одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от повърхностни води

Уникален идентификатор:  73f936e3-b830-4fd2-87e2-59f4df1c733d

Описание:

Регистърът се обновява ежемесечно и съдържа информация за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

води водовземане доспат екология места МОСВ повърхностни води разрешителни Струма

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-10-21 16:29:41
  • Създаден от: nikolay_krumov_olev
  • Последна промяна: 2020-07-07 15:26:18
  • Последно променил: e.lazarov

РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ - ВОДОВЗЕМАНЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ / по Наредба за ползването на повърхностните води - ДВ, бр.56 от 22.07.2011г./

№ по ред Титуляр №разрешително Воден обект Код на водното тяло Поречие Населено място, в чието землище попада мястото на използване ЕКАТТЕ Цел Максимално разрешено водно количество, m³/сек./ л/сек. Площ на ползването, дка Разрешен годишен лимит, хил. m³/год. Разпределение на разрешения годишен лимит за различни цели на ползване Режим на ползване Краен срок на действие на разрешителното Срок за завършване на строителството Начален срок за упражняване на правото на ползване Изменения на обстоятелствата, подлежащи на регистрация Спиране на адм.пр-во Номер на заповедта за определяне на СОЗ-при разрешителни за водовземане за питейно-битово водоснабдяване Код на водно тяло ПУРБ 2016-2021г.
Номер и дата на изменение на разрешителното Номер и дата на продължаване на разрешителното Номер и дата на преразглеждане на разрешителното за изземване на наносни отложения от повърхностния воден обект Номер и дата на прекратяване на разрешителното Номер и дата на отнемане на разрешителното
Община Якоруда 663/10.01.2000 р.Места Места гр.Якоруда, обл.Благоевград напояване напояване 162 л/сек. 2000 дка 1,4 млн.м³/год. 27.01.2003г.
1 "Топлофикация" ЕАД, гр.Перник 0035/28.07.2000 р.Струма BG4ST900R003 Струма гр.Перник обл.Перник 55871 промишлено водоснабдяване промишлено водоснабдяване на ТЕЦ "Перник" м.V-м.Х-140 л/сек. м.ХІ-м.ІV-70 л/сек. м.V-м.Х-2,17 млн. m³/год. м.ХІ-м.ІV-1,09 млн. m³/год. 24 часа в денонощието 01.10.2010г. изменено с Разрешително №0035-1/16.08.2004г.
2 "Хидроват" АД, гр.Благоевград 588/04.11.1997 р.Ретиже BG4ME700R0097 Места с.Места, общ.Банско, обл.Благоевград 47853 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Ретиже" 400,0 л/сек. 04.11.2007г.
3 "Напоителни системи" ЕАД, район Благоевград 612/22.12.1998 р.Струма Струма гр.Благоевград, обл.Благоевград 04279 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Струмско" 250,0 л/сек. 22.12.2008г.
4 "Фродексим" ООД, гр.София 628/26.07.1999 яз.Дяково Струма с.Мало село, общ.Бобов дол, обл.Кюстендил 46824 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Мало село" 500,0 л/сек. 29.01.2005г.
5 "НЕК-ЕАД", гр.София 649/24.11.1999 извор на р.Петровска Струма с.Петрово, общ.Сандански, обл.Благоевград 56174 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Петрово" 1 500 л/сек. 27.01.2003г.
6 "НЕК-ЕАД", гр.София 691/25.01.2000 р.Бистрица Струма с.Гърляно, общ.Кюстендил, обл.Кюстендил 18352 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Осогово" 414,0 л/сек. 27.01.2003г.
7 "НЕК-ЕАД", гр.София 692/25.01.2000 р.Отовица р.Мала река р.Отовица-BG4ST600R037 Струма с.Самораново, общ.Дупница, обл.Кюстендил 65245 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Самораново" 600 л/сек. 27.01.2003г.
8 "НЕК-ЕАД", гр.София 693/25.01.2000 р.Бяла Места Места гр.Якоруда, обл.Благоевград 87333 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Якоруда" 25,0 л/сек. 27.01.2003г.
9 "НЕК-ЕАД", гр.София 694/25.01.2000 р.Бяла река Места гр.Разлог, общ.Разлог, обл.Благоеврад 61813 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Разлог" 2 600,0 л/сек. 63,0 хил. m³/год. 27.01.2003г.
10 "НЕК-ЕАД", гр.София 695/25.01.2000 р.Безименна река Места с.Мусомища, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград 49432 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Топлика" 4 500,0 л/сек. 27.01.2003г.
11 "НЕК-ЕАД", гр.София 697/25.01.2000 Струма ПАВЕЦ "Калин", ВЕЦ "Каменица", ВЕЦ "Пастра" -с.Пастра, общ.Рила; ВЕЦ "Рила"-гр.Рила, общ.Рила; 55539 62671 за производство на ел.енергия ПАВЕЦ "Калин" ВЕЦ "Каменица" ВЕЦ "Пастра" ВЕЦ "Рила" ПАВЕЦ "Калин"- 650,0 л/сек. ВЕЦ "Каменица"- 640,0 л/сек. ВЕЦ "Пастра"- 4 650 л/сек. ВЕЦ "Рила"- 8 840 л/сек. ПАВЕЦ "Калин"- 1,02 млн. m³/год. ВЕЦ "Каменица"- 0,035 млн. m³/год. ВЕЦ "Пастра"- 0,038 млн. m³/год. ВЕЦ "Рила"- 0,046 млн. m³/год. 27.01.2003г.
12 "Мак турс" АД, гр.Благоевград 0083/10.11.2000 дере "Сухото езеро" Струма Рилски манастир 55539 за производство на ел.енергия питейно-битово водоснабдяване на хотел "Рилец", за производство на ел. енергия "Рилец" 50 л/сек./в това число до 6,8 л/сек. за питейно-битово водоснабдяване/ 1, 794 млн. m³/год. 1.питейно-битово водоснабдяване на хотел "Рилец"-0,214 млн. m³/год. 3. за производство на ел. енергия "Рилец"- 1, 58 млн. m³/год. 24 часа в денонощието 10.11.2010г. 0083-1/30.08.2006
13 "Топлофикация" ЕАД, гр.Перник 0035-1/16.08.2004 р.Струма BG4ST900R003 Струма гр.Перник, обл.Перник 55871 промишлено водоснабдяване на ТЕЦ "Република" м.V-м.Х-140 л/сек. м.ХІ-м.ІV-70 л/сек. м.V-м.Х-2,17 млн. m³/год. м.ХІ-м.ІV-1,09 млн. m³/год. 24 часа в денонощието 01.10.2010г. изменено с Разрешително №41130025/12.01.2009г.
14 "Хидроекоенерго-Тас" ООД, гр.София 0586/31.10.2001 р.Влахинска BG4ST500R059 Струма с.Влахи, общ.Кресна, обл.Благоевград 11569 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Влахи" за производство на ел. енергия "Тас" за производство на ел. енергия "Влахи"- 1,40 m³/сек. за производство на ел. енергия "Тас"- 1,60 m³/сек. 47,14 мил. m³/год. за производство на ел. енергия "Влахи"-22,14 млн. m³/сек. за производство на ел. енергия "Тас"- 25,0 млн. m³/сек. 24 часа в денонощието 31.10.2011г. м.Х, 2005г. 0586-1/18.06.2003г.
15 "Аквафорс" ЕООД, гр.Разлог 0645/16.11.2001 р.Бяла BG4ME800R087 Места гр.Разлог, обл.Благоевград 61813 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Бяла река" 0,66 m³/сек. 11, 15 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 21.09.2007г. м.ІХ, 2003г.
16 В М, А Х, гр.Благоевград 0677/05.12.2001 р.Каменица Места с.Места, общ.Банско, обл.Благоевград 47853 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Каменица" 800,0 л/сек. 14, 8 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 05.12.2007г. м.ХІІ, 2002г. 0677-1/03.02.2004г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 0163/01.03.2001 яз.Пчелина BG4ST900R010 Струма с.Лобош, общ.Ковачевци, обл.Перник 43918 напояване напояване 4,8 м³/сек. 18167 дка 2,75 млн.м³/год. април-октомври 01.03.2005г.
17 "Фроси" ООД, гр.Сандански 0122/24.01.2001 р.Тремощница Струма с.Лиляново, общ.Сандански, обл.Благоевград 43699 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Арнауд дере" 0,400 m³/сек. 8,54 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 24.01.2011г. м.І, 2003г. Прекратено с Решение №ПО-01-068/08.08.2008г и издадено на "Еко енерджи"АД под №41140090/08.08.2008г..
18 "Хидроенергийно строителство"-Гражданско дружество, гр.София 0141/14.02.2001 р.Струма Струма гр.Кресна, общ.Кресна, обл.Благоевград 14492 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Кресна 1" за производство на ел. енергия "Кресна 2" за производство на ел. енергия "Кресна 3" за производство на ел. енергия "Кресна 1"- 60,0 m³/сек. за производство на ел. енергия "Кресна 2"- 60,0 m³/сек. за производство на ел. енергия "Кресна 3"- 60,0 m³/сек. за производство на ел. енергия "Кресна 1"- 911, 49 млн. m³/год. за производство на ел. енергия "Кресна 2"- 925, 78 млн. m³/год. за производство на ел. енергия "Кресна 3"- 925, 78 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 07.03.2011г. м.ІІІ, 2004г.
19 "Сииф Мекамиди-Литекс" ООД, гр.София 0225/28.03.2001 р.Пиринска Бистрица Струма с.Пирин, с.Горно Спанчево, общ.Сандански, обл.Благоевград 56410 16969 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Пирин" ВЕЦ "Спанчево" ВЕЦ "Пирин"- 5,4 m³/сек. ВЕЦ "Спанчево"- 7,4 m³/сек. ВЕЦ "Пирин"- 65, 1 млн. m³/год. ВЕЦ "Спанчево"- 39, 0 млн. m³/год. дневно регулиране на водния отток 26.02.2011г. С Решение №109/26.11.2007г. разрешителното е прекратено и издадено на "Пиринска Бистрица-енергия"АД под №41140037/26.11.2007г.
20 "ВиК" ООД, гр.Перник 0247/26.04.2001 яз.Студена Струма с.Студена, общ.Перник, обл.Перник 70038 за производство на ел.енергия питейно-битово водоснабдяване на гр.Перник и населените места в областта и пр-во на ел.енергия ВЕЦ "Студена" питейно-битово водоснабдяване- 1,80 m³/сек. ВЕЦ "Студена"- 2,00 m³/сек. питейно-битово водоснабдяване- 42, 0 млн. m³/год. ВЕЦ "Студена"- 51, 0 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 26.04.2005г.
21 "ВиК" ООД, гр.Перник 0323/28.05.2001 р.Матница р.Струма р.Сива Грамада р.Еряк Струма общ.Перник-Национален парк "Витоша", общ.Брезник-с.Долна Секирна 22263 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на с.Кладница,с.Рударци,с.Долно Драгичево,кв.Църква-Перник,с.Горна Секирна,с.Долна Секирна,с.Кошарево,с.Гигинци,с.Габров дол,с.Бегуновци,с.Непразници,гр.Брезник община Перник- 55,0 л/сек. община Брезник- 10,0 л/сек. община Перник- 238 810 m³/год. община Брезник- 31 540 m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно м.ІV, 2004г.
22 ЕТ "Волта", гр.Благоевград 0382/26.06.2001 р.Славова Струма с.Бистрица, обл.Благоевград 04217 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Славово 1" 0,500 m³/сек. 4,75 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 26.06.2011г. м.І, 2004г. С решение №64/03.08.2007г. разрешителното е изменено под №41140025/03.08.2007г на ЕТ"Петър Тунев-Волта"
23 "Водоснабдяване и канализация-Дупница" ЕООД, гр.Дупница 0331/04.06.2001 р.Бистрица BG4ST600R036 Струма с.Бистрица, общ.Дупница, обл.Кюстендил 04220 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Дупница и населените места в общината 240,0 л/сек. 5,0 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 04.06.2011г. 05.06.2031г. С решение №ПО-01-52/26.05.2011г. Разрешителното изменено и продължено до 05.06.2031г.;изменен е и номера на разрешителното, като същия следва следва да се чете:41110038 до 05.06.2031г. МОСВ№РД-313/11.05.2009
"Напоителни системи"ЕАД,клон Перник 0383/27.06.2001 яз.Осломе BG4ST900R005 Струма с.Ярджиловци, общ.Перник, обл.Перник 87480 напояване напояване 780 л/сек. 8003 дка 1,921 млн. м³/год. април-октомври 27.06.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Перник 0384/27.06.2001 яз.Извор BG4ST900R014 Струма с.Извор,общ.Радомир,обл.Перник 32384 напояване напояване 1,5 м³/сек. 18917 дка 4,276 млн.м³/год. април-октомври 27.06.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Перник 0385/27.06.2001 яз.Долна Диканя BG4ST900R008 Струма с.Долна Диканя,общ.Радомир,обл.Перник 22085 напояване напояване 0,03 м³/сек. 27379 дка 6,211 млн.м³/год. април-октомври 27.06.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Перник 0387/27.06.2001 яз.Горна Гращица BG4ST700R021 Струма с.Горна Гращица, обл.Кюстендил 16198 напояване напояване 50 л/сек. 1521 дка 365 хил.м³/год. април-октомври 27.06.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Перник 0388/27.06.2001 яз.Дренов дол яз.Лозно р.Банска BG4ST700L002 Струма гр.Кюстендил,обл.Кюстендил 41112 напояване напояване р.Банска-1,0 м³/сек.; яз."Дреново дол"-0,87 м³/сек.; яз."Лозно" - 0,19 м³/сек. 14485 дка 3,004 млн.м³/год. април-октомври 27.06.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Перник 0389/27.06.2001 яз.Багренци яз.Берсин р.Новоселска BG4ST700R021 BG4ST700L003 Струма с.Багренци,с.Берсин,с.Слокощица,общ.Кюстендил,обл.Кюстендил 02138 03962 напояване напояване яз.Багренци-710 л/сек. яз.Берсин-920 л/сек. р.Новоселска-340 л/сек. 5470 дка 10560 дка 26663 дка 1,335 млн. м³/год. 2,35 млн.м³/год. 0,639 млн.м³/год април-октомври 27.06.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Перник 0390/28.06.2001 р.Новоселска BG4ST700R023 Струма с.Слокощица,общ.Кюстендил,обл.Кюстендил 67461 напояване напояване 0,1 м³/сек. 1071 дка 172 хил.м³/год. април-октомври 28.06.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Перник 0391/28.06.2001 р.Драговищица BG4ST700R019 Струма с.Драговищица, общ.Кюстендил, обл.Кюстендил 23282 напояване напояване 2,58 м³/сек. 19248 дка 3,878 млн.м³/год. април-октомври 28.06.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Перник 0392/29.06.2001 р.Струма BG4ST700R021 Струма с.Невестино,общ.Невестино,обл.Кюстендил 51216 напояване напояване 830 л/сек. 1414 дка 215 хил.м³/год. април-октомври 29.06.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Перник 0393/29.06.2001 р.Струма BG4ST700R017 Струма с.Раждавица,общ.Кюстендил,обл.Кюстендил 63536 напояване напояване 440 л/сек. 2594 дка 506 хил.м³/год. април-октомври 29.06.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Перник 0394/29.06.2001 р.Струма BG4ST700R017 Струма с.Шишковци,общКюстендил,обл.София 83354 напояване напояване 3,0 м³/сек. 23913 дка 1419,0 хил.м³/год. април-октомври 29.06.2005г.
