одобрен

SEBRA-2020-03-18

Уникален идентификатор:  78560a50-9a37-46a8-8b73-c2c0b2eaa96f

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-19 12:12:30
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-19 12:12:30

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 18.03.2020 - 18.03.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2814913.54
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 476535.9800000001
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 47155.09
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 26345.98
10 xxxx Издръжка 14644625.2
18 xxxx Други разходи 444631.8200000003
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1572452.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3700110.03
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8289088.369999999
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8543574.49
88 xxxx Средства на разпореждане 3697024.71
89 xxxx Друго финансиране 80041989.50999999
90 xxxx Възстановени приходи 655469.19
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 79476.13
98 xxxx Други операции в БНБ -891580.87
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 520083
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 412555.82
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1079145
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 740189.7
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 4577837.78
Общо:  131471622.65999998
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 33959.24
Общо:  33959.24
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3396.25
10 xxxx Издръжка 67343.36
18 xxxx Други разходи 500
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 22845.81
88 xxxx Средства на разпореждане 86250.77
90 xxxx Възстановени приходи 10042.76
98 xxxx Други операции в БНБ -890280.69
Общо:  -699901.74
Сметна палата ( 005******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8482.14
Общо:  8482.14
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 270486.68
18 xxxx Други разходи 9839.31
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 627.22
90 xxxx Възстановени приходи 4516.02
Общо:  285469.23
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23590
10 xxxx Издръжка 297443.3
88 xxxx Средства на разпореждане 75787.99
Общо:  396821.29
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21360.46
10 xxxx Издръжка 736910.29
18 xxxx Други разходи 146704.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 22814.1
90 xxxx Възстановени приходи 35287.4
Общо:  963077.19
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 798124.23
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 345600
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2.14
88 xxxx Средства на разпореждане 3811.36
89 xxxx Друго финансиране 448.88
90 xxxx Възстановени приходи 122148.03
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1270134.64
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16447.3
10 xxxx Издръжка 28679.18
90 xxxx Възстановени приходи 688.83
Общо:  45815.31
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 462083.87
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 386.48
10 xxxx Издръжка 158990.75
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 150889.43
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 277671.71
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 141388.93
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  1191411.17
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16600.07
10 xxxx Издръжка 1896978
88 xxxx Средства на разпореждане 182407.68
Общо:  2095985.75
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 286651.37
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 21333.83
10 xxxx Издръжка 178308.54
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10164
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1530
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1009360
88 xxxx Средства на разпореждане 23045.12
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 78903.52
Общо:  1609296.38
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 550027.98
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8173.19
10 xxxx Издръжка 314743.96
18 xxxx Други разходи 95048.53
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11088
90 xxxx Възстановени приходи 24082.66
Общо:  1003164.32
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 60736.83
10 xxxx Издръжка 250878.83
88 xxxx Средства на разпореждане 57859.23
90 xxxx Възстановени приходи 816.26
Общо:  370291.15
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 573198.05
18 xxxx Други разходи 16330.1
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  589528.15
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4334.01
10 xxxx Издръжка 6920335.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12997.43
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 29381.33
90 xxxx Възстановени приходи 175
Общо:  6967223.12
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 54.31
10 xxxx Издръжка 97814.42
18 xxxx Други разходи 6192.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7566
88 xxxx Средства на разпореждане 8105.18
90 xxxx Възстановени приходи 2565.3
Общо:  122297.55
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 54144.03
10 xxxx Издръжка 39398.12
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 34479.6
90 xxxx Възстановени приходи 416185.55
Общо:  544207.3
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24943.57
Общо:  24943.57
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 458.77
10 xxxx Издръжка 76434.14
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 695.76
Общо:  77588.67
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18236.35
Общо:  18236.35
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3109.88
Общо:  3109.88
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15720.02
Общо:  15720.02
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 71885.13
10 xxxx Издръжка 23443.24
90 xxxx Възстановени приходи 18
Общо:  95346.37
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6113.42
Общо:  6113.42
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10608.28
