одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДЪРВЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Уникален идентификатор:  7b4116d6-ec26-4d6e-99b5-a61c7edb22c8

дървета екология защитени

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-10-18 15:12:37
  • Създаден от: d.stankov
  • Последна промяна: 2019-10-18 15:12:37

РЕГИСТЪР НА ЗАЩИТЕНИ ДЪРВЕТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

с. Беглеж

1. Цер, м. ”Дългата бара”; З-д No441/07.08.1978
г. н

а КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); No от Държавен

регистър 1006.

2. Летен дъб /4 бр./ и цер /4 бр./, м.
“Свирчовец”;

З-д No284/04.05.1979 г. на. КОПС; (ДВ бр.

45/1979 г.); No от Държавен регистър 1354.

3. Летен дъб, “до църквата”; З-д
No1762/28.06.1972 г

. на МГОПС; (ДВ бр.59/1972 г.); No от

Държавен регистър 526.

4. Летен дъб, “до гроба на Ст. Едрев”;
З-д No1762/28

.06.1972 г. на МГОПС; (ДВ бр.59/1972 г.); No

от Държавен регистър 527.

5. Летен дъб, м. ”Оная река”; З-д
No441/07.08.1978 г

. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); No от

Държавен регистър 1016.

6. Летен дъб, м. ”Оная река”; З-д
No441/07.08.1978 г

. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); No от

Държавен регистър 1017.

7. Летен дъб, м. ”Сухото езеро”; З-д
No441/07.08.197

8 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); No от

Държавен регистър 1007.

с. Бохот

1. Летен дъб /2 бр./, м. “Пропастите”; З-д
No511/24.

02.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр.36/1976 г.); No

от Държавен регистър 843 и 844.

с. Брестовец

1. Дива круша /14 бр./, м. ”Карачица”; З-д
No1301/05

.05.1974 г. на МГОПС; No от Държавен

регистър 595.

2. Космат дъб, м. ”Горуните”; З-д
No235/04.04.1980 г

. на КОПС; (ДВ 35/1980 г.); No от Държавен

регистър 1165.

с. Върбица

1. Цер, м. "Сухата Върбица"; З-д No441/07.08.1978
г.

на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); No от

Държавен регистър 1032.

2. Цер, м. "Кабаница"; З-д No441/07.08.1978 г. на
КО

ПС; (ДВ бр.74/1978 г.); No от Държавен

регистър 1032.

с. Горталово

1. Черна топола, м. “Чернелка”; З-д
No715/12.03.1975

г. на МГОПС; No от Държавен регистър

728.

2. Гледичия, “в двора на училището”;
З-д No3701/29.1

2.1972 г. на МГОПС; (ДВ бр.13/1973 г.); No

от Държавен регистър 550.

3. Обикновен орех /5 бр./, “Стопански
двор на ТКЗС”

; З-д No715/12.03.1975 г. на МГОПС; No от

Държавен регистър 723 – 727.

с. Коиловци

1. Летен дъб /3 бр./, м.
”Беширица-Ливадето”; З-д No

511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ 36/1976

г.); No от Държавен регистър 852, 853 и 854.

2. Зимен дъб, м. “Палаза” /3 бр./; З-д
No3701/29.12.

1972 г. на МГОПС; (ДВ 13/1973 г.); No от

Държавен регистър 541, 542 и 543.

с. Къртожабене

1. Космат дъб, м. ”Старите лозя”; З-д
No285/04.05.19

79 г. на КОПС; (ДВ бр.45/1979 г.); No от

Държавен регистър 1120.

2. Цер, м. ”Слатина”; З-д No285/04.05.1979 г. на
КОП

С; (ДВ бр.45/1979 г.); No от Държавен

регистър 1116.

с. Къшин

1. Обикновена круша /24 бр./, м.
“Койбаре”; З-д No51

1/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ 36/1976 г.)

за обявяване на 30 бр.; зап. NoРД-361/28.05.2015
г.

на МОСВ (публикувана в ДВ бр. 51/2015 г.

като зап. NoРД-368 и поправена на зап.
NoРД-361 в ДВ

бр. 62/14.08.2015 г.) - за заличаване на 6

бр. дървета; No от Държавен регистър 856.

2. Летен Дъб /16 бр./, м. “Добравата”;
обявени като

група от 20 бр. дървета със зап.

