одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Асеновград-мандат 2019-2023

Уникален идентификатор:  753533f5-e79f-4636-acf7-7aceda67cf2a

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвет РМС 436/2017 Асеновград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-10-20 08:43:43
  • Създаден от: margarita_filipova
  • Последна промяна: 2021-10-20 08:43:43

Писмо вх.№ от Областния управител на област Пловдив

Решение №, върнато за ново обсъждане

Относно

Забележка

1. вх.№ И-24/07.02.2020 г. № 44, взето с Протокол № 6 от 29.01.2020 г. Придобиване на част от имот с КИ 00702.506.125 и прехвърляне на част от общински имот 00702.506.126, попадащи в пояс I - ви на СОЗ на сондаж № 6. Отменено с Решение № 98, взето с Протокол № 7 от 27.02.2020 г.
2. вх.№ И-42/06.03.2020 г. № 137, взето с Протокол № 7 от 27.02.2020 г. Определяне на представител на Община Асеновград в Общо събрание на акционерите на „Свободна зона - Пловдив“ АД. Решението остава без разглеждане
3. вх.№ И-83/03.06.2020 г. № 263, взето с Протокол № 10 от 27.05.2020 г. Завишаване броят на децата в яслени групи и първите възрастови групи в детските градини и броят на децата в подготвителните групи на училищата на територията на община Асеновград. Изменя с Решение № 276 взето с Протокол № 12 от 24.06.2020 г.
4. вх.№ И-123/03.09.2020 г. № 348, взето с Протокол № 15 от 26.08.2020 г. Одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот КИ 00702.515.381 по кадастралната карта на гр. Асеновград, УПИ І-зеленина кв. 139, УПИ VІІ-зеленина кв.137, улица с о.т 520-о.т.529-о.т.530-о.т.531-о.т.539, улица с о.т. 531-о.т.532-о.т.542-о.т.533-о.т.534, улица с о.т.-526-о.т.525-о.т.524 по регулационния план на гр. Асеновград. Отменено с Решение № 362, взето с Протокол № 16 от 14.09.2020 г.
5 вх.№ И-51/09.07.2021 г. № 756, взето с Протокол № 27 от 01.07.2021 г. Учредяване на вещно право на ползване върху поземлен имот /ПИ/ № 72789.153.64, с НТП: водоем, находящ се в с. Тополово, общ. Асеновград. Изменя с Решение № 772 взето с Протокол № 28 от 26.07.2021 г.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте