одобрен

Регистър на разрешенията за строеж-2017 г.

Уникален идентификатор:  7498ee4d-ed13-4edd-8293-3bc32bf05015

Описание:

Регистър на разрешенията за строеж-2017 г.

инфраструктура

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-09-25 13:36:37
  • Създаден от: nadezhda_zdravkova_penzova-georgieva
  • Последна промяна: 2018-10-31 18:04:20
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2017 год.

РС № ДАТА КВ, МЕСТНОСТ ИМОТ, ПАРЦЕЛ НАС.МЯСТО ОБЕКТ
№1 04.01.2017 г. кв.40 ХІІ-2894, 2895 сграда С3-С4 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки №6-7 на кота -0.54 м. с идентификатор 65334.300.1330.1.106 по КККР на гр.Сандански в игрална зала в сграда С3-С4 със смесено предназначение – жилищна и смесена част /Разрешение за ползване №СТ-05-1521/27.10.2014 год./ в УПИ ХІІ-2894, 2895, кв.40 по плана на гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.300.1330 по КККР на гр.Сандански
№2 05.01.2017 г. ул.Бор ул.Бор 65334.301.6317 гр.Сандански Изграждане на ул.“Бор” – имот с идентификатор 65334.301.6317 по КККР на гр.Сандански в участъка между о.т.46 /ул.”Спано поле”/ и о.т.45 по плана на гр.Сандански както следва: първи етап – дясно платно на ул.“Бор” – имот с идентификатор 65334.301.6317 по КККР на гр.Сандански в участъка между о.т.46 /ул.”Спано поле”/ и о.т.45 по плана на гр.Сандански; втори етап – ляво платно на ул.“Бор” – имот с идентификатор 65334.301.6317 по КККР на гр.Сандански в участъка между о.т.46 /ул.”Спано поле”/ и о.т.45 по плана на гр.Сандански и подпорна стена
№3 10.01.2017 г. кв.104 ІХ-2585 65334.300.2585 гр.Сандански Еднофамилна жилищна сграда с гаражи
№4 10.01.2017 г. м.Чинар Куши УПИ І-65334.150.28, 65334.150.29 /65334.150.126/ гр.Сандански Пристройка на хотелски комплекс "Пирин" - Хотелски блок 4 и преустройство на съществуващ Хотелски блок 1
№5 10.01.2017 г. ул. Кръстьо Хаджииванов ул. Кръстьо Хаджииванов гр.Сандански Реконструкция на ул. "Кръстьо Хаджииванов", гр.Сандански - КПИИ
№6 10.01.2017 г. кв.28 VІІІ Б - 778 гр.Сандански Кабелна мрежа НН от съществуващ ТП “2-ро Единно училище” - имот с идентификатор 65334.300.628.2, през имоти публична общинска собственост с идентификатори 65334.300.3778 – улица “Солунска”, 65334.300.3782 – улица “Цар Самуил” и 65334.300.5399 – улица “Св.Св.Кирил и Методий”, до ЕТ монтирано на тротоара пред поземлен имот с идентификатор 65334.300.787 по КККР на гр.Сандански, УПИ VІІІ Б – 778, кв.28 по плана на гр.Сандански - външно ел.захранване на “Жилищна сграда с офиси и магазини за промишлени стоки” в УПИ VІІІ Б – 778, кв.28 по плана на гр.Сандански
№7 13.01.2017 г. кв.51 УПИ Х 65334.300.693 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на таван в жилище в жилищна сграда
№8 17.01.2017 г. м.Ушите им.№65334.70.2 гр.Сандански Плътна ограда с H≤2.20 м. по северната и част от източната граници и ажурна по останалите граници на поземлен имот с идентификатор 65334.70.2 по КККР на гр.Сандански, м.”Ушите”, гр.Сандански, разположени изцяло в ПИ 65334.70.2
№9 18.01.2017 г. кв.114 УПИ І-1954 65334.300.1954 гр.Сандански Преустройство на магазин №4 /търговско помещение и склад/ в игрална зала с пункт за залози /букмейкърски клуб/ и магазин за търговска дейност, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.1954.1.45, находящ се в УПИ І – 1954 /поземлен имот с идентификатор 65334.300.1954 по КККР на гр.Сандански/, кв.114 по плана на гр.Сандански
№10 23.01.2017 г. м.Бяла река им.№500073 с.Пирин МВЕЦ „Бяла река” – сградоцентрала и битова сграда в поземлен имот №500073, местност „Бяла река”, землище на с.Пирин, община Сандански и Електропровод 20 kV с трасе през имот №500110, имот №500108, землище на с.Пирин и имот №500073, местност „Бяла река”, землище на с.Пирин, община Сандански
№11 02.02.2017 г. кв.61 УПИ І с.Катунци Сграда за жилищни нужди
№12 02.02.2017 г. кв.144 УПИ ІХ 65334.300.1083 гр.Сандански Подпорна стена с височина H=6.40 м. и дължина L=6.00 м. по регулационната линия на УПИ ІХ /поземлен имот с идентификатор 65334.300.1083 по КККР на гр.Сандански/ с УПИ VІІ /поземлен имот с идентификатор 65334.300.1082 по КККР на гр.Сандански/, кв.144 по плана на гр.Сандански, разположена изцяло в УПИ ІХ /поземлен имот с идентификатор 65334.300.1083 по КККР на гр.Сандански/
№13 02.02.2017 г. кв.1 УПИ ІІІ с.Вълково Жилищна сграда
№14 02.02.2017 г. м.Сухо поле 65334.122.10 гр.Сандански Склад за строителни материали
№15 02.02.2017 г. кв.137 УПИ ХVІІ-1648 65334.301.1650 гр.Сандански Външно кабелно електрозахранване НН на „Жилищна сграда с магазини и подземно допълващо застрояване за мазета – източно петно” в УПИ ХVІІ-1648, кв.137 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.1650 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж №43/29.02.2016 год./ с трасе: от съществуващ ТП „Пеле” – обект с идентификатор 65334.301.5107.1 по КККР на гр.Сандански през имоти общинска собственост с идентификатори 65334.301.5106 и 65334.301.6350 /ул. Стефан Стамболов/ по КККР на гр.Сандански до ново ЕТ, монтирано на имотната граница на тротоара, пред УПИ ХVІІ-1648, кв.137, гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.1650 по КККР на гр.Сандански
№16 02.02.2017 г. ж.к.Изток 65334.301.5151 гр.Сандански Допълващо застрояване – гараж
№17 02.02.2017 г. м.Нишан Таши УПИ 097021 а гр.Сандански Жилищна сграда А и жилищна сграда Б
№18 02.02.2017 г. м.Нишан Таши УПИ 097021 б гр.Сандански Жилищна сграда А и жилищна сграда Б
№19 02.02.2017 г. кв.2 УПИ VІ-32 65334.300.115 гр.Сандански Реконструкция, пристройка и надстройка на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.115.1 и допълващо застрояване - гараж и складове - КПИИ
№20 08.02.2017 г. м.Песоците им.№007024 с.Струма Оранжерия - КПИИ
№21 14.02.2017 г. м.Телки баир им.№091013 с.Джигурово Еднофамилни жилищни сгради - 8 броя - тип А
№22 22.02.2017 г. кв.90 УПИ ХХІV гр.Сандански Преустройство – разделяне на източен апартамент на трети жилищен етаж от жилищна сграда в УПИ ХХІV, кв.90 по плана на гр.Сандански за обособяване на два самостоятелни апартамента
№23 22.02.2017 г. кв.55 УПИ VІІІ-1007 65334.300.1007 гр.Сандански Многофункционална сграда – магазини за промишлени стоки, офиси и жилища
№24 23.02.2017 г. м.Друма им.№057002 с.Поленица Склад
№25 23.02.2017 г. м.Бански път им.№001006 с.Поленица Жилищна сграда
№26 01.03.2017 г. м Хано УПИ 44 65334.202.44 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на магазин и склад за пакетирани и бутилирани алкохолни напитки и тютюневи изделия в шивашко преприятие - КПИИ
№27 01.03.2017 г. м.Бърдарката им.№030001 с.Лешница Жилищна сграда
№28 01.03.2017 г. м.Урумица им.№041016, 041018, 041019 и 041007 с.Левуново Монтаж на система за капково напояване в поземлени имоти: №041016, №041018, №041019 и №041007, всички в местност „Урумица”, землище на с.Левуново, община Сандански
№29 07.03.2017 г. кв.15 УПИ ХХХІІ-271, 395, 396 и УПИ ХХХІ-393 с.Поленица Ажурна ограда с Н≤2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с плътна част до 0.60 м., с дължина L=9.00 м. по уличната регулационна линия на УПИ ХХХІІ - 271, 395, 396, плътна ограда с H≤2.20 м., с дължина L=64.00 м. по регулационните линии на УПИ ХХХІІ – 271, 395, 396 с УПИ ХХ – 268, 270а, 269 и с УПИ ХХІ – 271 и плътна ограда с H≤2.20 м., с дължина L=82.00 м. по регулационните линии на УПИ ХХХІ – 393 с УПИ ХХХ – 270в, кв.15 по плана на с.Поленица, разположени изцяло в УПИ ХХХІІ – 271, 395, 396 и УПИ ХХХІ - 393
№30 07.03.2017 г. м.Синаница им.№059005а с.Лешница Склад за нехранителни стоки
№31 07.03.2017 г. м.Сухо поле УПИ 144032 65334.144.132 гр.Сандански Склад за промишлени стоки
№32 15.03.2017 г. м.Банята им.№038015 с.Левуново Външен довеждащ водопровод РЕ тр. ф90 с трасе: първи участък от съществуващ водопровод в уличната мрежа на с.Левуново улица с о.т.1 – о.т.18, през полски път имот №000062, м.”Банята”, землище на с.Левуново, до АМ “Струма” ЛОТ 4, в участъка “Сандански – Кулата” от км 424+640 до км 435+560 и етапна връзка при км 438+500 /от км 438+500 до км 438+780/ - основно трасе и изместване на засегнати елементи на техническата инфраструктура без изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 198+042 до км 202+800, втори участък от до АМ “Струма” ЛОТ 4 през полски път имот №000023, м.”Киселица”, землище на с.Левуново до ПИ 038015, м.”Банята”, землище на с.Левуново, община Сандански