24 "Водоснабдяване и канализация-Дупница" ЕООД, гр.Дупница 0403/03.07.2001 яз.Дяково, яз.Карагьол, р.Джерман BG4ST900R009 Струма с.Дяково, с.Самораново, с.Крайници, с.Кременик, с.Бистрица, гр.Дупница, общ.Дупница, обл.Кюстендил 24791 65245 39339 39640 04220 68789 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Дупница,с.Палатово,с.Самораново,с.Дяково,с.Червен бряг,с.Кременик.Крайници,с.Бистрица, 434,0 л/сек. 9,86 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 31.12.2002г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Дупница 0437/16.07.2001 яз.Дяково BG4ST600L005 Струма с.Дяково,общ.Дупница,обл.Кюстендил 24791 напояване напояване 6,0 м³/сек. 28090 дка 3,3 млн.м³/год. април-октомври 16.07.2005г.
25 ЕТ "КИПО-91", гр.Благоевград 0446/18.07.2001 р.Ощавска Струма с.Ощава, общ.Кресна, обл.Благоевград 54534 за производство на ел.енергия ВЕЦ 0,500 m³/сек. 11, 5 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 18.07.2011г. м.ІV, 2002г. С решение №ПО-01-97/11.10.2010г. разрешителното е прекратено и преиздадено на "Роуд енерджи"ООД под №41140162/11.10.2010г.
26 ЕТ "Димитър Станкев", с.Мало село 0450/19.07.2001 р.Елешница р.Църна Струма с.Раково, общ.Невестино, обл.Кюстендил 62058 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Елешница" р.Елешница- 1,5 m³/сек. р.Църна-1,5 m³/сек. р.Елешница- 10,43 млн. m³/год./ р.Църна- 13,04 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 18.07.2011г. м.VІІ, 2003г. 0450-1/22.11.2004г.
"Аква пром РГ"ООД,с.Ноевци 0463/23.07.2001 яз.Бегуновци BG4ST900R005 Струма с.Бегуновци,общ.Брезник,обл.Перник 3099 напояване напояване 278 л/сек. 3000 дка 500 хил.м³/год. април-октомври 23.07.2005г.
27 ЕТ "Александър Стоянов-АИС", с.Мало село 0478/01.08.2001 р.Джерман Струма гр.Сапарева баня, обл.Кюстендил 65365 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Джерман" 0,900 m³/сек. 13, 61 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 01.08.2011г. м.ХІІ, 2003г. 0478-1/22.11.2004г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Дупница 0479/01.08.2001 р.Рилска BG4ST500R043 Струма с.Стоб, общ.Кочериново, обл.Кюстендил 69261 напояване напояване 0,300 м³/сек. 4044 дка 450 хил.м³/год. април-октомври 01.08.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Дупница 0482/06.08.2001 р.Рилска BG4ST500R043 Струма с.Пороминово,общ.Кочериново,обл.София 57830 напояване напояване 1,0 м³/сек. 3759 дка 750 хил.м³/год. април-октомври 06.08.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Дупница 0483/06.08.2001 р.Рилска BG4ST500R043 Струма гр.Рила, обл.Кюстендил 62671 напояване напояване 0,450 м³/сек. 2219 дка 450 хил.м³/год. април-октомври 06.08.2005г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Дупница 0484/08.08.2001 р.Рилска BG4ST500R042 Струма гр.Рила, обл.Кюстендил 62671 за производство на ел.енергия напояване и пр-во на ел.енергия чрез за производство на ел. енергия"Мурсалево" за напояване-2,0 м³/сек.; за ел.енергия-0,600 м³/сек. 21008 дка за напояване-4мил.. м³/год. ; за ел.енергия-7,8 млн.м³/год. април-октомври 07.08.2005г.
28 "Аверс" ООД, гр.Благоевград 0505/30.08.2001 р.Ретиже BG4ME900R097 Места с.Кремен, общ.Банско, обл.Благоевград 39614 за производство на ел.енергия каскада от 3 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия 1-0,900 m³/сек. за производство на ел. енергия 2-1,100 m³/сек. за производство на ел. енергия 3-1,100 m³/сек. за производство на ел. енергия 1-11, 30 млн. m³/год. за производство на ел. енергия 2-13, 8 млн. m³/год. за производство на ел. енергия 3-11, 2 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 01.09.2011г. м.Х, 2004г. С решение №ПО-01-10/10.02.2010г. разрешителното е продължено под №41140153/10.02.2010г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Перник 0513/01.09.2001 р.Ерма яз.Ярловци Струма с.Стрезимировци,с.Ярловци,общ.Трън,обл.Перник 69777 87566 напояване напояване 500 л/сек. 500 дка 2,382 млн. м³/год. април-октомври 01.09.2005г.
29 "Българско акционерно дружество Гранитоид" АД, гр.София 0521/05.09.2001 р.Рилска р.Бистрица BG4ST500R042 Струма с.Пастра, гр.Рила, общ.Рила, обл.Кюстендил 55539 62671 за производство на ел.енергия ВЕЦ-ПАВЕЦ "Калин" ВЕЦ "Каменица" ВЕЦ "Пастра" ВЕЦ "Рила" ВЕЦ-ПАВЕЦ "Калин"-турбини- 0,65 m³/сек. помпи- 0,65 m³/сек. ВЕЦ "Каменица"- 0,65 m³/сек. ВЕЦ "Пастра" - 4,60 m³/сек. ВЕЦ "Рила"- 10,00 m³/сек. ВЕЦ-ПАВЕЦ "Калин"- 5,0 млн. m³/год. ВЕЦ "Каменица"- 9,0 млн. m³/год. ВЕЦ "Пастра" - 105,0 млн. m³/сек. ВЕЦ "Рила"- 147,0 млн. m³/сек. ВЕЦ-ПАВЕЦ "Калин"- годишно регулиране на водния отток; ВЕЦ "Каменица", ВЕЦ "Пастра" , ВЕЦ "Рила"- дневно регулиране на водния отток. 05.09.2006г. 0521/05.05.2004г.
30 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 0334/06.06.2001 поречие Струма и Места, яз.Доспат, Баненско езеро Струма Места населени места в общините Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Гоце Делчев, Доспат, Якоруда и Гърмен ПБВ питейно-битово водоснабдяване на общините Благоевград,Симитли,Разлог,Белица,Гоце Делчев,Доспат,Якоруда,Гърмен 401,7 л/сек. 12,7 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно м.VІ, 2002г. м.ХІІ, 2002г. м.І, 2003г. /срока е различен за различните съоръжения според приложението/
31 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 0334/06.11.2002 поречие Струма и Места, яз.Доспат, Баненско езеро, Шейтан дере, р.Върбица Струма Места област Благоевград ПБВ питейно-битово водоснабдяване на общините Благоевград,Симитли,Разлог,Белица,Гоце Делчев,Доспат,Якоруда,Гърмен м.ІХ, 2003г. 0334-1/01.08.2003
32 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 0334-1/01.08.2003 поречие Струма и Места Струма Места област Благоевград ПБВ питейно-битово водоснабдяване на общините Благоевград,Симитли,Разлог,Белица,Гоце Делчев,Доспат,Якоруда,Гърмен м.ХІІ, 2003г.
33 "Увекс" ЕООД, гр.Сандански 0375/25.06.2001 р.Санданска Бистрица р.Бождовска р.Сугаревска Струма с.Бождово, с.Сугарево, гр.Сандански, общ.Сандански, обл.Благоевград 04933 70189 65334 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Сандански,с.Бождово,Малкии Цалим,Дебрене,Белевехчево,Джигурово,Ласкарево,с.Ладарево,Лешница,Н.Делчево,Дамяница,Левуново,Сугарево,Кърланово,Рожен,Роженски манастир,Любовище,Виногради,Лозеницагр.Мелник,Дзегливи,Хотово,Склаве,Н.Делчево,Дамяница,Левуново 63,0 л/сек. 1,98 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 25.06.2003г.
34 "Водоснабдяване и канализация-Дупница" ЕООД, гр.Дупница 0403/07.02.2003 яз.Дяково яз.Карагьол BG4ST900R009 Струма с.Дяково, гр.Дупница, общ.Дупница, обл.Кюстендил 24791 68789 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Дупница,с.Палатово,с.Самораново,с.Дяково,с.Червен бряг,с.Кременик, 310,0 л/сек. 3,9 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 30.07.2003г.
35 "Водоснабдяване и канализация-Дупница" ЕООД, гр.Дупница 0403/10.02.2003 р.Джерман Струма с.Самораново, с.Крайници, с.Кременик, общ.Дупница, обл.Кюстендил 65245 39339 39640 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на с.Самораново, с.Крайници,с.Кременик 14,0 л/сек. в-не "Ядъка"-5,0 л/сек. в-не "Гюргево"-8,0л/сек. в-не "Дерето"-1,0 л/сек. 0,442 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 30.07.2003г. 0403/10.02.2003
36 "ВиК" ЕООД, гр.Брезник 0462/23.07.2001 яз.Красава BG4ST900R005 Струма с.Красава, общ.Брезник, обл.перник 39517 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Брезник,с.Ноевци,с.Режанци,с.Бегуновци,с.Велковци 104,0 л/сек. 900,0 хил. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 23.07.2004г.
37 "Пиринхарт" АД, гр.Разлог 0504/27.08.2001 р.Язо Места гр.Разлог, обл.Благоевград 61813 промишлено водоснабдяване промишлено водоснабдяване 250,0 л/сек. 2,12 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 27.08.2011г. 0504-1/23.06.2003
38 "ВиК" ООД, гр.Кюстендил 0563/02.10.2001 поречие Струма/р.Лева, р.Орлова, р.Мала, р.Радушка, р.Воденичница, р.Глоговска, р.Ореовска, р.Славковица, р.Елешница, р.Каменица, р.Джамбевска, р.Робовица, р.Гръчковец, р.Бистрица, р.Горица, р.Фудиня, р.Главничка, р.Отовица/, яз.Дяково/на р.Друмска/, 19 водохващания Струма общините Кюстендил, Невестино, Рила, Кочериново, Бобошево, Сапарева баня и Бобов дол ПБВ питейно-битово водоснабдяване 385,6 л/сек. 8,5 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 25.06.2005г. 0563-1/07.11.2003
39 "ВиК" ООД, гр.Кюстендил 0563-1/07.11.2003 поречие Струма, яз.Дяково Струма област Кюстендил ПБВ питейно-битово водоснабдяване м.ІV.2004г.
40 "ТЕЦ-Бобов дол" ЕАД, с.Големо село 0635/15.11.2001 р.Джерман Струма гр.Дупница, обл.Кюстендил 68789 промишлено водоснабдяване промишлени нужди,охлаждане 0,523 m³/сек. 12,338 млн. m³/год. промишлени нужди- 0,301 млн. m³/год. охлаждане- 12,037 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 13.11.2007г.
41 "ВиК" ЕООД, гр.Кресна 0640/15.11.2001 р.Влахинска BG4ST500R058 Струма гр.Кресна, общ.Кресна, обл.Благоевград 14492 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Кресна и населените местаот община Кресна,гр.Струмяни и населените места на община Струмяни 80,0 л/сек. 2,5 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 15.11.2007г. м.Х, 2002г.
42 "ТЕЦ-Бобов дол" ЕАД, с.Големо село 0647/16.11.2001 яз.Дяково BG4ST600L005 Струма с.Мало село, общ.Бобов дол, обл.Кюстендил 46824 ПБВ питейно-битово водоснабдяване, промишлени цели, охлаждане 588,0 л/сек. 6 207 200 m³/год. питейно-битово водоснабдяване-788 400 m³/год. промишлени цели- 1 187 600 m³/год. охлаждане- 4 231 200 m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 16.11.2007г. Решение 187/30.08.2013 изм. и прод. на р-но- лимита се разпределя по цели.;срок на действие на разрешителното до 16.11.2023г.
43 "Балканфарма Дупница" АД, гр.Дупница 0741/28.01.2002 яз.Дяково BG4ST900R009 Струма с.Самораново, общ.Дупница, обл.Кюстендил 65245 промишлено водоснабдяване промишлено водоснабдяване 55,0 л/сек. 1, 730 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 28.08.2007г.
44 "Фроси" ООД, гр.Сандански 0754/06.02.2002 р.Пиринска Бистрица Струма с.Пирин, общ.Сандански, обл.Благоевград 56410 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Лъки" 0,700 m³/сек. 15, 14 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 06.02.2007г. м.ІІ, 2004г. 400019/18.09.2003г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0833/08.04.2002 р.Пиринска Бистрица р.Черешница BG4ST2000R75 BG4ST2000R76 Струма с.Горно Спанчево,с.Черешница,общ.Сандански,обл.Благоевград 16969 80618 напояване напояване-НС"Пиринска Бистрица" 4,2 м³/сек. 38000 дка 5,5 млн. m³/год. април-октомври 08.04.2006г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0829/09.04.2002 р.Струмешница BG4ST400R072 Струма с.Струмешница,общ.Петрич,обл.Благоевград 69941 напояване напояване 0,2 м³/сек. 600 дка 0,2 млн.м³/год. април-октомври 09.04.2006г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0839/10.04.2002 р.Струмешница BG4ST400R072 Струма с.Първомай,общ.Петрич,обл.Благоевград 59077 напояване напояване-НС"Мендово-Кавракирово" 1,1 м³/сек. 3080 дка 1,2 млн.м³/год. април-октомври 10.04.2006г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0840/10.04.2002 р.Пиринска Бистрица BG4ST2000R75 Струма с.Чучулигово,общ.Петрич,обл.Благоевград 81832 напояване напояване 0,2 м³/сек. 1100 дка 0,4 млн.м³/год. април-октомври 10.04.2006г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0843/15.04.2002 р.Струма BG4ST300R073 Струма с.Тополница, общ.Дупница 72744 напояване напояване 0,4 м³/сек. 3000 дка 0,6 млн.м³/год. април-октомври 15.04.2006г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0844/15.04.2002 р.Струмешница BG4ST400R072 Струма с.Първомай,общ.Петрич,обл.Благоевград 59077 напояване напояване-НС"Струмешница" 1,5 м³/сек. 7500 дка 2,3 млн.м³/год. април-октомври 15.04.2006г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0847/16.04.2002 р.Струма BG4ST400R072 Струма с.Дрангово,общ.Петрич,обл.Благоевград 23563 напояване напояване 2,0 м³/сек. 10100 дка 4,0 млн.м³/год. април-октомври 16.04.2006г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0848/16.04.2002 р.Мелнишка BG4ST300R074 Струма с.Зорница,общ.Сандански,с.Припечене,общ.Петрич,обл.Благоевград 20910 58390 напояване напояване 0,62 м³/сек. 3300 дка 1,0 млн. m³/год. април-октомври 16.04.2006г.
