одобрен

Отчет на Община Мирково за 2018 г.

Уникален идентификатор:  7b4f92d0-b0b0-4252-8617-66c3b11d77cd

Описание:

Отчет на Община Мирково за 2018 г.

Отчет 2018 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-02-11 16:30:52
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:02:22
  • Последно променил: migrate_data
година 2018

за периода от до
01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) декември
код по ЕБК: 7315
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ
Бланка версия 2.01 от 2018г.
(в лева) I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 01-00 620 0 620 0 0 687 0 687 01-01 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 x x x x x x 0 01-02 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. 0 x x x x x x 0 01-03 окончателен годишен ( патентен ) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 620 x 620 x x 687 x 687 01-08 окончателен данък върху приходите от лихви по банкови сметки на физическите лица 0 x x x x x x 0 01-09 окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ 0 x x x x x x 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 корпоративен данък от нефинансови предприятия 0 x x x x x x 0 02-02 корпоративен данък от финансови институции 0 x x x x x x 0 02-03 корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел 0 x x x x x x 0 02-04 корпоративен данък от застрахователни дружества 0 x x x x x x 0 04-00 0 0 0 0 0 0 0 0 04-01 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица 0 x x x x x x 0 04-02 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия 0 x x x x x x 0 04-03 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестрани юридически лица 0 x x x x x x 0 04-04 данък върху доходите на чуждестранни юридически лица 0 x x x x x x 0 04-11 данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица 0 x x x x x x 0 08-00 0 0 0 0 0 0 0 0 08-01 вноски за работници и служители от работодатели 0 x x x x x x 0 08-02 вноски от работници и служители (лична вноска) 0 x x x x x x 0 08-04 вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 0 x x x x x x 0 08-09 вноски за други категории осигурени лица 0 x x x x x x 0 08-11 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 08-12 вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица 0 x x x x x x 0 08-14 вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) 0 x x x x x x 0 10-00 Здравно-осигурителни вноски 0 0 0 0 0 0 0 0 10-01 здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели 0 x x x x x x 0 10-02 здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска) 0 x x x x x x 0 10-04 здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица) 0 x x x x x x 0 10-07 здравно-осигур.вноски за други категории осигурени лица 0 x x x x x x 0 13-00 Имуществени и други местни данъци : 242 500 0 242 500 0 0 241 024 0 241 024 13-01 данък върху недвижими имоти 35 000 x 35 000 x x 32 290 x 32 290 13-02 данък върху наследствата 0 x x x x 0 13-03 данък върху превозните средства 90 000 x 90 000 x x 90 848 x 90 848 13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 117 000 x 117 000 x x 117 428 x 117 428 13-08 туристически данък 500 x 500 x x 458 x 458 14-00 Данък върху добавената стойност 0 0 0 0 0 0 0 0 14-01 данък върху добавената стойност при сделки в страната 0 x x x x x x 0 14-02 данък върху добавената стойност при внос 0 x x x x x x 0 15-00 Акцизи 0 0 0 0 0 0 0 0 15-01 акциз при сделки в страната 0 x x x x x x 0
код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Осигурителни вноски
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Данък върху доходите на физически лица:
Корпоративен данък:
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:
Уточнен план 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

15-02 акциз при внос 0 x x x x x x 0 16-00 Данък върху застрахователните премии 0 x x x x x x 0 17-00 Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане: 0 0 0 0 0 0 0 0 17-01 данък върху представителните разходи 0 x x x x x x 0 17-02 данък върху разходи, предоставяни в натура 0 x x x x x x 0 17-03 данък върху разходите за превозни средства 0 x x x x x x 0 17-06 окончателни данъци върху залози за хазартни игри и хазартни съоръжения 0 x x x x x x 0 17-07 данък върху дейността от опериране на кораби 0 x x x x x x 0 17-09 данък върху приходите на бюджетните предприятия 0 x x x x x x 0 18-00 Такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0 19-00 Мита и митнически такси 0 x x x x x x 0 20-00 Други данъци 0 x x x x 0 24-00 Приходи и доходи от собственост 123 000 0 123 000 0 0 127 794 0 127 794 24-01 вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции 0 x x x x 0 24-03 превишение на приходите над разходите на БНБ 0 x x x x x x 0 24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция -9 000 0 -9 000 x 0 -5 716 x -5 716 24-05 приходи от наеми на имущество 40 000 40 000 x 46 425 x 46 425 24-06 приходи от наеми на земя 92 000 92 000 x 87 085 x 87 085 24-07 приходи от дивиденти 0 x x 0 24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки 0 x x 0 24-09 приходи от лихви по срочни депозити 0 x x 0 24-10 приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина 0 x x 0 24-12 приходи от лихви от предприятия по преоформен държавен дълг 0 x x x x x x 0 24-13 приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа 0 x x x x 0
24-15 приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица 0 x x x x 0
24-17 приходи от лихви по заеми, предоставени на бюджетни организации 0 x x x x 0 24-18 лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (+/-) 0 x x x x 0 24-19 приходи от други лихви 0 x x 0 25-00 Държавни такси 0 0 0 0 0 0 0 0 25-01 такси за административни и други услуги и дейности 0 x x x x 0 25-02 такси и лицензии с данъчен характер 0 x x x x 0 26-00 Съдебни такси 0 x x x x x x 0 27-00 Общински такси 416 540 0 416 540 0 0 391 512 0 391 512 27-01 за ползване на детски градини 7 000 7 000 x 6 927 x 6 927 27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 0 x x 0 27-03 за ползване на лагери и други по социалния отдих 0 x x 0 27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги 35 000 x 35 000 x x 33 290 x 33 290 27-05 за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 2 000 x 2 000 x x 404 x 404 27-06 за ползване на полудневни детски градини 0 x x 0 27-07 за битови отпадъци 306 890 x 306 890 x x 289 436 x 289 436 27-08 за ползване на общежития и други по образованието 0 x x 0 27-10 за технически услуги 56 000 56 000 x 55 747 x 55 747 27-11 за административни услуги 8 000 8 000 x 5 564 x 5 564 27-15 за откупуване на гробни места 0 x x x x 0 27-17 за притежаване на куче 150 x 150 x x 26 x 26 27-29 други общински такси 1 500 1 500 x 118 x 118 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 10 200 0 10 200 0 0 10 930 0 10 930
28-01 конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи 0 x x 0
28-02 глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 0 x x 0 28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 10 200 10 200 x 10 930 x 10 930 36-00 Други приходи 447 000 0 447 000 0 0 442 278 0 442 278 36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) 0 x x 0 36-05 прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО 0 x x x x x x 0 36-08 вноски за фонд "ИЕЯС" и фонд "РАО" 0 x x x x x x 0 36-10 приходи от други вноски 0 x x 0 36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА 0 x x 0 36-12 получени други застрахователни обезщетения 0 x x 0 36-18 коректив за касови постъпления (-/+) 0 x x 0 36-19 други неданъчни приходи 447 000 447 000 x 442 278 x 442 278 37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -38 000 0 -38 000 0 0 -48 473 0 -48 473 37-01 внесен ДДС (-) -30 000 -30 000 x -42 116 x -42 116