№33 20.03.2017 г. кв.5 ХVІІ-56 с.Дамяница Допълващо застрояване – гараж в УПИ ХVІІ-56, кв.5 по плана на с.Дамяница, община Сандански
№34 21.03.2017 г. м.Кипов рид им.030001 с.Хотово Селскостопанска сграда – склад в поземлен имот №030001, местност „Кипов Рид”, землище на с.Хотово, община Сандански - КПИИ
№35 21.03.2017 г. м.Соколовец УПИ 092001 65334.92.1 гр.Сандански Плътна ограда с Н до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с L=66.87 м.л. по западната граница на УПИ 092001 – имот с идентификатор 65334.92.1 по КККР на гр.Сандански с имоти 65334.92.5, 65334.202.12 и 65334.202.47, всички в местност „Соколовец”, землище на гр.Сандански, разположена изцяло в УПИ 092001, местност „Соколовец”, землище на гр.Сандански
№36 28.03.2017 г. кв.45 ІІІ-952 65334.300.952 гр.Сандански Преустройство на три броя магазини за промишлени стоки – №4 /65334.300.952.1.19/ с площ от 35.42 м2, №5 /65334.300.952.1.18/ с площ от 37.48 м2 и №6 /65334.300.952.1.17/ с площ от 36.50 м2 за обособяване на два магазина за промишлени стоки – №4 с площ от 54.70 м2 и №6 с площ от 54.70 м2 в сграда в УПИ ІІІ-952, кв.45 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.952 по КККР на гр.Сандански
№37 28.03.2017 г. кв.10 ХІІІ 65334.300.273 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на таван на кота +8.35 м. за обособяване на две жилища – Апартамент 1 с площ от 50.90 м2 и Апартамент 2 с площ от 58.90 м2 и преустройство и промян(а предназначението на мазе на кота ±0.00 м. за обособяване на жилище с площ от 29.50 м2 и склад с площ от 7.50 м2 в жилищна сграда с идентификатор 65334.300.273.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ ХІІІ, кв.10 по плана на гр.Сандански
№38 28.03.2017 г. м.Друма им.105015 65334.105.15 гр.Сандански Магазин за промишлени стоки в поземлен имот №105015, местност „Друма”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.105.15 по КККР на гр.Сандански
№39 28.03.2017 г. м.Друма им.105014 65334.105.14 гр.Сандански Склад за промишлени стоки в поземлен имот №105014, местност „Друма”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.105.14 по КККР на гр.Сандански
№40 28.03.2017 г. м.Соколовец им.170036 гр.Сандански Склад за промишлени стоки в поземлен имот №170036, местност „Соколовец”, землище на гр.Сандански
№41 28.03.2017 г. кв.55 ІХ-1008 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на магазин за промишлени стоки /имот с идентификатор 65334.300.1008.1.15/ в аптека, находящ се в Многофункционална сграда – зала за игрални автомати - 15 бр., магазин за промишлени стоки, офиси и жилища в УПИ ІХ – 1008, кв.55 по плана на гр.Сандански
№42 28.03.2017 г. кв.21 ІІ 65334.303.703 гр.Сандански Сградно газопроводно отклонение -ниско налягане (Pраб.=100mbar=0.01 MPA) от ГРИТ (газорегулаторно измервателно табло) в ПИ с идентификатор 65334.303.911, през ПИ с идентификатор 65334.303.703 по КККР на гр.Сандански, до съществуваща котелна централа в сграда – пансион “Екокампус” – “Център за подкрепа на личностно развитие – общежитие” в УПИ ІІ /ПИ с идентификатор 65334.303.703 по КККР на гр.Сандански/, кв.21 по плана на гр.Сандански
№43 30.03.2017 г. кв.28 ХІІ-212 с.Плоски Микропредприятие – работилница за производство на плодови и зеленчукови консерви в УПИ ХІІ - 212, кв.28 по плана на с.Плоски, община Сандански - КПИИ
№44 30.03.2017 г. м.Соколовец 65334.202.100 гр.Сандански Предприятие за изкупуване и преработка на диворастящи и култивирани гъби, плодове и зеленчуци – преустройство, промяна предназначението и пристрояване на сгради с идентификатори 65334.202.100.4 /сграда Б/ и 65334.202.100.7 /сграда А/ в имот с идентификатор 65334.202.100, м.”Соколовец”, гр.Сандански
№45 30.03.2017 г. м.Соколовец 65334.202.100 гр.Сандански Жилищна сграда за персонала към предприятие за изкупуване и преработка на диворастящи и култивирани гъби, плодове и зеленчуци – сгради с идентификатори 65334.202.100.4 /сграда Б/ и 65334.202.100.7 /сграда А/ в имот с идентификатор 65334.202.100, м.”Соколовец”, гр.Сандански
№46 03.04.2017 г. м.Нишан Таши І-65334.97.14, 65334.97.17 /65334.97.71/ гр.Сандански Жилищна сграда в УПИ І-65334.97.14, 65334.97.17, местност „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански /имот с идентификатор 65334.97.71 по КККР на гр.Сандански/
№47 03.04.2017 г. кв.77 V-1607 65334.300.1607 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на таван в жилище в жилищна сграда в УПИ V - 1607, кв.77 по плана на гр.Сандански, /имот с идентификатор 65334.300.1607.2 по КККР на гр.Сандански/
№48 03.04.2017 г. кв.23 ж.к.Изток Х-6380 гр.Сандански Допълващо застрояване - склад за отоплителни материали в УПИ Х – 6380 /поземлен имот с идентификатор 65334.301.6380/, кв.23, ж.к.”Изток” по плана на гр.Сандански
№49 03.04.2017 г. кв.30 ІІІ-503 65334.300.503 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на ателиета на кота + 10.80 м. в апартамент в жилищна сграда - югоизточен калкан в УПИ ІІІ – 503 /поземлен имот с идентификатор 65334.300.503/, кв.30 по плана на гр.Сандански
№50 03.04.2017 г. кв.19 ІІ-320 с.Джигурово Пристройка към съществуваща жилищна сграда и площадки за подход към жилищната сграда и паркиране в УПИ ІІ – 320, кв.19 по плана на с.Джигурово, община Сандански
№51 06.04.2017 г. кв.17 ХІХ-313 65334.300.469 гр.Сандански Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина L=17.00 м.л. по източната регулационна линия на УПИ ХХІ-313 /65334.300.469/ с УПИ Х-313 /65334.300.470/, кв.17 по плана на гр.Сандански, разположена изцяло в ХХІ-313, кв.17 по плана на гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.300.469 по КККР на гр.Сандански
№52 06.04.2017 г. кв.21 ІV-527 с.Дамяница Плътна ограда с H≤2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, по границата на УПИ ІV - 527 с УПИ V - 528, кв.21 по плана на с.Дамяница, община Сандански, разположени изцяло в УПИ ІV - 527
№53 10.04.2017 г. м.Целипут УПИ 051020 А с.Поленица Магазини и складове за промишлени стоки, жилища и гаражи в УПИ 051020А, местността “Целипут”, землище на с.Поленица, община Сандански - КПИИ
№54 10.04.2017 г. м.Капината І-067006, 067007 с.Поленица Ограда – тип 1 с плътна част с височина до 0.60 м. и прогледна част с височина до 2.20 м., с дължина L1= 12.00 м.л. по част от регулационната граница на УПИ І-067006, 067007, с поземлен имот №000272 – полски път на община Сандански и ограда – тип 2 от стоманобетонни колове и телена мрежа с височина до 2.20 м., с обща дължина L2= 536.28 м.л. по всички регулационни граници на УПИ І-067006, 067007, изцяло разположени в УПИ І-067006, 067007, местност „Капината”, землище на с.Поленица, община Сандански
№55 10.04.2017 г. м.Турски гробища УПИ 002049 в с.Поленица Жилищна сграда в УПИ 002049 „в”, местност „Турски гробища”, землище на с.Поленица, община Сандански
№56 10.04.2017 г. м.Пръчковец УПИ 003014 а с.Поленица Жилищна сграда в УПИ 003014 „а”, местност „Пръчковец”, землище на с.Поленица, община Сандански - КПИИ
№57 10.04.2017 г. м.Пръчковец УПИ 003014 б с.Поленица Жилищна сграда в УПИ 003014 „б”, местност „Пръчковец”, землище на с.Поленица, община Сандански - КПИИ
№58 10.04.2017 г. м.Гушевица УПИ 000293 а с.Дебрене Жилищна сграда в УПИ 000293 „а”, местност „Гушевица”, землище на с.Дебрене, община Сандански,
№59 11.04.2017 г. кв.11 ХХІ-191 65334.300.315 гр.Сандански Допълващо застрояване – гараж в УПИ ХХІ-191, кв.11 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.315 по КККР на гр.Сандански
№60 19.04.2017 г. м.Свети Димитрия им.№039022 с.Лешница Оранжерия и селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот №039022, местност „Свети Димитрия”, землище на с.Лешница, община Сандански
№61 19.04.2017 г. м.Базеника им.№052002 с.Поленица Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в поземлен имот №052002, местност „Базеника”, землище на с.Поленица, община Сандански
№62 19.04.2017 г. м.Ушите им.№115029 гр.Сандански Склад за промишлени стоки в поземлен имот №115029 /имот с идентификатор 65334.115.29 по КККР на гр.Сандански/, м.”Ушите”, землище на гр.Сандански
№63 19.04.2017 г. м.Реката им.№023006 с.Ново Делчево Битова сграда в ПИ 023006, м.”Реката”, землище на с.Ново Делчево, община Сандански
№64 24.04.2017 г. м.Соколовец им.№170031 65334.170.47 гр.Сандански Склад за строителни материали в УПИ №170031 а, местност „Соколовец”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.170.47 по КККР на гр.Сандански