45 "Ралица 73" ООД, гр.Кюстендил 0855/22.04.2002 р.Манастирска р.Скокова BG4ST700R030 Струма с.Ново село, общ.Кюстендил 52294 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Манастирска" р.Манастирска- 235,0 л/сек. р.Скокова- 365,0 л/сек. 8, 42 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 22.04.2008г. м.ІV, 2004г. С решение №ПО-01-36/22.04.2008г. разрешителното е продължено под №41140056/22.04.2008г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0862/23.04.2002 р.Струма BG4ST500R069 Струма с.Старчево,общ.Петрич,обл.Благоевград 69119 напояване напояване-НС"Кожух" 1,5 м³/сек. 14000 дка 4,5 млн.м³/год. април-октомври 23.04.2006г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0863/23.04.2002 р.Струма BG4ST500R057 Струма гр.Кресна,с.Микрево,общ.Струмяни,обл.Благоевград 14492 49686 напояване напояване-НС"Огражден" 2,9 м³/сек. 9180 дка 3,1 млн.м³/год. април-октомври 23.04.2006г.
46 "Водоснабдяване и канализация-Дупница" ЕООД, гр.Дупница 0877/16.05.2002 р.Фудина BG4ST600R032 Струма с.Овчарци, общ.Сапарева баня, обл.Кюстендил 53254 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Дупница 20,0 л/сек. 630 720 m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 16.05.2008г. изменено с Разрешително №41110021/10.03.2009г. СОЗ-С-218/19.08.2013
47 "Водоснабдяване и канализация-Дупница" ЕООД, гр.Дупница 0878/16.05.2002 р.Горица BG4ST600R033 Струма с.Овчарци, общ.Сапарева баня, обл.Кюстендил 53254 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Дупница 20,0 л/сек. 630 720 m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 16.05.2008г. изменено с Разрешително №41110022/11.03.2009г. СОЗ-С-219/27.08.2013
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0894/23.05.2002 р.Санданска Бистрица р.Джигурска р.Склавска BG4ST2000R75 BG4ST500R070 BG4ST500R069 Струма с.Лиляново,гр.Сандански,с.Джигурово,с.Поленица,с.Лешница,с.Делчево,общ.Сандански,общ.Благоевград 43699 65334 20780 57176 43565 52074 напояване напояване-НС"Санданска Бистрица" р.Санданска Бистрица-2,75 м³/сек.;долен изравнител ВЕЦ"Сандански"-3,5 м³/сек.;р.Джигурска-0,60 м³/сек.;р.Склавска-0,10 м³/сек. 53224 дка р.Санданска Бистрица-7,6 млн.м³/год.;долен изравнител ВЕЦ"Сандански-6,0 млн.м³/год.;р.Джигурска-1,7 млн.м³/сек.;р.Склавска-0,3 млн.м³/год. април-октомври 23.05.2006г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0904/29.05.2002 р.Влахинска р.Струма р.Шашка р.Злинска BG4ST500R059 BG4ST500R057 BG4ST500R062 BG4ST500R061 Струма гр.Кресна,с.Градешница,с.Плоски,с.Илинденци,обл.Благоевград 14492 22068 56839 32665 напояване напояване-НС"Асен Итов" р.Влахинска-2,3 м³/сек.;р.Струма-1,3 м³/сек.;р.Шашка-0,7 м³/сек.;р.Злинска-0,20 м³/сек. 23040 дка р.Влахинска-4,5 млн.м³/год.;р.Струма-1,8 млн.м³/год.;р.Шашка-0,81 млн.м³/год.;р.Злинска-0,30 млн.м³/год. април-октомври 29.05.2006г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0905/29.05.2002 яз.Бели брег BG4ST500R068 Струма с.Самуилово,общ.Петрич,обл.Благоевград 65334 напояване напояване 0,5 м³/сек. 6000 дка 1,2 млн.м³/год. април-октомври 29.05.2006г.
"Напоителни системи"ЕАД,клон Сандански 0906/29.05.2002 яз.Валтата BG4ST500R072 Струма с.Самуилово,общ.Петрич,обл.Благоевград 65334 напояване напояване 0,4 м³/сек. 6900 дка 1,2 млн.м³/год. април-октомври 29.05.2006г.
48 Министерство на регионалното развитие и благоустройство, гр.София 0932/10.06.2002 р.Ракочевица /в-не №9/ десен приток на р.Ракочевица /в-не №10/ р.Еловски ендек/в-не №14/ десен приток на р.Еловски ендек /в-не №15/ BG4ST500R051 BG4ST500R046 Струма с.Горно Осеново, общ.Симитли, с.Горно Хърсово, общ.Благоевград, обл.Благоевград 16870 17004 ПБВ допълнително питейно-битово водоснабдяване на гр.Благоевград р.Ракочевица /в-не №9/-500,0 л/сек. десен приток на р.Ракочевица /в-не №10/-70,0 л/сек. р.Еловски ендек/в-не №14/-120,0 л/сек. десен приток на р.Еловски ендек /в-не №15/-25,0 л/сек. 7,12 млн. m³/год./при много суха 95% година/ 3,20 млн. m³/год./при средно суха 75% година/ 1,43 млн. m³/год./при средна 50% година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 10.06.2008г.
49 "Кресна електрик" ООД, гр.Кресна 0951/13.06.2002 р.Влахинска Струма гр.Кресна, общ.Кресна, обл.Благоевград 14492 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Кресна" 100,0 л/сек. 3 153 600 m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 13.06.2008г. м.V, 2003г.
50 "Енерго-про България" АД, гр.София 1054/17.07.2002 р.Санданска Бистрица BG4ST500R067 Струма с.Лиляново, общ.Сандански, обл.Благоевград 43699 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Попина лъка", ВЕЦ "Лиляново", ВЕЦ "Сандански" ВЕЦ "Попина лъка"- 4,800 m³/сек. ВЕЦ "Лиляново"- 6,700 m³/сек. ВЕЦ "Сандански"- 7,200 m³/сек. ВЕЦ "Попина лъка"- 41,6 млн. m³/год. ВЕЦ "Лиляново"- 57,6 млн. m³/сгод. ВЕЦ "Сандански"- 51,1 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ дневно регулиране на водния отток 17.07.2008г. С решение №ПО-01-65/18.07.2008г. разрешителното е изменено и продължено под №41140085/18.07.2008г.
51 ЕТ "Стоян Мазгалов-До-Крис", с.Склаве 1060/19.07.2002 р.Кашинска Струма с.Кашина, общ.Сандански, обл.Благоевград 36734 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Кашина" 320,0 л/сек. 6,57 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 19.07.2008г. 19.07.2004г. 1060-1/02.11.2004г.
52 К М, гр.Благоевград 1061/19.07.2002 р.Цапаревска Струма с.Микрево, общ.Струмяни, обл.Благоевград 49686 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Микрево" 700,0 л/сек. 9,67 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 19.07.2008г. 31.12.2004г. 1061-1/21.06.2005г.
53 "Бийстън енерджи" АД, гр.София 1107/06.08.2002 р.Влахинска BG4ST500R059 Струма с.Влахи, общ.Кресна, обл.Благоевград 11569 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Влахи" 2400,0 л/сек. 34,27 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 05.08.2008г. 05.08.2004г. 1107-1/02.11.2004
54 "Бийстън енерджи" АД, гр.София 1108/06.08.2002 р.Лебница Струма с.Лебница, общ.Сандански, обл.Благоевград 43181 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Лебница" 3200,0 л/сек. 62,32 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 06.08.2008г. 06.08.2004г. 1108-1/28.10.2004г.
55 "Бийстън енерджи" АД, гр.София 1110/07.08.2002 р.Градевска BG4ST500R052 Струма с.Градево, общ.Симитли, обл.Благоевград 17405 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Градево-1" за производство на ел. енергия "Градево-2" за производство на ел. енергия "Градево-1"- 2 700 л/сек. за производство на ел. енергия "Градево-2"- 2 700 л/сек. за производство на ел. енергия "Градево-1"- 49,46 млн. m³/год. за производство на ел. енергия "Градево-2"- 49,46 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 07.08.2008г. 07.08.2004г. 1110-1/01.11.2004г.
56 "Еко енерджи" АД, гр.Сандански 1119/09.08.2002 р.Санданска Бистрица BG4ST500R068 Струма с.Лешница, общ.Сандански, обл.Благоевград 43565 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Лешница" 1 100 л/сек. 4,9 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, през ненапоителния сезон-м.ХІ-м.ІІІ 09.08.2008г. С решение №ПО-01-22/12.03.2009г. разрешителното е продължено под №41140119/12.03.2009г.
57 ЕТ "Богомил Василев-Евелин 29", гр.Перник 1132/19.08.2002 р.Елешница Струма с.Сажденик, общ.Кюстендил 65142 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Елешница-1" за производство на ел. енергия "Елешница-2" 300,0 л/сек. за производство на ел. енергия "Елешница-1"- 7,4 млн. m³/год. за производство на ел. енергия "Елешница-2"- 7,4 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 19.08.2008г. 19.08.2004г. 1132-1/01.06.2005г.
58 ЕТ "Стоян Мазгалов-До-Крис", с.Склаве 1129/19.08.2002 р.Кашинска Струма с.Кашина, общ.Сандански, обл.Благоевград 36734 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Ярчова скала" 300,0 л/сек. 5,7 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 19.08.2008г. 19.08.2004г.
59 "Хидроенерджи" ООД, гр.Благоевград 1142/26.08.2002 р.Петровска BG4ST200R077 Струма с.Яново, общ.Сандански, обл.Благоевград 87446 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Яново" 900,0 л/сек. 19,0 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ през ненапоителния сезон-24 часа в денонощието; през напоителния сезон - м.ІV-м.Х-след осигуряване на вода за напояване; 26.08.2008г. изменено с Разрешително №41140107/10.11.2008г.
60 "Погледец лесинвест" ЕООД, гр.Разлог 1230/16.10.2002 р.Бяла река Места гр.Разлог, обл.Благоевград 61813 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Разлог" 2 600,0 л/сек. 35,86 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 16.10.2008г.
61 "Пирин Ват" ООД, гр.София 1250/23.10.2002 р.Безименна река Места с.Мусомища, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград 49432 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Топлика" 4 500,0 л/сек. 33,46 млн. m³/год. през ненапоителния сезон-24 часа в денонощието; през напоителния сезон - м.ІV-м.ІХ-след осигуряване на вода за напояване; 23.10.2008г.
62 НЕК-ЕАД, клон "ВЕЦ-група Родопи", гр.Пловдив 1261/28.10.2002 яз.Доспат, изравнител "Тешел" BG4DO900R117 Марица Места с.Тешел, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 72360 20465 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Тешел" ВЕЦ "Девин" ВЕЦ "Тешел"- 26,0 m³/сек. ВЕЦ "Девин"- 72,0 m³/сек. ВЕЦ "Тешел"- 158,2 млн. m³/год. ВЕЦ "Девин"- 210,9 млн. m³/год. целогодишно, съгласно изискванията на енергийната система 28.10.2008г. 28.10.2018г. с Решение №111/30.06.2008г. на МОСВ се изменя и продължава срока на разрешителното до 28.10.2018г.;Решение №7/20.01.2009г. За изменение на параметри;С решение №109/07.05.2013 е изменено /титуляр,ЕИН..../ С решение № 5/04.01.2019г. на МОСВ е продължен срока на действие на разрешителното:краен срок:28.10.2028г.
63 СД "Етиком-Наков и сие", гр.Благоевград 1273/01.11.2002 р.Градевска /Еловица/ Струма с.Градево, общ.Симитли, обл.Благоевград 17405 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Еленков чарк" 300,0 л/сек. 9,46 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 01.11.2008г. 31.12.2004г. 1273-1/29.03.2004г.
64 ЕТ "Слава Кис-Славка Чимева", гр.Благоевград 1297/11.11.2002 р.Рилска Струма гр.Рила, обл.Кюстендил 24534 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 1 за производство на ел. енергия 2 за производство на ел. енергия 1-400,0 л/сек. за производство на ел. енергия 2-300,0 л/сек. 12,0 млн. m³/год. целогодишно, в зависимост от режима на промишлено водоснабдяване на завод "Рила-кардборд" АД 11.11.2008г. 31.12.2003г.
65 "Бистрица" ООД, гр.Благоевград 1314/21.11.2002 р.Струма BG4ST500R048 Струма с.Покровник, общ.Благоевград 57159 промишлено водоснабдяване промишлени цели ТМСИ-1-30,0 л/сек. ТМСИ-2-30,0 л/сек. 81 000 m³/год. целогодишно 21.11.2008г. 41130016/22.04.2008г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 1321/28.11.2002 р.Джерман BG4ST600R036 Струма гр.Дупница, обл.Кюстендил 68789 напояване напояване 0,5 м³/сек. 406 дка. 0,105 млн.м³/год. април-октомври 28.11.2006г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 1322/28.11.2001 р.Джерман BG4ST600R036 Струма гр.Дупница, обл.Кюстендил 68789 напояване напояване 0,2 м³/сек. 798 дка 0,286 млн.м³/год. април-октомври 28.11.2006г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 1323/02.12.2002 р.Джерман BG4ST600R036 Струма гр.Дупница, обл.Кюстендил 68789 напояване напояване 0,15 м³/сек. 260 дка 0,045 млн.м³/год. април-октомври 02.12.2006г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 1324/02.12.2002 р.Джерман BG4ST600R036 Струма с.Крайни дол,общ.Дупница,обл.Кюстендил 39325 напояване напояване 0,80 м³/сек. 700 дка 0,145 млн.м³/год. април-октомври 02.12.2006г.
66 "АРА" ООД, гр.Благоевград 1342/09.12.2002 р.Ощавска BG4ST500R056 Струма с.Сенокос, общ.Симитли, обл.Благоевград 66247 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 1000,0 л/сек. 29,18 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 09.12.2008г. 31.12.2004г. С решение №ПО-01-58/10.07.2008г. разрешителното е изменено и продължено под №41140082/10.07.2008г.
67 Община Сапарева баня 1345/09.12.2002 р.Скакавица р.Валявица Струма с.Паничище, общ.Сапарева баня, обл.Кюстендил 59358 за производство на ел.енергия 4 броя за производство на ел. енергия-а за производство на ел. енергия 1-70,0 л/сек. за производство на ел. енергия 2-130,0 л/сек. за производство на ел. енергия 3-200,0 л/сек. за производство на ел. енергия 4-130,0 л/сек. за производство на ел. енергия 1-1,8 млн. m³/год. за производство на ел. енергия 2-3,1 млн. m³/год. за производство на ел. енергия 3-3,5 млн. m³/год. за производство на ел. енергия 4 -1,5 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 02.12.2008г.
68 "Демо-България" АД, гр.София 1391/14.01.2003 р.Струма Струма гр.Перник, обл.Перник 55871 промишлено водоснабдяване промишлени цели 35,0 л/сек. 1 000 000 m³/год. непрекъснат трисменен режим, целогодишно 14.01.2009г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 1392/13.01.2003 р.Петровска BG4ST200R077 Струма с.Петрово, общ.Сандански, обл.Благоевград 56174 напояване напояване за ГНК"Лехово"-0,2 м³/сек.; за ГНК"Горен ВЕЦ Петрово" -0,4 м³/сек. ;за ГНК"Долен ВЕЦ Петрово"-0,8 м³/сек. 1800 дка 4000 дка 7200 дка 0,540 млн.м³/год.-от деривационен канал; 1,200 млн.м³/год. - от горен изравнител ВЕЦ"Петрово" ; 2,200 млн.м³/год. - от водохв.на р.Петровска април-октомври 13.01.2007г.
