одобрен

Административни услуги в направление "Опазване на чистотата на атмосферния въздух и прeдотвратяване на замърсяването"

Уникален идентификатор:  77dee416-2369-44ec-a94a-bdd610220d2a

административни услуги дължими такси правно основание срок за предоставяне

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 10:02:04
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 10:03:47
  • Последно променил: reni_petrova

Опазване чистотата на атмосферния въздух и предотвратяване на замърсяването

Вид на Правно Необходими документи Такси и Технически
административна основание основание срок за
услуга изпълнение
1. Съгласуване на обхвата чл. 7, ал. 3 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за 1. Заявление (свободен текст) с не се заплаща 14 дни
за измерване, използван реда и начина за измерване на емисиите на описание на обхвата, методите и такса
при извършване на вредни вещества, изпускани в атмосферния средствата за измерване при
собствени непрекъснати въздух от обекти с неподвижни източници. извършване ни собствени непрекъснати
измервания измервания;
2.Документация, съгласно чл. 3, ал. 2 от
Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и
начина за измерване на емисиите на
вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници.
2. Съгласуване на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за 1. Заявление (свободен текст) с не се заплаща 14 дни
разположението и броя реда и начина за измерване на емисиите на описание на броя и разположението на такса
на точките за вземане на вредни вещества, изпускани в атмосферния точките за вземане на проби/извадки, за
проби/извадки за въздух от обекти с неподвижни източници извършване на периодични и контролни
измерване на емисиите измервания;
на вредни вещества, 2. Схема на разположението и броя на
изпускани в атмосферния точките на проби/извадки, при
въздух извършване на собствени периодични и
контролни измервания.
3. Съгласуване на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за 1. Заявление (свободен текст) с не се заплаща 14 дни
изключения от реда и начина за измерване на емисиите на описание на размерите на точките за такса
задължителните размери вредни вещества, изпускани в атмосферния вземане на проби/извадки, използвани
на т очките за вземане на въздух от обекти с неподвижни източници при при собствени периодични и контролни
проби/извадки при собствени периодични измервания. измервания
собствени периодични
измервания
4. Съгласуване на броя и чл. 13 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и 1. Заявление (свободен текст) с не се заплаща 14 дни
разположението на начина за измерване на емисиите на вредни описание на броя и разположението на такса
автоматични средства за вещества, изпускани в атмосферния въздух от автоматичните средства за измерване,
измерване, използвани обекти с неподвижни източници при собствени използвани за собствени непрекъснати
за собствени периодични измервания. измервания;
непрекъснати 2. Схема на разположението и броя на
измервания автоматичните средства за измерване,
използвани за собствени непрекъснати
измервания
5. Оценка на доклади за чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за 1. Заявление (свободен текст) не се заплаща 14 дни
резултатите от реда и начина за измерване на емисиите на 2. Доклад за резултатите от собствени такса
извършени собствени вредни вещества, изпускани в атмосферния периодични измервания
периодични измервания въздух от обекти с неподвижни източници
6. Оценка на доклади за чл.50, ал.3 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за В РИОСВ се внасят месечните доклади не се заплаща 14 дни
резултатите от реда и начина за измерване на емисиите на и годишен доклад за резултатите от такса
извършени собствени вредни вещества, изпускани в атмосферния собствените непрекъснати измервания -
непрекъснати въздух от обекти с неподвижни източници на хартиен и електронен носител.
измервания
7. Издаване на Решение за чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за 1. Заявление (свободен текст) не се заплаща 14 дни
утвърждаване на схема норми на допустими емисии на летливи 2. Схема за намаляване на емисиите на такса
за намаляване на органични съединения, изпускани в околната летливи органични съединения
емисиите среда, главно в атмосферния въздух в
резултат от употребата на разтворители в
определени инсталации
8. Издаване на Решение за чл.6, ал.4 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за 1. Заявление (свободен текст) не се заплаща 14 дни
освобождаване от норми на допустими емисии на летливи 2. Схема за намаляване на емисиите на такса
