одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради за 2019

Уникален идентификатор:  74f0872e-7fbc-4301-9bfc-c2a6e17e26e6

община Септември технически паспорти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-09 11:29:07
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2019-08-09 11:29:07

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПРЕЗ 2019 г.

Регистрационен номер Име, категория и местонахождение на строежа Дата на одобрения проект № на разрешението за строеж № на удостоверението за въвеждане в експлоатация/разрешението за ползване
01/10.01.2019г. „ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА ЗАХРАНВАЩ УПИ XIX-364,364а - търговия и услуги”, строеж категория четвърта по чл.137 от ЗУТ с дължина на трасето 252 л.м., находящ се в с. Варвара, общ. Септември. 29.11.2018г. РС № 097/29.11.2018г. УВЕ № 01/10.01.2019г.
02/23.01.2019г. „Двуетажна жилищна сграда с гараж” – строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, със застроена площ 218,70 кв.м. и разгъната застроена площ 361,90 кв.м., находяща се в УПИ ХІV-436, в кв.33 по плана на с.Варвара, общ.Септември. 16.04.2013г и одобрени проекти за промяна по време на стр. от 23.06.2016г. РС № 26/18.04.2013г. И заповед № 05/23.06.2016г. УВЕ№ 02/23.01.2019г.
03/28.01.2019г. :„Кабелна линия НН за захранване на приемник на електрическа енергия – Водна помпа в ПИ №000099, землище с. Лозен”, строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, с дължина на трасето 165 лин.м., находящ се в м. „ Уджоларски Гермища, землище с. Лозен, общ. Септември. 20.04.2017г. РС № 055/16.06.2017г. УВЕ №04/11.02.2019г.
04/30.01.2019г. “Преустройство на базова станция №PAZ0046 на „Мобилтел” (с разрешение за ползване № СТ-05-1188/2011г. на ДНСК) в Базова станция PAZ0046.A (Varshilo) с честотен обхват 900MHz - 1800 MHz на „Мобилтел” ЕАД |” – строеж категория трета по чл.137 от ЗУТ, находящ се в ПИ №035003 в м.”Брашниковица” в землището на с.Горно Вършило , общ.Септември. 10.04.2018г. РС № 029/10.04.2018г.
05/07.02.2019г. 1.„ЖИЛИЩНА СГРАДА ” – строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, със ЗП – 89,30 кв.м., находяща се в УПИ ІІ-100 в кв.27 по плана на с.Ветрен дол, общ. Септември. и 2.” МАСИВНА ОГРАДА” - строеж категория шеста по чл.137 от ЗУТ, с височина до 2,20 м. от прилежащия терен, по уличнорегулационната линия на УПИ ІІ-100 с улица с о.т.129-130, кв.27 по плана на с.Ветрен дол, общ.Септември. 15.08.2014г. И 28.05.2015г за промяна по време на строителството РС № 64/15.08.2014г и заповед № 14/28.05.2015г. УВЕ № 03/07.02.2019г.
06/11.02.2019г. „Предприятие за ориз- изграждане на Сушилня за суровина – зърно, Силози за съхранение на зърно, Преустройство и ремонт на съществуваща сграда - Оризарна” І-ви етап - „Сушилня за суровина – зърно, вертикална планировка",находящ се в УПИ І- 023007 за производствени нужди ( ПИ № 023007), местност „Гермето, землище на с. Ковачево общ. Септември 01.04.2016г. и 08.08.2017г. РС № 48/01.04.2016г и заповед № 12/08.08.2017г.
07/27.02.2019г. "Работилница - допълващо засдтрояване" в УПИ І-1209, кв. 99 по плана на гр. Септември 18.01.2019г РС № 06/18.01.2019г. УВЕ № 05/28.02.2019г.
08/15.03.2019г. „Газова инсталация за керамични излъчватели на Производствен корпус: Цех за нормални вагони, Дековилен цех талижно, Дековилен цех резервни части, Дековилен цех, Производство и разширение на дековилен цех , Метален навес към старо бояджийно”- строеж категория четвърта по чл.137 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 3002, кв.155 гр.Септември. 29.01.2019г. РС№ 10/29.01.2019г. УВЕ№ 06/18.03.2019г.2019г.
09/15.03.2019г. „Инфрачервено газово отопление на Ремонтно хале 1”- строеж категория четвърта по чл.137 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 3002, кв.155 гр.Септември. 29.01.2019г. РС № 08/29.01.2019г УВЕ № 07/18.03.2019г.