37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) -8 000 -8 000 x -6 357 x -6 357 37-09 внесени други данъци ,такси и вноски върху продажбите (-) 0 x x 0 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи ( без § 40-71 ) 25 000 0 25 000 0 0 8 687 0 8 687 40-21 постъпления от продажба на компютри и хардуер 0 x x 0 40-22 постъпления от продажба на сгради 15 000 15 000 x 0 x 0 40-23 постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения 0 x x 0 40-24 постъпления от продажба на транспортни средства 0 x x 0 40-25 постъпления от продажба на стопански инвентар 0 x x 0 40-26 постъпления от продажба на инфраструктурни обекти 0 x x 0 40-29 постъпления от продажба на други ДМА 0 x x 0 40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 0 x x 0 40-39 постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове 0 x x 0 40-40 постъпления от продажба на земя 10 000 10 000 x 8 687 x 8 687 40-72 постъпления от продажба на земеделска продукция 0 x x 0 41-00 Приходи от концесии 1 972 000 x 1 972 000 x x 1 971 618 x 1 971 618 42-00 Приходи от лицензии за ползване на държавни/общински активи 0 x x 0 45-00 Помощи и дарения от страната 65 600 300 65 300 0 300 65 300 0 65 600 45-01 текущи помощи и дарения от страната 65 600 300 65 300 x 300 65 300 x 65 600 45-03 капиталови помощи и дарения от страната 0 x x 0 46-00 Помощи и дарения от чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 46-10 текущи помощи и дарения от Европейския съюз 0 x x 0 46-20 капиталови помощи и дарения от Европейския съюз 0 x x 0 46-30 текущи помощи и дарения от други държави 0 x x 0 46-40 капиталови помощи и дарения от други държави 0 x x 0 46-50 текущи помощи и дарения от други международни организации 0 x x 0 46-60 капиталови помощи и дарения от други международни организации 0 x x 0 46-70 други текущи помощи и дарения от чужбина 0 x x 0 46-80 други капиталови помощи и дарения от чужбина 0 x x 0 47-00 Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми 0 0 0 0 0 0 0 0
47-43 получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни и други програми 0 x x 0
47-44 получени чрез финансови институции текущи трансфери от КФП по международни и други програми 0 x x 0
47-45 получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни и други програми 0 x x 0
47-49 получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни и други програми 0 x x 0
47-51 получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни и други програми 0 x x 0
47-52 получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни и други програми 0 x x 0
47-53 получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни и други програми 0 x x 0
47-59 получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни и други програми 0 x x 0
48-00 Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 48-10 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-) 0 x x 0 48-20 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз 0 x x 0 48-30 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-) 0 x x 0 48-40 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-) 0 x x 0
48-50 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-) 0 x x 0
48-60 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-) 0 x x 0
48-70 разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-) 0 x x 0
48-80 разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-) 0 x x 0
ВСИЧКО 99-99 I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 3 264 460 300 3 264 160 0 300 3 211 357 0 3 211 657
в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници x x x x x x
за периода от до 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. Мирково
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

(наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) (в лева)
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
01-00 1 329 112 736 685 470 739 121 688 736 685 464 892 121 625 1 323 202 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 1 272 562 680 135 470 739 121 688 680 135 464 892 121 625 1 266 652 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 56 550 56 550 0 0 56 550 0 0 56 550 02-00 263 093 102 459 123 294 37 340 95 978 120 530 37 340 253 848 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 60 984 60 984 0 0 54 303 151 0 54 454 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 110 908 3 060 91 230 16 618 3 060 94 788 13 678 111 526 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 57 879 30 847 26 914 118 31 047 20 451 2 158 53 656 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 20 385 6 935 1 150 12 300 6 935 1 140 13 200 21 275 02-09 други плащания и възнаграждения 12 937 633 4 000 8 304 633 4 000 8 304 12 937 05-00 332 787 176 219 125 445 31 123 174 954 124 912 30 822 330 688 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 206 013 105 945 81 387 18 681 105 134 81 774 18 403 205 311 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 10 980 10 671 0 309 10 671 0 309 10 980 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 81 495 41 170 31 824 8 501 40 872 31 616 8 478 80 966 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 34 299 18 433 12 234 3 632 18 277 11 522 3 632 33 431 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
08-00 0 0 0 0 0 0 0 0 10-00 2 371 716 243 355 2 095 364 32 997 229 417 2 057 871 33 080 2 320 368 10-11 Храна 61 137 10 430 50 707 0 5 857 50 319 2 594 58 770 10-12 Медикаменти 906 0 906 0 0 902 0 902 10-13 Постелен инвентар и облекло 300 0 300 0 0 300 0 300 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 16 291 15 466 825 0 11 124 829 0 11 953 10-15 материали 211 073 20 132 188 587 2 354 19 892 185 466 1 332 206 690 10-16 вода, горива и енергия 295 232 32 235 239 256 23 741 35 532 228 163 22 169 285 864 10-20 разходи за външни услуги 1 159 398 163 206 995 614 578 155 126 992 022 693 1 147 841 10-30 Текущ ремонт 579 986 0 573 686 6 300 0 572 688 6 268 578 956 10-51 командировки в страната 1 801 987 790 24 987 788 24 1 799 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 374 0 374 0 0 374 0 374 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 10-62 разходи за застраховки 33 147 878 32 269 0 878 9 166 0 10 044 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 0 0 0 4 804 0 4 804 10-69 други финансови услуги 0 0 0 0 0 0 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 0 0 0 0 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 7 771 21 7 750 0 21 7 750 0 7 771 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 4 300 0 4 300 0 0 4 300 0 4 300 19-00 41 518 1 082 40 436 0 1 082 40 374 0 41 456 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 31 175 1 082 30 093 0 1 082 30 031 0 31 113 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 10 343 0 10 343 0 0 10 343 0 10 343 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 0 0 0 0 0 0 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 0 0 0 0 0 0 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 22-00 6 000 0 6 000 0 0 4 116 0 4 116 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 6 000 0 6 000 0 0 4 116 0 4 116 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 0 0 0 0 0 0 25-00 0 0 0 0 0 0 0 0 26-00 0 0 0 0 0 0 0 0 27-00 0 0 0 0 0 0 0 0 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институцииРазходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от други държави
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по заеми от страната
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Мирково
Уточнен план 2018 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2018 - РАЗХОДИ - рекапитулация

