одобрен

Приети и обработени сигнали в РИОСВ Шумен през месец юни 2018 г.

Уникален идентификатор:  7cf0d06a-9815-495e-bbc8-5dbd44275a85

екология сигнали

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-07-05 09:00:05
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2018-10-15 11:56:32
  • Последно променил: migrate_data

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Юни 2018 г.
Дата Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
Сигнал институция
Извършена проверка на място, при която се състави констативен протокол № СС-019 / 02.06.2018 в присъствието на лицето, подало сигнала на тел.: 112. Още същия ден /деня на подаване на сигнала/ веднага бе създадена организация за предаване на падналото щъркелче в спасителен център – Стара Загора.
Паднало малко щъркелче от гнездо, намиращо се на ел. стълб в близост до кметството на с. Пробуда. РИОСВ-Шумен
1 02.06.2018 г. С-42 / 04.06.2018г.
2 08.06.2018 г. С-43 / 08.06.2018г. Застрашени лястовици, поради поставяне външна изолация на СУ „Панайот Волов“, гр. Шумен РИОСВ-Шумен На 08.06.2018г. е извършен оглед на място на сградата на училището в присъствието на представител на Община Шумен, при което се установи, че няма гнезда на лястовици по нея, но под покрива има отворени тръби-отдушници, в които има гнезда на птици от вида Черен бързолет. С оглед на това е изпратено писмо кмета на Община Шумен и директора на СУ „Панайот Волов“, с което са уведомени, че предвид биологията на вида и това, че в момента е периода на размножаване и отглеждане на малките, следва при извършването на дейностите по саниране на сградата на училището и в частност при поставянето на изолационните материали, същите да бъдат поставяни по такъв начин, че да не запушват отворите на въпросните тръби, в които се намират гнездата на бързолетите и техните малки, до началото на месец август тази година или да се подаде заявление в МОСВ за издаване на Разрешително съгласно Глава трета, Раздел VI от Закона за биологичното разнообразие и Наредба №8/ 12.12.2003г. към него. Копие на писмото е изпратено и до подателя на сигнала.
3 13.06.2018 г. С-44/13.06.2018 г. Ранен щъркел в с. Сливак община Хитрино РИОСВ-Шумен Птицата е взета от еколога на Община Хитрино, за което е съставен КП № СР-26/ 13.06.2018 г. Екземпляра е изпратен в СЦ „Зелени Балкани“- гр. Ст. Загора
4 18.06.2018 г. С-45/18.06.2018г. Замърсяване на р. Поройна със син цвят при мост, западно от магазин „Практикер“ РИОСВ-Шумен Получен сигнал по дежурния телефон на 17.06.2018г. Извършена проверка на р. Енчева и р. Поройна в района на гр. Шумен. Установено замърсяване на р. Поройна със синьо-зелено оцветяване при мост между ЖП надлез и магазин „Практикер“. На 18.06.2018г. е извършена проверка на „Хартцвет“ ООД, гр. Шумен. Не се установи изпускане на оцветени отпадъчни води в р. Енчева и замърсяване на водния обект. Изпратено писмо до „ВиК-Шумен“ ООД и до Кмет на Община Шумен за извършване на проверка в района на реките за установяване на нерегламентирани зауствания на отпадъчни води.
5 18.06.2018 г. С-46/18.06.2018 Натрупване на строителни отпадъци в коритото на р. „Теке дере“, вследствие на което е запушен водостока на реката РИОСВ – Шумен, Извършена е проверка на място на 18. 06. 2018 г., при която е установено, че в източния край на имот, собственост на „Престижкомерс“ АД, са насипвани и пробутвани по склона на дерето, строителни отпадъци и земни маси, с цел укрепване на терена, който пропада към реката. С констативен протокол № ПП – 43 е дадено предписание за почистване от наличните в дерето отпадъци, със срок на изпълнение до 27. 06. 2018 г. Изпратено е писмо – покана изх. № ОА – 736 от 28. 06. 2018 г за съставяне на АУАН на дружеството. От извършена справка в системата на СГКК се установи, че имотът е частна общинска собственост. Изпратено е писмо изх. № С-46 от 06. 07. 2018 г до община Шумен с копие до подателя на сигнала, за почистване на участъка и осигуряване на нормалната проводимост на реката. При извършена последваща проверка на 12. 07. 2018 г е установено, че строителните отпадъци са почистени от коритото на реката и е осигурена нормална проводимост. Получено е писмо от община Шумен, вх. № С-46 от 30.08.2018 г. за извършвано почистване на коритото на реката.