18 xxxx Други разходи 209.67
Общо:  10817.95
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1741.91
10 xxxx Издръжка 207613.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1720883.06
90 xxxx Възстановени приходи 651.78
Общо:  1930890.73
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 78.4
10 xxxx Издръжка 19868.08
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1271333.05
Общо:  1291279.53
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1400.95
10 xxxx Издръжка 124600
Общо:  126000.95
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21023.43
10 xxxx Издръжка 10401.99
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  31425.42
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3520.82
90 xxxx Възстановени приходи 800
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 575.01
Общо:  4895.83
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 41.52
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -41.52
Общо:  0
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 78893.34
18 xxxx Други разходи 3306.51
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 70072.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 147821.86
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 16121.54
Общо:  316216.21
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18455.18
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  18455.18
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1350794.04
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 34226.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6426734.48
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7306621.61
89 xxxx Друго финансиране 72794263.95
98 xxxx Други операции в БНБ -1300.18
Общо:  87911340.4
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22085.25
10 xxxx Издръжка 254296.94
18 xxxx Други разходи 8073.41
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 20736
88 xxxx Средства на разпореждане 29442.81
90 xxxx Възстановени приходи 7906.38
Общо:  342540.79
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1768986.55
Общо:  1768986.55
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 7224644.68
Общо:  7224644.68
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 100
10 xxxx Издръжка 5236.89
Общо:  5336.89
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 742200
10 xxxx Издръжка 58543.85
18 xxxx Други разходи 116467.87
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2610
Общо:  919821.72
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12912.64
10 xxxx Издръжка 27907.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 60180
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 77890
88 xxxx Средства на разпореждане 1461328.02
Общо:  1640217.84
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10939.81
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 42970
Общо:  53909.81
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 60
10 xxxx Издръжка 87175.1
Общо:  87235.1
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 38460.5
10 xxxx Издръжка 37697.44
18 xxxx Други разходи 41500.74
90 xxxx Възстановени приходи 10521.04
Общо:  128179.72
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42652.5
10 xxxx Издръжка 186728.32
18 xxxx Други разходи 398.4
Общо:  229779.22
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 78209.28
Общо:  78209.28
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1119.67
18 xxxx Други разходи 60
Общо:  1179.67
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 89016.54
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 48000
Общо:  137016.54
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18627.68
10 xxxx Издръжка 3763.1
Общо:  22390.78
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 225
Общо:  225
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6020.45
10 xxxx Издръжка 14059.68
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18270
Общо:  38350.13
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 388.31
Общо:  388.31
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 86373.89
Общо:  86373.89
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28039.85
10 xxxx Издръжка 50038.37
Общо:  78078.22
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1390.8
Общо:  1390.8
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 411462.34
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16187.33
10 xxxx Издръжка 11384.9
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10.32
Общо:  439044.89
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 259.48
10 xxxx Издръжка 23226.69
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 62689
90 xxxx Възстановени приходи 10481.69
Общо:  96656.86
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47810.85
10 xxxx Издръжка 21729.39
Общо:  69540.24
Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" - гр. Долна Митрополия ( 884******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22990.83
Общо:  22990.83
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 186544.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1074.26
10 xxxx Издръжка 131090.28
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15469
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 435781.2
89 xxxx Друго финансиране 22632
90 xxxx Възстановени приходи 8582.49
Общо:  801173.28
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 39.12
Общо:  39.12
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 100755.92
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 14063.8
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 26345.98
10 xxxx Издръжка 150393.83
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 841119
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 55790
Общо:  1188468.53
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 520083
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 412555.82
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1079145
Общо:  2011783.82
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 740189.7
Общо:  740189.7
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 18.03.2020 - 18.03.2020
Описание Сума
Временни безлихвени заеми за общини 4577837.78
Общо:  4577837.78