одобрен

Регистър за достъп до информация

Уникален идентификатор:  7ab7d6f9-db94-49bd-a53b-cf43990df35a

Описание:

от 01.01.2017 г. към 18.09.2017 г.

достъп до информация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-26 16:05:44
  • Създаден от: elka_karagyozova
  • Последна промяна: 2018-10-15 18:53:29
  • Последно променил: migrate_data

РЕГИСТЪР

на заявленията за достъп до обществена информация за 2017г. в Община Асеновград към 18.09.2017
Заявление вх. № и дата заявител - име, презиме, фамилия предмет на заявлението решение на кмета, изх. № и дата фактическо предоставяне на информацията
1 вх.№ 94-Н-50/15.02.2017 г. Н.И.К. Информация относно сключен Договор между Община Асеновград и "КМД" ЕООД. изх. № 94-Н-50/3// 28.03.2017г. на кмета на Община Асеновград за отказ от предоставяне на обществена информация. С оглед решението за отказ на кмета на Община Асеновград исканата информация не е предоставена на заявителя.
2 вх.№ 14-00-847/17.02.2017г. Гергана Жулева- Фондация" Програма достъп до информация" Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията, както и форматите, в които е достъпна изх. № 14-00-847/ 06.03.2017г. на кмета на Община Асеновград за предоставяне достъп до обществена информация. Предоставена информация на посоченият от заявителката електронен адрес.
3 48-18-1/24.03.2016 г. ФОНДАЦИЯ ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ Приложено заявление за достъп до обществена информация отФондация Програма достъп до информация Обработва се
3 вх.№ 94-В-101/08.03.2017 г. В.А.П. Актуализиран списък на декларираните паметници на културата, групови паметници на културата в охранителна зона "Метошка махала" изх. № 94-В-101/ 17.03.2017г.на кмета на Община Асеновград за предоставяне достъп до обществена информация. Предоставена информация под формата на хартиен носител и изпратено с писмо на посочения от заявителката адрес.
4 вх.№ 14-00-2127/02.05.2017г. Светла Костадинова- Фондация" Институт за пазарна икономика" Информация относно размера на определени данъци и такси на територията на Община Асеновград, степента на предоставяне на услуги от общинска администрация по електронен път и етапа на готовност за работа на едно гише. изх. № 14-00-2127/ 10.05.2017г. на кмета на Община Асеновград за предоставяне достъп до обществена информация. Предоставена информация на посоченият от заявителката електронен адрес, под формата на попълване на въпросник, относно размера на определени данъци и такси на територията на Община Асеновград, степента на предоставяне на услуги от общинска администрация по електронен път и етапа на готовност за работа на една гише.
5 вх.№ 317004/01.08.2017г., препратено по компетентност от Областна дирекция на МВР- гр.Пловдив до Община Асеновград Б.Р.Р. Информация, относно фирмите, извършвали физическа охрана на обекти общинска собственост на територията на Община Асенвоград за периода от 2013г.-31.07. 2017г., списък на лицата, сключили трудов договор за охрана на обектите, съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД, списък на лицата, извършващи охранителна дейност по обекти, съгласно обществена поръчка и сключения договор. изх. № 12-00-546/ 28.08.2017г. на Кмета на Община Асеновград за предоставяне достъп до обществена информация. Предоставена информация, относно фирмите, извършвали физическа охрана на обекти общинска собственост на територията на Община Асеновград за периода от 2013г.- 31.07.2017г.Останалата искана информация не се съдържа в актове на Общинска администрация Асеновград.