69 "Ариел-ТН" ЕООД, гр.Мездра 1401/17.01.2003 карстов извор №410 "Петрово" BG4ST200R077 Струма с.Петрово, общ.Сандански, обл.Благоевград 56174 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Петрово" през ненапоителния сезон-1 500,0 л/сек.; през напоителния сезон-600,0 л/сек. 8,0 млн. m³/год./при средна по влажност година/ в ненапоителния сезон- по енергиен режим; в напоителния сезон-м.ІV-м.Х-след осигуряване на необх.водни обеми за напояване, от деривационен канал; 17.01.2009г. С решение №ПО-01-23/12.03.2009г. разрешителното е продължено под №41140120/12.03.2009г.
70 Н Т, гр.София Е А, гр.София Т С, гр.Мадан 1418/22.01.2003 р.Белишка Места гр.Белица, обл.Благоевград 03504 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Белица" 0,950 m³/сек. 15,200 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 22.01.2010г. 01.02.2007г. С решение №32/05.04.2007г. разрешителното е отнето
71 "Роуд инженеринг" ЕООД, гр.Благоевград 1416/23.01.2003 р.Мътница Места с.Тешево, общ.Хаджидимово, обл.Благоевград 72374 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 400,0 л/сек. 4,28 млн. m³/год. в ненапоителния сезон- м.ХІ-м.ІІІ-24 часа в денонощието; в напоителния сезон-м.ІV-м.Х-след осигуряване на необх.водни обеми за напояване, от деривационен канал; 31.01.2010г. 31.01.2005г. С решение №ПО-01-99/18.10.2010г. разрешителното е прекратно.
72 "Хидроинвест" ООД, гр.Благоевград 1421/24.01.2003 р.Пиринска Бистрица Струма с.Катунци, общ.Сандански, обл.Благоевград 36693 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Катунци" 4,0 m³/сек. 40,0 млн. m³/год./при средна по влажност година/ в ненапоителния сезон- м.ХІ-м.ІІІ-24 часа в денонощието; в напоителния сезон-м.ІV-м.Х-за производство на ел. енергия преработва само водния обем, който остава след осигуряване на необх. вода за напояване; 24.01.2009г. 01.02.2005г. С решение №70/25.07.2006г. разрешителното е изменено под №400522/25.07.2006г. на "ВЕЦ енергия"ЕООД
73 К М, гр.Благоевград 1440/10.02.2003 р.Безбожка Места с.Обидим, общ.Банско, обл.Благоевград 53059 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 500,0 л/сек. 5,8 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието-целогодишно 10.02.2009г. 31.12.2003г. 1440-1/19.06.2006г.
74 Л Б, гр.Белица 1409/13.02.2003 р.Станкова река Места гр.Белица, обл.Благоевград 03504 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 600 л/сек. 8,0 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието-целогодишно 13.02.2009г. 31.12.2003г. 1409-1/20.01.2005г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 1472/05.03.2003 р.Струма BG4ST500R030 Струма гр.Бобошево,обл.Кюстендил 04532 напояване напояване 0,63 м³/сек. 435 дка. 0,060 млн.м³/год. април-октомври 05.03.2007г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 1473/05.03.2003 р.Струма BG4ST500R030 Струма с.Мурсалево,общ.Кочериново,обл.Кюстендил 49360 напояване напояване 0,80 м³/сек. 511 дка 0,080 млн.м³/год. април-октомври 05.03.2007г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 1474/05.03.2003 р.Струма BG4ST700R028 Струма гр.Бобошево,обл.Кюстендил 04532 напояване напояване 0,47 м³/сек. 729 дка 0,080 млн.м³/год. април-октомври 05.03.2007г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 1475/05.03.2003 р.Струма BG4ST700R028 Струма гр.Бобошево,обл.Кюстендил 04532 напояване напояване 0,50 м³/сек. 205 дка. 0,040 млн.м³/год. април-октомври 05.03.2007г.
75 "Хидроенергийно строителство"-Гражданско дружество, гр.София 0141/07.03.2003 р.Струма Струма гр.Кресна, общ.Кресна, обл.Благоевград 14492 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Кресна 1" за производство на ел. енергия "Кресна 2" за производство на ел. енергия "Кресна 3" за производство на ел. енергия "Кресна 1"- 50,0 m³/сек. за производство на ел. енергия "Кресна 2"- 50,0 m³/сек. за производство на ел. енергия "Кресна 3"- 50,0 m³/сек. за производство на ел. енергия "Кресна 1"- 911, 49 млн. m³/год. за производство на ел. енергия "Кресна 2"- 925, 78 млн. m³/год. за производство на ел. енергия "Кресна 3"- 925, 78 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 07.03.2011г. м.ІІІ, 2004г.
76 "Бистрица-2002" ЕООД, гр.Гоце Делчев 1503/19.03.2003 р.Места BG4ME500R107 Места гр.Гоце Делчев, обл.Благоевград 17395 промиване инертни материали промишлени цели-промиване на инертни материали 30,0 л/сек. 54 000 m³/год. целогодишно 19.03.2009г. изменено с Разрешително №41130020/06.10.2008г.
77 Фондация "Четири лапи", гр.София 1521/26.03.2003 р.Поленишка BG4ME900R081 Места гр.Белица, обл.Благоевград 03504 ПБВ питейно-битово водоснабдяване и други цели 0,2 л/сек. 4745, 0 m³/год. 1.питейно-битово водоснабдяване- 480, 0 m³/год. 2.други цели- 4265, 0 m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 26.03.2009г. изменено с Разрешително №41110037/20.04.2010г. СОЗ-М-2/04.06.2004
78 "АРА" ООД, гр.Благоевград 1538/03.04.2003 р.Вотръчка BG4ME900R081 Места гр.Белица, обл.Благоевград 03504 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 500,0 л/сек. 10, 8 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 03.04.2009г. 31.12.2005г. С решение 53/01.10.2004г. разрешителното е издадено на "ПиМ Електрик"ООД под №400190/01.10.2004
79 "Хидроенергострой" ООД, гр.Благоевград 1586/16.05.2003 р.Петровска BG4ST200R077 Струма с.Катунци, общ.Сандански, обл.Благоевград 36693 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия"Катунци-1" 900,0 л/сек. 19, 00 млн. m³/год./при средна по влажност година/ в ненапоителния сезон- м.ХІ-м.ІІІ-24 часа в денонощието; в напоителния сезон-м.ІV-м.Х-за производство на ел. енергия преработва само водния обем, който остава след осигуряване на необх. вода за напояване; 16.05.2009г. м.ХІІ, 2004г.
80 ЕТ "Виге-4-Васил Цветков", гр.Благоевград 1589/16.05.2003 р.Рилска Струма с.Крашевица, общ.Кочериново, обл.Кюстендил 39116 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Крашевица" в ненапоителния сезон- 1000,0 л/сек. в напоителния сезон-600,0 л/сек. в ненапоителния сезон- 10,5 млн.m³/год. в напоителния сезон- 4,8 млн.m³/год. в ненапоителния сезон- м.ХІ-м.ІІІ-24 часа в денонощието; в напоителния сезон-м.ІV-м.Х-за производство на ел. енергия преработва само водния обем, който остава след осигуряване на необх. вода за напояване; 16.05.2009г. м.V, 2005г.
81 "Топлофикация" ЕАД, гр.Перник 1599/21.05.2003 яз.Студена BG4ST900R002 Струма с.Студена, общ.Перник, обл.Перник 70038 промишлено водоснабдяване промишлени цели и охлаждане 1.промишлени цели- 15,0 л/сек.; 2.охлаждане- 35,0 л/сек. 1 560 000 m³/год. 1.промишлени цели- 468 000 m³/год. 2.охлаждане- 1 092 000 m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 21.05.2009г.
"НЕК-ЕАД", гр.София 1604/22.05.2003 ВЕЦ-ПАВЕЦ"Белмекен" Струма Места с.Сестримо,община Белово,обл.Пазарджик 66319 за производство на ел.енергия ВЕЦ-ПАВЕЦ "Белмекен" 62,5 м³/сек.-ВЕЦ "Белмекен"; 13,5 м³/сек.-ПАВЕЦ"Белмекен" 186,6 млн.м³ целогодишно;през напоителния сезон м.април-м.септември,при необходимост, работи на подчинен режим 22.05.2009г. С решение №30/29.02.2009г. разрешителното е изм.и продължено до 22.05.2019г.
82 "ВиК" ООД, гр.Петрич 1618/30.05.2003 р.Луда Мара Струма гр.Петрич, обл.Благоевград 56126 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Петрич 240,0 л/сек. 700 000 m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 30.05.2009г.
83 "Пиринхарт" АД, гр.Разлог 0504-1/23.06.2003 р.Язо Струма гр.Разлог, обл.Благоевград 61813 промишлено водоснабдяване промишлено водоснабдяване 250,0 л/сек. 2, 12 млн. m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 23.06.2009г. 0504-2/11.07.2003
84 "Юлен" АД, гр.София 400004/27.06.2003 р.Бъндерица р.Демяница BG4ME800R085 BG4ME800R086 Места гр.Банско, обл.Благоевград 02676 технически техническо водоснабдяване на система за изкуствен сняг р.Бъндерица- 0,070 m³/сек. р.Демяница- 0,075 m³/сек. р.Бъндерица- 250 000 m³/год. р.Демяница- 250 000 m³/год. целогодишно, с изключение на периода м.ІV-м.VІ включително 30.06.2009г. м.Х, 2004г. 400004-1/20.01.2005
85 "Пиринхарт" АД, гр.Разлог 0504-2/11.07.2003 р.Калугерица BG4ME800R085 Места гр.Разлог, обл.Благоевград 61813 промишлено водоснабдяване промишлено водоснабдяване 250,0 л/сек. 2, 12 млн. m³/год. 24 часа в денонощието 11.07.2007г. С решение №17/21.02.2006г. изменен начален срок -27.08.2001г. и краен срок-27.08.2011г.
86 СД "Етиком-Наков и сие", гр.Благоевград 1273-1/29.03.2004 р.Градевска /Еловица/ Струма с.Градево, общ.Симитли, обл.Благоевград 17405 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Еленков чарк" 0,800 m³/сек. 14, 0 млн. m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 01.11.2008г. 31.12.2004г.
87 "Юлен" АД, гр.София 400004-1/20.01.2005 р.Бъндерица р.Демяница BG4ME800R085 BG4ME800R086 Места гр.Банско, обл.Благоевград 02676 технически техническо водоснабдяване на система за изкуствен сняг р.Бъндерица- 0,070 m³/сек. р.Демяница- 0,050 m³/сек. р.Бъндерица- 250 000 m³/год. р.Демяница- 250 000 m³/год. целогодишно, с изключение на периода м.ІV-м.VІ включително 30.06.2009г. 31.08.2005г.
88 "Водолей дуо" ООД, гр.Благоевград 1656/10.07.2003 р.Стара /Вранещица/ BG4ME800R085 Струма с.Брестово, общ.Симитли, обл.Благоевград 06522 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Куматиница" за производство на ел. енергия "Манастира" за производство на ел. енергия "Куматиница" -0,400 m³/сек. за производство на ел. енергия "Манастира"- 0,500 m³/сек. за производство на ел. енергия "Куматиница" - 6,0 млн. m³/год. за производство на ел. енергия "Манастира"- 7,5 млн. m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 10.07.2009г. м.VІІ, 2005г. 1656-1/09.09.2005г.
89 "Пектин" АД, гр.Перник 3046/15.07.2003 яз.Студена BG4ST900R002 Струма с.Студена, общ.Перник, обл.Перник 70038 промишлено водоснабдяване охлаждане и промишлени нужди 0,076 m³/сек. 2,4 млн. m³/год. целогодишно 10.07.2009г.
90 Мини "Бобов дол" ЕАД, гр.Бобов дол 3056/16.07.2003 яз.Дяково Струма гр.Бобов дол, общ.Бобов дол, обл.Кюстендил 04501 ПБВ и промишлени питейно-битово водоснабдяване и промишлени цели питейно-битово водоснабдяване- 0,020 m³/сек. промишлени цели-0,036 m³/сек. питейно-битово водоснабдяване- 0,600 млн.m³/год. промишлени цели- 1,150 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 16.07.2009г.
91 ЕТ "Зойка Крайкова", гр.Благоевград 400013/01.09.2003 дере "Доло"/Габренско дере/ BG4ST400R072 Струма с.Габрене общ.Петрич обл. Благоевград 14091 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,500 m³/сек. 2,3 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 01.09.2009г. м.VІІ, 2005г. 400013-1/02.11.2005г.
92 "Фроси" ООД, гр.Сандански 400019/18.09.2003 р.Пиринска Бистрица Струма с.Пирин, общ.Сандански, обл.Благоевград 56410 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 1,500 m³/сек. 31 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 18.09.2009г. м.ІХ, 2005г. С решение №23/25.01.2005 разрешителното е издадено на "Лъки енергия"АД под №4000230/25.01.2005
93 "Водоснабдяване и канализация-Дупница" ЕООД, гр.Дупница 3090/29.09.2003 яз.Карагьол яз.Калин BG4ST500R042 Струма гр.Дупница, обл.Кюстендил 68789 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Дупница и населените места в общината 0,200 m³/сек. 1,0 млн. m³/год. в съответствие с месечния график 18.09.2009г. 04.06.2031г. С решение №311/18.12.2007г. срока на действие е променен на 04.06.2011г.; С решение № 171/31.05.2011г.разрешителното е изменено и срока на действие продължен до 04.06.2031г. до 04.06.2031г.
94 "Водоснабдяване и канализация-Дупница" ЕООД, гр.Дупница 3156/28.11.2003 яз.Дяково BG4ST600L005 Струма гр.Дупница, обл.Кюстендил 68789 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Дупница и населените места в общината 0,200 m³/сек. 3,5 млн. m³/год. 24 часа в денонощието 28.11.2009г. 28.11.2019г. с Решение № 173/13.08.2009г. Се изменя и продължава срока на Разрешителното-28.11.2019г.