задълженията за органични съединения, изпускани в околната летливи органични съединения
спазване на нормите на среда, главно в атмосферния въздух в
общи емисии и резултат от употребата на разтворители в
определяне на норми за определени инсталации
общи емисии
9. Издаване на Решение за чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за Заявление (свободен текст), съдържащо не се заплаща 14 дни
освобождаване от норми на допустими емисии на летливи техническа и икономическа обосновка. такса
задължение за спазване органични съединения, изпускани в околната
на норми за среда, главно в атмосферния въздух в
неорганизирани емисии и резултат от употребата на разтворители в
определяне определени инсталации
неорганизирани емисии
10. Издаване на Решение за чл. 20, ал. 7 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за 1.Заявление (свободен текст) не се заплаща 14 дни
утвърждаване на План за норми на допустими емисии на летливи 2.План за управление на разтворители такса
управление на органични съединения, изпускани в околната
разтворители среда, главно в атмосферния въздух в
резултат от употребата на разтворители в
определени инсталации
11. Регистрация на чл. 30л от Закон за чистотата на атмосферния Заявление по образец, като към него се 158 лв. 14 дни
инсталации, извършващи въздух прилагат: (на основание
дейности с употреба на 1.ЕИК, за чуждестранните лица - чл.17а от
разтворители документ, издаден в съответствие с Тарифата за
националното им законодателство, таксите, които
удостоверяващ правния им статус се събират в
(когато заявителят е чуждестранно системата на
физическо или юридическо лице, МОСВ,   Приета
документът се представя и в с ПМС № 136
легализиран превод на български език); от 13.05.2011
2. технологична схема на инсталацията, г, с всички
описание на дейността, местоположение посл. изм. и
на площадката, на която е разположена доп.)
инсталацията;
3. документ за платена такса за
регистрация.
Забележка:Всички документи, по
настоящото заявление, да бъдат
представени на хартиен носител и в
електронен формат, или по
електронен път при условията и по
реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис и
Закона за електронното управление.
12. Вписване на промяна в чл. 30л, ал. 12 от Закон за чистотата на Заявление по образец, като към него се 60 лв. 14 дни
обстоятелствата в атмосферния въздух прилагат: (на основание
публичният регистър на Забележка: Съгласно § 1.т. 30 от 1. ЕИК, за чуждестранните лица - чл.17а от
инсталации, Допълнителните разпоредби на ЗЧАВ документ, издаден в съответствие с Тарифата за
извършващи   дейности по „Промяна в обстоятелствата“ e промяна в националното им законодателство, таксите, които
приложение № 1 от суровини , технологични процеси,на удостоверяващ правния им статус се събират в
Наредба № 7 от 2003 г. оператора на инсталацията,на адреса на (когато заявителят е чуждестранно системата на
за норми за допустими инсталацията. физическо или юридическо лице, МОСВ, Приета
емисии на летливи документът се представя и в с ПМС № 136
органични съединения, легализиран превод на български език);  от 13.05.2011
изпускани в околната 2. технологична схема на инсталацията, г, с всички
среда, главно в описание на дейността, местоположение посл. изм. и
атмосферния въздух, в на площадката, на която е разположена доп.)
резултат на употребата инсталацията
на разтворители в 3. документ за платена такса за
определени инсталации, вписване на промяна в обстоятелствата.
независимо от
консумацията на Забележка:Всички документи, по
разтворител, с настоящото заявление, да бъдат
изключение на представени на хартиен носител и в
инсталациите с издадено електронен формат, или по
комплексно електронен път при условията и по
разрешително по реда на реда на Закона за електронния
глава седма от Закона за документ и електронния подпис и
опазване на околната Закона за електронното управление
среда
13. Издаване на становище чл. 106, ал. 2 от Закона за опазване на 1. Доклад за политиката за 200 лв. 14 дни
за потвърждаване околната среда предотвратяване на големи аварии чл. 3, ал. 2 от
пълнотата и (ДППГА) на предприятие/ Тарифа за
съответствието на съоръжение с нисък рисков потенциал - таксите, които
Доклада за политиката за 2 еднообразни екземпляра на хартиен и се събират в
предотвратяване на на електронен носител, заедно с системата на
големи аварии (ДППГА) информация за платена такса и дата на Министерствот
на предприятие/ плащане. о на околната
съоръжение с нисък среда и
рисков потенциал водите (приета
с ПМС №136
от 13.05.2011
г., посл. изм.
бр.5 от
19.01.2016 г.,
в сила от
19.01.2016 г.)