6 18.06.2018 г. С-47/18.06.2018г. Бедстваща малка птица от вида „Домашна кукумявка“ в гр. Шумен РИОСВ гр. Шумен На 15.06.2018г. в сградата на РИОСВ гр. Шумен е донесена бедстваща птица от вида „Домашна кукумявка“. Птичката е без видими наранявания, в добро състояние и е изпратена за отглеждане в СЦ „Зелени балкани“ гр. Стара Загора. За проверката е съставен констативен протокол № ПД-05/18.06.2018г.
7 19.06.2018 г. С-48/20.06.2018 Изгаряне на отпадъци на ул. Искър, гр. Шумен РИОСВ гр. Шумен Извърши се проверка на място, с участие на служител на РУ гр. Шумен, при която се установи че лицето С*** С*** е запалило отпадъци в имот, находящ се в гр. Шумен. На проверката присъства и собственикът на имота г-н Х*** М***. За извършената проверка се състави констативен протокол № ДЙ-39/19.06.2018 г. с който е дадено предписание на г-н С*** С*** да почисти изгорените битови отпадъци, констатирани при проверката. За извършеното нарушение, на същия е съставен АУАН, от служител на РУ гр. Шумен. Извършен е последващ контрол по изпълнение на даденото предписание, при който се установи че същото е изпълнено и отпадъците са почистени. За проверката е съставен констативен протокол № ДЙ-44/17.07.2018 г.
8 20.06.2018 г. С-49/20.06.2018 г. Щъркел в безпомощно състояние в с. Изворово община Антоново РИОСВ-Шумен Птицата е прибрана от служител на РИОСВ- гр. Шумен и изпратена в СЦ „Зелени Балкани“- гр. Ст. Загора. Подателят на сигнала е уведомен по телефон за леталния изход на екземпляра.
9 26.06.2018 г. С-50/26.06.2018 г. Замърсяване с оборска тор, камъни и бутилки на земеделска земя в с. Длъжко, община Хитрино ОДБХ-Шумен Община Хитрино Изпратено писмо изх. № 50-С/26.06.2018 г. до ОДБХ-Шумен и община Хитрино за решаване по компетентност. С писмо вх. № ОА-872/06.07.2018 г. ОДБХ-Шумен уведомява РИОСВ – гр. Шумен за извършена проверка на място от инспектори от отдел ЗЖ при ОДБХ-Шумен на 04.07.2018 г., съвместно с кмета на с. Длъжко. При проверката не е открит собственикът на животновъден обект – предполагаем извършител и е изпратена покана чрез кмета на населеното място за явяване в отдел ЗЖ за предоставяне на документация, свързана с животновъдния обект и изясняване на обстоятелствата по сигнала. С писмо ОА-889/09.07.2018 г. Община Хитрино уведомява РИОСВ – гр. Шумен за извършена проверка на място от служители на общинска администрация Хитрино на 05.07.2018 г., за която е съставен Констативен протокол № 1/05.07.2018 г. При проверката е установено замърсяване с оборска тор (около две тракторни ремаркета) между полски път и земеделска земя – нива, засята с резене, собственост на В*** Б***. Дадено е предписание на кмета на с. Длъжко да предприеме мерки за почистване на натрупаната торова маса в четиринадесетдневен срок от връчване на протокола. С писмо ОА-1148/30.07.2018 г. Община Хитрино уведомява РИОСВ – гр. Шумен, че даденото предписание е изпълнено и констатираното замърсяване е почистено.
- 28.06.2018 г. С-51/28.06.2018 г. Намерен ранен щъркел в с. Климент, общ. Каолиново РИОСВ-Шумен Извършена проверка на място с Констативен протокол № ДС-19/28.06.2018г., при която се установи, че и двата крака на птицата са счупени на няколко места. Белия щъркел е изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от проверката и предприетите действия.