95 "Стомана индъстри” АД, гр.Перник 3157/01.12.2003 яз.Студена Струма с.Студена, общ.Перник, обл.Перник 70038 промишлено водоснабдяване охлаждане и промишлени нужди охлаждане- 0,155 m³/сек. промишлени нужди-0,040 m³/сек. 6,0 млн. m³/год. охлаждане- 4,888 млн. m³/год. промишлени нужди- 1,261 млн. m³/год. в съответствие с месечния график 01.12.2009г. С решение №165/11.08.2009г. разрешителното се изменя /краен срок 01.12.2019г./ С решение № 222/29.10.2019г. на МОСВ е продължен срокът на действие на разрешителното:краен срок:01.12.2029г. BG4ST900L1001
96 ЕТ "Румен Андреев", гр.Гоце Делчев 400044/03.12.2003 р.Места Места с.Борово, местност "Ормана", общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград 05606 аквакултури пълнене на рибарници 5 л/сек. 200 000 m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 03.12.2009г. 400044-1/21.06.2005
97 "КМГ-93" ЕООД, гр.Благоевград 400037/31.10.2003 р.Бяла Места Места гр.Якоруда, обл.Благоевград 87338 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 500 л/сек. 11,58 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 31.10.2009г. м.Х, 2005г. прекратено и издадено на "Бяла Места"ООД
98 ЕТ "Стефчо Йорданов-Йорданов", гр.Благоевград 400043/28.11.2003 р.Черна Места Места с.Черна Места, общ.Якоруда, обл.Благоевград 81850 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Черна" 600 л/сек. 15 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 28.11.2009г. 28.11.2005г. прекратено и издадено на "Черна Места"ООД
99 "Георесурс" ООД, гр.Симитли 400045/04.12.2003 р.Струма BG4ST500R048 Струма с.Крупник, общ.Симитли, обл.Благоевград 40052 промиване инертни материали производство на инертни материали 10 л/сек. 40 000 m³/год. целогодишно 04.12.2009г. 400045-1/26.04.2006
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 400046/04.12.2003 р.Разметаница BG4ST600R039 Струма с.Грамаде,общ.Дупница,обл.Кюстендил 17659 напояване напояване 0,050 м³/сек. 406 дка. 100 хил.м³/год. април-октомври 04.12.2009г.
100 "Снабдяване, заготовка и монтаж" ООД, с.Покровник 400051/09.12.2003 р.Влахинска Струма с.Влахи, общ.Кресна, обл.Благоевград 11569 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 1100 л/сек. 25 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 09.12.2009г. 31.12.2005г. 400051-1/28.12.2004г.
101 "Дая електрик" ООД, гр.Перник 400053/09.12.2003 р.Сугаревска Струма с.Сугарево, общ.Сандански, обл.Благоевград 70189 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Дая" 500 л/сек. 9,259 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 09.12.2009г. м.ХІІ, 2005г. 400053-1/15.03.2006г.
102 СД "Катранджиев-сдружение", гр.Разлог 400054/12.12.2003 р.Белишка р.Вапата Места гр.Белица, обл.Благоевград 03504 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 585 л/сек. 5,845 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 12.12.2009г. 31.03.2006г. 400054-1/28.04.2006г.
103 "Рилалес" АД, гр.Дупница 400058/19.12.2003 р.Рилска Струма гр.Рила, обл.Кюстендил 62671 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 3,0 m³/сек. 51,84 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 19.12.2009г. 31.07.2006г.
104 Община Якоруда 400060/22.12.2003 р.Ръждавица BG4ME900R078 Места с.Аврамово, общ.Якоруда, обл.Благоевград 00059 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на с.Аврамово 20 л/сек. 630 000 m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 23.12.2009г. изменено с Разрешително №41110036/15.02.2010г.
105 Кметство с.Горна Диканя 400084/02.02.2004 р.Дълбоки дол BG4ST900R007 Струма с.Горна Диканя, общ.Радомир, обл.Перник 16208 ПБВ допълнително питейно-битово водоснабдяване на с.Горна Диканя 0,005 m³/сек. 158 000 m³/год. целогодишно 02.02.2010г. 31.12.2005г. СОЗ-С-6/19.11.2004
106 "Белви" ООД, гр.Благоевград 400082/02.02.2004 р.Сугаревска BG4ST300R074 Струма с.Сугарево, общ.Сандански, обл.Благоевград 70189 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,600 m³/сек. 12,30 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.ІV-м.VІ включително 02.02.2010г. 31.03.2006г. 400082-1/09.05.2006г.
107 "Фурнир-пласт" ООД, гр.Благоевград 400083/02.02.2004 р.Сугаревска BG4ST300R074 Струма с.Сугарево, общ.Сандански, обл.Благоевград 70189 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,600 m³/сек. 10,88 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 02.02.2010г. 31.03.2006г. 400083-1/09.05.2006г.
108 В М, А Х, гр.Благоевград 0677-1/03.02.2004 р.Каменица Места с.Места, общ.Банско, обл.Благоевград 47853 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Каменица" 800,0 л/сек. 14,8 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 05.12.2007г. 31.12.2004г. 0677-2/04.08.2005г.
109 "Инкес" ЕООД, гр.Хаджидимово 400091/06.02.2004 р.Мътница BG4ME100R112 Места гр.Хаджидимово, обл.Благоевград 77058 промиване инертни материали производство на инертни материали 25 л/сек. 50 000 m³/год. целогодишно 06.02.2010г.
110 "НЕК-ЕАД", гр.София 1693/11.02.2004 р.Трещеник Места гр.Якоруда, обл.Благоевград 87333 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Якоруда" 0,030 m³/сек. 0,47 млн. m³/год. 24 часа в денонощието 11.02.2010г. С решение №2/17.01.2007г. разрешителното е прекратено и издадено под №400665/17.01.2007 на "Кооперация "Паралел 2000"
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 400109/15.03.2004 р.Благоевградска Бистрица BG4ST500R047 Струма гр.Благоевград,обл.Благоевград 4279 за производство на ел.енергия напояване и пр-во на ел.енергия за напояване-0,250 м³/сек.; за ел.енергия-0,250 м³/сек. 370 дка. за напояване-100 хил. м³/год. ; за ел.енергия-7,6 млн.м³/год. април-октомври 15.03.2010г.
111 "Рибно стопанство" АД, гр.Благоевград 400130/23.04.2004 р.Бистрица р.Струма BG4ST500R047 Струма гр.Благоевград, обл.Благоевград 04279 аквакултури риборазвъждане р.Бистрица - 84 л/сек. р.Струма - 65 л/сек. 1 336 530 m³/год. р.Бистрица - 619 408 m³/год. р.Струма - 717 122 m³/год. целогодишно 23.04.2010г. изменено с Разрешително №41160018/09.12.2010
112 "Водемил" ЕООД, гр.Кресна 400104/11.03.2004 р.Брезнишка BG4ST500R060 Струма с.Горна Брезница, общ.Кресна, обл.Благоевград 16136 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,400 m³/сек. 6,80 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 11.03.2010г. 31.03.2006г. отменено с Разрешително №400177/25.08.2004г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 400112/17.03.2004 р.Места BG4ME700R103 Места гр.Гоце Делчев, обл.Благоевград 17395 напояване напояване за ГНК1-2,0 м³/сек. за ГНК2-1,5 м³/сек. 14000 дка. 2,8 млн.м³/год. април-октомври 17.03.2010г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 400113/17.03.2004 р.Туфча BG4ME700R105 Места с.Баничан, общ.Гоце Делчев,обл.Благоевград 02600 напояване напояване 0,600 м³/сек. 4000 дка. 932 хил.м³/год. април-октомври 17.03.2010г.
113 Община Гърмен 400115/18.03.2004 р.Караташка р.Юрта р.Бързата BG4ME600R106 Места с.Гърмен, общ.Гърмен, обл.Благоевград 07523 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на селата Рибново,Осиково,Скребатно р.Караташка - 8 л/сек. р.Юрта - 5 л/сек. р.Бързата - 8 л/сек. 630 720 m³/год. р.Караташка - 236 520 m³/год. р.Юрта - 148 220 m³/год. р.Бързата - 245 980 m³/год. целогодишно 18.03.2014г. 31.12.2008г. СОЗ-М-5/23.07.2004
114 "Рилалес" АД, гр.Дупница 400110/15.03.2004 р.Рилска Струма гр.Рила, обл.Кюстендил 62671 аквакултури рибовъдство 50 л/сек. 750 000 m³/год. целогодишно 15.03.2010г. прекратено с Решение №ПО-01-031/20.03.2009г и издадено на ЕТ"Снежана Захариева-Елена" под №41160009/20.03.2009г.
115 "Стомана индъстри” АД, гр.Перник 003224/12.03.2004 яз.Пчелина BG4ST900R010 Струма гр.Перник, обл.Перник 55871 промишлено водоснабдяване охлаждане и промишлени нужди охлаждане- 0,155 m³/сек. промишлени нужди-0,040 m³/сек. 6,0 млн. m³/год. охлаждане- 4,888 млн. m³/год. промишлени нужди- 1,261 млн. m³/год. в съответствие с месечния график 15.03.2010г.
116 ЕТ "Методи Атанасов-Василка Атанасова", с.Петрово 400099/23.02.2004 р.Петровска BG4ST200R077 Струма с.Петрово, общ.Сандански, обл.Благоевград 56174 аквакултури съхранение на жива риба 20 л/сек. 630 720 m³/год. целогодишно 23.02.2010г. 41160017/15.04.2010г.
117 Община Рила 400098/18.02.2004 р.Ломница BG4ST500R042 Струма гр.Рила, обл.Кюстендил 62671 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Рила 0,080 m³/сек. 2 523 000 m³/год. целогодишно 18.02.2010г. 31.12.2005г.
118 "Водоснабдяване и канализация-Дупница" ЕООД, гр.Дупница 400095/11.02.2004 р.Джерман BG4ST600R032 Струма гр.Сапарева баня, обл.Кюстендил 65365 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на с.Крайници 0,008 m³/сек. 252 288 m³/год. целогодишно 11.02.2024г.
119 Б К, гр.Благоевград 400118/05.04.2004 р.Предимер BG4ST500R046 Струма с.Бистрица, обл.Благоевград 04217 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,250 m³/сек. 3 650 000 m³/год. 05.04.2010г. 31.12.2005г. 400118-1/21.02.2006г.
120 "Виктория-Р" ЕООД, гр.Благоевград 400123/14.04.2004 р.Бяла река BG4ME800R087 Места гр.Разлог, обл.Благоевград 61813 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 350 л/сек. 6,0 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 14.04.2010г. 14.04.2006г. С решение №40/07.06.2007г. разрешителното е изменено под №41140010/07.06.2007г.
121 ЕТ "Благоев-баща и син", гр.Благоевград 400124/15.04.2004 р.Рилска Струма с.Стоб, общ.Кочериново, обл.Кюстендил 69261 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Стоб 1" 0,500 m³/сек. 9 072 000 m³/год. през периода 01.Х-31.ІV/извън поливния сезон/, 24 часа в денонощието 15.04.2010г.
122 ЕТ "Благоев-баща и син", гр.Благоевград 400133/27.04.2004 р.Рилска Струма с.Стоб, общ.Кочериново, обл.Кюстендил 69261 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Стоб" 0,500 m³/сек. 9 072 000 m³/год. през периода 01.Х-31.ІV/извън поливния сезон/, 24 часа в денонощието 27.04.2010г.
123 "Българско акционерно дружество Гранитоид" АД, гр.София 0521/05.05.2004 р.Рилска р.Бистрица Струма с.Пастра, гр.Рила, общ.Рила, обл.Кюстендил 55539 62671 за производство на ел.енергия ВЕЦ-ПАВЕЦ "Калин" ВЕЦ "Каменица" ВЕЦ "Пастра" ВЕЦ "Рила" ВЕЦ-ПАВЕЦ "Калин"-турбини- 0,65 m³/сек. помпи- 0,56 m³/сек. ВЕЦ "Каменица"- 0,64 m³/сек. ВЕЦ "Пастра" - 4,65 m³/сек. ВЕЦ "Рила"- 8,84 m³/сек. ВЕЦ-ПАВЕЦ "Калин"- помпи- 4,1 млн. m³/год. ВЕЦ "Каменица"- 9,8 млн. m³/год. ВЕЦ "Пастра" - 82,0 млн. m³/сек. ВЕЦ "Рила"- 124,9 млн. m³/сек. на енергиен режим-целогодишно, 24 часа в денонощието в зависимост от наличния воден отток 05.05.2014г. С решение №141/21.07.2014г. разрешителното е продължено до 05.05.2030г.
124 Кооперация "ПАРАЛЕЛ 2000", гр.Кюстендил 400137/12.05.2004 р.Драговищица BG4ST700R019 Струма с.Долно Уйно, общ.Кюстендил 22862 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 2,00 m³/сек. 39,0 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.ІV-м.VІ включително 12.05.2010г. 12.05.2007г. С решение №35/14.05.2007г. разрешителното е изменено под №41140007/14.05.2007г.
125 "Хидроват" АД, гр.Благоевград 400141/26.05.2004 р.Ретиже BG4ME700R0097 Места с.Места, общ.Банско, обл.Благоевград 47857 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 1,6 m³/сек. 20 000 000 m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 26.05.2010г.
126 "Медиком-Електрик" ООД, гр.Троян 400142/31.05.2004 р.Соловянска Бистрица Струма с.Гърляно, общ.Кюстендил, обл.Кюстендил 18352 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,400 m³/сек. 8,10 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 31.05.2014г. 30.09.2004г. С решение ПО-01-165/14.10.2014г. Поправка на грешка и продължено до 31.05.2024г.; изменя се номера на разрешително 400142,като същия следва да се чете разрешително № 41140206 С решение № ПО-01-143/22.12.2017г. разрешителното е служебно изменено и приведено в съотвествие с действащата нормативна уредба:изменени са код и наименование на водното тяло:BG4ST700R1020-р. Соволянска Бистрица от кота 1195 м. до вливане в река Струма;създава се и раздел "Задължения за извършване на мониторинг на биологичен елемент за качество-риби" BG4ST700R1020
127 "Аква-Вак" ООД, гр.Белица 400143/04.06.2004 р.Стране BG4ME800R088 Места с.Бачево, общ.Разлог, обл.Благоевград 02690 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Гарваница" 300 л/сек. 6,0 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, 24 часа в денонощието 04.06.2010г. 04.06.2006г. 400143-1/25.08.2006г.
128 ЕТ "Маня-Диана Вълкова", гр.Петрич 400147/15.06.2004 р.Усоето BG4ME800R089 Места с.Добърско, общ.Разлог, обл.Благоевград 21748 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,600 m³/сек. 5,76 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 15.06.2010г. 15.06.2007г. С решение №ПО-01-72/28.06.2010г. разрешителното е изменено и продължено под №41140159/28.06.2010г.
129 ЕТ "Маня-Диана Вълкова", гр.Петрич 400148/15.06.2004 р.Клинеца BG4ME800R089 Места с.Добърско, общ.Разлог, обл.Благоевград 21748 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,400 m³/сек. 5,06 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 15.06.2010г. 15.06.2007г. С решение №ПО-01-73/28.06.2010г. разрешителното е изменено и продължено под №41140160/28.06.2010г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 400150/24.06.2004 р.Джерман BG4ST600R032 Струма гр.Сапарева баня, с.Крайници,с.Червен бряг,обл.Кюстендил 65365 39339 80491 напояване напояване 1,080 м³/сек. 3280 дка. 870 хил.м³/год. април-октомври 24.06.2010г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 400152/24.06.2004 р.Изток BG4ME800R086 Места с.Баня, общ.Разлог, обл.Благоевград 2693 напояване напояване 0,800 м³/сек. 1500 дка. 600хил.м³/год. април-октомври 24.06.2010г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 400153/24.06.2004 р.Извор BG4ME800R087 Места гр.Разлог,обл.Благоевград 61813 напояване напояване 0,300 м³/сек. 950 дка. 400 хил.м³/год. април-октомври 24.06.2010г.
130 "Снабдяване, заготовка и монтаж" ООД, с.Покровник 400155/30.06.2004 р.Асанишка BG4ST200R075 Струма с.Пирин, общ.Сандански, обл.Благоевград 56410 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 500 л/сек. 9,60 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.Х-м.І включително 30.06.2010г. 30.06.2006г. 400155-1/23.08.2006г.
131 "Бистрица" ООД, гр.Благоевград 400005/03.07.2003 р.Струма BG4ST500R030 Струма гр.Кочериново, обл.Кюстендил 39116 промиване инертни материали производство на инертни материали 30 л/сек. 100 000 m³/год. целогодишно, в зависимост от наличния воден отток в р.Струма 03.07.2009г. изменено с Разрешително №40005-1/21.07.2004
132 "Бистрица" ООД, гр.Благоевград 400005-1/21.07.2004 р.Струма BG4ST500R030 Струма гр.Кочериново, обл.Кюстендил 39116 промиване инертни материали производство на инертни материали 30 л/сек. 60 000 m³/год. целогодишно, в зависимост от наличния воден отток в р.Струма 03.07.2009г. изменено с Разрешително №41130023/16.12.2008
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 400165/04.08.2004 яз.Стойковци BG4ST500L006 Струма с.Логодаш,общ.Благоевград,обл.Благоевград 68792 напояване напояване от ПС 1-1,0 м³/сек. от Р-3-0,7 м³/сек. от магистр.канал М-1-1,5 м³/сек. от магистр.канал М-2 - 0,8 м³/сек. 4594 дка 1910 дка 11985 дка 6961 дка за ПС-1-180хил.м³/год. за Р-3 - 75 хил.м³/год. за М-1 - 471 хил.м³/год. за М-2 - 274 хил. М³/год. април-октомври 31.10.2010г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 400166/04.08.2004 р.Струма BG4ST500R030 Струма гр.Благоевград,с.Зелен дол,с.Бело поле,обл.Благоевград 4279 напояване напояване ПС"Струмско"-0,550 м³ /сек. ПС"Зелен дол"-0,332 м³/сек. ПС"Бело поле"-0,420 м³/сек. 4487 дка. 2617 дка 4300 дка 2,3 млн. М³/год. април-октомври 30.10.2010г.
133 ЕТ "Селект", гр.Благоевград 400172/12.08.2004 р.Ракочевица BG4ST500R051 Струма с.Долно Осеново, общ.Симитли, обл.Благоевград 22753 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,500 m³/сек. 5 620 000 m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 12.08.2010г. 12.08.2006г. 400172-1/23.08.2006г.
134 ЕТ "Милчо Метохлиев-ММ50", гр.Разлог 400173/12.08.2004 р.Бачевска BG4ME800R088 Места с.Бачево, общ.Разлог, обл.Благоевград 02960 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,75 m³/сек. 12,00 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 12.08.2014г. 12.08.2007г. С решение №52/29.06.2007г. разрешителното е отнето.
135 ЕТ "Атанас Бабалеев", гр.Петрич 400174/17.08.2004 р.Черна BG4ST200R075 Струма с.Пирин, общ.Сандански, обл.Благоевград 56410 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,250 m³/сек. 5,50 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 17.08.2010г. 17.08.2007г. С решение №ПО-01-46/20.06.2007г. разрешителното е изменено под №41140014/22.06.2007г.
136 ЕТ "Иво Колчагов", гр.Банско 400176/18.08.2004 р.Глазне BG4ME800R086 Места гр.Банско, обл.Благоевград 02676 аквакултури риборазвъждане 10 л/сек. 315 360 m³/год. целогодишно 18.08.2010г.
137 "Водемил" ЕООД, гр.Кресна 400177/25.08.2004 р.Брезнишка BG4ST500R060 Струма с.Горна Брезница, общ.Кресна, обл.Благоевград 16136 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,300 m³/сек. 6,350 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 25.08.2010г. 25.08.2006г. С решение №ПО-01-63/18.07.2008г. разрешителното е изменено под №41140086/18.07.2008г.
138 ЕТ "Хермес-Алекси Камбачев", гр.Гоце Делчев 400182/17.09.2004 р.Янколица BG4ME700R104 Места с.Брезница, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград 06306 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,200 m³/сек. 4,60 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 17.09.2010г. 17.09.2006г. 400182-1/27.06.2005г.
139 "Индустриалконтрол" АД, гр.София 003391/20.09.2004 яз.Пчелина Струма с.Лобош, общ.Ковачевци, обл.Перник 43918 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Пчелина" 9,0 m³/сек. 134,4 млн. m³/год. 20.09.2010г. м.VІ, 2006г. 003391/06.03.2005
140 "Кина спирит" ООД, гр.Петрич 400187/28.09.2004 р.Перивол BG4ME800R088 Места с.Бачево, общ.Разлог, обл.Благоевград 02960 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 0,43 m³/сек. 7,566 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 28.09.2010г. 28.09.2006г. С решение №120/30.11.2006г. разрешителното е изменено под №400187-1/30.11.2006г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 400188/29.09.2004 р.Благоевградска Бистрица BG4ST500R047 Струма гр.Благоевград,обл.Благоевград 04279 напояване напояване 0,3 м³/сек. 1491 дка 280хил.м³/год. април-октомври 31.10.2010г.
141 "П и М Електрик" ООД, гр.Благоевград 400190/01.10.2004 р.Вотръчка Места гр.Белица, обл.Благоевград 03504 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 500,0 л/сек. 10,8 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 31.10.2009г. 31.12.2005г. изменено с Разрешително №41140148/28.09.2009г.
142 "Димал АМ" ООД, гр.София 400194/11.10.2004 р.Сушичка BG4ST500R053 Струма с.Полена, общ.Симитли, обл.Благоевград 57162 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Сушичка-2" 0,6 m³/сек. 11 942 000 m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 11.10.2010г. 41140154/22.02.2010
143 ЕТ "Герка Димитрова", с.Горна Гращица 400196/14.10.2004 водоем Струма с.Горна Гращица, обл.Кюстендил 16198 аквакултури риборазвъждане 3 л/сек. 95 000 m³/год. целогодишно 14.10.2010г. Прекратено с Решение № ПО-01-009/05.02.2010
144 "Бийстън енерджи" АД, гр.София 1108-1/28.10.2004 р.Лебница Струма с.Лебница, общ.Сандански, обл.Благоевград 43181 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Лебница" 3200,0 л/сек. 38,00 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 06.08.2008г. 06.08.2008г.
145 "Бийстън енерджи" АД, гр.София 1110-1/01.11.2004 р.Градевска BG4ST500R052 Струма с.Градево, общ.Симитли, обл.Благоевград 17405 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Градево-1" ВЕЦ "Градево-2" ВЕЦ "Градево-1"- 2,700 m³/сек. ВЕЦ "Градево-2"- 2,700 m³/сек. ВЕЦ "Градево-1"- 49,46 млн. m³/год. ВЕЦ "Градево-2"- 49,46 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 07.08.2008г. 31.12.2007г. С решение №ПО-01-1/07.01.2008г. разрешителното е изменено под №41140040/07.01.2008г.
146 "Бийстън енерджи" АД, гр.София 1107-1/02.11.2004 р.Влахинска BG4ST500R059 Струма с.Влахи, общ.Кресна, обл.Благоевград 11569 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Влахи" 2400,0 л/сек. 34,27 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 05.08.2008г. 05.08.2006г.
147 "Елпро-ес" ООД, гр.Сандански 1060-1/02.11.2004 р.Кашинска BG4ST200R076 Струма с.Кашина, общ.Сандански, обл.Благоевград 36734 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Кашина" 320,0 л/сек. 6,57 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 19.07.2008г. 19.07.2004г. С решение 0ПО-01-16/18.02.2008г. разрешителното е изменено под №41140046/18.02.2008г.
148 "Стомана индъстри” АД, гр.Перник 400206/10.12.2004 р.Струма BG4ST900R003 Струма гр.Перник, обл.Перник 55871 промишлено водоснабдяване охлаждане и промишлени нужди охлаждане- 0,180 m³/сек. промишлени нужди-0,020 m³/сек. 6 млн. m³/год. охлаждане- 5,40 млн. m³/год. промишлени нужди- 0,60 млн. m³/год. целогодишно, с изключение на периода м.ІV-м.VІ включително 10.12.2010г. 30.03.2005г. Решение № ПО-01-063/16.06.2010г. продължава с 41130033/16.06.2010
149 ЕТ "Александър Стоянов-АИС", с.Мало село 0478-1/22.11.2004 р.Джерман Струма гр.Сапарева баня, обл.Кюстендил 65365 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Джерман" 1,3 m³/сек. 13,61 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 01.08.2011г. 0478-2/07.11.2006г.
150 ЕТ "Димитър Станкев", с.Мало село 0450-1/22.11.2004 р.Елешница р.Църна Струма с.Раково, общ.Невестино, обл.Кюстендил 62058 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Елешница" р.Елешница- 1,5 m³/сек. р.Църна-1,5 m³/сек. р.Елешница- 10,43 млн. m³/год./ р.Църна- 13,04 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 18.07.2011г. 31.10.2006г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 0163/08.12.2004 яз.Пчелина BG4ST900R010 Струма с.Лобош, общ.Ковачевци, обл.Перник 43918 напояване напояване 4,8 м³/сек. 18167 дка 1,0 млн. m³/год. април-октомври 08.12.2010г. С решение №260/25.08.2010г. разрешителното е отнето.
"Снабдяване, заготовка и монтаж" ООД, с.Покровник 400051-1/28.12.2004 р.Влахинска Струма с.Влахи, общ.Кресна, обл.Благоевград 11569 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 1100л/сек. 25 млн. m³/год./при средна по влажност година/ през ненапоителния сезон-24 часа в денонощие през периода :януари до май и от 16 септември до декември; през напоителния сезон-01 юни до 15 септември за производство на ел. енергия да не работи. 09.12.2009г. 31.12.2005г. С решение №ПО-01-43/30.05.2008г. разрешителното се изменя под №41140075/30.05.2008г.
151 "ВЕЦ ЕНЕРГИЯ" ЕООД, гр.София 400219/29.12.2004 р.Отовица р.Мала река р.Отовица-BG4ST600R037 Струма с.Самораново, общ.Дупница, обл.Кюстендил 65245 за производство на ел.енергия ВЕЦ "Самораново" р.Отовица-500 л/сек. р.Мала река-100 л/сек. 12,257 млн. m³/год./при средна по влажност година/ р.Отовица- 10,489 млн. m³/год. р.Мала река- 1,768 млн. m³/год. 24 часа в денонощието, целогодишно 29.12.2010г. С решение №ПО-01-139/27.12.2010г. разрешителното е продължено под №41140164/27.12.2010г.
152 Община Сапарева баня 003509/20.01.2005 р.Прав Искър Искър с.Сапарево, общ.Сапарева баня, обл.Кюстендил 65379 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на с.Сапарево 0,015 m³/сек. 0, 473 млн. m³/год. целогодишно 20.01.2025- за водовземане 20.01.2007- за ползване
153 "Бяла Места" ООД, гр.София 400207/21.12.2004 р.Бяла Места BG4ME900R079 Места гр.Якоруда, обл.Благоевград 87338 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 500 л/сек. 11,58 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 31.10.2009г. м.Х,2005г. 400207-1/20.05.2005г.
154 "Черна Места" ООД, гр.София 400208/21.12.2004 р.Черна Места BG4ME900R078 Места с.Черна Места, общ.Якоруда, обл.Благоевград 81850 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Черна" 600 л/сек. 15 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 28.11.2009г. 28.11.2005г. 400208-1/20.05.2005г.
155 "Лъки енергия" АД, гр.Сандански 400230/25.01.2005 р.Пиринска Бистрица BG4ST200R075 Струма с.Пирин, общ.Сандански, обл.Благоевград 56410 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 1,500 m³/сек. 31 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 18.09.2009г. м.ІХ, 2005г. изменено с Решение №23/25.01.2005г. изменено с Разрешително №41140132/19.06.2009г.
156 Министерство на финансите, гр.София 400215/23.12.2004 р.Лебница Струма с.Гюешево, общ.Кюстендил, обл.Кюстендил 18455 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на ГКПП Гюешево 2,0 л/сек. 64 020 m³/год. целогодишно 23.12.2014г. С решение №ПО-01-263/20.11.2012г. Е прекратено и преиздадено на Областна администрация гр.Кюстендил под №41110054/20.11.2012 СОЗ-С-25/17.02.2006
157 "Неджин" ООД, гр.София 400220/30.12.2004 р.Лебница Струма с.Яково, общ.Петрич, обл.Благоевград 87312 за производство на ел.енергия ВЕЦ 2,2 m³/сек. 39,7 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.ІV-м.VІ включително 30.12.2010г. 30.12.2007г. 41140041/22.01.2008г.
158 Л Б, гр.Белица 1409-1/20.01.2005 р.Станкова река Места гр.Белица, обл.Благоевград 03504 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Станкова река" 600 л/сек. 8,0 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 13.02.2009г. м.Х, 2006г. 1409-2/25.05.2005г.
159 "Делектра" ЕООД, гр.София 003528/03.02.2005 яз.Дяково BG4ST600L005 Струма с.Мало село, общ.Бобов дол, обл.Кюстендил 46824 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Мало село" 588 л/сек. 6,207 мил. m³/год. 24 часа в денонощието, в зависимост от нуждите на ТЕЦ "Бобов дол" 03.02.2011г. С решение №247/05.08.2010г. разрешителното е изменено /краен срок 30.07.2020г./ С Решение №120/23.06.2015 г. - отказ за изменение на разрешителното
160 П Б, гр.Кюстендил 400232/04.02.2005 водоем "1-ви май" каптаж над водоем "Извево" BG4ST700R021 Струма с.Горна Гращица, обл.Кюстендил 16198 аквакултури риборазвъждане 1,5 л/сек. 47 300 m³/год. водоем "1-ви май"-м.ХІ-м.ІV вкл. каптаж над водоем "Извево"-целогодишно 04.02.2011г. 41160020/20.12.2010
161 "Хидроекоенерго-Тас" ООД, гр.София 0586-1/18.06.2001 р.Влахинска BG4ST500R059 Струма с.Влахи, общ.Кресна, обл.Благоевград 11569 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Влахи" за производство на ел. енергия "Тас" за производство на ел. енергия "Влахи"- 1,40 m³/сек. за производство на ел. енергия "Тас"- 1,60 m³/сек. 47,14 мил. m³/год. за производство на ел. енергия "Влахи"-22,14 млн. m³/сек. за производство на ел. енергия "Тас"- 25,0 млн. m³/сек. 24 часа в денонощието 31.10.2011г. м.Х, 2005г. 0586-2/17.02.2005г.
162 "Хидроекоенерго-Тас" ООД, гр.София 0586-2/17.02.2005 р.Влахинска BG4ST500R059 Струма с.Влахи, общ.Кресна, обл.Благоевград 11569 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Влахи" за производство на ел. енергия "Тас" за производство на ел. енергия "Влахи"- 1,40 m³/сек. за производство на ел. енергия "Тас"- 1,60 m³/сек. 47,14 мил. m³/год. за производство на ел. енергия "Влахи"-22,14 млн. m³/сек. за производство на ел. енергия "Тас"- 25,0 млн. m³/сек. 24 часа в денонощието 31.10.2011г. м.VІІ, 2007г. С решение №ПО-01-33/10.04.2008г. разрешителното е изменено под №41140052/10.04.2008г.
