одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост към 31.03.2019 г.

Уникален идентификатор:  7d4dc041-c012-488f-9de5-910bac4febcf

имоти общинска собственост

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-18 10:18:44
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2019-09-18 10:18:44

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /ПО ЧЛ.41, АЛ.4 ОТ ЗОС/

№ по ред описание на имота предмет на разпореждане акт за собственост № вид на разпоредителната сделка данъчна оценка в лв. пазарна цена в лв. без ДДС оценка одобрена от ОбС в лв. без ДДС крайна цена на сделката в лв. без ДДС начин на разпореждане насрещна страна по сделата срок на договора
2008 година
1 УПИ I, находящ се в квартал 95 по ПУП на с.Горско Ново село, общ.Златарица, с площ от 1100 кв.м., в който има законно построена жилищна постройка собственост на А. Г. 203/15,12,2006г. продажба 1881 2670.19 2670.19 2670.19 чл.35, ал.3 от ЗОС А. Г.
2 Масивна едноетажна сграда с частични стоманобетонни елементи със застроена площ от 48 кв.м. и долепена до основното застрояване малка масивна постройка със застроена площ от 18 кв.м., находящи се в УПИ VIII 483 от кв.69 по ПУП на с.Горско Ново село, собственост на С. Т. 214/12.12.2007 г. продажба 1384 5087 5087 5087 прекратяване на съсобственост С. Т.
3 УПИ V, находящ се в квартал 95 по ПУП на с.Горско Ново село, общ.Златарица, с площ от 1100 кв.м., в който има законно построена жилищна постройка собственост на Д. Г. 204/15.12.2006 г. продажба 1881 2750 2750 2750 чл.35, ал.3 от ЗОС Д. Д.
4 ¼ идеални части от 135 кв.м. застроена площ от магазин със склад, намиращ се на втория етаж от сградата на кметството в село Родина, общ.Златарица 216/24.04.2008 г. продажба 595.3 3181 3181 3181 прекратяване на съсобственост М. Р.
5 Дворно място от 1450 кв.м. с построена в него стопанска постройка – плевня, със застроена площ от 56.00 кв.м., находящо се в околовръстния полигон на с.Разсоха, общ.Златарица 251/07.10.2005 г. продажба 1538.3 3375 3375 3375 публичен търг Т. Т.
6 „Урегулиран поземлен имот – УПИ II от кв.73 по сега действащия план на гр.Златарица, одобрен със заповед 578/1990 г. с предназначение на имота – за дискотека и площ от 450 кв.м и съседи: на запад – улица, от три страни – УПИ I за КОО” 221/10,07,2008 г. продажба 2064.6 2520 2520 2520 чл.35, ал.3 от ЗОС П. Г.
7 „Поземлен имот с площ 1380 кв.м., представляващ предаваемо по регулация място от незастроен и неурегулиран общински терен без конкретно предназначение към пл.№ 70 в УПИ I, квартал 10 по действащия план на с.Равново, общ.Златарица, с граници и съседи: север – улица, изток – УПИ I – 70 собственост на П. К. и УПИ I I – собственост на Община Златарица, юг – общински терен 217/13,06,2008 г. продажба 2884.2 2900 2900 2900 прекратяване на съсобственост П. К.
