одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Уникален идентификатор:  75cd60e5-23d1-48b6-9165-11520951639b

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 08:47:05
  • Създаден от: nedka_blagoeva
  • Последна промяна: 2020-03-20 08:48:59
  • Последно променил: nedka_blagoeva

Вх. №/дата

Заявител

Предмет на заявлението

Удължаване на срока/ основание/ дата

Писма по чл. 31

Съгласие/ несъгласие на третото лице/ дата

Решение на кмета № и дата

приемо-предавателен протокол /дата

1 РД-17-802/ 08.02.2016 г. Божана Божидарова Йорданова Разрешителни за строеж издадени през последната четвърт на 2015 година С писмо сизх.№ РД-17-802/3/ от 10.02.2016 г. уведомяваме г-жа Йорданова че Публичния регистър за издадените разрешения за строеж е достъпен на официалната страница на община Крушари в секция „Регистри“.
2 РД-17-1334/ 02.03.2016 г. СНЦ „Инициатива за равни възможности“ Справка за издадените заповеди с правно основание чл. 225а ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи на територията на общината от 26.11.2012 до настоящия момент и какво е съдържанието на тези заповеди 48/12.03.2016г. Електронна поща 14.03.2016 г.
3 РД-17-1560/ 16.03.2016 г. Фондация „Програма достъп до информация“ Копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в общината 49/16.03.2016 г. Електронна поща 17.03.2016 г.
4 РД-17-2636/ 13.05.2016 г. Фондация „Програма достъп до информация“ Размерът на избирани данъци и такси в общината, както и други аспекти от работата на администрацията 50/25.05.2016 г. Електонна поща 26.05.2016 г.
5 РД-17-796/ 14.02.2017 г. Фондация „Програма достъп до информация“ Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията , както и формите м които е достъпна 51/21.02.2017 г. Електронна поща 21.02.2017 г.
6 РД-17-1959/ 26.04.2017 г. Фондация „Програма достъп до информация“ Размерът на избирани данъци и такси в общината, както и други аспекти от работата на администрацията 52/09.05.2017 г. Електронна поща 10.05.2017 г.
7 РД-17-1979/ 27.04.2017 г. Мария Радева Димитрова-Радулова Регистрирано ли е през м.ноември 2016 г в Община Крушари осиновено куче от ОПЗК с. Каменар обл. Варна хъски диво-черно с у.м. № 2380 зелена. Регистрирано ли е във ВЛЗ в Община Крушари женско куче с чип № 10022000002235N 53/09.05.2017 г. Електронна поща 10.05.2017 г.
8 РД-17-5113/17.10.2017 г. РД-17-5182/19.10.2017 г. Михаил Александрович Тоньшин 1.Пълна и подробна информация за стартиране на басейна в с. Крушари в експлоатация и разходване на средства посветени на Европейския съюз за неговото строителство и въвеждане в експлоатация. 2.С наличната при нас информация от местното население през лятото на 2017 година децата от с. Крушари се радваха на басейн Крушари. По избягване на дискриминация Ви молим да организирате допускане на нашето семейство в басейн Крушари. 3.Да ни се предостави подробна информация за ремонта на улица „9 септември“ по Европейска програма за финансиране и да обясни защо въпреки нашите лечение, фасадата на нашия блок № 9 не е ремонтиран. 4. При невъзможност за допускане на нашето семейство в басейн Крушари, Ви молим да се подпомогне нашето семейство с еднократна финансова помощ и транспорт за пътувания в гр. Добрич за тренировки за деца в басейн „Изида“ в изчисляването на две занятия седмично по 14.00 лв. на вечер = 28 лева в седмицата, плюс транспорт или разходи за транспорт два пъти по 30.00 лв.= 60.00 лева в седмицата за една година. 5.При невъзможност за ремонт на фасадата на покрива на нашия дом от пари от Европейския съюз за ремонт на улица“9 септември“, Ви молим да се подпомогне нашето семейство с еднократна помощ за ремонт на фасадата и покрива на блок № 9. 54/31.10.2017 г. Електронна поща 01.11.2017 г.
