одобрен

SEBRA-2019-05-31

Уникален идентификатор:  74e024de-5d4b-43be-b6b3-82029d7987cc

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 12:51:12
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-12 12:51:12

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3361212.87
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 177105.41999999998
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 134335.7
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 783327.54
10 xxxx Издръжка 9162855.61
18 xxxx Други разходи 71918.95999999996
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 39891644.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6560260.28
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 99107658.52000001
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2215999.09
88 xxxx Средства на разпореждане 399040.25
89 xxxx Друго финансиране 6506981.64
90 xxxx Възстановени приходи 121901.91
91 xxxx Теглене на BGN в брой -14000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2258.36
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 286455.97
98 xxxx Други операции в БНБ -8218.69
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 634351.46
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 347474
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 722014.56
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 170122.89
Дялови участия на Република България в организациите от Групата на Световната банка 1393000
Общо:  172027701.01000002
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 504.39
10 xxxx Издръжка 25.45
Общо:  529.84
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 480950.83
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 154599.39
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 783291.49
10 xxxx Издръжка 75836.43
18 xxxx Други разходи 1171.97
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8442
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 992695.77
90 xxxx Възстановени приходи 2844.45
Общо:  2499832.33
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 105535.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3910.51
10 xxxx Издръжка 8663.95
Общо:  118110.26
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8136.21
Общо:  8136.21
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 64790.02
18 xxxx Други разходи 11627.56
90 xxxx Възстановени приходи 5868.3
Общо:  82285.88
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16
10 xxxx Издръжка 107681.17
88 xxxx Средства на разпореждане 39795.97
90 xxxx Възстановени приходи 502
Общо:  147995.14
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33010.22
10 xxxx Издръжка 67467.3
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 304827.21
Общо:  405304.73
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 672543.23
10 xxxx Издръжка 3721195.54
18 xxxx Други разходи 6851.54
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 65
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2205548.52
90 xxxx Възстановени приходи 13305.66
Общо:  6619509.49
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 53582.08
10 xxxx Издръжка 376735.56
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 22758.06
88 xxxx Средства на разпореждане 57230.49
90 xxxx Възстановени приходи 81823.47
Общо:  592129.66
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20617.38
10 xxxx Издръжка 178001.44
88 xxxx Средства на разпореждане 84496.8
90 xxxx Възстановени приходи 185
Общо:  283300.62
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1137.31
10 xxxx Издръжка 55379.15
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 657613.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 68388.9
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 732499.84
Общо:  1515018.21
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5248.24
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 20656
10 xxxx Издръжка 33560.53
88 xxxx Средства на разпореждане 166.07
Общо:  59630.84
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 535329.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 15492.52
10 xxxx Издръжка 150063.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8544.2
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 25467.28
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 164178.96
88 xxxx Средства на разпореждане 27818.26
Общо:  926894.56
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 77.6
10 xxxx Издръжка 59125.37
91 xxxx Теглене на BGN в брой -30000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -28885.37
Общо:  317.6
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2298.35
10 xxxx Издръжка 23647.11
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2481
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 57687.18
88 xxxx Средства на разпореждане 14335.14
Общо:  100448.78
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20809.16
10 xxxx Издръжка 37746.46
88 xxxx Средства на разпореждане 73704.4
90 xxxx Възстановени приходи 725
Общо:  132985.02
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 709895.98
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 38383.15
10 xxxx Издръжка 180076.36
18 xxxx Други разходи 1312.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9655.01
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 89998200
90 xxxx Възстановени приходи 860
Общо:  90938383.03
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1760808.13
18 xxxx Други разходи 12403.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1393
88 xxxx Средства на разпореждане 50
89 xxxx Друго финансиране 200
90 xxxx Възстановени приходи 3134.51
Общо:  1777989.04
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 393298.22
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 65256
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2979.62
88 xxxx Средства на разпореждане 31.13
90 xxxx Възстановени приходи 1000
Общо:  462564.97
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17477.45
Общо:  17477.45
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 820
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 790
Общо:  1610
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1173.59
Общо:  1173.59
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 387.6
Общо:  387.6
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 180
88 xxxx Средства на разпореждане 360
Общо:  540
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 35959.2
88 xxxx Средства на разпореждане 16056
Общо:  52015.2
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18975.24
10 xxxx Издръжка 35290.99
Общо:  54266.23
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3603.81
Общо:  3603.81
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2845.46
98 xxxx Други операции в БНБ -8218.69
Общо:  -5373.23
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7008.04
Общо:  7008.04
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 45593.84