№65 24.04.2017 г. кв.48 ІІ-748 65334.300.642 гр.Сандански Подпорна стена и ограда 1 с плътна част H≤0.60 м. спрямо терена в УПИ І и прогледна част с H≤2.20 м., с дължина L=21.09 м.л. и подпорна стена и плътна ограда 2 с H≤2.20 м. спрямо терена в УПИ ІІ - 748, с дължина L=9.83 м.л., по границата на УПИ ІІ - 748 с УПИ І, кв.48 по плана на гр.Сандански, разположени изцяло в УПИ ІІ – 748 /поземлен имот с идентификатор 65334.300.642 по КККР на гр.Сандански/
№66 27.04.2017 г. м.Соколовец 65334.202.46 гр.Сандански КТП 20/0.4 кV – 160 кVа в имот с идентификатор 65334.202.46 по КККР на гр.Сандански, местност „Соколовец”, землище на гр.Сандански и кабелна линия 20 кV от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) от ВЕЛ 20 кV „Клепало”, находящ се в имот с идентификатор 65334.202.46 до новият КТП с трасе изцяло в същия имот – външно ел.захранване на „Шивашки цех и офиси” в имот с идентификатор 65334.202.46 по КККР на гр.Сандански, местност „Соколовец”, землище на гр.Сандански /Разрешение за строеж №187/30.12.1999 год./
№67 02.05.2017 г. кв.18 VІІІ-337 с.Плоски Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с обща дължина L=56.32 м.л. по западната, северната и източната регулационни линии на УПИ VІІІ-337, кв.18 по плана на с.Плоски, съответно с УПИ ІХ-338, УПИ VІ-335 и УПИ VІІ-336, кв.18 по плана на с.Плоски, разположена изцяло в УПИ VІІІ-337, кв.18 по плана на с.Плоски, община Сандански
№68 02.05.2017 г. м.Четвърти километър УПИ 125001 А с.Поленица Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина L=23.54 м.л. по югоизточната регулационна линия на УПИ 125001 А с поземлен имот №125001, местност „Четвърти километър”, землище на с.Поленица, община Сандански, разположена изцяло в УПИ 125001 А, местност „Четвърти километър”, землище на с.Поленица, община Сандански
№69 02.05.2017 г. м.Четвърти километър УПИ 125001 Б с.Поленица Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина L=22.18 м.л. по югоизточната регулационна линия на УПИ 125001 Б с поземлен имот №125001, местност „Четвърти километър”, землище на с.Поленица, община Сандански, разположена изцяло в УПИ 125001 Б, местност „Четвърти километър”, землище на с.Поленица, община Сандански
№70 02.05.2017 г. м.Четвърти километър УПИ 125001 В с.Поленица Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина L=26.87 м.л. по част от югоизточната регулационна линия на УПИ 125001 В с поземлен имот №125001, местност „Четвърти километър”, землище на с.Поленица, община Сандански, разположена изцяло в УПИ 125001 В, местност „Четвърти километър”, землище на с.Поленица, община Сандански
№71 02.05.2017 г. м.Божанковица им.№043006 с.Лешница Подпорна стена – 1 с височина Н=1.20 м., с дължина L1=20.00 м.л. и подпорна стена – 2 с височина Н=2.00м., с дължина L2=29.67 м.л. по границата на поземлен имот №043006 с поземлен имот №043012, местност „Божанковица”, землище на с.Лешница, община Сандански, разположени изцяло в поземлен имот №043006, местност „Божанковица”, землище на с.Лешница, община Сандански
№72 02.05.2017 г. м.Мехмедица им.№101006 с.Лешница Жилищна сграда за персонала в ПИ 101006, м.”Мехмедица”, землище на с.Лешница, община Сандански
№73 02.05.2017 г. кв.2 І-382 с.Ново Делчево Допълващо застрояване – гараж в УПИ І – 382, кв.2 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански
№74 02.05.2017 г. м.Соколовец им.№170004 гр.Сандански Склад за промишлени стоки в поземлен имот №170004, местност „Соколовец”, землище на гр.Сандански
№75 02.05.2017 г. м.Речичка река УПИ 050002 гр.Сандански Помещение за смяна на гуми в УПИ 050002, местност „Речичка река”, землище на гр.Сандански
№76 02.05.2017 г. кв.36 ІІІ-376 с.Ново Делчево Жилищна сграда в УПИ ІІІ-376, кв.36 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански
№77 02.05.2017 г. м.Нишан Таши им.№095029 65334.95.29 гр.Сандански Жилищна сграда и площадкови ВиК мрежи в поземлен имот №095029, местност „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.95.29 по КККР на гр.Сандански
№78 02.05.2017 г. м.Нишан Таши им.№090012 65334.90.12 гр.Сандански Еднофамилни жилищни сгради №1 и №2 и площадкови ВиК мрежи в поземлен имот №090012, местност „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.90.12 по КККР на гр.Сандански
№79 03.05.2017 г. м.Склавски път ІVж-029004 с.Поленица Жилищна сграда и площадкови ВиК мрежи в УПИ ІV ж-029004, местност „Склавски път”, землище на с.Поленица, община Сандански
№80 03.05.2017 г. м.Мановил VІ-015015 с.Лиляново Жилищна сграда и площадкови ВиК мрежи в УПИ VІ-015015, местност „Мановил”, землище на с.Лиляново, община Сандански
№81 03.05.2017 г. м.Бангеица УПИ 042017 с.Поленица Жилищна сграда и площадкови ВиК мрежи в УПИ 042017, м.”Бангеица”, землище на с.Поленица, община Сандански
№82 05.05.2017 г. м.Скалата УПИ 040001 с.Дамяница Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с обща дължина L=81.25 м.л. по източната и част и южната регулационни граници на УПИ 040001, съответно с поземлен имот №040002 и поземлен имот №040004, местност „Скалата”, землище на с Дамяница, община Сандански, разположена изцяло в УПИ 040001, местност „Скалата”, землище на с.Дамяница, община Сандански
№83 05.05.2017 г. м.Друма им.№040001 с.Лешница Подпорна стена с височина Н=2.00 м., с дължина L=20.00 м.л., разположени изцяло и вътре в поземлен имот №040001, местност „Друма”, землище на с.Лешница, община Сандански
№84 05.05.2017 г. м.Кънлийца м.Погреби І-037001, 020013 с.Дамяница с.Ново Делчево Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина L=42.00 м.л. по източната регулационна граница на УПИ І – 037001, 020013, съответно в м. „Кънлийца, землище на с.Дамяница и м.„Погреби”, землище на с.Ново Делчево с поземлен имот №020014, м. „Погреби”, землище на с Ново Делчево, разположена изцяло в УПИ І – 037001, 020013, съответно в м. „Кънлийца, землище на с.Дамяница и м.„Погреби”, землище на с.Ново Делчево, община Сандански
№85 05.05.2017 г. м.Турски гробища УПИ 002049а /002058/ УПИ 002049б /002059/ с.Поленица Плътна ограда с височина до 2.20 м., с дължина L=29.74 м.л. по регулационната граница между УПИ 002049 „а” /поз.имот №002058/ и УПИ 002049 „б” /поз.имот №002059/, местност „Турски гробища”, землище на с.Поленица, разположена с равни части, изцяло в УПИ 002049 „а” /поз.имот №002058/ и в УПИ 002049 „б” /поз.имот №002059/, местност „Турски гробища”, землище на с.Поленица
№86 05.05.2017 г. м.Нишан Таши им.№098001 65334.98.1 гр.Сандански Подпорна стена с височина Н=2.00 м., с дължина L=10.00 м.л., разположена изцяло в поз.имот №098001, м.„Нишан Таши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.98.1 по КККР на гр.Сандански
№87 05.05.2017 г. м.Соколовец УПИ 170033 65334.170.33 гр.Сандански Подпорна стена с височина Н=2.00 м., с обща дължина L=7.00 м.л., по части от регулационните граници на УПИ 170033, м. „Соколовец”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.170.33 по КККР на гр.Сандански с имоти с идентификатори 65334.170.34 и 65334.170.35 по КККР на гр.Сандански, разположена изцяло в УПИ 170033, м. „Соколовец”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.170.33 по КККР на гр.Сандански
№88 05.05.2017 г. м.Соколовец УПИ 101014 65334.101.14 гр.Сандански Подпорна стена с височина Н=2.00 м., с обща дължина L=7.00 м.л., по части от регулационните граници на УПИ 101014, м. „Соколовец”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.101.14 по КККР на гр.Сандански с имоти с идентификатори 65334.101.9 и 65334.101.11 по КККР на гр.Сандански, разположена изцяло в УПИ 101014, м. „Соколовец”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.101.14 по КККР на гр.Сандански
№89 05.05.2017 г. м.Нишан Таши Іа-65334.94.628 /65334.94.631/ гр.Сандански Подпорна стена с височина Н=2.00 м., с дължина L=18.80 м.л., по регулационната линия на УПИ І „а” – 65334.94.628 /имот с идентификатор 65334.94.631 по КККР на гр.Сандански/ с УПИ І „б” – 65334.94.628 /имот с идентификатор 65334.94.630 по КККР на гр.Сандански/, м. „Нишан Таши”, разположена изцяло в УПИ І „а” – 65334.94.628 /имот с идентификатор 65334.94.631 по КККР на гр.Сандански/, м „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански
№90 05.05.2017 г. м.Агов подслон им.№028001 с.Склаве Монтаж на водоплътна изгребна яма в поземлен имот №028001, местност „Агов подслон”, землище на с.Склаве, община Сандански