8 „Недовършена комбинирана сграда със застроена площ 340 кв.м. и прилежащ терен с площ 1570 кв.м., находяща се в УПИ II, картал 1, с.Средно село, общ.Златарица, с граници и съседи: магазин на бившето РПК и Шабан Юсеинов, изток – площад, запад – улица, юг – Хасан Османов 1/22,02,1999 г. продажба 1680 12703 12703 12703 публичен търг „Досев и син“ ООД,
9 „Незастроен урегулиран терен – УПИ II от кв.68 по сега действащия план на гр.Златарица, с предназначение на имота – за производствено складова дейност и площ 34560 кв.м. в който е останал стоманобетонов скелет на сграда със застроена площ 288 кв.м. , находящ се в северната промишлена зона на гр.Златарица. с граници и съседи: северозапад - ЖП линия гр.Горна Оряховица - гр.Елена; североизток - улица с о.т. 374 - 370 - 371; югоизток - земеделски земи по план за земеразделяне; югозапад - УПИ III - за производствено складова дейност и улица с о.т. №№ 368 а - 368 б. 219/09,07,2008 г. продажба 67651.2 71433 71433 71650 публично оповестен конкурс БИОТЕРМАЛ ЕООД
10 „Застроен урегулиран терен – УПИ III от кв.68 по сега действащия план на гр.Златарица, с предназначение на имота – за производствено складова дейност и площ от 4 400 кв.м., в който има построено едно хале – конструкция от сглобяеми едноразмерни панели, със застроена площ 2064 кв.м. с граници и съседи: северозапад – УПИ II за производствено-складова дейност; североизток - земеделски земи по план за земеразделяне; югоизток - земеделски земи по план за земеразделяне; югозапад - улица с о.т. №№ 368 а - 368 б. 220/09,07,2008 г. продажба 55677 61200 61200 61350 публично оповестен конкурс БИОТЕРМАЛ ЕООД
11 „Поземлен имот с № 0004018, начин на трайно ползване – изоставена нива, категория девета, площ 10.328 дка, находяща се в землището на село Дединци, местността „Ямалията” 207/12,02,2007 г. продажба 193.6 1239 1239 1239 публичен търг ХЕПИ ХИЛС ПРОПЪРТИС ООД
12 „Поземлен имот с № 076004, начин на трайно ползване – нива, категория осма, площ 3.821 дка, находяща се в землището на село Калайджии, местността „Калайджии ери” 200/14,08,2006 г. продажба 83.5 546 546 600.6 публичен търг ХЕПИ ХИЛС ПРОПЪРТИС ООД
13 „Поземлен имот с № 024012, начин на трайно ползване – нива, категория девета, площ 2.734 дка, находяща се в землището на село Долно Шивачево, местността „Хармана” 209/07,03,2007г. продажба 43.1 252 252 277.2 публичен търг ТРАНСИНЖЕНЕРЕНГ 2001 ЕООД
14 „Поземлен имот с № 073008, начин на трайно ползване – нива, категория осма, площ 11.887 дка, находяща се в землището на село Калайджии, местността „Кьой кърши” 206/12,02,2007г. продажба 287.1 1771 1771 1771 публичен търг М. Г.
15 обособено помещение, от 10 кв.м., част от първи етаж на сградата на читалище «Развитие 1885», намираща се в гр. Златарица, кв. 74, парцел Х, планоснимачен № 1071, с вход от южната страна на сградата, от дясноза преустройване на приемна за обслужване на едно гише на хора с увреждания. 24/08.11.1999 г. безвъзмездно ползване 67936 - - - решение на ОбС Дирекция «Социално подпомагане» и «Бюро по труда» гр. Златарица
16 Част от триетажна масивна сграда с предназначение за Детска градина, а именно: Втори етаж от северното крило на Детската градина предназначено за детска ясла със застроена площ от 171.75 кв.м., състоящо се от спално помещение, дневна, санитарен възел, сервизно помещение, гардеробна, коридор с предверие и стая за персонала, находяща се в парцел I от квартал 41 по действащия градоустройствен план на град Златарица, с адрес гр.Златарица, ул.Никола Вапцаров № 17, с граници и съседи: улица, имот на М. Ч. и зелена площ” 223/19,11,2008г. безвъзмездно право на ползване 8618.4 - - - решение на ОбС „Регионални инициативи – Велико Търново” за срок от 5 години
2009 година
1 Поземлен имот с площ 1032 кв.м., с идентификатор 61830.250.17 по кадастрална карта и кадастрални регистри, находящ се в урбанизираната територия на с.Разсоха, с граници и съседи: на запад – общински земи, север – река, изток и юг – улица, в имота има построена сграда собственост на Й. М. 251/07.05.2009 г. продажба 2807.00 5160.00 5160.00 5160.00 чл.35, ал.3 от ЗОС Й. М.