No511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр. 36/1976 г.); No

от Държавен регистър 855, 4 бр. заличени

със зап. NoРД-171/17.03.2015 г. на МОСВ (ДВ бр.
32/2

015 г.)

с. Николаево

1. Летен дъб, хижа “Липите”; З-д
No306/07.04.1983 г.

на КОПС; (ДВ бр. 36/1983 г.); No от

Държавен регистър 1455.

гр. Плевен

1. Полски бряст, пл. “Освобождение”, до
църква ”Св.

Параскева”; З-д No3701/29.12.1972 г. на

МГОПС (ДВ. бр.13/1973 г.); No от Държавен
регистър 5

45.

2. Летен дъб, ул. “Балкан” No8, до църква
”Св. Никол

ай”; З-д No1762/28.06.1972 г. на МГОПС

(ДВ бр.59/72); No от Държавен регистър 518.

3. Летен дъб /3 бр./, в двора на Окръжна
болница (м

/у детското и инфекциозното
отделение); З-д

No583/26.09.1981 г. на КОПС; (ДВ бр.83/81 г.) за обя

вяване на 4 бр.; No от Държавен регистър

1318; зап. No РД -38/19.01.2015 на МОСВ (ДВ бр. 10/0

6.02.2015 г.) за заличаване на 1 бр.

4. Бяла черница, ул. ”Аспарух” No14; З-д
No511/24.02.

1976 г. на МГОПС; (ДВ бр. 36/1976 г.); No

от Държавен регистър 845.

5. Летен дъб, ул. ”Ракитин” No4; З-д
No441/07.08.1978

г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); No от

Държавен регистър 1015.

6. Летен дъб, ул. ”П. Цветков” No24, бл.
Бреза; З-д

No1762/28.06.1972 г. на МГОПС; (ДВ

бр.59/1972 г.); No от Държавен регистър 519.

7. Летен дъб, ПИ No56722.659.1025, собст. на
Община

Плевен; З-д No РД-3/02.01.2014 г. (ДВ бр.

8/28.01.2014 г.); No от Държавен регистър 2135.

с. Ралево

1. Цер /2 бр./, м. ”Райковец”; З-д
No441/07.08.1978

г. на КОПС; (ДВ бр. 77/1978 г.); No от

Държавен регистър 1049.

2. Летен дъб, м. ”Райковец”; З-д
No441/07.08.1978 г.

на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); No от Държавен

регистър 1022.

3. Обикновен орех, м. ”Долното ливаде”;
З-д No441/07

.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); No

от Държавен регистър 1020.

4. Обикновен орех, м. ”Долната елия”;
З-д No441/07.0

8.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); No от

Държавен регистър 1021.

5. Полски клен /4 бр./, круша /1 бр./, м.
“Търсовин

ата”; З-д No446/09.08.1978 г. на КОПС; (ДВ

бр.77/1978г.); No от Държавен регистър 1039.

гр. Славяново

1. Летен дъб, /2 бр./, м. “Костов горун” -
З-д No14/

08.01.1981 г. на КОПС; (ДВ бр.19/1981 г.); No

от Държавен регистър 1226.

2. Летен дъб, м. ”Кънева чешма”; З-д
No14/1981 г. на

КОПС; (ДВ бр.19/1981 г.); No от Държавен

регистър 1227.

3. Космат дъб, м. ”Палаза”; З-д No14/1981 г.
на КОПС

; (ДВ бр.19/1981 г.); No от Държавен

регистър 1225.

4. Летен дъб /3 бр/, цер /3 бр./, м. ”Палаза -
паси

щето”; З-д No19/08.01.1981 г. на КОПС; (ДВ

бр.17/1981 г.); No от Държавен регистър 1238.

с. Тодорово

1. Летен дъб, м. "Брестича"; З-д No441/07.08.1978
г.

на КОПС, (ДВ бр.74/1978 г.); No от Държавен

регистър 1033.

2. Летен дъб, “Стопански двор”; З-д
No441/07.08.1978

г. на КОПС, (ДВ бр.74/1978 г.); No от

Държавен регистър 1034.

с. Търнене

1. Летен дъб /1 бр./, м. "Цинцарското"; З-д
No285/04

.05.1979 г. на КОПС; (ДВбр.43/1979 г.); No от

Държавен регистър 1117