№91 05.05.2017 г. м.Нишан Таши им.№095011 65334.95.11 гр.Сандански Монтаж на водоплътна изгребна яма в поземлен имот №095011, местност „Нишан Таши”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.95.11 по КККР на гр.Сандански
№92 05.05.2017 г. м.Чешмичката им.№010022 с.Спатово Монтаж на водоплътна изгребна яма в поземлен имот №010022, местност „Чешмичката”, землище на с.Спатово, община Сандански
№93 05.05.2017 г. кв.7 VІІІ-13 с.Хотово Преустройство и промяна предназначението на еднофамилна жилищна сграда /Разрешение за строеж №16/06.12.1985 год./ в къща за гости в УПИ VІІІ-13, кв.7 по плана на с.Хотово, община Сандански
№94 05.05.2017 г. кв.7 VІІІ-13 с.Хотово Външен водопровод с дължина L1=438.48 м.л. за захранване с минерална вода на „Къща за гости” в УПИ VІІІ-13, кв.7 по плана на с.Хотово, община Сандански с трасе от съществуваща каптажна шахта на сондаж №Сн-7 от находище на минерална вода „Хотово”, с.Хотово в УПИ І, кв.23 по плана на с.Хотово, през УПИ І, кв.23, улица с о.т.57÷о.т.58, улица ІІІ-109 с о.т.50÷о.т.57, улица с о.т. 51-52-53-41-42-32-31-30-20÷о.т.21 по плана на с.Хотово и УПИ VІІІ-13, кв.7 по плана на с.Хотово, община Сандански и кабел НН с дължина L2=438.22 м.л. – външно ел.захранване на помпа за минерална вода в УПИ І, кв.23 по плана на с.Хотово, с трасе от съществуващо ТА на Къща за гости в УПИ VІІІ-13, кв.7, с.Хотово, през УПИ VІІІ-13, кв.7, улица с о.т. 51-52-53-41-42-32-31-30-20÷о.т.21, улица ІІІ-109 с о.т.50÷о.т.57, улица с о.т.57÷о.т.58 и УПИ І, кв.23 по плана на с.Хотово, община Сандански
№95 09.05.2017 г. м.Тарлъ чешме им.№062036 с.Склаве Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в поземлен имот №062036, местност „Тарлъ чешме”, землище на с.Склаве, община Сандански
№96 09.05.2017 г. м.Соколовец УПИ 170026а 65334.170.57 гр.Сандански Плътна ограда с височина до 2.20 м., с дължина L=23.26 м.л. по североизточната регулационната граница на УПИ 170026 „а” /65334.170.57/ с УПИ 170026 „б” /65334.170.26/, местност „Соколовец”, землище на гр.Сандански, разположена изцяло в УПИ 170026 „а”, местност „Соколовец, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.170.57 по КККР на гр.Сандански
№97 09.05.2017 г. м.Чешмата им.№083008 гр.Сандански временен открит паркинг в поземлен имот №083008, местност „Чешмата”, землище на гр.Сандански, строеж VІ категория, съгласно чл.12 от Наредба №1/30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи, на основание чл.148 от ЗУТ, чл.147, ал.1, т.10 от ЗУТ и чл.55 от ЗУТ до реализирането на предвиденото застрояване с ПУП – ПЗ, одобрен със заповед №АБ-17/13.02.2009 год. на Кмета на община Сандански.
№98 09.05.2017 г. м.Друма УПИ 054017 с.Поленица Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен по южната регулационна линия на УПИ 054014 с поз.имот №054004, м. „Друма”, землище на с.Поленица, община Сандански и ограда с плътна част с височина до 0.60 м. и прогледна част с височина до 2.20 м. по източната регулационна линия на УПИ 054014 с поз.имот №000261 – полски път на община Сандански, м.„Друма, землище на с.Поленица, община Сандански и двете изцяло разположени в УПИ 054014, м. „Друма”, землище на с.Поленица, община Сандански с обща дължина L=136.00 м.л.
№99 09.05.2017 г. м.Ахчийски валог УПИ 029020 с.Лешница Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен по северната, източната и южната регулационни линия на УПИ 0290020, м. „Ахчийски валог”, землище на с.Лешница и ограда с плътна част с височина до 0.60 м. и прогледна част с височина до 2.20 м. по западната регулационна линия на УПИ 029020 и двете изцяло разположени в УПИ 029020, м. „Ахчийски валог”, землище на с.Лешница, община Сандански с обща дължина L=371.00 м.л
№100 09.05.2017 г. м.Нишан Таши ІІ-002044 с.Поленица Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина L=30.46 м.л. по южната регулационни линия на УПИ ІІ-002044 с поз.имот №002023, м. „Нишан Таши”, землище на с.Поленица, разположена изцяло в УПИ ІІ-002044, м. „Нишан Таши”, землище на с.Поленица, община Сандански
№101 09.05.2017 г. м.Нишан Таши ІІІ-002045 с.Поленица Плътна ограда с височина до 2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, с дължина L=40.54 м.л. по югозападната регулационни линия на УПИ ІІІ-002045 с поз.имот №002023, м. „Нишан Таши”, землище на с.Поленица, разположена изцяло в УПИ ІІІ-002045, м. „Нишан Таши”, землище на с.Поленица, община Сандански
№102 09.05.2017 г. м.Сухо поле им.№144020 гр.Сандански Подпорна стена с височина Н=1.40м., с обща дължина L=5.00 м.л., разположена изцяло в поземлен имот №144020, м. „Сухо поле”, землище на гр.Сандански
№103 09.05.2017 г. кв.120 І-3156 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на гараж с идентификатор 65334.300.3156.52 по КККР на гр.Сандански /Акт за узаконяване №123/12.09.2011 год./ в магазин за промишлени стоки в УПИ І-3156, кв.120 по плана на гр.Сандански
№104 12.05.2017 г. м.Чинар Куши Іб-015022, 015025 /65334.15.124/ гр.Сандански Жилищна сграда с гаражи - секция А и секция Б и допълващо застрояване – гаражи в УПИ Іб – 015022, 015025 /имот с идентификатор 65334.15.124 по КККР на гр.Сандански/, м.”Чинар Куши”, землище на гр.Сандански
№105 15.05.2017 г. кв.37 ХVІІ-397 с.Катунци Преустройство и промяна предназначението на ремонтна работилница в мандра за преработка на мляко с дневен капацитет до 5 тона в УПИ ХVІІ-397, кв.37 по плана на с.Катунци, община Сандански
№106 16.05.2017 г. кв.15 ІХ-473 65334.300.473 гр.Сандански Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на таван в жилище в жилищна сграда в УПИ ІХ – 473 /поземлен имот с идентификатор 65334.300.473 по КККР на гр.Сандански/, кв.15 по плана на гр.Сандански
№107 17.05.2017 г. м.Хано им.№159065 65334.159.65 гр.Сандански Котелна централа за отопление на природен газ – оборудване и сградно газопроводно отклонение – ниско налягане (Рраб = 100 mbar = 0.01 MPA) с трасе от съществуващо ГРИТ, собственост на „Арес Газ” АД, през имот 65334.159.246 – път ІV клас на община Сандански, имот 65334.159.159 – полски път на община Сандански и имот 65334.159.65 до котелна централа в съществуваща сграда с идентификатор 65334.159.65.2 по КККР на гр.Сандански – „Шивашки цех и офиси” в поземлен имот №159065, местност „Хано”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.159.65 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за ползване №СТ-1584/17.09.2015 год. на ДНСК/
№108 17.05.2017 г. кв.27 ІV-917 /65334.300.918/ гр.Сандански Външно електрозахранване НН на „Жилищна сграда с магазини и гаражи” в УПИ ІV-917, кв.27 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.918 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж №75/14.06.2016 год./ с трасе: от съществуващ ТП „ГОНС” – обект с идентификатор 65334.300.804.4 по КККР на гр.Сандански през имоти общинска собственост с идентификатори 65334.300.804, 65334.300.3773 /ул. Васил Кънчев и ул. Христо Ботев/ и 65334.300.5399 /ул. Св. Св. Кирил и Методий/ по КККР на гр.Сандански до ново ГЕТ, монтирано на имотната граница на тротоара, пред УПИ ІV-917, кв.27, гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.918 по КККР на гр.Сандански
№109 29.05.2017 г. кв.48 ІІ-748 /65334.300.642/ гр.Сандански Жилищна сграда с допълващо застрояване – гараж и складове в УПИ ІІ – 748 /имот с идентификатор 65334.300.642 по КККР на гр.Сандански/, кв.48 по плана на гр.Сандански
№110 30.05.2017 г. Културен Дом 65334.300.1242 гр.Сандански Повишаване на енергийна ефективност на обществени сгради на територията на град Сандански по ОПРР 2014-2020 за Обособена позиция №3 – „Сграда на Дом на културата в гр.Сандански с административен адрес: площад „България”, гр.Сандански”, сгради с идентификатори 65334.300.1242.1 и 65334.300.1242.2 по КККР на гр.Сандански в имот с идентификатор 65334.300.1242 по КККР на гр.Сандански
№111 02.06.2017 г. кв.18 VІІІ-337 с.Плоски Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІІІ-337, кв.18 по плана на с.Плоски, община Сандански и ограда с плътна част с височина Н=1.35 м. и ажурна част с височина до 2.20 м. по уличната регулационна линия на УПИ VІІІ-337, кв.18 по плана на с.Плоски, разположена изцяло в УПИ VІІІ-337, кв.18 по плана на с.Плоски, община Сандански
№112 02.06.2017 г. с.Любовка УПИ 101 с.Любовка Жилищна сграда, площадкови ВиК мрежи и водоплътна изгребна яма в УПИ 101 по плана на с.Любовка, община Сандански