9 АО-05-762/01.02.2018г. нова телевизия 1.Колко центрове от семеен тип има във вашата област и къде са разположени? 2.Колко деца до 18-годишна възраст са настанени в центрове от семеен тип? 3.Колко деца с увреждания има в областта, които са настанени в центрове от семеен тип? 4. Какви са изискванията за стаж, умения и образование, на които трябва да отговарят служителите в центровете? 5.Изискванията за служителите във всички общини в областта еднакви ли са? 6.Какви възнаграждения получават? Или в какъв порядък са? 7.Във вашата област получавали ли сте сигнали за агресия върху деца с увреждания? Кога и в кои центрове? 55/13.02.2018г. Електронна поща 13.02.2018г.
10 АО-05-1028 13.02.2018 Фондация „Програма достъп до информация“ Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в общината през 2017 година, който включва и данни за направените откази. 56/14.02.2018г. Електронна поща 14.02.2018г.
11 АО-05-2660 10.05.2018 Фондация „Институт за пазарна икономика“ Размерът на избрани данъци и такси в общината, както и други аспекти от работата на администрацията. 57/21.05.2018г. Електронна поща 22.05.2018г.
12 Ангел Стефанов 1.Има ли обжалвани административни актове, респективно заведени административни дела срещу актове на общината/общинския съвет, в които като мотив се използва пропуск в процедурата по провеждане на обществено обсъждане? Какъв е техният брой и какви пропуски са посочени в процедурата? Какви са решенията на по-горния административен орган или съда по подадените жалби? 2.Съществува ли регламентирана процедура или практика, която да гарантира баланса между материално заинтересовани и пряко незаинтересовани лица по въпросите на обществените обсъждания, в контекста на силно мотивирания частен и слабо организирания обществен интерес? 3.Как е регламентирана, какво включва и кой участва в процедурата по анализ на резултатите от обществените обсъждания? 4.Колко от предложенията, направени по време на обществено обсъждане, са приети от администрацията и са довели до промяна на предложението за решение, преди внасянето му за гласуване в общинския съвет? Колко промени, идентични или близки до предложения, представени по време на общественото обсъждане, са направени по време на заседанието на общинския съвет, на което е прието съответното решение? 5.По кои проекти на вашата община, финансирани със средства от оперативните програми, сте провеждали обществени обсъждания? На кой етап от процедурата по кандидатстване и реализация на проекта сте провели общественото обсъждане? 6.По какви въпроси сте провеждали обществени обсъждания по собствена инициатива (извън задължителните по закон и по оперативните програми) или по инициатива на гражданите? 58/16.07.2018 г. Електронна поща 16.07.2018г.
13 АО-05-4808 07.09.2018 Диляна Гечева Мястото и датата на раждане и дата на смъртта на прародителите й. 59/18.09.2018 Електронна поща 18.09.2018г. Данните не се предоставят по ЗДОИ
14 ГР-18-4872 12.09.2018 Мете Дондуран Актове за раждане на Халил Османов, Хюрмюш Хюсмен и Осман Халил Османов 60/18.09.2018 Електронна поща 18.09.2018г. Актове за раждане не се предоставят по ЗДОИ
15 АО-05-5003 19.09.2018 Илкер Акташ Акт за раждане на Фатме Юсуф Хасан 61/25.09.2018 Електронна поща 27.09.2018г. Актове за раждане не се предоставят по ЗДОИ
16 АО-05-6132 22.11.2018 Анета Генова Мария Кръстева Предоставяне на услуги на хора с умствени увреждания, деменция и психо-социални разтройства. 62/04.12.2018 Електронна поща 06.12.2018
