Набор от данни:  Регистър на СУ

одобрен

Регистър на социалните услуги

Уникален идентификатор:  7b6e5e39-ad0e-4bd5-ac41-a679eb15d263

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 08:53:36
  • Създаден от: snezhina_ilieva
  • Последна промяна: 2020-03-20 09:06:17
  • Последно променил: snezhina_ilieva

№ по ред

Регистрационен номер

Наименование на услугата

Адрес

Вид на институцията

Дата на откриване

Капацитет

1 01 Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Крушари, ул. „Девети септември”, №25Б община Крушари, област Добрич, тел.05709/01-81 Резидентна 01.11.2015г. Заповед РД 01-884/26.05.2015г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане 8 места
2 02 Център за социална рехабилитация и интеграция с. Крушари, ул. „Девети септември“ № 5, община Крушари, област Добрич, тел.05771/22-82 Услуга в общността 01.09.2015г. Заповед РД 01-1366/28.08.2015г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане 20 места
3 03 Домашен социален патронаж с. Крушари, ул. „Девети септември №3а, община Крушари, област Добрич, тел.05771/20-24 Услуга в общността 05.01.2009 г. Решение № 5/57 от 04.09.2002 г. на общински съвет - Крушари 100 места
4 04 Дом за стари хора „Света Петка” с. Добрин ул. “Седма“ №8, община Крушари, област Добрич тел.05775/22-14 Институционален тип 15.10.2005 г. Заповед РД-01-443 от 07.10.2005 г. 25 места