№113 02.06.2017 г. кв.48 УПИ ІІ-748 65334.300.642 гр.Сандански Жилищна сграда с допълващо застрояване – гараж и складове в УПИ ІІ – 748 /имот с идентификатор 65334.300.642 по КККР на гр.Сандански/, кв.48 по плана на гр.Сандански
№114 06.06.2017 г. кв.115 VІІ-1955 65334.300.1955 гр.Сандански Многофамилна жилищна сграда с магазини и офиси в УПИ VІІ-1955, кв.115 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1955 по КККР на гр.Сандански
№115 09.06.2017 г. кв.35 VІІ-769 /65334.300.600/ гр.Сандански Вътрешно преустройство на апартамент А11 и А12 на кота + 8.40 м. в жилищна сграда с гаражи в УПИ VІІ – 769 /поземлен имот с идентификатор 65334.300.600 по КККР на гр.Сандански/, кв.35 по плана на гр.Сандански
№116 09.06.2017 г. м.Котаро им.000563 с.Малки Цалим Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот №000563, местност ”Котаро”, землище на с.Малки Цалим
№117 09.06.2017 г. м.Склавски път ІVи-029004 с.Поленица Жилищна сграда в УПИ ІVи-029004, местност „Склавски път”, землище на с.Поленица, община Сандански
№118 12.06.2017 г. м.Соколовец УПИ 4002 65334.202.40 гр.Сандански Склад за материали и суровини за производство, и готови изделия в УПИ 4002, местност „Соколовец”, Промишлена зона на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.202.40 по КККР на гр.Сандански
№119 13.06.2017 г. ул. Стефан Стамболов, ул. Сердика ул. Стефан Стамболов, ул. Сердика гр.Сандански Ремонт на ул.”Стефан Стамболов” - имоти с идентификатори 65334.301.6359 и 65334.301.6350 по КККР на гр.Сандански и ул.”Сердика” - имот с идентификатор 65334.300.6338 по КККР на гр.Сандански, включващ: подмяна на съществуващи В и К мрежи; подмяна на улично осветление /кабелни линии НН и стълбове/; подмяна на съществуващо заустване в р.”Санданска Бистрица” и полагане на нова асфалтова настилка и изграждане на тротоари
№120 13.06.2017 г. кв.149 ІХ гр.Сандански Кабелна мрежа НН от съществуващ ТП “Спортист” - имот с идентификатор 65334.300.127, през имоти публична общинска собственост с идентификатори 65334.300.127, 65334.300.3603 – улица “Мозговица” и 65334.300.359 – улица “Св.Св.Козма и Дамян”, до ГЕТ монтирано на тротоара пред поземлен имот с идентификатор 65334.300.102 по КККР на гр.Сандански, УПИ ІХ, кв.149 по плана на гр.Сандански - външно ел.захранване на “Жилищни сгради – секции А1, А2, В1, В2, С1 и С2” в УПИ ІХ, кв.149 по плана на гр.Санданс
№121 13.06.2017 г. м.Ададжика им.65334.201.82 гр.Сандански Ведомствена модулна бензиностанция и обслужваща сграда в ПИ с идентификатор 65334.201.82, м.”Ададжика” по КККР на Промишлена зона на гр.Сандански
№122 13.06.2017 г. кв.118 ІІІ-2067 гр.Сандански Външно електрозахранване с кабел НН 1кV за „Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки, магазин за промишлени стоки и допълващо застрояване, както следва: І-ви етап – магазин за хранителни стоки, магазин за зеленчуци, фурна за хляб до 5 тона брашно дневно и допълващо застрояване на кота -3.30м. и -3.60 м.; ІІ-ри етап – магазин за промишлени стоки на кота +0.00м.; ІІІ-ти етап – първи жилищен етаж на кота +3.30м.; ІV-ти етап – втори жилищен етаж на кота +6.05м. и жилище в подпокривното пространство на кота +8.80м.” в УПИ ІІІ-2067, кв.119 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.2067 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж №98/28.06.2010 год. и заповед №47/01.07.2011 год./ с трасе: разкъсване на съществуващ кабел НН от ТП „Тютюнева” за съществуващ КРШ №145 на ул.„Иван Вазов”, гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.300.3673 по КККР на гр.Сандански, през имот 65334.300.3673 – общинска собственост до ново КРШ-6 и нови ГЕТ І и ГЕТ ІІ, монтирани на имотна граница, на тротоара на ул.„Иван Вазов”, пред УПИ ІІІ-2067, кв.119 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.2067 по КККР на гр.Сандански
№123 14.06.2017 г. кв.98 І гр.Сандански Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Общинска администрация Сандански – сгради с идентификатори 65334.300.2138.1, 65334.300.2138.2, 65334.300.2138.3 и 65334.300.2138.4 по КККР на гр.Сандански в УПИ І, кв.98 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.2138 по КККР на гр.Сандански
№124 20.06.2017 г. Северна дъга Северна дъга гр.Сандански Околовръстен път – гр.Сандански – Северна дъга – трети етап: / Околовръстен път – гр.Сандански – Северна дъга от СК3 /км. 0+800/ до о.т. 56 /км 1+552 08/, през имот №65334.225.753, м.”Горски разсадник”, землище на гр.Сандански - местен път на община Сандански, имот №65334.225.955, м.”Брестето” землище на гр.Сандански - местен път на община Сандански, имот №65334.226.7846, м.”Чинар Куши”, землище на гр.Сандански - местен път на община Сандански, имот №65334.226.149, м. “Чинар Куши”, землище на гр.Сандански – река, повърхностни води на Държавата, МОСВ
№125 23.06.2017 г. м.Погребите І-019010 с.Ново Делчево Къща за гости в УПИ І-019010, местност „Погреби”, землище на с.Ново Делчево, община Сандански - КПИИ
№126 23.06.2017 г. кв.27 65334.300.872 гр.Сандански Паметник на Васил Левски в поз.имот №872 /Градски парк – озеленяване/, кв.27 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.872 по КККР на гр.Сандански
№127 23.06.2017 г. кв.74 им.1625 гр.Сандански Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради на територията на гр.Сандански, както следва: сграда на РУП – Сандански – сгради с идентификатори 65334.300.1625.3, 65334.300.1625.4, 65334.300.1625.5, 65334.300.1625.6 и 65334.300.1625.7 по КККР на гр.Сандански и сграда на РСПБЗН – Сандански – сгради с идентификатори 65334.300.1625.1, 65334.300.1625.2 и 65334.300.1625.8 в имот №1625, кв.74 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1625 по КККР на гр.Сандански
№128 29.06.2017 г. кв.90 ХХІV-1722 гр.Сандански Повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1722.1 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. „Чудомир Кантарджиев” №23 в УПИ ХХІV-1722, кв.90 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1722 по КККР на гр.Сандански
№129 29.06.2017 г. кв.6 65334.300.233.2 гр.Сандански Повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.233.2 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. „Никола Вапцаров” №39, бл.4 в имот с идентификатор 65334.300.233 по КККР на гр.Сандански, кв.6 по плана на гр.Сандански
№130 29.06.2017 г. кв.29 ІІ-480 гр.Сандански Повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.754.1 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №33 А и на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.754.2 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №33 в УПИ ІІ-480, кв.29 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.754 по КККР на гр.Санданск
№131 30.06.2017 г. м. Попин Дол им.№009008, №009009, №009010 и №00901 с.Ново Ходжово Система за защита от градушка, състояща се от опорни бетонови колове с размери 9/9.5см., с височина 4.70м. и предпазна мрежа в имоти: №009008, №009009, №009010 и №009011, всички в местност „Попин Дол”, землище на с.Ново Ходжово
№132 30.06.2017 г. м. Ормано №043003, 043024, 043025, №043027, 043028, 043030 и 043034 с.Хърсово Система за защита от градушка, състояща се от опорни бетонови колове с размери 9/9.5см., с височина 4.70м. и предпазна мрежа в имоти: №043003, №043024, №043025, №043027, №043028, №043030 и №043034, всички в местност „Ормано”, землище на с.Хърсово
№133 30.06.2017 г. м. Арго №061001, 061002, 061003, 061005, 061006 и 061008 с.Хърсово Система за защита от градушка, състояща се от опорни бетонови колове с размери 9/9.5см., с височина 4.70м. и предпазна мрежа в имоти: №061001, №061002, №061003, №061005, №061006 и №061008, всички в местност „Арго”, землище на с.Хърсово
№134 30.06.2017 г. м. Ормано им.№043035 с.Хърсово Система за защита от градушка, състояща се от опорни бетонови колове с размери 9/9.5см., с височина 4.70м. и предпазна мрежа в имот №043035, местност „Ормано”, землище на с.Хърсово
№135 30.06.2017 г. м. Арго им.№124010 с.Хърсово Система за защита от градушка, състояща се от опорни бетонови колове с размери 9/9.5см., с височина 4.70м. и предпазна мрежа в имот №124010, местност „Арго”, землище на с.Хърсово
№136 30.06.2017 г. м. Бумбалийца им.№007001 с.Спатово Система за защита от градушка в имот №007001, местност “Бумбалийца”, землище на с.Спатово
