12:46
  • Последно променил: migrate_data

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация, постъпили в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" и движението им, за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г.
Заявление № Вид на исканата информация Заявител Решение за предоставяне на достъп до ( в т.ч. и частичен) информация Решение за отказ за предоставяне на достъп до информация Решение за предоставяне на информация за повторно използване Решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване Мотиви за отказа Обжалване Друго
журналисти граждани НПО Други
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОИ-01 -1/25.01.2017 Мониторинг на Рибно езеро. х На основание чл.32, ал.1 от ЗДОИ, изпратено в ДНП "Рила" за произнасяне по компетентност.
РД-11-45/30.01.2017 Информация за радиоактивност на подземни води в района на Стара Кресна. х Отговорено с писмо изх. № РД-11-45/06.02.2017г.
РД-11-61/06.02.2017 Информация за прилагането на ЗДОИ, във връзка с промените в ДВ бр.97/11.12.2015г. х Отговорено с писмо изх. № РД-11-61/08.02.2017г.
ДОИ-01-2/08.02.2017 Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуне на интернет страницата на БД "ЗБР". х №1/20.02.2017г. не
РД-11-67/08.02.2017 Данни за повърхностни и подземни води на територията на Община Кресна. х №2/21.02.2017г. не
РД-11-91/28.02.2017 Данни за преминаващи водни количества по р. Мелнишка. х На основание чл.32, ал.1 от ЗДОИ, изпратено в НИМХ-БАН за произнасяне по компетентност.
ДОИ-01-3/01.03.2017 Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия на" ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня. х На основание чл.32, ал.1 от ЗДОИ, изпратено в МРРБ за произнасяне по компетентност.
ДОИ-01-4/02.03.2017 Данни за води, във връзка с изработване на ОУП на Община Кресна. х №3/15.03.2017г не
ДОИ-01-5/06.03.2017 Данни за води на територията на Община Банско и Община Разлог. х №4/15.03.2017г. не
ДОИ-01-6/05.04.2017 Данни за води, във връзка с изработване на ОУП на Община Гоце Делчев. х №5/18.04.2016г. не
ДОИ-01-7/25.05.2017г. Средногодишен отток на десните притоци на р. Струма, карстовия извор в село Лешко и минералните извори в град Симитли. х На основание чл.32, ал.1 от ЗДОИ, изпратено в НИМХ-БАН за произнасяне по компетентност.
РД-11-189/30.05.2017г. Данни от мониторинг за питейни води. х №6/12.06.2017г. не
ДОИ-01-8/07.07.2017г. Резултати от контролна дейност. х №7/14.07.2017г. не
ДОИ-01-9/17.07.2017г. Информация за МВЕЦ Мусомище х №9/31.07.2017г. не
ДОИ-01-10/17.07.2017г. Информация за ВЕЦ, свързана с прекратяване и отнемане на разрешителни по ЗВ. х №8/28.07.2017г. не
ДОИ-01-11/02.08.2017г. Копие от писмо на МРРБ по процедура, водена от РИОСВ-Благоевград. х На основание чл.32, ал.1 от ЗДОИ, изпратено в РИОСВ-Благоевград за произнасяне по компетентност.
ДОИ-01-12/11.08.2017г. Данни от оперативен мониторинг за периода 06.2016-07.2017г. х №10/22.08.2017г. не
ДОИ-01-13/21.08.2017г. Копие от Решение №ПО-01-50/06.03.2015г. на Директора на БД "ЗБР". х №11/30.08.2017г. не
ДОИ-01-14/01.09.2017г. Доклади по Наредба №4/2000 г за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми и Годишен бюлетин за състоянието на повърхностните и подземните води за 2016г. х №12/28.09.2017г. не
ДОИ-01-15/29.09.2017г. Ресурсния капацитет и разпределението на разполагаемите ресурси в подземно водно тяло с код BG4G000000N014. х №13/10.10.2017г. не
ДОИ-01-16/02.10.2017г. Пространствени данни за повърхностни и подземни водни тела на територията на община Петрич. х №14/11.10.2017г. не
ДОИ-01-17/18.10.2017г. Регистър на издадените актове и наказателни постановления по Закона за водите. х Изпратено писмо за уточняване на исканата информация. Не е получен отговор и заявлението е оставено без разглеждане.
ДОИ-01-18/06.11.2017г. Копие от Доклад на Сдружение Балканка с вх.№ РД-11-49/16.10.2017г. х №15/20.12.2017г. чл.37, ал.1, т.2 от ЗДОИ и чл.20, ал.1,т.5 ов ЗООС срокът за обжалване изтича на 11.01.2018г.
ДОИ-01-19/08.11.2017г. Средно многогодишно водно количество на МВЕЦ Бистрица 2. х Изпратено писмо за уточняване на исканата информация. Не е получен отговор и заявлението е оставено без разглеждане.
ДОИ-01-20/08.11.2017г. Средно многогодишно водно количество на МВЕЦ Филипово. х Изпратено писмо за уточняване на исканата информация. Не е получен отговор и заявлението е оставено без разглеждане.
ДОИ-01-21/18.12.2017г. Заверено копие от разрешително за ползване но повърхностен воден обект на община Рила. х Отговорено с писмо изх.№ ДОИ-01-21/28.12.2017г.
Общо: 26 Общо: 26 Общо:1 Общо:5 Общо:5 Общо:15 Общо: 14 Общо: 1 Общо: 0 Общо: 0 Общо: 1 Общо: 0 Общо: 11