17 АО-05-581 30.01.2019 Валентин Русев 1.Какъв е размерът на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2019 година, определен от общинския съвет? 2.По какъв начин е определен размера на данъка? Каква методика, анализ или други методи са използвани при определянето им? 3.Какъв е определеният максимален брой на таксиметрови автомобили, работещи на територията на общината? 4.По какви начини и критерии общинския съвет изпълнява разпоредбите на закона?Каква методика, анализ или други методи са използвани при издаването на разрешения за таксиметров превоз? 5.Какви са приетите от общинския съвет минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег към 29.01.2019 г. 6.По какъв начин са определени стойностите? Каква методика, анализ или други методи са използвани при определянето им? 63/08.02.2019 Електронна поща 08.02.2019
18 АО-05-940 15.02.2019 Мехмед Дондуран Акт за раждане на Халил Османов 64/22.02.2019 Електронна поща 25.02.2019
19 АО-05-1051 22.02.2019 Програма Достъп до информация Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор през 2018 година, който включва и данни за направените откази и причините за това. 65/26.02.2019 Електронна поща 26.02.2019
20 Кевсер Туран Акт за раждане на Халиме Османова Мустафова 66/11.03.2019 Електронна поща 11.03.2019
21 АО-05-1276 07.03.2019 Фондация „Институт за пазарна икономика“ Размера на избрани данъци и такси в общината, както и за други аспекти от работата на общинската администрация. 67/16.04.2019 Електронна поща 17.04.2019
22 АО-05-1835 05.04.2019 Камара на архитектите в България 1. Заповед за назначаване на на настоящия състав на ОбЕСУТ и заповед за изменение и допълнение на заповедта за назначаване на ОбЕСУТ. 2. Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, обхващащи дейностите във връзка с ТСУ. 68/24.04.2019 Електронна поща 25.04.2019
23 АО-05-2156 23.04.2019 Мурат Кърджан Актове за раждане на Ахмет Керим, Хатидже Салих и Зюлбийе Ахмет 69/16.05.2019 Електронна поща 16.05.2019
24 АО-05-3019 17.06.2019 Емине Ибрахим Актове за раждане на Емине Хюсмен Ибрахим,Хюсмен Ибрахим, Емети Адил 70/20.06.2019 Електронно поща 20.06.2019
25 АО-05-3020 17.06.2019 Самийе Назиф Акт за раждане на Назиф Мехмедов Ибрямов 71/20.06.2019 Електронна поща 20.06.2019
26 АО-05-3060 18.06.2019 Верка Димитрова Протокол от заседание на ОбС от 30.05.2019г. – точка 9. 72/18.06.2019 На хартиен носител с приемо-предавателен протокол на 01.07.2019г
27 АО-05-3540 15.07.2019 Сдружение „Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите“ Обществени поръчки за доставка на хранителни продукти, включващи брашно и хляб или само на брашно и хляб, възложени в периода от 20.09.2017г. до 11.07.2019г. с възложител Община Крушари или детски градини и училища собственост на Община Крушари, а именно: 1. Кои са изпълнителите, на които е възложено/е било възложено/ доставката на брашно и хляб тип "Бял/о", "Добруджа" или "Типов/о" ? 2. Кои са подизпълнителите по възложени вече обществени поръчки с горепосочения предмет, които подизпълнители са производители и/или доставчици на хляб и брашно тип "Бял/о", "Добруджа" или "Типов/о” 3. Кой е утвърденият стандарт, по който са произведени брашното и хляба тип "Бял/о", "Добруджа" или "Типов/о" по възложените обществени поръчки? 73/17.07.2019 Електронна поща 26.07.2019г.
28 РД-17-4127 13.08.2019 Уницеф България Брой на работещите социални работници, психолози, педагози детегледачи, рехабилитатори, приемни родители, лични асистенти, здравни медиатори и др. помагащи професионалисти в общината, степен на образование и образователна квалификация за последните три години /2017,2018 и 2019/. 74/20.08.2019 Електронна поща 20.08.2019
29 АО-05-4178 15.08.2019 СНЦ „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ Какъв е размера на земите от общинския поземлен фонд? Какъв е размера на земите на остатъчния поземлен фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ; Какъв е размера по вид на (ниви, лозя, пасища/ливади/мери и друга) земеделски земи? Колко са предоставените за възмездно и безвъзмездно ползване от трети лица общински земеделски земи? Какъв е процента на предоставените земи на юридически лица и на физически лица? 75/28.08.2019 Електронна поща 29.08.2019