28-00 0 0 0 0 0 0 0 0
29-00 0 0 0 0 0 360 0 360 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 0 0 0 0 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 0 0 0 0 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0 0 0 0 0 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 0 0 0 0 0 0
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации 0 0 0 0 0 0 0 0
29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 0 0 0 360 0 360 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 0 0 0 0 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 0 0 0 0 0 0 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 0 0 0 0 0 0 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 0 0 0 0 0 0 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 0 0 0 0 0 0 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 0 0 0 0 0 0 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 0 0 0 0 0 0 0
39-00 0 0 0 0 0 0 0 0 40-00 0 0 0 0 0 0 0 0 41-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-00 28 175 2 000 26 175 0 1 920 26 175 0 28 095 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 0 0 0 0 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 0 0 0 0 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 26 175 0 26 175 0 0 26 175 0 26 175 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 0 0 0 0 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 2 000 2 000 0 0 1 920 0 0 1 920 43-00 45 618 0 45 618 0 0 39 293 0 39 293 43-01 за текуща дейност 3 106 0 3 106 0 0 724 0 724 43-02 за осъществяване на болнична помощ 42 512 0 42 512 0 0 38 569 0 38 569 43-09 други субсидии и плащания 0 0 0 0 0 0 0 0 44-00 0 0 0 0 0 0 0 0 45-00 95 825 58 625 37 200 0 58 625 37 200 0 95 825 46-00 1 975 0 1 975 0 0 2 070 0 2 070 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 0 0 0 0 0 0 51-00 1 692 269 100 000 1 473 563 118 706 100 000 1 472 988 118 706 1 691 694 52-00 50 857 0 50 857 0 0 50 857 0 50 857 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 0 0 0 0 0 0 52-02 придобиване на сгради 15 000 0 15 000 0 0 15 000 0 15 000 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 35 857 0 35 857 0 0 35 857 0 35 857 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 0 0 0 0 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 0 0 0 0 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 0 0 0 0 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 0 0 0 0 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 0 0 0 0 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 0 0 0 0 0 0 54-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 0 0 0 0 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 0 0 0 0 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 0 0 0 0 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 0 0 0 0 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 0 0 0 0 0 0 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 0 0 0 0 0 0 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 00-98 0 0 0 0 0 0 0 0
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции
Разходи за лихви и отстъпки по облигации емитирани и търгувани на международните капиталови пазариДруги разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащания
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
СтипендииПенсии
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

ВСИЧКО 99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 6 258 945 1 420 425 4 496 666 341 854 1 398 661 4 441 638 341 573 6 181 872
за периода от до
01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 0 БЮДЖЕТ (в лева) (в лева) III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Отчет 2018 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
ІІІ. ТРАНСФЕРИ 03 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30-00 0 0 0 0 0 0 0 0 30-20 трансфери между ЦБ и бюджети по държавния бюджет 0 x x x x x x 0 30-40 възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини 0 x x x x x x 0 30-41 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини 0 x x x x x x 0 30-42 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини 0 x x x x x x 0 30-43 целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи за общини 0 x x x x x x 0 30-48 други целеви трансфери от ЦБ за общини 0 x x x x x x 0 30-50 трансфери между ЦБ и Държавното обществено осигуряване 0 x x x x x x 0 30-61 трансфери между ЦБ и НЗОК 0 x x x x x x 0 30-81 трансфери между ЦБ и БНТ 0 x x x x x x 0 30-82 трансфери между ЦБ и БНР 0 x x x x x x 0 30-83 трансфери между ЦБ и БТА 0 x x x x x x 0 30-89 трансфери между ЦБ и други бюджети 0 x x x x x x 0 30-90 други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети 0 x x x x x x 0 31-00 1 485 605 1 137 154 348 451 0 1 137 154 347 896 0 1 485 050 31-10 трансфери от/за ЦБ (+/ -) 0 x x 0 31-11 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 1 005 306 1 005 306 x 1 005 306 x 1 005 306
31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 210 300 210 300 x 209 745 x 209 745
31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 172 700 172 700 x 172 700 x 172 700 31-18 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х 121 520 121 520 x 121 520 x 121 520 31-28 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х 10 328 10 328 x 10 328 x 10 328 31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-) -34 549 -34 549 x 0 -34 549 x -34 549 32-00 0 0 0 0 0 0 0 0 32-10 предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища 0 x x x x x x 0 32-20 предоставени трансфери от ДБ за БАН 0 x x x x x x 0 32-30 получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+) 0 x x x x x x 0 32-40 получени от БАН трансфери от ДБ (+) 0 x x x x x x 0 60-00 0 0 0 0 0 0 0 0 60-01 - получени трансфери (+) 0 x x x x x x 0 60-02 - предоставени трансфери (-) 0 x x x x x x 0 61-00 186 205 259 205 -73 000 0 259 205 -72 356 0 186 849 61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 253 510 253 510 x 253 510 x 253 510 61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -73 000 0 -73 000 x 0 -72 356 x -72 356 61-05 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 5 695 5 695 x 5 695 x 5 695 61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 0 0 0 x 0 0 x 0 62-00 0 0 0 0 0 0 0 0 62-01 - получени трансфери (+/-) 70 667 70 667 x 73 481 x 73 481 62-02 - предоставени трансфери (+/-) -70 667 -70 667 x -73 481 x -73 481 63-00 0 0 0 0 0 0 0 0 63-01 - получени трансфери (+/-) 0 x x x x x x 0 63-02 - предоставени трансфери (-) 0 x x x x x x 0
Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)
Трансфери между бюджети (нето)
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)
Мирково
Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Уточнен план 2018 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ

64-00 1 144 320 0 1 144 320 0 0 1 144 320 0 1 144 320 64-01 - получени трансфери (+) 1 144 320 1 144 320 x 1 144 320 x 1 144 320 64-02 - предоставени трансфери (-) 0 x x 0 65-00 0 x x 0 66-00 0 0 0 0 0 0 0 0 66-01 Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-) 0 x x x x x x 0 66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+) 0 x x x x x x 0 67-00 0 0 0 0 0 0 0 0 67-01 трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+) 0 x x 0 67-02 трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-) 0 x x 0 69-00 0 0 0 0 0 0 0 0 69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица 0 x x x x x x 0 69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО 0 x x x x x x 0 69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване 0 x x x x x x 0 69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО 0 x x x x x x 0 69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци 0 x x x x x x 0 69-09 Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-) 0 x x x x x x 0 ВСИЧКО 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 2 816 130 1 396 359 1 419 771 0 1 396 359 1 419 860 0 2 816 219 ІV. ВР.БЕЗЛ.ЗАЕМИ 04 ¦
74-00 0 x x 0 75-00 0 x x 0 76-00 11 581 0 11 581 x 0 12 318 x 12 318 77-00 0 x x x x x x 0 78-00 31 900 0 31 900 0 0 31 900 0 31 900 78-33 Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето) 31 900 0 31 900 x 0 31 900 x 31 900 78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето) 0 x x 0 ВСИЧКО 99-99 IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 43 481 0 43 481 0 0 44 218 0 44 218
за периода от до
01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) (в лева) Отчет 2018 - БЮДЖЕТНО САЛДО
V.-VІ. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
0 5 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+ІV.) (134 874) -23 766 230 746 -341 854 -2 002 233 797 -341 573 (109 778) VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VІ.=-V.) 134 874 23 765 111 109 0 2 001 107 777 0 109 778 0 0 0
за периода от до
01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) (в лева) VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) Отчет 2018-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
0 6 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 70-00 0 0 0 0 0 0 0 0
Трансфери на отчислени постъпления
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)
Мирково
Мирково
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП
Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)
Трансфери от/за сметки за чужди средства
Мирково
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Уточнен план 2018 - БЮДЖЕТНО САЛДО
Уточнен план 2018 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО

70-01 придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-) 0 x x 0 70-03 участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-) 0 x x 0 70-10 постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+) 0 x x 0 71-00 0 0 0 0 0 0 0 0 71-01 предоставени средства по лихвени заеми (-) 0 x x 0 71-02 възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+) 0 x x 0 72-00 0 0 0 0 0 0 0 0 72-01 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) 0 x x 0 72-02 възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) 0 x x 0 73-00 0 0 0 0 0 0 0 0 73-20 Погашения по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 x x 0
73-69 Погашения по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 x x 0
73-70 Погашения по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 x x 0
73-91 възстановени средства по активирани гаранции и поръчителства (+) 0 x x 0 73-92 вноски от предприятия по преоформен държавен дълг (+) 0 x x 0 73-93 получени суми от банки в несъстоятелност (+) 0 x x 0 79-00 0 0 0 0 0 0 0 0 79-01 предоставени заеми на крайни бенефициенти (-) 0 x x x x x x 0 79-02 възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефиценти (+) 0 x x x x x x 0 80-00 0 0 0 0 0 0 0 0 80-11 получени краткосрочни заеми от други държави (+) 0 x x 0 80-12 получени дългосрочни заеми от други държави (+) 0 x x 0 80-17 погашения по краткосрочни заеми от други държави (-) 0 x x 0 80-18 погашения по дългосрочни заеми от други държави (-) 0 x x 0 80-31 получени краткосрочни заеми от международни организации (+) 0 x x 0 80-32 получени дългосрочни заеми от международни организации (+) 0 x x 0 80-37 погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-) 0 x x 0 80-38 погашения по дългосрочни заеми от международни организации (-) 0 x x 0 80-51 получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+) 0 x x 0 80-52 получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+) 0 x x 0 80-57 погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) 0 x x 0 80-58 погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) 0 x x 0 80-80 клирингови разчети - п асивни и активни салда (-/+) 0 x x x x x x 0 80-97 друго финансиране от чужбина (+) 0 x x x x x x 0 80-98 други погашения и плащания по финансиране от чужбина (-) 0 x x x x x x 0 81-00 0 0 0 0 0 0 0 0 81-11 краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+) 0 x x x x x x 0 81-12 дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+) 0 x x x x x x 0
81-21 погашения по краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-) 0 x x x x x x 0
81-22 погашения по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-) 0 x x x x x x 0
82-00 0 x x x x x x 0 83-00 84 506 0 84 506 0 0 84 506 0 84 506 83-11 получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) 0 x x 0 83-12 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) 148 706 0 148 706 x 0 148 706 x 148 706 83-21 погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) 0 x x 0 83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -64 200 -64 200 x -64 200 x -64 200 83-71 получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) 0 x x 0 83-72 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) 0 x x 0 83-81 погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) 0 x x 0 83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) 0 x x 0 85-00 0 0 0 0 0 0 0 0 85-01 емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) 0 x x 0 85-02 емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) 0 x x 0 85-04 целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+) 0 x x 0 86-00 0 0 0 0 0 0 0 0 86-11 погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) 0 x x 0 86-21 погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) 0 x x 0 86-23 погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) 0 x x 0 86-40 погашения по ДЦК , емитирани за структурната реформа (-) 0 x x x x x x 0 87-00 0 0 0 0 0 0 0 0 87-33 разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-) 0 x x x x x x 0
Предоставени кредити (нето)
Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)
Заеми от чужбина - нето (+/-)
Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+)
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)
Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)
Разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства и плащания в СЕБРА

87-66 разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-) 0 x x x x x x 0 88-00 0 0 0 0 0 -3 332 0 -3 332 88-01 събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-) 0 x x x x x x 0 88-02 събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-) 0 x x 0
88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз 0 0 0 x 0 -3 332 x -3 332
88-04 събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-) 0 x x 0 88-05 събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-) 0 x x 0 88-09 събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-) 0 x x 0 89-00 0 0 0 0 0 0 0 0 89-01 суми по разчети м/у ЦБ,НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски 0 x x x x x x 0
89-02 суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци 0 x x x x x x 0
89-03 суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци 0 x x x x x x 0 90-00 0 x x 0 91-00 0 0 0 0 0 0 0 0 91-11 покупка на държавни (общински) ценни книжа на първичния пазар (-) 0 x x 0 91-12 покупка на държавни (общински) ценни книжа на вторичния пазар (-) 0 x x 0 91-21 продажба на държавни (общински) ценни книжа (+) 0 x x 0 91-22 получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (+) 0 x x 0 92-00 0 0 0 0 0 0 0 0 92-01 с чуждестранни ценни книжа и финасови активи (+/-) 0 x x 0 92-02 с ценни книжа и финансови активи на местни лица /резиденти/ (+/-) 0 x x 0 93-00 0 0 0 0 0 0 0 0 93-01 чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-) 0 x x 0 93-10 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) 0 x 0 x 0 93-17 задължения по финансов лизинг и търговски кредит ( +) 0 x x 0 93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) 0 x x 0
93-21 плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-) 0 x x x x x x 0
93-22 възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+) 0 x x x x x x 0
93-23 плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (-) 0 x x x x x x 0
93-24 възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+) 0 x x x x x x 0
93-25 плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-) 0 x x x x x x 0 93-26 възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+) 0 x x x x x x 0
93-27 плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за преструктуриране (-) 0 x x x x x x 0
93-28 постъпления от Европейския съюз - суми за преструктуриране (+) 0 x x x x x x 0
93-30 суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-) 0 x x 0
93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) 0 x x 0
93-37 друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+) 0 x x 0
93-38 друго финансиране - операции с активи (+/-) 0 x x 0 93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-) 0 x x 0 93-55 събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+) 0 x x 0 93-56 разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-) 0 x x 0 93-95 получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+) 0 x x 0 93-96 прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-) 0 x x 0 95-00 50 368 23 765 26 603 0 2 001 26 603 0 28 604 95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 50 368 23 765 26 603 x 23 765 26 603 x 50 368 95-02 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 0 x x 0 95-03 остатък в левове по депозити от предходния период (+) 0 x x 0 95-04 остатък в левова равностойност по депозити във валута от предходния период (+) 0 x x 0 95-05 остатък в касата в левове от предходния период (+) 0 x x 0 95-06 остътък в касата във валута от предходния период (+) 0 x x 0 95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-) 0 x -21 764 0 x -21 764 95-08 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) 0 x x 0 95-09 наличност в левове по депозити в края на периода (-) 0 x x 0 95-10 наличност в левова равностойност по депозити във валута в края на периода (-) 0 x x 0 95-11 наличност в касата в левове в края на периода (-) 0 x x 0 95-12 наличност в касата във валута в края на периода (-) 0 x x 0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове
Приватизация на дялове, акции и участияПокупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)
Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-)
Друго финансиране - нето (+/-)
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци

95-13 преводи в процес на сетълмент (-/+) 0 x x 0
95-14 преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) 0 x x 0
95-21 остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+) 0 x x 0
95-22 остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+) 0 x x 0 95-28 наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-) 0 x x 0 95-29 наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-) 0 x x 0
95-49 преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-) 0 x x 0
96-00 0 0 0 0 0 0 0 0
96-01 остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+) 0 x x x x x x 0
96-03 остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+) 0 x x x x x x 0
96-07 наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-) 0 x x x x x x 0
96-09 наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-) 0 x x x x x x 0 98-00 0 0 0 0 0 0 0 0 98-10 операции в брой между банка и каса (+/-) x x x 0 98-20 предоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (+/-) x x x 0 98-30 покупко-продажба на валута (+/-) x x x 0 98-50 операции СЕБРА - захранване на "сметки за наличности" (+/-) x x x 0
98-90 салдо по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сетълмент в реално време (+/-) 0 x x x x x x 0
ВСИЧКО 99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 134 874 23 765 111 109 0 2 001 107 777 0 109 778 0 0 0
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ИЗГОТВИЛ: РЪКОВОДИТЕЛ:
( име и фамилия)
служебни телефони e-mail:
Web-адрес:
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A1122 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 1122 122 Общинска администрация(наименование на дейността) 01-00 369 569 267 023 0 102 546 267 023 0 102 546 369 569 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 313 019 210 473 102 546 210 473 102 546 313 019 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 56 550 56 550 56 550 56 550 02-00 40 986 12 068 0 28 918 12 068 0 28 918 40 986 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
дата ( име и фамилия)
( име и фамилия)
Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции
Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"-нето (+/-)

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 16 618 16 618 13 678 13 678 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 12 068 12 068 0 12 068 2 040 14 108 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 12 300 0 12 300 0 13 200 13 200 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 88 114 62 209 0 25 905 62 209 0 25 905 88 114 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 56 289 40 316 15 973 40 316 15 973 56 289 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 22 661 15 447 7 214 15 447 7 214 22 661 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 9 164 6 446 2 718 6 446 2 718 9 164 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 437 843 0 437 843 0 0 437 841 0 437 841 10-11 Храна 0 0 0 0 10-12 Медикаменти 202 202 198 198 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 825 825 829 829 10-15 материали 42 245 42 245 45 605 45 605 10-16 вода, горива и енергия 38 366 38 366 35 004 35 004 10-20 разходи за външни услуги 152 951 152 951 152 951 152 951 10-30 Текущ ремонт 186 818 186 818 186 818 186 818 10-51 командировки в страната 465 465 465 465 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 374 374 374 374 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 3 547 3 547 3 547 3 547 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 7 750 7 750 7 750 7 750 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 4 300 4 300 4 300 4 300 19-00 13 521 0 13 521 0 0 13 521 0 13 521 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 3 216 3 216 3 216 3 216 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 10 305 10 305 10 305 10 305 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 26 175 0 26 175 0 0 26 175 0 26 175 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 26 175 26 175 26 175 26 175 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 1 009 1 009 1 009 1 009 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 57 798 57 798 57 798 57 798 52-00 31 127 0 31 127 0 0 31 127 0 31 127 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 0 0 52-02 придобиване на сгради 15 000 15 000 15 000 15 000 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 16 127 16 127 16 127 16 127 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 1 066 142 341 300 567 473 157 369 341 300 567 471 157 369 1 066 140 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A1123 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 1123 123 Общински съвети (наименование на дейността) 01-00 10 540 0 10 540 0 0 10 540 0 10 540 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 10 540 10 540 10 540 10 540 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 64 036 0 64 036 0 0 64 036 0 64 036 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 147 147 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 64 036 64 036 63 889 63 889 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 14 009 0 14 009 0 0 14 009 0 14 009 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 9 442 9 442 9 442 9 442 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 3 348 3 348 3 348 3 348 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 219 1 219 1 219 1 219 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 1 914 0 1 914 0 0 1 914 0 1 914 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 914 914 914 914 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 1 000 1 000 1 000 1 000 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 90 499 0 90 499 0 0 90 499 0 90 499 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A2239 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 2239 239 Други дейности по вътрешната сигурност (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 14 417 14 417 0 0 7 936 0 0 7 936 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 13 457 13 457 6 776 6 776 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 960 960 960 960 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 200 200 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

05-00 2 120 2 120 0 0 1 473 0 0 1 473 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1 200 1 200 835 835 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 550 550 385 385 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 370 370 253 253 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 17 461 9 599 7 862 0 9 599 5 276 0 14 875 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 8 434 7 834 600 7 834 72 7 906 10-16 вода, горива и енергия 5 500 400 5 100 400 4 224 4 624 10-20 разходи за външни услуги 1 534 1 365 169 1 365 169 1 534 10-30 Текущ ремонт 1 793 1 793 811 811 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 200 200 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 138 0 138 0 0 135 0 135 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 100 100 97 97 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 38 38 38 38 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 34 136 26 136 8 000 0 19 008 5 411 0 24 419 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A2282 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 2282 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 43 977 43 977 0 0 43 977 0 0 43 977 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 42 766 42 766 42 766 42 766 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1 211 1 211 1 211 1 211 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 7 985 7 985 0 0 7 985 0 0 7 985 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 5 479 5 479 5 479 5 479
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 1 879 1 879 1 879 1 879 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 627 627 627 627 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 13 587 13 587 0 0 13 587 0 0 13 587 10-11 Храна 247 247 247 247 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 468 468 468 468 10-16 вода, горива и енергия 8 792 8 792 8 792 8 792 10-20 разходи за външни услуги 4 080 4 080 4 080 4 080 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 65 549 65 549 0 0 65 549 0 0 65 549 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A2284 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 2284 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 116 520 116 520 0 0 116 520 0 0 116 520 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 0 0 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 116 520 116 520 116 520 116 520 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 116 520 116 520 0 0 116 520 0 0 116 520 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A3311 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 3311 311 Детски градини (наименование на дейността) 01-00 118 740 118 740 0 0 118 740 0 0 118 740 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 118 740 118 740 118 740 0 118 740 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 9 588 7 584 0 2 004 7 584 0 2 004 9 588 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 7 284 7 284 7 284 7 284 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 2 304 300 2 004 300 2 004 2 304 05-00 28 667 28 118 0 549 27 500 0 549 28 049 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 15 466 15 194 272 14 748 272 15 020 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 3 597 3 498 99 3 498 99 3 597 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 6 489 6 378 111 6 245 111 6 356 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 3 115 3 048 67 3 009 67 3 076
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 107 890 20 849 87 041 0 15 867 87 043 0 102 910 10-11 Храна 18 992 3 285 15 707 767 15 707 16 474 10-12 Медикаменти 185 185 185 185 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 5 713 5 713 0 1 371 0 1 371 10-15 материали 7 371 3 317 4 054 3 317 4 057 7 374 10-16 вода, горива и енергия 66 997 3 135 63 862 7 470 63 862 71 332 10-20 разходи за външни услуги 7 880 4 912 2 968 2 455 2 968 5 423 10-30 Текущ ремонт 0 0 0 0 10-51 командировки в страната 752 487 265 487 264 751 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 15 0 15 0 0 15 0 15 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 15 15 15 15 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 264 900 175 291 87 056 2 553 169 691 87 058 2 553 259 302 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A3322 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 3322 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии (наименование на дейността) 01-00 210 144 210 144 0 0 210 144 0 0 210 144 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 210 144 210 144 210 144 210 144 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 25 552 19 252 0 6 300 19 252 0 6 300 25 552 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 2 100 2 100 2 100 2 100 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 9 884 9 884 9 884 9 884 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 6 935 6 935 6 935 6 935 02-09 други плащания и възнаграждения 6 633 333 6 300 333 6 300 6 633 05-00 48 419 47 259 0 1 160 47 259 0 1 160 48 419 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 25 006 24 546 460 24 546 460 25 006 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 7 383 7 173 210 7 173 210 7 383 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 10 651 10 411 240 10 411 240 10 651 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 5 379 5 129 250 5 129 250 5 379 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 91 725 75 725 0 16 000 66 769 0 16 000 82 769 10-11 Храна 6 898 6 898 4 843 0 4 843 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 9 753 9 753 9 753 9 753 10-15 материали 6 093 6 093 5 853 5 853 10-16 вода, горива и енергия 34 216 18 216 16 000 17 178 16 000 33 178 10-20 разходи за външни услуги 34 244 34 244 28 621 28 621 10-30 Текущ ремонт 0 0 0 0 10-51 командировки в страната 500 500 500 500 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 21 21 21 21 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 274 274 0 0 274 0 0 274 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 274 274 274 274 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 218 706 100 000 118 706 100 000 118 706 218 706 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 594 820 452 654 0 142 166 443 698 0 142 166 585 864 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A3336 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 3336 336 Столове (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

