одобрен

Oтчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

Уникален идентификатор:  7377a062-9503-4f42-ac7b-5dd6c5a60afb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-09-16 11:38:43
  • Създаден от: Dimitar Todorov
  • Последна промяна: 2020-09-16 11:38:43
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

2 1
година 2020 1
1
1
1
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 1
за периода от до 1
Враца 2020/01/01 2020/08/31 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 1
1
Враца код по ЕБК: 5603 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
Бланка версия 1.01 от 2020г. 1
1
(в лева) 1
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 2020 - ПРИХОДИ Отчет 2020 - ПРИХОДИ 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 100 Данък върху доходите на физически лица: 210367 0 210367 0 0 85060 0 85060 1
10 101 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
15 102 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. 0 0 0 0 0 0 0 0
20 103 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 210367 0 210367 0 0 85060 0 85060 1
Показва 1 до 25 от общо 9232 записа