18 xxxx Други разходи 33132.46
Общо:  78726.3
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3936.91
Общо:  3936.91
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1224.94
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1475
10 xxxx Издръжка 6997.56
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3654
Общо:  13351.5
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1502.04
10 xxxx Издръжка 19645.93
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 670595.99
90 xxxx Възстановени приходи 9498.83
Общо:  701242.79
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12842.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5359054.86
88 xxxx Средства на разпореждане 4374.8
90 xxxx Възстановени приходи 695
Общо:  5376966.82
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3125.8
10 xxxx Издръжка 69437.33
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 151118.41
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1818.3
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7029.51
Общо:  232529.35
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32140
Общо:  32140
Централна избирателна комисия ( 082******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 440.06
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 488.96
Общо:  929.02
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2806.43
Общо:  2806.43
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 643.32
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 4298.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3107.25
Общо:  8048.9
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 687.35
Общо:  687.35
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 754.28
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4699.2
90 xxxx Възстановени приходи 947.94
Общо:  6401.42
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 40800
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 30873.6
Общо:  71673.6
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 826217.41
Общо:  826217.41
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 38672416.74
Общо:  38672416.74
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14504.06
88 xxxx Средства на разпореждане 7160
Общо:  21664.06
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 16815.37
Общо:  16815.37
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 5452608.64
Общо:  5452608.64
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 490896.25
Общо:  490896.25
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 439246.07
Общо:  439246.07
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 179126.73
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 62936.25
10 xxxx Издръжка 192274.33
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2311.12
Общо:  436648.43
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29958
10 xxxx Издръжка 18272.24
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 20000
Общо:  68230.24
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 150.02
Общо:  150.02
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11924.71
18 xxxx Други разходи 124
Общо:  12048.71
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5293.01
10 xxxx Издръжка 2283.18
Общо:  7576.19
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3406.62
10 xxxx Издръжка 2108.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 210
Общо:  5724.8
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2000
10 xxxx Издръжка 14667
Общо:  16667
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15644.47
Общо:  15644.47
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6705.07
10 xxxx Издръжка 872.22
90 xxxx Възстановени приходи 321.12
Общо:  7898.41
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 424.66
18 xxxx Други разходи 1000
91 xxxx Теглене на BGN в брой 16000
Общо:  17424.66
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 411.7
10 xxxx Издръжка 30610.01
Общо:  31021.71
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7828
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7292.45
10 xxxx Издръжка 41079.75
88 xxxx Средства на разпореждане 67452.77
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 684.54
Общо:  124337.51
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 528
Общо:  528
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 347211.46
Общо:  347211.46
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9098.41
Общо:  9098.41
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 35708.64
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2324.28
10 xxxx Издръжка 8644.82
Общо:  46677.74
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 87119.73
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 714048.23
89 xxxx Друго финансиране 481836.6
Общо:  1283004.56
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18760.3
Общо:  18760.3
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 65486.15
18 xxxx Други разходи 3602.18
Общо:  69088.33
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 370
90 xxxx Възстановени приходи 190.63
Общо:  560.63
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 84.41
Общо:  84.41
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 206.4
10 xxxx Издръжка 800
Общо:  1006.4
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 483.77
Общо:  483.77
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 122367.94
Общо:  122367.94
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7514.97
10 xxxx Издръжка 1314
Общо:  8828.97
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 228
10 xxxx Издръжка 2646.88
88 xxxx Средства на разпореждане 1134.38
Общо:  4013.26
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20258
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2199.94
10 xxxx Издръжка 661830.74
18 xxxx Други разходи 50
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1099
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1500
88 xxxx Средства на разпореждане 4874.04
89 xxxx Друго финансиране 90
Общо:  691901.72
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 64534.78
Общо:  64534.78
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3611.59
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1850.03
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 36.05
10 xxxx Издръжка 277516.85
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 556526.59
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5034594.67
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 221699.66
Общо:  6095835.44
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 634351.46
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 347474
Общо:  981825.46
Другитрансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 722014.56
Общо:  722014.56
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 170122.89
Дялови участия на Република България в организациите от Групата на Световната банка 1393000
Общо:  1563122.8900000001