08-00 0 0 10-00 0 0 0 0 0 0 0 0 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 0 0 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 0 0 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A3389 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 3389 389 Други дейности по образованието (наименование на дейността) 01-00 20 856 4 406 0 16 450 4 406 0 16 450 20 856 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 20 856 4 406 16 450 4 406 16 450 20 856 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 118 0 0 118 0 0 118 118 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 118 118 118 118 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 4 552 1 419 0 3 133 1 419 0 2 927 4 346 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 2 709 1 009 1 700 1 009 1 494 2 503 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 1 095 259 836 259 836 1 095 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 748 151 597 151 597 748 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 26 523 3 695 5 855 16 973 3 695 5 855 17 056 26 606
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

10-11 Храна 0 2 594 2 594 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 2 794 440 2 354 440 1 332 1 772 10-16 вода, горива и енергия 9 433 1 692 7 741 1 692 6 169 7 861 10-20 разходи за външни услуги 7 118 685 5 855 578 685 5 855 693 7 233 10-30 Текущ ремонт 6 300 0 6 300 0 6 268 6 268 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 878 878 878 878 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 808 808 0 0 808 0 0 808 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 808 808 808 808 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активи

52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 52 857 10 328 5 855 36 674 10 328 5 855 36 551 52 734 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A4412 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 4412 412 Многопрофилни болници за активно лечение (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 0 0 0 0 0 0 0 0 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 0 0 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 0 0 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 42 512 0 42 512 0 0 38 569 0 38 569 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 42 512 42 512 38 569 38 569 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи

52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 42 512 0 42 512 0 0 38 569 0 38 569 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A4437 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 4437 437 Здравен кабинет в детски градини и училища (наименование на дейността) 01-00 11 222 8 530 0 2 692 8 530 0 2 629 11 159 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 11 222 8 530 2 692 8 530 2 629 11 159 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 400 400 0 0 400 0 0 400 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 400 400 400 400 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 2 376 2 000 0 376 2 000 0 281 2 281 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1 776 1 500 276 1 500 204 1 704 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 600 500 100 500 77 577 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 24 0 0 24 0 0 24 24 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

10-15 материали 0 0 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 0 0 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 24 24 0 24 24 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи

52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 14 022 10 930 0 3 092 10 930 0 2 934 13 864 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A4469 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 4469 469 Други дейности по здравеопазването (наименование на дейността) 01-00 8 400 0 8 400 0 0 8 395 0 8 395 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 8 400 8 400 8 395 8 395 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 400 0 400 0 0 376 0 376 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 400 400 376 376 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 1 757 0 1 757 0 0 1 757 0 1 757 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1 318 1 318 1 318 1 318 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 439 439 439 439 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 16 404 0 16 404 0 0 16 402 0 16 402 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 430 430 430 430 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 1 712 1 712 1 712 1 712 10-16 вода, горива и енергия 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

10-20 разходи за външни услуги 13 737 13 737 13 737 13 737 10-30 Текущ ремонт 465 465 464 464 10-51 командировки в страната 60 60 59 59 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 0 0 52-00 1 100 0 1 100 0 0 1 100 0 1 100 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 1 100 1 100 1 100 1 100 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи

52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 28 061 0 28 061 0 0 28 030 0 28 030 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A5524 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 5524 524 Домашен социален патронаж(наименование на дейността) 01-00 70 560 0 70 560 0 0 61 826 0 61 826 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 70 560 70 560 61 826 61 826 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 3 350 0 3 350 0 0 2 501 0 2 501 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 115 115 115 115 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 3 235 3 235 2 386 2 386 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 15 936 0 15 936 0 0 15 156 0 15 156 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 9 986 9 986 9 986 9 986 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 3 770 3 770 3 746 3 746 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 2 180 2 180 1 424 1 424 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 71 186 0 71 186 0 0 65 945 0 65 945 10-11 Храна 35 000 35 000 34 612 34 612 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 300 300 300 300 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 16 543 16 543 12 255 12 255 10-16 вода, горива и енергия 12 200 12 200 11 911 11 911 10-20 разходи за външни услуги 6 141 6 141 6 141 6 141 10-30 Текущ ремонт 630 630 354 354
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 372 372 372 372 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 112 0 112 0 0 112 0 112 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 112 112 112 112 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 0 52-00 13 730 0 13 730 0 0 13 730 0 13 730 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 13 730 13 730 13 730 13 730 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи

52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 174 874 0 174 874 0 0 159 270 0 159 270 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A5525 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 5525 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. (наименование на дейността) 01-00 18 991 0 18 991 0 0 18 991 0 18 991 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 18 991 18 991 18 991 18 991 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 1 280 0 1 280 0 0 1 072 0 1 072 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1 280 1 280 1 072 1 072 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 4 575 0 4 575 0 0 4 607 0 4 607 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 3 450 3 450 3 472 3 472 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 1 107 1 107 1 117 1 117 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 18 18 18 18 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 22 225 0 22 225 0 0 21 697 0 21 697 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 175 175 0 0 10-16 вода, горива и енергия 7 000 7 000 6 412 6 412 10-20 разходи за външни услуги 1 800 1 800 1 769 1 769 10-30 Текущ ремонт 13 250 13 250 13 516 13 516 10-51 командировки в страната 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи

53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 47 071 0 47 071 0 0 46 367 0 46 367 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A5533 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 5533 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 4 761 4 761 0 0 4 761 4 0 4 765 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 4 761 4 761 4 761 4 4 765 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 934 934 0 0 934 0 0 934 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 562 562 562 562 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 236 236 236 236 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 136 136 136 136 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 0 0 0 0 0 5 0 5 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 0 0 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 0 0 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

10-62 разходи за застраховки 0 0 5 5 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи

54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 5 695 5 695 0 0 5 695 9 0 5 704 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A5562 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 5562 562 Личен асистент (наименование на дейността) 01-00 128 001 127 842 159 0 127 842 159 0 128 001 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 128 001 127 842 159 127 842 159 128 001 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 24 175 24 175 0 0 24 175 0 0 24 175 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 16 139 16 139 16 139 16 139 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 5 510 5 510 5 510 5 510 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 2 526 2 526 2 526 2 526 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 0 0 0 0 0 0 0 0 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 0 0 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 0 0 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери

55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 152 176 152 017 159 0 152 017 159 0 152 176 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A5589 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 5589 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 24 905 0 24 905 0 0 24 904 0 24 904 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 3 105 3 105 3 105 3 105 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 0 0 10-30 Текущ ремонт 21 800 21 800 21 799 21 799 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 2 000 2 000 0 0 1 920 0 0 1 920 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 2 000 2 000 1 920 1 920 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 13 495 13 495 13 495 13 495 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери

55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 40 400 2 000 38 400 0 1 920 38 399 0 40 319 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A6603 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 6603 603 Водоснабдяване и канализация (наименование на дейността) 01-00 28 846 0 28 846 0 0 28 846 0 28 846 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 28 846 28 846 28 846 28 846 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 11 287 0 11 287 0 0 14 822 0 14 822 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 9 647 9 647 13 355 13 355 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 1 640 1 640 1 467 1 467 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 8 017 0 8 017 0 0 8 017 0 8 017 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 4 780 4 780 4 780 4 780 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 2 111 2 111 2 111 2 111 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 126 1 126 1 126 1 126 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 135 940 0 135 940 0 0 135 179 0 135 179 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 2 374 2 374 2 374 2 374 10-16 вода, горива и енергия 4 914 4 914 4 154 4 154 10-20 разходи за външни услуги 106 822 106 822 106 822 106 822 10-30 Текущ ремонт 21 830 21 830 21 829 21 829 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

19-00 9 000 0 9 000 0 0 8 946 0 8 946 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 9 000 9 000 8 946 8 946 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 1 208 120 1 208 120 1 207 797 1 207 797 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери

57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 1 401 210 0 1 401 210 0 0 1 403 607 0 1 403 607 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A6604 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 6604 604 Осветление на улици и площади (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 51 000 0 51 000 0 0 48 679 0 48 679 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 1 608 1 608 1 608 1 608 10-16 вода, горива и енергия 49 392 49 392 47 071 47 071 10-20 разходи за външни услуги 0 0 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )

57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 51 000 0 51 000 0 0 48 679 0 48 679 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A6606 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 6606 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 76 000 0 76 000 0 0 75 943 0 75 943 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 45 938 45 938 45 938 45 938 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 30 062 30 062 30 005 30 005 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции
Резерв за непредвидени и неотложни разходиРезерв за непредвидени и неотложни разходи

19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )

57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 76 000 0 76 000 0 0 75 943 0 75 943 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A6619 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК
6619 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 105 0 105 0 0 102 0 102 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 105 105 102 102 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 376 550 0 376 550 0 0 376 547 0 376 547 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 140 140 140 140 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 68 710 68 710 68 707 68 707 10-30 Текущ ремонт 307 700 307 700 307 700 307 700 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 16 500 0 16 500 0 0 16 498 0 16 498 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 16 500 16 500 16 498 16 498 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции
Резерв за непредвидени и неотложни разходиРезерв за непредвидени и неотложни разходи

19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 161 633 161 633 161 381 161 381 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )

57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 554 788 0 554 788 0 0 554 528 0 554 528 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A6623 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 6623 623 Чистота (наименование на дейността) 01-00 172 925 0 172 925 0 0 175 860 0 175 860 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 172 925 172 925 175 860 175 860 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 13 635 0 13 635 0 0 8 625 0 8 625 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 12 485 12 485 7 485 7 485 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 1 150 1 150 1 140 1 140 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 0 0 05-00 41 618 0 41 618 0 0 42 180 0 42 180 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 27 330 27 330 27 706 27 706 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 10 548 10 548 10 678 10 678 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 3 740 3 740 3 796 3 796 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 78 251 0 78 251 0 0 77 851 0 77 851 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 23 000 23 000 22 313 22 313 10-16 вода, горива и енергия 12 000 12 000 12 072 12 072 10-20 разходи за външни услуги 29 551 29 551 29 894 29 894 10-30 Текущ ремонт 12 200 12 200 12 198 12 198 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 1 500 1 500 1 374 1 374 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 1 050 0 1 050 0 0 1 050 0 1 050 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1 050 1 050 1 050 1 050 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции
Резерв за непредвидени и неотложни разходиРезерв за непредвидени и неотложни разходи

21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )

00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 307 479 0 307 479 0 0 305 566 0 305 566 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A7713 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 7713 713 Спорт за всички(наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 2 774 380 2 394 0 380 1 505 0 1 885 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 1 237 380 857 380 857 1 237 10-16 вода, горива и енергия 537 537 537 537 10-20 разходи за външни услуги 1 000 1 000 111 111 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Резерв за непредвидени и неотложни разходиРезерв за непредвидени и неотложни разходи

21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 3 106 0 3 106 0 0 724 0 724 43-01 за текуща дейност 3 106 3 106 724 724 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 5 880 380 5 500 0 380 2 229 0 2 609 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A7714 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 7714 714 Спортни бази за спорт за всички (наименование на дейността) 01-00 111 205 0 111 205 0 0 111 205 0 111 205 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 111 205 111 205 111 205 111 205 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 15 691 0 15 691 0 0 15 500 0 15 500 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 10 397 10 397 10 397 10 397 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 5 294 5 294 5 103 5 103 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 27 717 0 27 717 0 0 27 717 0 27 717 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 18 165 18 165 18 165 18 165 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 7 031 7 031 7 031 7 031 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 2 521 2 521 2 521 2 521 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 57 372 0 57 372 0 0 55 577 0 55 577 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 89 89 89 89 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 13 000 13 000 12 194 12 194 10-16 вода, горива и енергия 38 000 38 000 37 031 37 031 10-20 разходи за външни услуги 6 283 6 283 6 263 6 263 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа

21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 4 900 0 4 900 0 0 4 900 0 4 900 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 4 900 4 900 4 900 4 900 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 216 885 0 216 885 0 0 214 899 0 214 899 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A7738 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 7738 738 Читалища (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 0 0 0 0 0 0 0 0 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 0 0 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 0 0 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа

22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 58 625 58 625 58 625 58 625 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 58 625 58 625 0 0 58 625 0 0 58 625
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A7745 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 7745 745 Обредни домове и зали(наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 5 000 0 5 000 0 0 4 999 0 4 999 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 0 0 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 0 0 10-30 Текущ ремонт 5 000 5 000 4 999 4 999 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната

22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 5 000 0 5 000 0 0 4 999 0 4 999 край на дейност
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A7759 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 7759 759 Други дейности по културата(наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 10 930 0 10 930 0 0 10 930 0 10 930 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 6 930 6 930 0 6 930 6 930 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 4 000 4 000 4 000 4 000 05-00 400 0 400 0 0 80 0 80 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 400 400 80 80 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 65 770 3 000 62 770 0 3 000 62 097 0 65 097 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 22 406 1 600 20 806 1 600 20 806 0 22 406 10-16 вода, горива и енергия 1 220 1 220 1 220 1 220 10-20 разходи за външни услуги 42 144 1 400 40 744 1 400 40 071 0 41 471 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държави