2 Полумасивна едноетажна жилищна сграда, бивше кметство със застроена площ 48 кв.м., в двора има стопанска постройка с площ от 25 кв.м. прилежащ терен 2000 кв.м., ограден с оградна мрежа с циментени колони, имота е построен през 1940 - 45 г., находящ се в с.Росно, квартал 14, кадастрален № 77 по плана на селото, със съседи: реката, улица и н-ци на К. М., за която има съставен акт за частна общинска собственост с № 215/21.04.2008г. 263/13.11.2009г. продажба 2793.7 12000 12000 12000 публичен търг ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД
3 „Полумасивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ 48 кв.м., стопанска постройка с масивна конструкция и застроена площ 20 кв.м., дворно място с площ 2000 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот II – 77 квартал 14 по подробния устройствен план на село Росно, община Златарица с граници и съседи: река „Каменица”, улица и наследници на К. М. 215/24,04,2008г. продажба 2793.7 23260 23260 23260 публичен търг ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД
4 УПИ I от квартал 11 А по сега действащия план на гр.Златарица, с предназначение на имота – за газстанция и площ 1210 кв.м., с граници и съседи: УПИ II – за КОО, ляв бряг на река „Златаришка” и от две страни улица, актуван с акт за частна общинска собственост № 224/1.12.2008 г. 224/01,12,2008г. продажба 3509 9680 9680 9680 решение на ОбС ДИКОМ ЕООД
5 Незастроен улегулиран терен - УПИ II от кв.11 А по сега действащия план на гр. Златарица, предназначение на имота - за КОО и площ от 1608 кв.м., находящ се в гр. Златарица, с граници и съседи: север - празен общински терен, запад - улица, изток - сервитут на река Златаришка, юг - УПИ I за газстанция 225/01,12,2008г. продажба 4150.2 8844 8844 8844 публичен търг ДИКОМ ЕООД
6 2 кабинета, 3 лаборатории, чакалня и санитарен възел от западно крилон на втория етаж с обща площ 102 кв.м., стая за физиотерапия с площ 34 кв.м. и общи помещения /в това число коридори, WC/ - 6 кв.м. от Поликлиника, находяща се в гр.Златарица 5090, общ.Златарица, ул.Стефан Попстоянов 23, ет.2, /западното крило/, с предназначение за архив на РЗОК-Велико Търново. Общата площ на предоставените помещения е в размер на кв.м. или 27.47 % от общата застроена площ на цялата сграда /495 кв.м./. 252/11,05,2009 г. право на ползване 165784 без възмездно без възмездно без възмездно решение на ОбС „Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)
7 Силажна яма №1, изградена от бетонови панели с площ 696 кв.м., находяща се в Стопанския двор на с. Горско Ново село, община Златарица; Силажна яма №2, изградена от бетонови панели с площ 696 кв.м., находяща се в Стопанския двор на с. Горско Ново село, община Златарица продажба няма 2478.00 2478.00 2478.00 публичен търг "Бобова могила - 2000" ООД
8 Незастроен поземлен имот с УПИ I от квартал 90 А по действащия план на гр. Златарица, с отреждане за жилищно строителство, с площ 2180.00 кв.м., находящ се в северозападната част на гр. Златарица”, с граници и съседи: от две страни улици, Ж.П. линия и регулационна граница 254/17.06.2009 г. продажба 8791.30 9810 9810 9810 публичен търг ТРЕМОЛ ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС ООД
9 Поземлен имот с УПИ III, незастроен с площ 310 кв.м. от квартал 36, с предназначение – КОО по действащия план на гр. Златарица, находящ се в гр. Златарица /до стопанския двор/”, с граници и съседи: на север – бивш Стопански двор, на изток – улица, на юг – УПИ II, на запад – улична регулация 229/23.01.2009 г. продажба 2691.00 3410 3410 3410 публичен търг Й. Д.
10 УПИ V от кв. 72 А, незастроен с площ 650 кв.м., с отреждане за комплексно обществено обслужване по плана за регулация на гр. Златарица, находящ се в гр. Златарица, ул. „Георги Димитров” № 26”, с граници и съседи: на север – УПИ IV на Община Златарица, на югоизток – улица, на югозапад – десен бряг на река „Златаришка 235/23.02.2009 г. продажба 5306.30 9360.00 публичен търг „ХАДЖИ – ЕЛ“ ЕООД