163 "Хидроекоенерго-Тас" ООД, гр.София 400237/23.02.2005 р.Влахинска BG4ST500R059 Струма с.Влахи, общ.Кресна, обл.Благоевград 11569 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия "Влахи" за производство на ел. енергия "Тас" целогодишно, с изключение на периода 01.10.-31.01. вкл. 31.12.2007г.
164 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 400238/23.02.2005 р.Туфча BG4ME700R104 Места гр.Гоце Делчев, обл.Благоевград 17395 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 100 л/сек. 2 600 000 m³/год. целогодишно, 24 часа в денонощието 23.02.2011г.
165 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 400239/23.02.2005 р.Славова, р.Кривица, р.Благоевградска Бистрица, р.Предимир BG4ST500R045 Струма с.Бистрица, обл.Благоевград 04217 за производство на ел.енергия за производство на ел. енергия 250 л/сек. 6 480 000 m³/год. целогодишно, 24 часа в денонощието 23.02.2011г.
166 "Ди Ви Би" ООД, гр.София 400244/14.03.2005 р.Джерман Струма с.Слатино, общ.Бобошево, обл.Кюстендил 67252 промиване инертни материали промишлено водоснабдяване- промиване на баластра 15 л/сек. 180 000 m³/год. целогодишно, в зависимост от наличния воден отток в р.Джерман 14.03.2011г. 41130035/11.03.2011
167 "ВиК" ООД, гр.Перник 003594/21.03.2005 яз.Студена BG4ST900R002 Струма с.Студена, общ.Перник, обл.Перник 70038 за производство на ел. енергия 1. питейно-битово водоснабдяване на гр.Перник и населени места в района 2.ВЕЦ "Студена" питейно-битово водоснабдяване- 1,80 m³/сек. ВЕЦ "Студена"- 2,00 m³/сек. 93,0 мил. m³/год. питейно-битово водоснабдяване- 42,0 мил. m³/год. ВЕЦ "Студена"- 51,0 мил. m³/год. целогодишно, 24 часа в денонощието 21.03.2025г. С Решение №158/24.09.2007 г. разрешителното е изменено в раздел "Лимит на ползваната вода" - намален лимит от 42.0 млн.м3/годишно на 20.54 млн. м3/год.; С решение №266/15.10.2009г. разрешителното е изменено МОСВ-РД-630/10.08.2012
168 "Г-М-Г-Трейдинг" ООД, гр.Благоевград 400248/25.03.2005 р.Каменица Места с.Брезница, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград 17395 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Каменица" 0,400 m³/сек. 6,468 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.Х-м.І включително 25.03.2011г. 25.03.2007г. С решение №118/29.11.2006г. разрешителното е изменено под №400248-1/29.11.2006
"Аверс" ООД, гр.Благоевград 400249/25.03.2005 р.Ретиже BG4ME900R097 Места с.Кремен, общ.Банско, обл.Благоевград 39614 аквакултури и напояване 1.Изграждане на микроязовир"Кремен" за напояване площите на с.Кремен 2.Риборазвъждане за микроязовир "Кремен"-200 л/сек. ; за рибарника-200 л/сек. з микроязовир"Кремен"- 3698 млн.м³/год. За рибарника- 6,307 млн.м³/год. април-октомври 31.12.2011г. 41120008/25.02.2010
169 "Г-М-Г-Трейдинг" ООД, гр.Благоевград 400250/25.03.2005 р.Костена Места с.Брезница, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград 17395 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Костена" 0,150 m³/сек. 3,331 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.Х-м.І включително 25.03.2011г. 25.03.2007г. С решение №119/29.11.2006г. разрешителното е изменено под №400250-1/29.011.2006г. прекратено с Решение №ПО-01-017/10.03.2009г.
170 "Инвест консулт" ООД, гр.Благоевград 400253/29.03.2005 р.Сатовчанска Бистрица BG4ME200R114 Места с.Плетена, общ.Сатовча, обл.Благоевград 56740 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия 1,00 m³/сек. 12,744 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно 29.03.2011г. 29.03.2007г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 003595/29.03.2005 яз.Дяково BG4ST600L005 Струма с.Дяково,общ.Дупница,обл.Кюстендил 24791 напояване напояване 6 м³/сек. 28090 дка 3,324 млн.м³/сек. за напояване-3,3 млн.м³/сек ; за промишлена зона "Пиперево"-0,024 млн.м³/сек. април-октомври 29.03.2011г. С решение №48/22.02.2010г. разрешителното е изменено;С решение №26/02.02.2011г. разрешителното е изменено и продължено до 29.03.2021г.
171 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 400258/01.04.2005 р.Благоевградска Бистрица Струма гр.Благоевград, с.Рилци, с.Бело поле, с.Айдарово, с.Покровник, с.Церово, общ.Благоевград, обл.Благоевград 04279 62699 03664 00134 57159 78464 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Благоевград,селата Рилци,Бело поле,Айдарово,Покровник,Церово 102 л/сек. 3 220 000 m³/год. целогодишно 01.04.2025г. Отказа за изменение на разрешителното - Решение № ПО-01-194/21.08.2012 г. СОЗ-С-34/31.07.2006
172 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 400259/01.04.2005 р.Предимер Струма гр.Благоевград, с.Рилци, с.Бело поле, с.Айдарово, с.Покровник, с.Церово, общ.Благоевград, обл.Благоевград 04279 62699 03664 00134 57159 78464 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Благоевград,селата Рилци,Бело поле,Айдарово,Покровник,Церово 7,3 л/сек. 230 000 m³/год. целогодишно 01.04.2025г. 41110001/17.12.2010 СОЗ-С-165/14.07.2010; решение на изменена заповед № 80/14.07.2010
173 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 400260/01.04.2005 р.Гургутица BG4ST500R045 Струма гр.Благоевград, с.Делвино, с.Хърсово, общ.Благоевград, обл.Благоевград 04279 20540 77565 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Благоевград,селата Делвино и Хърсово 11,4 л/сек. 360 000 m³/год. целогодишно 01.04.2025г. С решение № ПО-01-91/18.07.2018г. е изменен номера на разрешителното:41110069; място на водоползването:Питейно-битово водоснабдяване на гр.Благоевград и селата от общ.Благоевград-Делвино,Хърсово,Еленово,Марулево;разрешено водно количество:до 15,4л/сек;разрешен лимит на ползваната вода: 485 000м³/годишно; МОСВ№РД-47/29.01.2008 BG4ST500R1145
174 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 400261/01.04.2005 р.Бяла вода BG4ST500R045 Струма гр.Благоевград, с.Делвино, с.Хърсово, общ.Благоевград, обл.Благоевград 04279 20540 77565 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Благоевград,селата Делвино и Хърсово 2,4 л/сек. 75 000 m³/год. целогодишно 01.04.2025г. МОСВ№РД-99/20.02.2008
175 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 400262/01.04.2005 р.Кривица BG4ST500R045 Струма гр.Благоевград, с.Рилци, с.Бело поле, с.Айдарово, с.Покровник, с.Церово, общ.Благоевград, обл.Благоевград 04279 62699 03664 00134 57159 78464 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Благоевград,селата Рилци,Бело поле,Айдарово,Покровник,Церово 25,7 л/сек. 810 000 m³/год. целогодишно 01.04.2025г. Отказа за изменение на разрешителното - Решение № ПО-01-192/21.08.2012 г.
176 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 400263/01.04.2005 р.Славова Струма гр.Благоевград, с.Делвино, с.Хърсово, общ.Благоевград, обл.Благоевград 04279 20540 77565 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Благоевград,селата Делвино и Хърсово 19,7 л/сек. 620 000 m³/год. целогодишно 01.04.2025г. изменено с Разрешително №41110027/15.06.2009г.
177 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 400264/01.04.2005 р.Исмаилица BG4ST500R045 Струма гр.Благоевград, с.Делвино, с.Хърсово, общ.Благоевград, обл.Благоевград 04279 20540 77565 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Благоевград,селата Делвино и Хърсово 9,2 л/сек. 290 000 m³/год. целогодишно 01.04.2025г. СОЗ-С-32/25.07.2006
178 ЕТ "Ибрахим Бърган-Гиби", с.Брезница 400297/03.05.2005 р.Туфча BG4ME700R104 Места с.Брезница, обл.Благоевград 06306 аквакултури риборазвъждане 5 л/сек. 127 239 m³/год. целогодишно, 24 часа в денонощието 03.05.2011г. 400297-1/23,06,2005(нови коти)
179 "Дъ рич лайт" ООД, гр.Дупница 400295/03.05.2005 р.Осеновска Места с.Филипово, общ.Банско, обл.Благоевград 76100 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Филипово" 0,35 m³/сек. 7,172 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.Х-м.І включително 03.05.2011г. 03.05.2007г. С решение №ПО-01-44/11.06.2007г. разрешителното е изменено под №41140011/19.06.2007г.
180 "Дъ рич лайт" ООД, гр.Дупница 400296/03.05.2005 р.Глогозка Струма с.Жиленци, общ.Кюстендил, обл.Кюстендил 29386 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Жиленци" 0,200 m³/сек. 3,484 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.Х-м.І включително 03.05.2011г. 03.05.2007г. 41140013/20.06.2007
181 ЕТ "Митко Летков-Мак", с.Боголин 400302/16.05.2005 р.Бистрица BG4ME200R115 Места с.Боголин, общ.Сатовча, обл.Благоевград 77058 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия 0,500 m³/сек. 7,6 млн. m³/год. целогодишно, 24 часа в денонощието 16.05.2011г. 16.05.2007г. С решение №ПО-01-48/25.07.2007г. разрешителното е изменено под №41140016/25.06.2007г.
182 "Елпро-ес" ООД, гр.Сандански 400307/19.05.2005 р.Кашинска BG4ST200R076 Струма с.Кашина, общ.Сандански, обл.Благоевград 36734 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Ярчова скала" 300,0 л/сек. 5,7 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, 24 часа в денонощието 19.08.2008г. 09.12.2005г. С решение №ПО-01-17/18.02.2008г. разрешителното е изменено под №41140045/18.02.2008г.
183 "Бяла Места" ООД, гр.София 400207-1/20.05.2005 р.Бяла Места BG4ME900R079 Места гр.Якоруда, обл.Благоевград 87338 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия 800 л/сек. 18,31 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 31.10.2009г. 30.11.2006г. С решение 06/26.01.2007г. разрешителното е изменено под №400207-2/26.01.2007г.
184 "Черна Места" ООД, гр.София 400208-1/20.05.2005 р.Черна Места BG4ME900R078 Места с.Черна Места, общ.Якоруда, обл.Благоевград 81850 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Черна" 800 л/сек. 20,20 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 28.141.2009г. 30.11.2006г. изменено с Разрешително №41140136/24.06.2009г.
185 Л Б, гр.Белица 1409-2/25.05.2005 р.Станкова река Места гр.Белица, обл.Благоевград 03504 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Станкова река" 600 л/сек. 8,0 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 13.02.2009г. м.Х, 2006г.
186 "Булгарцвет-Баня" ООД, гр.Баня 400309/25.05.2005 р.Места Места с.Елешница, общ.Разлог, обл.Благоевград 27293 напояване напояване 12 л/сек. 7,56 дка-основни насаждения; 3,00 дка-отглеждане на разсад; 40 000 m³/год. през периода 01.ХІ.-31.VІІІ. 31.05.2011г.
187 ЕТ "Богомил Василев-Евелин 29", гр.Перник 1132-1/01.06.2005 р.Елешница Струма с.Сажденик, общ.Кюстендил 65142 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Елешница" 300 л/сек. 7 061 000 m³/год. 24 часа в денонощието 19.08.2008г. 01.06.2007г. 41140002/12.03.2007г.
"Напоителни системи" ЕАД,гр.София 1322-1/07.06.2006 р.Джерман BG4ST600R036 Струма гр.Дупница, обл.Кюстендил 68789 напояване 0,2 м³/сек. 798 дка 0,286 млн.м³/год. април-октомври 29.11.2011г. 41120018/09.11.2011
188 "Феруница" ЕООД, гр.Благоевград 400317/20.06.2005 р.Бяла Места Места гр.Якоруда, обл.Благоевград 87338 аквакултури риборазвъждане 0,100 m³/сек. 2,790 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.Х-м.І включително 20.06.2011г. 20.06.2007г. С решение № ПО-01-29/08.04.2011г. номера на разрешителното е изменено на 41160022;крайния срок на 20.06.2017г.;изменение на воден обект;цел на ползването;място на водовземането;схема и технически параметри; С решение № ПО-01-75/02.05.2017г. -отказ за продължаване срока на разрешителното; С решение № ПО-01-133/19.10.2018г. -отказ за продължаване срока на разрешителното; С решение № ПО-01-63/21.05.2019г. -отказ за продължаване срока на разрешителното;
189 ЕТ "Румен Андреев", гр.Гоце Делчев 400044-1/21.06.2005 р.Места Места с.Борово, местност "Ормана", общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград 05606 аквакултури пълнене на рибарници 5 л/сек. 157 680 m³/год. целогодишно, 24 часа в денонощието 03.12.2009г. изменено с Разрешително №41160012/19.06.2009г.
190 К М, гр.Благоевград 1061-1/21.06.2005 р.Цапаревска Струма с.Микрево, общ.Струмяни, обл.Благоевград 49686 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Микрево" 700,0 л/сек. 9,67 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 19.07.2008г. 31.12.2005г.
191 "Проектинвест" ООД, гр.Благоевград 400314/14.06.2005 р.Дисилица р.Перлешка BG4ME700R093 Места гр.Добринище, общ.Банско, обл.Благоевград 21498 за производство на ел. енергия ВЕЦ "Дисилица" р.Дисилица- 0,400 m³/сек. р.Перлешка- 0,400 m³/сек. 9,929 млн. m³/год. р.Дисилица- 4,838 млн. m³/год. р.Перлешка- 5,091 млн. m³/год. /при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.Х-м.І включително 14.01.2011г. 14.06.2007г. С решение №ПО-01-75/20.08.2008г. разрешителното се изменя под №41140091/20.08.2008г.
192 "Микро ВЕЦ Лилия" ООД, гр.София 400315/14.06.2005 р.Софан Места с.Черна Места, общ.Якоруда, обл.Благоевград 81850 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Лилия" 0,220 m³/сек. 4,705 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.Х-м.І включително 14.06.2011г. 14.06.2007г. 400315-1/14.12.2006г.
193 "Мивабо" ООД, гр.Сандански 400318/21.06.2005 р.Иваник BG4ST400R072 Струма с.Беласица, общ.Петрич, обл.Благоевград 03294 за производство на ел. енергия ВЕЦ "Иваник" 0,320 m³/сек. 5,461 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.ІV-м.VІ включително 21.06.2011г. 21.06.2007г. С решение №ПО-01-32/02.04.2008г. разрешителното е изменено под №41140051/02.04.2008г.