10/15.03.2019г. „Газова инсталация за керамични излъчватели на дробоструйни камери”- строеж категория четвърта по чл.137 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 3002, кв.155 гр.Септември. 29.01.2019г. РС№09/29.01.2019г. УВЕ № 08/18.03.2019г.
11/01.04.2019г. „ Едноетажна жилищна сграда” – строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, със ЗП – 119,40 кв.м и РЗП – 145 кв.м. находящ се в УПИ ХІХ-73 в кв.28 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември 13.10.2015г. РС № 82/13.10.2015г. УВЕ № 09/01.04.2019г.
12/01.04.2019г. „Едноетажна сграда за офиси . дървена, сглобяема конструкция” - строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, със застроена площ 53,40 кв.м., находящ се в УПИ ХІІІ-магазин в кв.6 по плана на гр. Септември. 03.06.2014г. РС № 41/03.06.2014г. УВЕ № 10/01.04.2019г.
13/08.04.2019г. „Трасе на кабел НН за захранващ ПИ №000152(водна помпа)”, строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, находящ се в м. „Уджуларски гермища”, землище на с. Лозен, с дължина на трасето 240 л.м. 02.03.2017г. РС № 65/17.07.2017г. УВЕ № 11/08.04.2019г.
14/08.04.2019г. „Външен водопровод за захранване на ПИ №000152”, строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, находящ се в м. „Уджуларски гермища”, землище на с. Лозен, с дължина на трасето 240 л.м. 02.03.2017г. РС № 66/17.07.2017г. УВЕ № 12/08.04.2019г.
15/08.04.2019г. "Жилищна сграда, фирмени офиси, магазин за промишлени стоки , находящ се в УПИ ХІІІ-1532 в кв. 113 по плана на гр. Септември 30.11.2004г.. РС № 91/30.11.2004 УВЕ № 13/08.04.2019г.
16/08.04.2019г. „ Жилищна сграда” – строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, на 1 етаж, със ЗП 120 кв.м и РЗП 149 кв.м находящ се УПИ ІІІ в кв.4 по плана на с. Ковачево, общ.Септември. 30.01.20155г. РС № 06/30.01.2015г. УВЕ № 14/12.04.2019г.
17/13.05.2019г. „Работилница за хляб и закуски, магазин за хранителни стоки, автомивка и жилище на втори етаж” – строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, с ЗП – 120 кв.м., и РЗП – 240 кв.м. находящ се в УПИ ІІ - търговия и услуги в кв.42 А, по плана на с. Ковачево, общ. Септември. 24.07.2015г. РС № 67/01.09.2015г. УВЕ № 15/20.05.2019г.
18/20.05.2019г. „ЛЯТНА КУХНЯ” – строеж щеста категория по чл.137 от ЗУТ, със ЗП –55 кв.м , находящ се в УПИ ХVІ-1064, в кв71 по плана на гр. Септември. 14.02.2017г. РС № 12/21.02.2017г. УВЕ № 16/20.05.2019г.
19/21.05.2019г. „Кабелна линия НН от ЕТ№2, монтирано пред УПИ XIII-общ. в кв. 56 до ЕТ№6, монтирано пред УПИ XI-общ. в кв. 57 по плана на с.Семчиново”, строеж категория трета по чл.137 от ЗУТ с дължина на трасето 127 л.м., находящ се в с. Семчиново, общ. Септември. 19.11.2018г. РС № 93/19.11.2018г.
20/23.05.2019г. "Обслужваща сграда – охрана, склад за амбалаж, продукция и инвентар" – строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, със ЗП – 106,16 кв.м, находящ се в УПИ І-за оранжерия(ПИ №000152), м. „Уджуларски гермища”, землище на с. Лозен, общ. Септември 21.05.2018г. РС № 45/21.05.2018г. УВЕ № 17/28.05.2019г.
21/23.05.2019г. „Пристройка към съществуваща ракиджийница” – строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ със ЗП – 4,95кв.м находящ се в УПИ VІІ-72 в кв.28 по плана на с. Ветрен дол, общ.Септември. 27.04.2018г. РС № 34/27.04.2018г, заповед № 07/29.10.2018г. УВЕ № 18/28.05.2019г.
22/31.05.2019г. :„Консервация и реставрация на покрив и основи на храм „Св. Йоан Предтеча”– строеж категория първа по чл.137 от ЗУТ, със ЗП – 309 кв.м и РЗП – 309 кв.м. находящ се в УПИ ІV- църква в кв.49 по плана на с.Карабунар, общ. Септември. 02.12.2016г. РС № 147/09.12.2016г.