11 УПИ IV /четири римско/ от кв. 72/седемдесет и две/ А, с площ 480 /четистотин и осемдесет/ кв.м. и отреждане за комплексно обществено обслужване по плана за регулация на гр. Златарица, заедно с построената в него едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 71.40 /седемдесет и един точка четиридесет/ кв.м., находящ се в гр. Златарица, ул. „Георги Димитров” № 24”, с граници и съседи: на север – трафопост на Е.ОН България АД, на изток – улица, на юг – УПИ V на Община Златарица, на запад – десен бряг на река „Златаришка 236/23.02.2009 г. продажба 5672.50 11700.00 публичен търг „ХАДЖИ – ЕЛ“ ЕООД
12 Част от УПИ І в строителен квартал 93, с отреждане за производствени и обслужващи дейности по плана за регулация на гр. Златарица с площ 2018 кв.м. 256/13.07.2009 г. продажба 13878.2 28850 28850 28850 решение на ОбС ДИНАМО ООД
13 изграждане на нов стълб № 1 върху 36 м2 в общински поземлен имот № 539, с начин на трайно ползване – храсти, находящ се в землището на гр.Златарица 262/28.09.2009 г. право на строеж 5917.00 700 700 700 решение на ОбС "РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” ЕООД срок от 30 години
14 площ от 955 кв.м. поземлен имот № 539, с начин на трайно ползване – храсти, находящ се в землището на гр.Златарица 262/28.09.2009 г. право на преминаване и сервитут 5917.01 655 решение на ОбС "РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” ЕООД срок от 30 години
15 площ от 243 кв.м. поземлен имот № 541, с начин на трайно ползване – пасище, находящ се в землището на гр.Златарица 95/28.09.2009 г. право на преминаване и сервитут 17576 решение на ОбС "РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” ЕООД срок от 30 години
2010 година
1 УПИ I от кв.14, незастроен с площ 2400 кв.м., по сега действащия план за регулация на с. Росно, общ. Златарица, с отреждане за комплексно обществено обслужване, с граници и съседи: на север и изток – улица, на юг – УПИ II от кв.14 – за хотел, на запад – река „Каменица”, актуван с акт за частна общинска собственост №263/13.11.2009г 263/13.11.2009 г. продажба 6528.00 12000.00 12000.00 12000.00 публичен търг ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД
2 16,64 % идеална част от обект – кафе – сладкарница със застроена площ 255 кв.м. намираща се на първия етаж от масивна двуетажна сграда за която е отреден парцел I в кв.73 по плана за регулация на гр.Златарица, в едно с 16,64 % идеална част от сутерена към сладкарницата, състоящ се от едно помещение със застроена площ 214 кв.м., с граници и съседи: на север, изток и запад – улица, на юг – ресторант, актуван с акт за частна общинска собственост № 188/11.09.2002г., вписан на 26.10.2005г. в службата по вписвания гр.Елена, под № 46, том VIII, рег.№ 1709, д.1509, страница 12404 . 188/18.09.2002 г. продажба 7968.60 8305.00 8305.00 8305.00 прекратяване на съсобственост Е. А.
3 земеделска земя – имот № 020006 – нива, категория трета, площ 17.594 дка, находяща се в местността „Адата”, землище Горско Ново село, с граници: ПИ №№ 020005, 020001, 020048 земеделска земя – имот № 020007 – нива, категория трета, площ 15,285 дка, находяща се в мвстността „Адата”, землище Горско Ново село” с граници: П №№ 020008, 020048, 020051, 000236 272/11.03.2010 г. 271/11.03.2010 г. продажба 2359,20 2715,60 10193 10193 10193 публичен търг Е. Т.
4 11 броя контейнер за битови отпадъци 2 м3, с инвентарен № от 1А до 11А, с предложена първоначална тръжна цена 52.00 лв. с ДДС за бройка 54 броя контейнер за битови отпадъци 2 м3, с инвентарен № от 31Б до 84Б, с предложена първоначална тръжна цена 37.00 лв. с ДДС за бройка продажба 2570 2570 2570 публичен търг Р. М.
5 Поземлен имот с № 031117, начин на ползване – нива, с площ 31.192 дка, категория четвърта, находящ се в землището на с. Горско Ново село, местността „Кору ери””, с граници: ПИ с №№ 031105, 031051, 031108, 031107, 031116, 031088, 031084 274/11.03.2010 г. продажба 4225 9014 9014 9014 публичен търг П. П.
6 терен с площ 60 кв.м. от имот УПИ VIII от кв.64 по плана на с.Родина, находящ се в централната част на с.Родина, общ.Златарица, с граници: на север - УПИ XII, на изток - УПИ XI-194, на юг - улица, на запад – улица 277 / 22.07.2010 г право на строеж 5096.30 1560 1560 1560 публичен търг А. Я.