№137 30.06.2017 г. м. Бумбалийца им.№007003 с.Спатово Система за защита от градушка в имот №007003, местност “Бумбалийца”, землище на с.Спатово
№138 17.07.2017 г. кв.107 І-2213 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на магазин с идентификатор 65334.300.2213.1.14 по КККР на гр.Сандански в игрална зала в жилищен блок в УПИ І – 2213, кв.107 по плана на гр.Сандански
№139 17.07.2017 г. кв.53 ІХ 65334.300.744 гр.Сандански Плътна ограда с H≤2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, по границата на УПИ ІХ /поземлен имот с идентификатор 65334.300.744 по КККР на гр.Сандански/ с УПИ VІІ /поземлен имот с идентификатор 65334.300.1051 по КККР на гр.Сандански/, кв.53 по плана на гр.Сандански, разположена изцяло в УПИ ІХ /поземлен имот с идентификатор 65334.300.744 по КККР на гр.Сандански/
№140 17.07.2017 г. кв.32 ХХІ-406 с.Левуново Предприятие за преработка на мляко – Мандра и площадкова В и К мрежа в УПИ ХХІ – 406, кв.32 по плана на с.Левуново , община Сандански
№141 17.07.2017 г. м.Шопов гроб им.№003006 с.Ново Делчево Жилищна сграда в ПИ 003006, м.”Шопов гроб”, землище на с.Ново Делчево, община Сандански
№142 17.07.2017 г. м.Речичка река УПИ 107007 65334.107.7 гр.Сандански Плътна ограда с H≤2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, по южната и части от северозападната и югоизточната граници на УПИ 107007 /поземлен имот с идентификатор 65334.107.7 по КККР на гр.Сандански/ с ПИ 65334.107.4, ПИ 65334.107.405 и ПИ 65334.107.3 по КККР на гр.Сандански, м.”Речичка река”, землище на гр.Сандански, разположена изцяло в УПИ 107007 /поземлен имот с идентификатор 65334.107.7 по КККР на гр.Сандански/
№143 24.07.2017 г. кв.34 ХІІ-353 с.Джигурово Жилищна сграда в УПИ ХІІ - 353, кв.34 по плана на с.Джигурово, община Сандански
№144 24.07.2017 г. кв.39 І 65334.300.873.1 гр.Сандански Монтаж на пожароизвестителна инсталация в сграда за нуждите на съда в УПИ І, кв.39 по плана на гр.Сандански /имот с идентификатор 65334.300.873.1 по КККР на гр.Сандански/
№145 27.07.2017 г. кв.14 ХХІV с.Петрово Склад за съхранение на плодове и фотоволтаична инсталация до 30 кW, монтирана на покрива в УПИ ХХІV, кв.14 по плана на с.Петрово, община Сандански
№146 27.07.2017 г. м.Зайковец им.№024012 с.Дебрене Жилищна сграда в поземлен имот №024012, местност „Зайковец”, землище на с.Дебрене, община Сандански
№147 14.08.2017 г. м.Алибеговица им.№000910 с.Петрово Преустройство, пристрояване и надстрояване на съществуващи производствени сгради за обработка на мрамор в Творческо – развойна база с фотостудио, шоурум, офиси и къща за гости в ПИ 000910, м.”Алибеговица”, землище на с.Петрово, община Сандански - КПИИ
№148 16.08.2017 г. кв.9 ІІІ-157 47754.501.457 гр.Мелник Плътна ограда с H≤2.20 м. и дължина L=6.25 м.л., спрямо по-ниския прилежащ терен, по част от югозападната граница на УПИ ІІІ – 157 /поземлен имот с идентификатор 47754.501.157 по КККР на гр.Мелник/ с УПИ ІІ - 158 /поземлен имот с идентификатор 47754.501.158 по КККР на гр.Мелник/, кв.9 по плана на гр.Мелник, разположена изцяло в ІІІ – 157 /поземлен имот с идентификатор 47754.501.157 по КККР на гр.Мелник/
№149 18.08.2017 г. кв.121 ІХ-2864 гр.Сандански Промяна предназначението на офис В2 на кота +4.20м. с идентификатор 65334.300.2864.1.10 по КККР на гр.Сандански в жилище В2 в жилищна сграда с магазини за промишлени стоки, офиси и подземен гараж – блок В /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №62/30.11.2010 год./ в УПИ ІХ-2864, кв.121 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.2864 по КККР на гр.Сандански
№150 18.08.2017 г. м.Крушите УПИ 028021а с.Лешница Жилищна сграда в УПИ 028021а, местност „Крушите”, землище на с.Лешница, община Сандански
№151 18.08.2017 г. м.Соколовец ХV-684 65334.206.684 гр.Сандански Промяна предназначението на инсектариум – сграда с идентификатор 65334.206.684.1 по КККР на гр.Сандански в административна сграда в УПИ ХV-684, местност „Соколовец”, Промишлена зона на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.206.684 по КККР на гр.Сандански
№152 23.08.2017 г. кв.168 им.пл.№2835 гр.Сандански Повишаване на ЕЕФ на ЖС с идентификатор 65334.301.2835.10 по КККР на гр.Сандански с адм. адрес: гр.Сандански, ул.”Сирма войвода” №23; ЖС с идентификатор 65334.301.2835.12 по КККР на гр.Сандански с адм. адрес: гр.Сандански, ул.”Сирма войвода” №25; ЖС с идентификатор 65334.301.2835.14 по КККР на гр.Сандански с адм. адрес: гр.Сандански, ул.”Сирма войвода” №27; ЖС с идентификатор 65334.301.2835.16 по КККР на гр.Сандански с адм. адрес: гр.Сандански, ул.”Сирма войвода” №29 и ЖС с идентификатор 65334.301.2835.18 по КККР на гр.Сандански с адм. адрес: гр.Сандански, ул.”Сирма войвода” №31 в имот пл.№2835, кв.168 по плана на гр.Сандански
№153 23.08.2017 г. кв.5 VІ и VІІ гр.Сандански Повишаване на ЕЕФ на ЖС с идентификатор 65334.300.234.1 по КККР на гр.Сандански с адм. адрес: гр.Сандански, ул.”Надежда” №30А; ЖС с идентификатор 65334.300.234.2 по КККР на гр.Сандански с адм. адрес: гр.Сандански, ул.”Надежда” №30Б; ЖС с идентификатор 65334.300.220.1 по КККР на гр.Сандански с адм. адрес: гр.Сандански, ул.”Надежда” №32А и ЖС с идентификатор 65334.300.220.2 по КККР на гр.Сандански с адм. адрес: гр.Сандански, ул.”Надежда” №32Б в УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.5 по плана на гр.Сандански
№154 24.08.2017 г. кв.22 VІІ с.Ново Делчево Магазин за промишлени стоки и промяна предназначението на кафе – аперитив в магазин за промишлени стоки в УПИ VІІ, кв.22 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански - КПИИ
№155 24.08.2017 г. м.Гладушка им.№006004 с.Вълково Кабелна линия НН с трасе от нов стълб в оста на съществуващо трасе 20 kV “Клепало” до новопроектиран “МТП 20/04 kVa – 63 kVa” в ПИ 006004, местност “Гладушка”, землище на с.Вълково, община Сандански и “МТП 20/04 kVa” в ПИ 006004, местност “Гладушка”, землище на с.Вълково, община Сандански – външно електрозахранване на “Административна сграда с обслужващи помещения” в ПИ 006004, местност “Гладушка”, землище на с.Вълково, община Сандански
№156 24.08.2017 г. кв.3 ІХ 65334.300.107 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на първи жилищен етаж с идентификатор 65334.300.107.5.1 по КККР на гр.Сандански от двуетажна жилищна сграда в зъболекарски кабинет и зъботехническа лаборатория в УПИ ІХ, кв.3 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.107 по КККР на гр.Сандански
№157 24.08.2017 г. кв.59 І-1014 гр.Сандански Промяна предназначението на таванско помещение – ателие с идентификатор 65334.300.1014.1.14 по КККР на гр.Сандански в таванско жилище в жилищна сграда в УПИ І-1014, кв.59 по плана на гр.Сандански
№158 24.08.2017 г. кв.87 І-1753 65334.300.1753 гр.Сандански Открит паркинг с капацитет 27 места за леки автомобили в имот с идентификатор 65334.300.1753 по КККР на гр.Сандански в УПИ І-1753, кв.87 по плана на гр.Сандански
№159 05.09.2017 г. кв.2 ІІ-382 с.Ново Делчево Жилищна сграда в УПИ ІІ - 382, кв.2 по плана на с.Ново Делчево, община Сандански
№160 05.09.2017 г. кв.15 ХІХ-176 с.Дамяница Плътна ограда с H≤2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, по границата на УПИ ХІХ-176 с УПИ ХVІІІ-179, кв.15 по плана на с.Дамяница, община Сандански, разположена изцяло в УПИ ХІХ-176
№161 11.09.2017 г. кв.3 ХІV-16 с.Поленица Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда в УПИ ХІV - 16, кв.3 по плана на с.Поленица, община Сандански
№162 12.09.2017 г. м.Кунгьовското им.№099004 с.Лешница Автосервиз с административно-битова част в поземлен имот №099004, местност „Кунгьовското”, землище на с.Лешница, община Сандански
№163 12.09.2017 г. кв.11 ІІІ гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на таван в ателиета – Ателие №1 с площ от 82.40 м2 и Ателие №2 с площ от 40.78 м2 в жилищна сграда с идентификатор 65334.300.310.1 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж №93/27.06.1979 год./ в УПИ ІІІ, кв.11 по плана на гр.Сандански
№164 14.09.2017 г. кв.101 Х гр.Сандански Преустройство – разделяне на жилище с идентификатор 65334.300.2273.5.1 по КККР на гр.Сандански на първи жилищен етаж от жилищна сграда /Разрешение за строеж №145/03.12.1987 год./ в УПИ Х, кв.101 по плана на гр.Сандански за обособяване на две самостоятелни жилища – западно жилище с площ от 79.47 м2 и източно жилище с площ от 64.76 м2