26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 37 200 37 200 37 200 37 200 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 114 300 3 000 111 300 0 3 000 110 307 0 113 307 край на дейност
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсии
Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A8829 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 8829 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността) 01-00 41 813 0 41 813 0 0 41 813 0 41 813 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 41 813 41 813 41 813 41 813 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 2 180 0 2 180 0 0 2 180 0 2 180 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 2 180 2 180 2 180 2 180 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 9 636 0 9 636 0 0 9 636 0 9 636 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 5 826 5 826 5 826 5 826 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 2 640 2 640 2 640 2 640 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1 170 1 170 1 170 1 170 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 333 599 0 333 599 0 0 333 289 0 333 289 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 3 452 3 452 3 452 3 452 10-16 вода, горива и енергия 4 665 4 665 4 665 4 665 10-20 разходи за външни услуги 322 632 322 632 322 632 322 632 10-30 Текущ ремонт 2 200 2 200 2 200 2 200 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 650 650 340 340 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 100 0 100 0 0 97 0 97 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 100 100 97 97 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции

27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 966 966 966 966 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 388 294 0 388 294 0 0 387 981 0 387 981 край на дейност
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбинаРазходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсииТекущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A8831 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 8831 831 Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 131 392 0 131 392 0 0 131 392 0 131 392 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 0 0 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 131 392 131 392 131 392 131 392 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции

28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 32 517 32 517 32 517 32 517 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 163 909 0 163 909 0 0 163 909 0 163 909 край на дейност
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсииТекущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A8832 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 8832 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 68 107 0 68 107 0 0 65 845 0 65 845 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 0 0 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 68 107 68 107 65 845 65 845 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции

29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 68 107 0 68 107 0 0 65 845 0 65 845 край на дейност
Други разходи за лихви
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсииТекущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A8865 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 8865 865 Други дейности по туризма(наименование на дейността) 01-00 7 300 0 7 300 0 0 7 257 0 7 257 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 7 300 7 300 7 257 7 257 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 400 0 400 0 0 382 0 382 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 400 400 382 382 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 1 780 0 1 780 0 0 1 753 0 1 753 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 1 090 1 090 1 079 1 079 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 430 430 426 426 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 260 260 248 248 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 15 754 0 15 754 0 0 13 754 0 13 754 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 8 064 8 064 8 064 8 064 10-16 вода, горива и енергия 2 000 2 000 0 0 10-20 разходи за външни услуги 5 690 5 690 5 690 5 690 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции

29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 95 95 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 25 234 0 25 234 0 0 23 241 0 23 241 край на дейност
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсииТекущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A9910 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 9910 910 Разходи за лихви(наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 0 0 0 0 0 0 0 0 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 0 0 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 0 0 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 0 0 10-63 такса ангажимент по заеми 0 0 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 6 000 0 6 000 0 0 4 116 0 4 116 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 6 000 6 000 4 116 4 116 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 360 0 360 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции

29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 360 360 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 6 000 0 6 000 0 0 4 476 0 4 476 край на дейност
за периода от до II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсииТекущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи

01.1.2018 г. 31.12.2018 г. (наименование на разпоредителя с бюджет)
код по ЕБК: 7315 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ
местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО
02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) #N/A9997 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 9997 997 Други разходи некласифицирани по другите функции (наименование на дейността) 01-00 0 0 0 0 0 0 0 0 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 0 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0 02-00 0 0 0 0 0 0 0 0 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 0 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 0 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 0 02-09 други плащания и възнаграждения 0 0 05-00 0 0 0 0 0 0 0 0 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 0 0 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 0 0 05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 0 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 0 05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 x x x x x x 0
05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
08-00 0 0 10-00 26 000 0 26 000 0 0 8 332 0 8 332 10-11 Храна 0 0 10-12 Медикаменти 0 0 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 0 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 0 10-15 материали 0 0 10-16 вода, горива и енергия 0 0 10-20 разходи за външни услуги 0 0 10-30 Текущ ремонт 0 0 10-51 командировки в страната 0 0 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 0 10-53 дългосрочни командировки в чужбина 0 0 10-62 разходи за застраховки 26 000 26 000 3 528 3 528 10-63 такса ангажимент по заеми 0 4 804 4 804 10-69 други финансови услуги 0 0 10-91 други разходи за СБКО 0 0 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски 0 0 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 19-00 0 0 0 0 0 0 0 0 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 0 0 19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина 0 0 21-00 0 0 0 0 0 0 0 0 21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа 0 0 21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа 0 x x x x x x 0 21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа 0 x x x x x x 0 21-90 премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) 0 0 22-00 0 0 0 0 0 0 0 0 22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната 0 0 22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната 0 0 25-00 0 0 26-00 0 0 27-00 0 0 28-00 0 0 29-00 0 0 0 0 0 0 0 0 29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит 0 0 29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0
Мирково
Мирково
Уточнен план 2018 Отчет 2018
Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
Вноски за доброволно осигуряване Издръжка
Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови Други разходи за лихви
Платени данъци, такси и административни санкции
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа
Разходи за лихви по заеми от страната
Разходи за лихви по заеми от други държавиРазходи за лихви по заеми от международни организации и институции

29-69 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции 0 0
29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина 0 0
29-89 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-) 0 0 29-90 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната 0 0 29-91 Други разходи за лихви към местни лица 0 0 29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица 0 0 33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз 0 0 0 0 0 0 0 0 33-01 ресурс на база брутен национален доход 0 x x x x x x 0 33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност 0 x x x x x x 0 33-03 корекция за Обединеното кралство 0 x x x x x x 0 33-04 традиционни собствени ресурси - мита 0 x x x x x x 0 33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза 0 x x x x x x 0
33-06 участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия 0 x x x x x x 0
39-00 0 x x x x x x 0 40-00 0 0 41-00 0 x x x x x x 0 42-00 0 0 0 0 0 0 0 0 42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване 0 0 42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 0 0 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 0 0 42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения 0 0 42-19 други текущи трансфери за домакинствата 0 0 43-00 0 0 0 0 0 0 0 0 43-01 за текуща дейност 0 0 43-02 за осъществяване на болнична помощ 0 0 43-09 други субсидии и плащания 0 0 44-00 0 0 45-00 0 0 46-00 0 0 49-00 0 0 0 0 0 0 0 0 49-01 текущи трансфери за чужбина 0 0 49-02 капиталови трансфери за чужбина 0 0 51-00 0 0 52-00 0 0 0 0 0 0 0 0 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 0 52-02 придобиване на сгради 0 0 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 0 52-04 придобиване на транспортни средства 0 0 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 0 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти 0 0 52-19 придобиване на други ДМА 0 0 53-00 0 0 0 0 0 0 0 0 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 0 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 0 54-00 0 0 55-00 0 0 0 0 0 0 0 0 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 0 55-02 капиталови трансфери за финансови институции 0 0 55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел 0 0 55-04 капиталови трансфери за домакинствата 0 0 57-00 0 0 0 0 0 0 0 0 57-01 плащания за попълване на държавния резерв 0 x x x x x x 0 57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция 0 x x x x x x 0 40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-) 0 x x x x x x 0
00-98 0 x x x 0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 26 000 0 26 000 0 0 8 332 0 8 332 край на дейност
Здравно-осигурителни плащанияСтипендииПенсииТекущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институцииСубсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска целРазходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейностиПредоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
Основен ремонт на дълготрайни материални активиПридобиване на дълготрайни материални активи
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
Придобиване на земяКапиталови трансфери
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71 )
Резерв за непредвидени и неотложни разходи