одобрен

SEBRA-MF-2019-07-04

Уникален идентификатор:  7bdb0fac-92b8-45b5-8d7d-56eb05d42aee

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:36:00
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:36:00

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 04.07.2019 - 04.07.2019

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 151 401475.81
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 129240
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 300000
88 xxxx Средства на разпореждане 2 223
Общо:  156 830938.81
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 04.07.2019 - 04.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 343585.51
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 129240
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 300000
88 xxxx Средства на разпореждане 1 176
Общо:  13 773001.51
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 04.07.2019 - 04.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 2686.57
Общо:  16 2686.57
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 04.07.2019 - 04.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 2651.9
Общо:  5 2651.9
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 04.07.2019 - 04.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 121 52551.83
88 xxxx Средства на разпореждане 1 47
Общо:  122 52598.83