одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация до 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  7cffd034-80bb-4892-84b4-c7ff170b5810

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-09 09:08:57
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:08:57

№ и дата на уд-ето

Вх.№ на искането за рег. и дата

Строеж /наименование, кат., височина, РЗП, етажност, бр. посетители и др./

Местонахождение /гр/с, ПИ, УПИ, кв., адм. адрес

Възложител /физ. лице – трите имена, юрид. лице, предст. от../

1 2 3 4 5
№ 1/ 21.01.19 г. ГА-21-1/ 18.01.19 г. Еднофамилна жилищна сграда 03486.101.6114, УПИ ХІV-1259, кв.70, ул. „Стоян Българенчето” № 349А, с. Бели Осъм Мариана Борисова, гр. София
№ 2/ 24.01.19 г. ГА-21-2/ 23.01.19 г. Пристройка и навес към занаятчийска работилница за дървени сувенири 53707.505.53, УПИ LVІІ-53, кв.23, ул. „Комсомолска" № 19, с. Орешак Петко Тасев, с. Орешак
№ 3/ 31.01.19 г. ГА-21-3/ 29.01.19 г. Преустройство на съществуващи помещения в цех за производство на пелети 73198.511.245, УПИ І-245 „За производствена дейност и складова база”, нов кв.424, кв. „Долно Ливаде”, гр. Троян „ХЕДОН” ЕООД, ЕИК 203579259, гр. Троян, предст. от Хасан Делиахмедов
№ 4/ 07.02.19 г. ГА-20-1/ 06.02.19 г. Вертикален платформен подемник с площадка 21590.500.401, п-л ІІІ, кв.18, ул. „Кирил и Методий” № 1, с. Добродан ОБЩИНА ТРОЯН, ЕИК 000291709
№ 5/ 14.02.19 г. ГА-20-2/ 06.02.19 г. Основен ремонт, преустройство, обзавеждане и оборудване на салона на Общински съвет - Троян и център за административно обслужване, община Троян 73198.505.116.3.1, УПИ ІІІ - „За Община Троян”, кв.306, гр. Троян, пл. „Възраждане” № 1, гр. Троян ОБЩИНА ТРОЯН, ЕИК 000291709
№ 6/ 05.03.19 г. ГА-21-4/ 27.02.19 г. Ремонт и реконструкция на съществуваща дърводелска работилница 21590.800.23, УПИ І-11,13, отреден „За производствена дейност”, с. Добродан "МЕБЕЛИКС" ЕООД, ЕИК 110566873, предст. от Александър Петров
№ 7/ 14.03.19 г. ГА-21-5/ 11.03.19 г. Жилищна сграда 272309.504.657, УПИ V-657, кв.39, ул. „9-ти септември”, с. Терзийско Лилия Илиева, гр. Плевен
№ 8/ 14.03.19 г. ГА-20-4/ 12.03.19 г. Сградно водопроводно отклонение за питейна вода за ПИ 55587.104.801 по кадастралната карта на с. Патрешко, общ. Троян 55587.107.1, 55587.55.110 и 55587.104.922, м. „Горно Иренско”, с. Патрешко „МУЛТИИМПЕКС” ЕООД, ЕИК 110019950, предст. от Пенка Цочева
№ 9/ 18.03.19 г. ГА-21-6/ 15.03.19 г. Пункт за изваряване на плодови джибри за услуги на населението 73198.70.17, м. „Радова лъка”, гр. Троян „ЕКО ФРУТ ПРОДУКТ” ООД, ЕИК 203940802, предст. от Илия Терзиев
№ 10/ 27.03.19 г. ГА-21-7/ 22.03.19 г. Надстройка на административна сграда с обща височина на сградата 7,30м 21590.12.146, УПИ ІІ-012145, м. „Кантона - гарата”, с. Добродан „СИМА” ЕООД, гр. Троян, ЕИК 820181555, предст. от Светослав Дочков
№ 11/ 08.04.19 г. ГА-21-8/ 04.04.19 г. Ограда с подпорна стена на УПИ ІІ-5, 14, 31, 32, 33, кв.83, м. „Сврачи дол”, с. Калейца, разположена в собствения имот ІІ-5, 14, 31, 32, кв.82, м. „Сврачи дол”, с. Калейца, „КОПА ХИДРОСИСТЕМ” ООД, гр. Троян, ЕИК 110050725, предст. от Владимир Младенов
№ 12/ 16.04.19 г. ГА-21-9/ 12.04.19 г. Външно ел. захранване с кабел 1КV на промишлена сграда - керамика, разположена в поземлен имот с идентификатор 03486.103.10, УПИ Х-10, кв.50, с. Бели Осъм преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 03486.103.6125 и 03486.103.6134, с. Бели Осъм, „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ЕИК 130277958, предст. от Стефан Апостолов