23/12.06.2019г. „Поставяне и монтаж на нови външни телекомуникационни шкафове( РШ) и оптична свързаност към тях от съществуващата подземна канална мрежа на БТК ЕАД на територията на гр. Септември( РШ №1 пред УПИ ХІІ-985, кв.73, РШ №2 пред УПИ ХІХ-327, кв.20 и РШ №3 пред УПИ ХІ-1788, кв.128)” – строеж категория четвърта по чл.137 от ЗУТ , находящ се в гр. Септември. 30.05.2017г. РС№47/30.05.2017г.
24/14.06.2019г. "ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА БТК ЕАД №PD2416_A" – строеж ТРЕТА категория по чл.137 от ЗУТ, находящ се в УПИ II-Културен дом, кв. 17 по плана на с. Ветрен дол, общ. Септември 17.07.2018г. РС № 59/17.07.2018г.
25/17.06.2019г. ” Преустройство на базова станция BS-240 в Базова станция PAZ0040.A (Slavovitza) с честотен обхват 900MHz-2100MHz на "А1 България" ЕАД", строеж категория ТРЕТА по чл.137 от ЗУТ, находящ се в ПИ №000058, м-ст."Янини грамади" по КВС на землище с. Славовица, общ. Септември” 13.07.2018г. РС №55/13.07.2018г УВЕ№ 19/12.06.2019г
26/15.07.2019г. „Реконструкция Вътрешна водопроводно мрежа в гр.Септември – 6 броя улици с обща дължина 4120м - бул. „Съединение“ /запад/– 1640м.; ул. „Васил Левски“- 1275м.; бул. „Съединение“ /изток/- 280м.; ул. „20-ти Април“ – 415м.; ул. „Бузлуджа“ /кв. Юг /- 340м.; ул. „Стефан Захариев“ /кв. Юг /- 170м – строеж категория ВТОРА по чл.137 от ЗУТ, находящ се гр. Септември, обл. Пазарджик. 26.03.2018г. РС№23/26.03.2019г.
27/15.07.2019г. Реконструкция Вътрешна водопроводно мрежа в гр.Септември – 6 броя улици с обща дължина 4120м - бул. „Съединение“ /запад/– 1640м.; ул. „Васил Левски“- 1275м.; бул. „Съединение“ /изток/- 280м.; ул. „20-ти Април“ – 415м.; ул. „Бузлуджа“ /кв. Юг /- 340м.; ул. „Стефан Захариев“ /кв. Юг /- 170м – строеж категория ВТОРА по чл.137 от ЗУТ, находящ се гр. Септември, обл. Пазарджик. 26.03.2018г. РС№23/26.03.2019г.
28/15.07.2019г. Реконструкция Вътрешна водопроводно мрежа в гр.Септември – 6 броя улици с обща дължина 4120м - бул. „Съединение“ /запад/– 1640м.; ул. „Васил Левски“- 1275м.; бул. „Съединение“ /изток/- 280м.; ул. „20-ти Април“ – 415м.; ул. „Бузлуджа“ /кв. Юг /- 340м.; ул. „Стефан Захариев“ /кв. Юг /- 170м – строеж категория ВТОРА по чл.137 от ЗУТ, находящ се гр. Септември, обл. Пазарджик. 26.03.2018г. РС№23/26.03.2019г.
29/15.07.2019г. „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември: „Реконструкция Вътрешна водопроводно мрежа в с. Карабунар – 2 броя улици с обща дължина 820м. - ул. „7-ма“ – 205м.; ул. „16-та“ – 615м. – строеж категория ВТОРА по чл.137 от ЗУТ, находящ се в с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик 26.03.2018г. РС№28/26.03.2018г
30/17.07.2019г Преустройство на съществуваща сграда (бивша фуражна кухня) в хладилник” – строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, със застроена площ – 207,8 кв.м., находящ се в ПИ № 011092, местността „Долната Мера”, землище на с. Лозен, общ. Септември. 28.10.2016г. РС № 130/28.10.2016г. УВЕ № 20/17.07.2019г.
31/17.07.2019г. "Надстройка към съществуваща жилищна сграда" – строеж пета категория по чл.137 от ЗУТ, с ЗП надстройка – 63,00 кв.м. находящ се УПИ І-192 в кв. 38 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември 23.01.2019г. РС№04/23.01.2019г. УВЕ № 21/17.07.2019г