№165 14.09.2017 г. м.Чинар Куши І-000653, УПИ 150033 и УПИ 000784а гр.Сандански Водопровод за минерална вода за захранване на УПИ І-000653, местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.102.653 по КККР на гр.Сандански, на УПИ 150033, местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.150.33 по КККР на гр.Сандански и на УПИ 000784а, местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.226.7841 по КККР на гр.Сандански, инсталиране на помпа в помпена станция с резервоар за минерална вода /Разрешение за ползване №СТ-05-1803/16.12.2016 год. на ДНСК/ в УПИ ХІV, кв.40 по плана на гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.300.3286 по КККР на гр.Сандански и Кабел НН – външно ел.захранване на същата
№166 14.09.2017 г. м.Чинар Куши им.№150012 гр.Сандански Водопровод за минерална вода за захранване на поземлен имот №150012, местност „Чинар Куши”, землище на гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.150.12 по КККР на гр.Сандански, инсталиране на помпа в помпена станция с резервоар за минерална вода /Разрешение за ползване №СТ-05-1803/16.12.2016 год. на ДНСК/ в УПИ ХІV, кв.40 по плана на гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.300.3286 по КККР на гр.Сандански и Кабел НН – външно ел.захранване на същата
№167 14.09.2017 г. м.Реката 65334.226.497 гр.Сандански Водопровод за минерална вода за захранване на имот с идентификатор 65334.226.497 по КККР на гр.Сандански, местност „Реката”, землище на гр.Сандански, инсталиране на помпа в помпена станция с резервоар за минерална вода /Разрешение за ползване №СТ-05-1803/16.12.2016 год. на ДНСК/ в УПИ ХІV, кв.40 по плана на гр.Сандански – имот с идентификатор 65334.300.3286 по КККР на гр.Сандански и Кабел НН – външно ел.захранване на същата
№168 14.09.2017 г. м.Барата УПИ 007001 с.Вълково Пристройка и преустройство към контролно-технически пункт за периодични технически прегледи на автомобили /удостоверение №44/10.11.2011 год. за въвеждане в експлоатация на строеж/ в УПИ 007001, местност “Барата”, землище на с.Вълково, община Сандански
№169 14.09.2017 г. м.Соколовец 65334.202.100 гр.Сандански Промяна предназначението на сграда с идентификатор 65334.202.100.5 по КККР на гр.Сандански в бланшор към предприятие за изкупуване и преработка на диворастящи и култивирани гъби, плодове и зеленчуци в УПИ 65334.202.100, м.”Соколовец”, гр.Сандански
№170 18.09.2017 г. м.Ушите им.№121005 гр.Сандански Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в поземлен имот №121005, местност „Ушите”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.121.5 по КККР на гр.Сандански
№171 21.09.2017 г. кв.6 65334.300.233.2 гр.Сандански Дооборудване на съществуваща базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz с №BLG 0089 „СМИЛОВО” на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД /Разрешение за ползване №СТ-05-2580/29.12.2015 год. от ДНСК/, разположена на покрива на сграда с идентификатор 65334.300.233.2 по КККР на гр.Сандански, кв.6 по плана на гр.Сандански
№172 21.09.2017 г. кв.51 ХVІ-692 Х-746 гр.Сандански Повишаване на ЕЕФ на жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ул. „Емануил Васкидович” №5 – секция 1 с идентификатор 65334.300.692.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ ХVІ-692, кв.51 по плана на гр.Сандански и секция 2 с идентификатор 65334.300.693.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ Х-746, кв.51 по плана на гр.Сандански
№173 21.09.2017 г. кв.79 ХІ гр.Сандански Повишаване на ЕЕФ на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1402.2 по КККР на гр.Сандански с административен адрес: гр.Сандански, ул.”Григор Пърличев” №2 в УПИ ХІ, кв.79 по плана на гр.Сандански
ПОД №174 за 2017 год.НЕ Е ИЗДАВАНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
№175 21.09.2017 г. м.Арго им.№061004 с.Хърсово Система за защита от градушка в имот №061004, местност „Арго”, землище на с.Хърсово, община Сандански
№176 21.09.2017 г. м.Арго им.№061007 с.Хърсово Система за защита от градушка в имот №061007 местност „Арго”, землище на с.Хърсово, община Сандански
№177 21.09.2017 г. м.Арго им.№061009 с.Хърсово Система за защита от градушка в имот №061009, местност „Арго”, землище на с.Хърсово, община Сандански
№178 21.09.2017 г. кв.132 ХVІ-1167 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на магазин с идентификатор 65334.301.1167.4.15 по КККР на гр.Сандански от жилищна сграда с магазини за промишлени стоки в агроаптека в УПИ ХVІ - 1167, кв.132 по плана на гр.Сандански
№179 21.09.2017 г. м.Полето им.№006040 с.Струма Преустройство за изграждане на отоплителна инсталация в оранжерия за производство на селскостопанска продукция /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №64/18.12.2012 год./ в поземлен имот №006040, местност „Полето”, землище на с.Струма, община Сандански
№180 27.09.2017 г. м.Нишан Таши УПИ 098015 б 65334.98.15 гр.Сандански Жилищна сграда с гараж в УПИ 098015б /поземлен имот с идентификатор 65334.98.15 по КККР на гр.Сандански/, м.”Нишан Таши”, землище на гр.Сандански - КПИИ
№181 28.09.2017 г. кв.12 ХVІ 65334.300.794 гр.Сандански Надстройка с един етаж и използваемо подпокривно пространство до кота +251.85 м. на жилищна сграда с идентификатор 65334.300.794.1 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж №46/21.05.1983 год./ в УПИ ХVІ, кв.12 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.794 по КККР на гр.Сандански
№182 28.09.2017 г. кв.40 V-437 с.Левуново Плътна ограда с H≤2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, по границите на УПИ V-437 с УПИ ІV-437 и УПИ VІ-437, дъното на УПИ V в кв.40 по плана на с.Левуново, община Сандански, разположена изцяло в УПИ V-437
№183 04.10.2017 г. кв.53 V гр.Сандански Повишаване на ЕЕФ на жилищни сгради с административен адрес: гр.Сандански, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №5 с идентификатор 65334.300.735.1 и идентификатор 65334.300.735.2 по КККР на гр.Сандански в УПИ V, кв.53 по плана на гр.Сандански
№184 04.10.2017 г. кв.37 ІІІ гр.Сандански Повишаване на ЕЕФ на жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ул. „Солунска” №31 с идентификатор 65334.300.555.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ ІІІ, кв.37 по плана на гр.Сандански
№185 11.10.2017 г. кв.25 ХІ-836 гр.Сандански Жилищна сграда с магазин в УПИ ХІ-836, кв.25 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.836 по КККР на гр.Сандански
№186 13.10.2017 г. кв.3 ж.к.Изток ІІ-80а гр.Сандански Автомивка на самообслужване с офиси и кафе-магазин в УПИ ІІ-80а, кв.3, ж.к. „Изток” по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.5153 по КККР на гр.Сандански
№187 16.10.2017 г. м.Смилово ІІ-134012 гр.Сандански Допълващо застрояване – дървен навес върху подземно допълващо застрояване с идентификатор 65334.134.51.4 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж №179/19.12.2005 год. и заповед по реда на чл.154 от ЗУТ №136/29.12.2008 год./ в УПИ ІІ-134012, местност „Смилово”, землище на гр.Сандански
№188 18.10.2017 г. м.Друма УПИ 031035 с.Лешница Кабелна линия НН с трасе от съществуващ СРС №5 /стоманорешетъчен стълб/ 20 kV “Дамяница” в имот 060009 /нива/, през имот 000220 /полски път/, през имот 000349 /канал/, през имот 000155 /полски път/, всички в местност “Друма”, землище на с.Лешница до новопроектирано КТП 20/0.4 kV – 160 kVa в УПИ 031035 и КТП 20/0.4 kV – 160 kVa в УПИ 031035, местност “Друма”, землище на с.Лешница, община Сандански – външно електрозахранване на “Дърводелски цех” в УПИ 031035, местност “Друма”, землище на с.Лешница, община Сандански
№189 18.10.2017 г. м.Мечкарката УПИ 006070 с.Лиляново Плътна ограда по част от границите на УПИ 006070 към ПИ 006026 и ПИ 006010, и ажурна ограда по границите на УПИ 006070 с ПИ 006026, ПИ 006064, ПИ 006071, ПИ 006004 и ПИ 006010, местност “Мечкарката”, землище на с.Лиляново, община Сандански, разположени изцяло в УПИ 006070
№190 19.10.2017 г. Промишлена зона 65334.202.72 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на част от първи етаж на съществуваща двуетажна производствена сграда с идентификатор 65334.202.72.1 в цех за експандиране на пенополистирол /стиропор/, газифициране на парокотелна централа с природен газ с ГРТ 5/0.1 bar и газопроводно отклонение от DN50; PH5 от ГИТ 5 bar и разпределителен газопровод на “АРЕС ГАЗ” с трасе от съществуваща разпределителна касета на “АРЕС ГАЗ” през имот 65334.202.50 /улица/, имот 65334.202.80 /улица/ и имот 65334.202.72 по КККР на гр.Сандански до сграда с идентификатор 65334.202.72.1 в ПИ с идентификатор 65334.202.72 по КККР на гр.Сандански, Промишлена зона, гр.Сандански