194 Е К, гр.София 400320/23.06.2005 р.Дисилица/Добринишка BG4ME700R093 Места гр.Добринище, общ.Банско, обл.Благоевград 21498 аквакултури риборазвъждане 5 л/сек. 79 056 m³/год. през периода 01.ІV-31.ІХ-24 часа в денонощието 23.06.2011г. 41160024/07.07.2011
195 "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД, гр.София 400322/27.06.2005 р.Градевска BG4ST500R051 Струма с.Градево, общ.Симитли, обл.Благоевград 17405 промишлено водоснабдяване Промишлени цели-производство на бетон 2,0 л/сек. 8 000 m³/год. целогодишно 27.06.2010г.
196 ЕТ "Хермес-Алекси Камбачев", гр.Гоце Делчев 400182-1/27.06.2005 р.Янколица BG4ME700R104 Места с.Брезница, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград 06306 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия 0,200 m³/сек. 4,60 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.Х-м.І включително 27.06.2011г. 27.06.2006г. 400182-2/16.10.2006г.
197 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 400323/29.06.2005 р.Туфча BG4ME700R104 Места с.Корница, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград 38666 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на гр.Гоце Делчев,с.Господинци,с.Гърмен,с.Дебрен,с.Дъбница,с.Огняново,с.Балдево,с.Хвостяне,с.Блатска,с.Марчево 92,28 л/сек 2910000 м³/год. целогодишно 29.06.2025г. С решение ПО-01-54/20.03.2015г. се изменя:разрешено водно количество до 92,28 л/сек; разрешен лимит на ползваната вода: до 2 910 000 м³ и се променя и номера на разрешителното:става 41110058 СОЗ-М-31/18.07.2006
198 ЕТ "Ибрахим Бърган-Гиби", с.Брезница 400297-1/23.06.2005 р.Туфча BG4ME700R104 Места с.Брезница, обл.Благоевград 06306 аквакултури риборазвъждане 5 л/сек. 127 239 m³/год. целогодишно, 24 часа в денонощието 03.05.2011г. 41160019/20.12.2010
Община Белица 400321/23.06.2005 р.Беличка BG4ME900R082 Места гр.Белица, обл.Благоевград 03504 напояване напояване чрез напоителен канал"Ляв" 80 л/сек. 800 дка. 184хил.м³/сек. 1 април-30 октомври 23.06.2011г.
199 "Винкомерс" ООД, гр.Благоевград 400327/05.07.2005 р.Усоето Места с.Горно Драглище, общ.Разлог, обл.Благоевград 21748 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Усоето" 0,430 m³/сек. 6,897 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.Х-м.І включително 05.07.2011г. 05.07.2007г. С решение №30/02.04.2007г. разрешителното е изменено под №41140003/02.04.2007г. на "Алмера"ООД
200 Община Кресна 400326/05.07.2005 р.Невързумска BG4ST500R056 Струма с.Стара Кресна, общ.Кресна, обл.Благоевград 39699 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на с.Стара Кресна и с.Ощава 4,42 л/сек. 31 000 m³/год. целогодишно 05.07.2015г. изменено с Разрешително №41110019/16.10.2008 СОЗ-27/10.04.2006-прекратена с реш.ПО-01-74/15.08.2008
201 Община Благоевград 400328/07.07.2005 р.Дренковска, Мазурско дере BG4ST500R030 BG4ST500R045 Струма с.Дренково, обл.Благоевград 23652 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на с.Дренково 0,58 л/сек. 18 250 m³/год. целогодишно 07.07.2025г. С решение № ПО-01-76/25.06.2018г. разрешителното е прекратено; СОЗ-С-21/07.02.2006
202 Община Благоевград 400329/07.07.2005 р.Тесния улук Струма с.Бистрица, обл.Благоевград 04217 ПБВ питейно-битово водоснабдяване на комплекс "Бодрост" 3,03 л/сек. 95 800 m³/год. целогодишно 07.07.2025г. С решение № ПО-01-30/16.03.2018г. разрешителното е прекратено и е преиздадено под № 41110068/16.03.2018г. на В и К ЕООД Благоевград СОЗ-С-23/07.02.2006
203 "Пресевна инсталация" ЕООД, гр.Дупница 400331/08.07.2005 р.Джерман BG4ST600R032 Струма гр.Дупница, обл.Кюстендил 68789 промиване инертни материали промишлено водоснабдяване-промиване на баластра 3 л/сек. 62 370 m³/год. целогодишно-9 месеца в годината при 22 работни дни в месеца и при 7 часов раб. ден 08.07.2011г.
204 "Алпине хидро груп" ООД, гр.Девин 400335/15.07.2005 р.Гърчаво дере BG4DO135R118 Доспат с.Барутин, общ.Доспат, обл.Смолян 02779 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Червения мост" 0,100 m³/сек. 1,353 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.Х-м.І включително 15.11.2011г. 31.07.2007г.
205 "Бизнес център" ЕООД, гр.Петрич 400336/15.07.2005 р.Луда река BG4ST400R072 Струма с.Коларово, общ.Петрич, обл.Благоевград 37989 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия 0,350 m³/сек. 3,7 млн. m³/год. 24 часа в денонощието извън напоителния сезон-м.ХІ-м.ІІІ; през напоителния сезон-м.ІV-м.Х-за производство на ел. енергия да преработва само водния обем, който остава след осигуряване на необх. вода за напояване. 15.07.2011г. 15.07.2007г. С решение №ПО-01-43/11.06.2007г. разрешителното е изменено под №41140012/19.06.2007г.
Община Земен 400337/18.07.2005 р.Струма BG4ST900R012 Струма гр.Земен,обл.Перник 30778 напояване напояване 0,04 м³/сек. 400 дка 0,518 млн.м³/год. 24 часа в денонощие през напоителния сезон 13.07.2011г.
206 "Транс Пирин" ООД, гр.Разлог 400347/09.08.2005 р.Язо BG4ME800R087 Места гр.Разлог, имот №1533, кв.101, обл.Благоевград 61813 напояване напояванe и други цели 4 л/сек. 200 m³/год. напояванe- 80 m³/год. други цели- 120 m³/год. 09.08.2015г. прекратено с решение №ПО-01-055/27.05.2010
207 В М, А Х, гр.Благоевград 0677-2/04.08.2005 р.Каменица Места с.Места, общ.Банско, обл.Благоевград 47857 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Каменица" 800 л/сек. 14,8 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието 05.12.2007г. 31.12.2005г. 0677-3/10.04.2006г.
208 "Хидроенергийно строителство"-Гражданско дружество, гр.София 0141-1/08.08.2005 р.Струма Струма гр.Кресна, общ.Кресна, обл.Благоевград 14492 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Кресна 1" 50,0 m³/сек. 911, 49 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието, целогодишно 07.03.2011г. м.ІІІ, 2007г.
Община Хаджидимово 400348/09.08.2005 Дере "Дълбокия дол" BG4ME500R111 Места с.Копривлен,общ.Хаджидимово, обл.Благоевград 38532 ПБВ Допълнително водоснабдяване на с.Копривлен и изграждане на алпийско водохващане 8 л/сек. 240 хил.м³/год. целогодишно 09.08.2015г. С Решение № ПО-01-167/11.07.2012г. Разрешителното е изменено под № 41110050/11.07.2012 г. СОЗ-М-202/24.07.2012
209 "Увекс" ЕООД, гр.Сандански 400349/11.08.2005 р.Сугаревска BG4ST300R074 Струма с.Сугарево, общ.Сандански, обл.Благоевград 70189 ПБВ питейно-битово водоснабдяване 5 л/сек. 157 680 m³/год. целогодишно 11.08.2025г.
210 "Алпине хидро груп" ООД, гр.Девин 400354/15.08.2005 р.Владово дере BG4DO135R118 Доспат с.Барутин, общ.Доспат, обл.Смолян 02779 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Владово дере" 0,250 m³/сек. 3,813 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието-целогодишно 15.08.2011г. 31.03.2007г. С решение №ПО-01-47/20.06.2007г. разрешителното е изменено под №41140015/20.06.2007г.
211 "Михан"АД, гр.Гоце Делчев /нов титуляр "Калида" ООД/ 400355/11.08.2005 р.Делчевска Места с.Делчево, общ.Гоце Делчев, обл.Благоевград 20585 промишлено водоснабдяване примишлено водоснабдяване на галваничен цех 2,3 л/сек. 72 000 m³/год. целогодишно 15.08.2015г. С решение № ПО-01-69/18.06.2010г. е издадено Разрешително №41130034/18.06.2010
212 Община Симитли 400356/15.08.2005 р.Ракочевица BG4ST500R051 Струма с.Долно Осеново, общ.Симитли, обл.Благоевград 22753 ПБВ питейно-битово водоснабдяване 20 л/сек. 630 000 m³/год. целогодишно 15.08.2025г.
213 "Пиринстрой" ЕООД, гр.Разлог 400360/26.08.2005 р.Изток BG4ME800R084 Места с.Баня, общ.Разлог, обл.Благоевград 02693 промиване инертни материали примишлено водоснабдяване-промиване на баластра 6,33 л/сек. 30 000 m³/год. целогодишно 26.08.2011г. 41130038/12.08.2011
214 "Водолей дуо" ООД, гр.Благоевград 1656-1/09.09.2005 р.Стара /Вранещица/ BG4ME800R085 Струма с.Брестово, общ.Симитли, обл.Благоевград 06522 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Куматиница" за производство на ел. енергия "Манастира" за производство на ел. енергия "Куматиница" -0,400 m³/сек. за производство на ел. енергия "Манастира"- 0,500 m³/сек. за производство на ел. енергия "Куматиница" - 6,0 млн. m³/год. за производство на ел. енергия "Манастира"- 7,5 млн. m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 10.07.2009г. 31.07.2008г.
215 "Алпине хидро груп" ООД, гр.Девин 400364/14.09.2005 р.Доспатска BG4DO135R118 Места с.Барутин, с.Црънча, с.Бръщен, общ.Доспат, обл.Смолян 78567 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Доспат 1" за производство на ел. енергия "Доспат 2" за производство на ел. енергия "Доспат 3" за производство на ел. енергия "Доспат 1"- 1,50 m³/сек. за производство на ел. енергия "Доспат 2" - 2,50 m³/сек. за производство на ел. енергия "Доспат 3"- 2,40 m³/сек. за производство на ел. енергия "Доспат 1"- 29,00 млн. m³/год. за производство на ел. енергия "Доспат 2"- 41,90 млн. m³/год. за производство на ел. енергия "Доспат 3"- 49,00 млн. m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 14.09.2011г. 31.09.2008г.
216 "Инвест консулт" ООД, гр.Благоевград 400366/19.09.2005 р.Сатовчанска Бистрица BG4ME200R115 Места с.Долен, общ.Сатовча, обл.Благоевград 21868 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Долен" 1,00 m³/сек. 20,466 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието-целогодишно 19.09.2011г. 19.09.2007г.
217 "Васерверк" ООД, гр.Кюстендил 400368/20.09.2005 р.Бистрица Струма с.Соволяно, обл.Кюстендил 67790 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия 2,40 m³/сек. 47,805 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието-целогодишно 20.09.2011г. 20.09.2007г. С решение №104/02.11.2007г. разрешителното е изменено под №41140033/02.11.2007г.
218 "Еко-електрик" ООД, гр.Благоевград 400382/25.10.2005 р.Цапаревска BG4ST500R064 Струма с.Микрево, общ.Струмяни, обл.Благоевград 49686 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Микрево" 700,0 л/сек. 9,67 млн. m³/год./при средна по влажност година/ 24 часа в денонощието-целогодишно 19.07.2008г. 31.12.2005г.
219 ЕТ "Зойка Крайкова", гр.Благоевград 400013-1/02.11.2005 дере "Доло"/Габренско дере/ BG4ST400R072 Струма с.Габрене общ.Петрич обл.Благоевград 14091 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия 0,500 m³/сек. 2,3 млн. m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 01.09.2009г. 31.07.2007г. С решение №49/25.06.2007г. разрешителното е изменено под №41140017/25.06.2007г.
220 "В и К" ЕООД, гр.Благоевград 400388/08.11.2005 водохващане "Калугерица" BG4ME800R087 Места гр.Разлог, обл.Благоевград 61813 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия 35 л/сек. 800 000 m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 08.11.2011г.
221 "Кераминженеринг" АД, гр.София 400387/08.11.2005 р.Елешница BG4ST700R027 Струма с.Четирци, общ.Невестино, обл.Кюстендил 81284 аквакултури риборазвъждане 5 л/сек. 157 700 m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 08.11.2011г. 400387-1/23.08.2006
222 М М, с.Горно Уйно 400386/08.11.2005 р.Кортенска BG4ST700R019 Струма с.Горно Уйно, общ.Кюстендил 16995 аквакултури риборазвъждане 2 л/сек. 39 571 m³/год. от м.V-м.ХІІ-229 дни от годината 08.11.2011г.
223 ЕТ "Перун-Костадин Левенов", гр.Разлог 400392/15.11.2005 р.Изток Места с.Баня, общ.Разлог, обл.Благоевград 61813 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия 4,0 m³/сек. 79,4 млн. m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 15.11.2011г. 31.12.2008г. изменено с Разрешително №41140124/27.03.2009г.
ЕТ"Атанас Терзиев-Джаси",гр.Разлог 400393/15.11.2005 р.Места Места с.Места, общ.Банско, обл.Благоевград 47857 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия 8,0 м³/сек. 178,66 млн. m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 15.11.2011г. 31.12.2008г. 400393-1/05.12.2006г.
225 "Практикер" ЕООД, гр.Благоевград 400390/15.11.2005 р.Канина BG4ME600R106 Места с.Огняново, общ.Гърмен, обл.Благоевград 53326 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Канина 2" 1,0 m³/сек. 15,5 млн. m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 15.11.2011г. 15.11.2007г. С решение № ПО-01-117/10.10.2011г.разрешителното е изменено и продължено под №41140172/10.10.2011г.
226 "Рила Фиш" ЕООД, гр.Пазарджик 400391/15.11.2005 р.Беличка BG4ME900R081 Места гр.Белица, обл.Благоевград 03504 аквакултури риборазвъждане 90 л/сек.-7 мес. от годината; 15 л/сек.-5 мес. от годината; 1 828 000 m³/год. 24 часа в денонощието-целогодишно 15.11.2011г. С решение № ПО-01-55/31.05.2011г.изменя разрешителното и продължава срока на действие до 15.11.2015г.и разрешено водно количество до 90 л/сек и разрешен лимит 2 799 360 м³/год до 15.11.2015г.
227 "Увекс" ЕООД, гр.Сандански 400394/21.11.2005 р.Санданска Бистрица BG4ST500R068 Струма с.Лиляново, общ.Сандански, обл.Благоевград 43699 ПБВ питейно-битово водоснабдяване 47,73 л/сек. 1 105 000 m³/год. целогодишно 21.11.2011г. С решение № ПО-01-69/21.06.2011г.е прекратено и издадено 41110046/21.06.2011г. Решение № ПО-01-150/18.06.2012 г.
"Комвес" ЕООД, гр.Благоевград 400396/28.11.2005 р.Сушичка BG4ST500R053 Струма с.Полена, общ.Симитли, обл.Благоевград 57162 за производство на ел. енергия за производство на ел. енергия "Полена" 0,700 m³/сек. 10,0 млн. m³/год./при средна по влажност година/ целогодишно, с изключение на периода м.ІV-м.VІ включително 28.11.2011г. 31.03.2007г. 400393-1/28.11.2005г.