30 АО-05-5326 25.10.2019 Осман Уйсалар Акт за раждане на Осман Али. 76/28.10.2019 Електронна поща 28.10.2019
31 АО-05-6100 05.12.2019 Нуран Байрам Акт за раждане на Етем Неби 77/09.12.2019 Електронна поща 09.12.2019
32 АО-05-7 02.01.2020 „П-Юнайтед“ ЕООД 1.Актуална Програма за управление на отпадъците в общината. 2.Информация за количеството генерирани отпадъци в общината, на годишна база, за последните 3 години (2016-2018 г.). 3.Информация за количеството на разделно събраните отпадъци по фракции запоследните 3 години (2016-2018 г.). 4.Информация за видовете и количествата отпадъци предавани за оползотворяване за последните 3 години (2016-2018 г.). 5.Данни за количеството на внесените, от страни от ЕС, отпадъци заоползотворяване/преработка на територията на общината? 6.Данни от последното извършено определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, генерирани на територията на общината или копие на Доклад от извършено определяне на морфологичния състав на генерираните ТБО на територията на общината. 78/15.01.2020 Електронна поща 16.01.2020
33 АО-05-353 20.01.2020 Момчил Ангелов 1.Сключвани ли са договори за абонаментно правно облужване с адвокати и адвокатски дружества от Кмета или общината през периода 2016 - 2019 г.? 2.Каква е била цената на месечния абонамент за посочения период - месец по месец? 3.Осъществявано ли е процесуално представителство за периода 2016-2019 г. по граждански и административни дела от адвокати и адвокатски дружества, по които страна е Кмета на общината или общината и ако да - по колко дела, пред кой съд, с какъв предмет и евентуално с какъв материален интерес? 4.В какъв размер са били разходите на общината за процесуално представителство за делата по т. 3. 79/03.02.2020 Електронна поща 03.02.2020
34 АО-05-1008 21.02.2020 Удостоверение за раждане, акт за граждански брак на Исмаил Хасан 80/02.03.2020 Електронна поща 04.03.2020
35 АО-05-753 10.02.2020 1.Копия на сключените през периода 2017-2019 г. нетрудови договори (граждански, консултантски, посреднически, преводачески и други) за предоставяне на услуги на обща стойност над 1000 лева без ДДС, с изключение на тези, сключени по реда на Закона за обществените поръчки. 2.Копия на съответните документи, установяващи размера на заплатените от общината възнаграждения по посочените в т. 1 договори, както и документите, доказващи вида и количеството на предоствените по договорите услуги. 3.В случай, че предоставянето на копия от документите по т. 1 и 2. би затруднило общинската администрация или съществуват законови пречки за предоставянето им, моля да бъда информирана какъв е предметът на всеки от договорите, на какво правно основание са сключени, какво е договореното и изплатено възнаграждение от общината по всеки договор, както и какъв е вида и количеството на предоставените по договорите услуги. 4.Какви са конкретните причини, наложили сключването на тези договори и по какви критерии са избирани контрагентите на общината по тях. 5.Припокриват ли се задълженията на контрагентите по сключените нетрудови договори със задължения на лица, наети по трудови договори от общината, съгласно трудовите им характеристики. 81/09.03.2020 Електронна поща 09.03.2020
36 АО-05-1212 02.03.2020 Информация за наличието и характеристиките на зелени покриви/покривни градини/ и зелени стени /вертикално озеленяване на територията на общината. Актуална Наредба на общината за изграждане и опазване на зелената система. 82/10.03.2020 Електронна поща 10.03.2020