№ 13/ 25.04.19 г. ГА-21-10/ 22.04.19 г. Жилищна сграда 73198.69.46, УПИ І-069046, м. "Радова Лъка", гр. Троян Пенка Дамянова, гр. Троян
№ 14/ 30.04.19 г. ГА-21-11/ 24.04.19 г. Жилищна сграда 18109.159.52, мах. "Лакарево", с. Гумощник Нели Цонева, гр. Варна
№ 15/ 08.05.19 г. ГА-21-13/ 07.05.19 г. Жилищна сграда 53707.503.52, УПИ ІХ-5030052, кв.7, ул. "Иван Павлов" № 155, с. Орешак Спас Спасов, гр. Троян
№ 16/ 15.05.19 г. ГА-21-14/ 13.05.19 г. Жилищна сграда 83212.83.287 (ПЗ Заповед № 880/06.10.2009г.), м. "Гия", с. Шипково Евгения Гунева, Васил Гунев и Ани Валеова, гр. София
№ 17/ 27.05.19 г. ГА-21-15/ 20.05.19 г. Магазин за хранителни стоки 73198.508.457, УПИ ІV-34, кв.21, кв. "Кнежки лъг", гр. Троян "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО" ЕООД, гр. София, ЕИК 820163315, предст. от Сотир Гочев
№ 18/ 29.05.19 г. ГА-21-16/ 27.05.19 г. Жилищна сграда 53707.505.276, УПИ ХІ-272, кв.32, ул. "Комсомолска" № 28А, с. Орешак Христо Кънчев и Галина Кънчева, гр. Троян
№ 19/ 29.05.19 г. ГА-21-18/ 28.05.19 г. Жилищна сграда 53707.505.275, УПИ Х-272, кв.32, ул. "Комсомолска" № 28, с. Орешак Христо Кънчев и Галина Кънчева, гр. Троян
№ 20/ 29.05.19 г. ГА-21-17/ 28.05.19 г. Хладилник и преустройство на съществуващ навес в цех за производство на сирене "Кърд" към млекопреработвателно предприятие (мандра) 70500.517.198, УПИ VІ-198, 712, кв.57, с. Старо село "КОНДОВ ЕКОПРОДУКЦИЯ" ЕООД, гр. София, ЕИК 110003234, предст. от Огнян Кондов
№ 21/ 05.06.19 г. ГА-21-19/ 03.06.19 г. Външно електрозахранване НН за охрана и осветление на поземлен имот с идентификатор 73198.86.204 73198.86.204 (стар идент. 73198.86.201), преминаващ през имоти с идент. 73198.515.404, 73198.127.46, 73198.490.4, 73198.86.204, 73198.87.40, 73198.86.22 и 73198.310.51 - общ. собственост, м. "Чолашкото", гр. Троян Лъчезар Лазаров, гр. Троян
№ 22/ 05.06.19 г. ГА-21-20/ 03.06.19 г. Вилна сграда 755587.38.282, УПИ ІІ-038270, отредено „За ваканционно селище”, м. „Грозданското”, с. Патрешко "КАЗА АРТ" ООД, с. Орешак, ЕИК 201698357, предст. от Пламен Петров
№ 23/ 05.06.19 г. ГА-21-21/ 04.06.19 г. Пристройка и надстройка на жилищна сграда 73198.509.257, УПИ ХVІ-257, кв.27, ул. "Ген. Карцов" № 231, гр. Троян Пенка Джамбазова, гр. Троян
№ 24/ 06.06.19 г. ГА-20-6/ 05.06.19 г. Преустройство на съществуващи търговски помещения в магазини за хранителни стоки и кафене 73198.506.309, УПИ V-„За жилищно строителство и магазини”, кв.323, ж.к. "Лъгът", бл.10, вх.А, ет.1, гр. Троян "ТРАНССОФТ ТРЕЙД" ЕООД, гр. Троян, ЕИК 203146927, предст. от Валентин Бечев
№ 25/ 26.06.19 г. ГА-21-22/ 24.06.19 г. Преустройство на съществуващо стопанско помещение в ателие за дърводелски услуги 02448.500.154, п-л ІІІ-154, кв.5, ул. "Ген. Карцов" № 43, с. Балканец Стоян Добрев, гр. Троян
№ 26/ 26.06.19 г. ГА-21-23/ 24.06.19 г. Разширение на мебелен цех 53707.14.194, УПИ І-14194, 14128, м. "Ливадата", ул. "Стефан Стамболов" № 2, с. Орешак "ЕЛЕГАНС МЕБЕЛ" ЕООД, гр. Троян, ЕИК 200001524, предст. от Николинка Радулова
№ 27/ 27.06.19 г. ГА-21-24/ 26.06.19 г. Кафе-аперитив 81476.501.84, УПИ ІХ-84, кв.31, ул. "Кокиче" № 10, с. Чифлик Пепа Лазарова, гр. Троян
№ 28/ 27.06.19 г. ГА-21-25/ 26.06.19 г. Дневен център за деца и/или младежи с увреждания в гр. Троян 73198.512.137, УПИ VІІ-84, кв.57, ул. "34-ти троянски полк" № 42, гр. Троян ОБЩИНА ТРОЯН, ЕИК 000291709