№191 24.10.2017 г. кв.91 І 65334.300.1653 гр.Сандански Повишаване на ЕЕФ на Централна детска градина „Първи юни” – сграда с идентификатор 65334.300.1653.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ І, кв.91 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1653 по КККР на гр.Сандански
№192 25.10.2017 г. м.Щапо УПИ 003023 А с.Лешница Жилищна сграда в УПИ 003023 А, местност „Щапо”, землище на с.Лешница, община Сандански
№193 30.10.2017 г. кв.98 65334.300.2839 гр.Сандански Жилищна сграда в имот с идентификатор 65334.300.2839 по КККР на гр.Сандански в УПИ І, кв.98 по плана на гр.Сандански
№194 15.11.2017 г. кв.111 УПИ ІІ и УПИ ІІІ гр.Сандански Повишаване на ЕЕФ на жилищни сгради с административен адрес: гр.Сандански, ул.”Александър Буйнов” №19, 21 с идентификатор 65334.300.1936.1 и идентификатор 65334.300.1936.2 по КККР на гр.Сандански в УПИ ІІІ, кв.111 по плана на гр.Сандански и жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ул.”Александър Буйнов” №23 с идентификатор 65334.300.1935.1 по КККР на гр.Сандански в УПИ ІІ, кв.111 по плана на гр.Сандански
№195 15.11.2017 г. м.Долни орман 65334.71.14 гр.Сандански Оранжерия в имот с идентификатор 65334.71.14 по КККР на гр.Сандански в местност „Долни орман”, землище на гр.Сандански - КПИИ
№196 15.11.2017 г. м.Топорков орман 65334.62.58 гр.Сандански Оранжерия в имот с идентификатор 65334.62.58 по КККР на гр.Сандански в местност „Топорков орман”, землище на гр.Сандански - КПИИ
№197 15.11.2017 г. м.Пърди магаре 65334.131.594 гр.Сандански Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар с размери 5.00/7.00м. в поземлен имот с идентификатор 65334.131.594 по КККР на гр.Сандански в местност „Пърди магаре”, землище на гр.Сандански
№198 15.11.2017 г. ж.к Спартак 65334.302.6221 гр.Сандански Допълващо застрояване – гараж в поземлен имот с идентификатор 65334.302.6221, ж.к.”Спартак”,гр.Сандански
№199 20.11.2017 г. ул.Воден 65334.300.3531 гр.Сандански Обособяване на паркоместа в ПИ 65334.300.3531 по КККР на гр.Сандански – ул.”Воден”, гр.Сандански
№200 20.11.2017 г. м.Соколовец 65334.202.100 гр.Сандански Кабелна линия 20 kV с трасе от нов СРС ЪМ 20-951 на ВЕЛ 20 kV “Клепало” – отклонение за ТП “Трудово поделение” в поземлен имот 65334.202.99, през поземлен имот 65334.202.99 до новопроектирано КТП 20/0.4 kV – 630 kVА в УПИ 65334.202.100, местност “Соколовец”, землище на гр.Сандански и КТП 20/0.4 kV – 630 kVА в УПИ 65334.202.100, местност “Соколовец”, землище на гр.Сандански – външно електрозахранване на “Мобилна асфалтова база – строителство на АМ “Струма” ЛОТ 3.3” в УПИ 65334.202.100, местност “Соколовец”, землище на гр.Сандански
№201 20.11.2017 г. м.Нишан Таши 65334.95.25 гр.Сандански Жилищна сграда в УПИ 65334.95.25, местност “Нишан Таши”, землище на гр.Сандански
№202 21.11.2017 г. ул.Банска 65334.300.808 гр.Сандански Обособяване на паркоместа в ПИ 65334.300.808 по КККР на гр.Сандански – ул.”Банска”, гр.Сандански
№203 21.11.2017 г. ул. Св. Св. Кирил и Методий 65334.300.3794 гр.Сандански Обособяване на паркоместа в ПИ 65334.300.5399 и ПИ 65334.300.3794 по КККР на гр.Сандански – ул.”Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Сандански
№204 23.11.2017 г. кв.98 І /65334.300.2209.6/ гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на съществуващ банков офис /УВЕ №20/15.04.2009 год./ с идентификатор 65334.300.2209.6.29 по КККР на гр.Сандански в игрална зала за хазартни игри с автомати и кафе – клуб в жилищна сграда с идентификатор 65334.300.2209.6 по КККР на гр.Сандански в УПИ І, кв.98 по плана на гр.Сандански
№205 01.12.2017 г. кв.99 І-1751 гр.Сандански Промяна предназначението на фитнес зала в детска занималня в жилищна сграда с магазини за промишлени стоки, офиси, фитнес и сауна – югозападна сграда с идентификатор 65334.300.1751.1 по КККР на гр.Сандански, построена в УПИ І - 1751 /поземлен имот с идентификатор 65334.300.1751 по КККР на гр.Сандански/, кв.99 по плана на гр.Сандански
№206 08.12.2017 г. кв.37 ХVІ-556 гр.Сандански Плътна ограда с H≤2.20 м., спрямо по-ниския прилежащ терен, по границите на УПИ ХVІ-556 /поземлен имот с идентификатор 65334.300.556 по КККР на гр.Сандански/ с УПИ ХIV-557 и УПИ VI-560, кв.37 по плана на гр.Сандански, разположена изцяло в УПИ ХVІ-556
№207 08.12.2017 г. кв.27 І гр.Сандански Сградно газопроводно отклонение – ниско налягане с трасе от съществуваща разпределителна касета на границата на поземлен имот с идентификатор 65334.300.3774 /ул.Мара Бунева/, собственост на „АРЕС ГАЗ“, през поземлен имот с идентификатор 65334.300.921 /църковен двор/ до сграда с идентификатор 65334.300.921.1 и сграда с идентификатор 65334.300.921.6 в поземлен имот с идентификатор 65334.300.921 по КККР на гр.Сандански, УПИ I, кв.27 по плана на гр.Сандански
№208 14.12.2017 г. м.Сухо поле 65334.202.130 Б /65334.202.142/ гр.Сандански Пристройка към цех за производство на абразивни инструменти /Удостоверение за въвеждане в експлоатация №6/29.01.2013 год./ в УПИ 65334.202.130 Б /имот с идентификатор 65334.202.142 по КККР на гр.Сандански/, местност „Сухо поле”, Промишлена зона на гр.Сандански
№209 14.12.2017 г. кв.41 ХVІІІ-211 с.Катунци Преустройство и промяна предназначението на аптека на кота ±0.00 м. в магазин за строителни материали и на мазе на кота -2.40 м. в склад към магазин за строителни материали в жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-211, кв.41 по плана на с.Катунци, община Сандански
№210 14.12.2017 г. м.Соколовец УПИ 170026а 65334.170.57 гр.Сандански Цех за производство на дограма с административна сграда в УПИ 170026а, местност „Соколовец”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.170.57 по КККР на гр.Сандански
№211 14.12.2017 г. кв.50 VІІІ гр.Сандански Надстройка на югоизточна жилищна сграда с идентификатор 65334.300.674.1 по КККР на гр.Сандански с трети жилищен етаж на кота +5.80 м. в УПИ VІІІ, кв.50 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.674 по КККР на гр.Сандански – първи етап
№212 18.12.2017 г. кв.93А ІІІ-3091 65334.300.3091 гр.Сандански Допълващо застрояване – склад и външна стълба в УПИ ІІІ-3091, кв.93А по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.3091 по КККР на гр.Сандански
№213 20.12.2017 г. м.Друма им.№106007 65334.106.7 гр.Сандански Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар с помещения за обитаване в поземлен имот №106007, местност „Друма”, землище на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.106.7 по КККР на гр.Сандански
№214 20.12.2017 г. кв.122 а V 65334.301.3021 гр.Сандански Магазини и складове за промишлени стоки в УПИ V, кв.122а по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.301.3021 по КККР на гр.Сандански
№215 20.12.2017 г. кв.58 І 65334.300.1437 гр.Сандански : Преустройство на втори жилищен етаж от жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1437.1 по КККР на гр.Сандански /Разрешение за строеж №127/17.09.1979 год./ за обособяване на два апартамента – Апартамент 1 с площ от 45.96 м2 и Апартамент 2 с площ от 77.12 м2 в УПИ I, кв.58 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1437 по КККР на гр.Сандански
№216 20.12.2017 г. кв.5 VІІ-522 гр.Сандански Преустройство и промяна предназначението на подпокривно пространство на триетажна жилищна сграда – западна /Разрешение за строеж №144/20.09.1973 год./ с идентификатор 65334.300.220.2 по КККР на гр.Сандански за обособяване на жилище на кота +8.40 м. и склад на кота +10.50 м. в УПИ VІІ-522, кв.5 по плана на гр.Сандански
№217 21.12.2017 г. м.Самовил 47754.1.51 гр.Мелник Тенис корт в поземлен имот с идентификатор 47754.1.51 по КККР на гр.Мелник, местност „Самовил”, землище на гр.Мелник, община Сандански
№218 21.12.2017 г. кв.94 ІІІ-1793 гр.Сандански Преустройство на първи жилищен етаж с идентификатор 65334.300.1793.1.1 по КККР на гр.Сандански от жилищна сграда /Разрешение за строеж №109/02.07.1986 год./ за обособяване на две самостоятелни жилища – североизточно жилище с площ от 58.64 м2 и югозападно жилище с площ от 65.46 м2 в УПИ ІІІ-1793, кв.94 по плана на гр.Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1793 по КККР на гр.Сандански