7 имот № 000592, находящ се в местността „Слона” землището на гр.Златарица, общ.Златарица, с площ 1,722 дка, начин на трайно ползване – храсти, категория четвърта, при граници: имот с № 593001 – Пр. Ел. енергия на Рес Технолъджи 260 / 01.09.2009 г. право на строеж за общо разгъната застроена площ на застрояването в едно с обслужващите сгради - 1200 кв.м. /хиляда и двеста квадратни метра/ 255.50 24000 решение на ОбС "РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” ЕООД за срок от 30 години
8 имот № 000589, находящ се в местността „Слона” землището на гр.Златарица, общ.Златарица, с площ 24,815, начин на трайно ползване – храсти, категория десета, при граници: имоти с №№ 590001 – пр. ел. Енергия на Рес Технолъджи, 060020 – полски път на Община Златарица, 060002 – пр. ел. Енергия на Рес Технолъджи, 060001 – пасище, мера на М Ш. 258 / 27.07.2009 г. 399.50 решение на ОбС "РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” ЕООД за срок от 30 години
9 имот № 000819, находящ се в местността „Слона” землището на гр.Златарица, общ.Златарица, с площ 2.075 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, категория осма, при граници: имот с № 593001 101 / 27.05.2010 г. право на строеж за изграждане на фотоволтаична система за производство на ел.енергия за общо разгъната застроена площ на застрояването - 405 кв.м. 494.10 1700 1700 1700 решение на ОбС "РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” ЕООД за срок от 30 години
10 имот № 000820, находящ се в местността „Слона” землището на гр.Златарица, общ.Златарица, с площ 5.177 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, категория осма, при граници: имоти с №№ 574001, 000693, 593001 и 000575 102 / 27.05.2010 г. 901.60 3200 3200 3200 решение на ОбС "РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” ЕООД за срок от 30 години
11 имот № 000821, находящ се в местността „Слона” землището на гр.Златарица, общ.Златарица, с площ 4.667 дка, начин на трайно ползване – пасище, мера, категория осма, при граници: имоти с №№ 000575, 590001 103 / 27.05.2010 г. 812.80 3200 3200 3200 решение на ОбС "РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” ЕООД за срок от 30 години
2011 година
1 Поземлен имот № 451001, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: пета, площ 3.203 дка, находящ се в змелището на гр.Златарица, местност „Равни дол“, с граници и съседи: поземлени имоти с №№ 000445, 443007, 451002, 451003 279/28.09.2010 г. продажба 250 900 900 900 публичен търг И. И.
2 Поземлен имот № 451002, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: четвърта, площ 0.411 дка, находящ се в змелището на гр.Златарица, местност „Равни дол“, с граници и съседи: поземлени имоти с №№ 443007, 451005, 451010 280/28.09.2010 г. продажба 55.70 124 124 124 публичен търг И. И.
3 Поземлен имот № 451003, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: четвърта, площ 0.831 дка, находящ се в змелището на гр.Златарица, местност „Равни дол“, с граници и съседи: поземлени имоти с №№ 451002, 451005, 451001, 451006, 451007, 000022 № 281/28.09.2010 г. продажба 112.60 250 250 250 публичен търг И. И.
4 Поземлен имот № 451004, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: четвърта, площ 0.892 дка, находящ се в змелището на гр.Златарица, местност „Равни дол“, с граници и съседи: 451005, 451003, 000022, 451006, 451007 № 282/28.09.2010 г. продажба 120.80 270 270 270 публичен търг И. И.
5 Поземлен имот № 451005, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: четвърта, площ 0.551 дка, находящ се в змелището на гр.Златарица, местност „Равни дол“, с граници и съседи: поземлени имоти с №№ 000719, 443007, 451002, 451004, 451022, 471080 № 283/28.09.2010 г. продажба 74.60 170 170 170 публичен търг И. И.
6 6.Поземлен имот № 451007, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: четвърта, площ 0.993 дка, находящ се в змелището на гр.Златарица, местност „Равни дол“, с граници и съседи: поземлени имоти 000022, 451004, 451006, 451008 № 284/28.09.2010 г. продажба 134.50 300 300 300 публичен търг И. И.
7 Поземлен имот № 451008, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: четвърта, площ 0.834 дка, находящ се в змелището на гр.Златарица, местност „Равни дол“, с граници и съседи: поземлени имоти с №№ 000022, 451007, 451006, 451009, 451020, 000704 № 285/28.09.2010 г. продажба 113.00 250 250 250 публичен търг И. И.
8 Поземлен имот № 53024, начин на трайно ползване – нива, площ 1.088 дка, находящ се в землището на с.Горско Ново село, местност „Адата“ 358/21.12.2010 г. продажба 183.9 1010 1010 1111 публичен търг С. С.
9 Поземлен имот с № 042011, начин на трайно ползване - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - осма, площ 2.066 дка, находящ се в местността "Сърта" от землището на с. Калайджии, общ. Златарица. 310/02.11.2010 г. продажба 90.4 385 385 385 публичен търг Х. К.
10 Поземлен имот с № 042007, начин на трайно ползване - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 5.822 дка, находящ се в местността "Сърта" от землището на с. Калайджии, общ. Златарица. 312/02.11.2010 г. продажба 101.3 960 960 960 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
11 Поземлен имот с № 000288, начин на трайно ползване - изоставено трайно насъждение, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 3.051 дка, находящ се в местността "Ливадето" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 309/02.11.2010 г. продажба 148.7 560 560 560 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
12 Поземлен имот с № 000283, начин на трайно ползване - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 6.277 дка, находящ се в местността "Садък Мезар" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 308/02.11.2010 г. продажба 166 1145 1145 1145 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
13 Поземлен имот с № 000284, начин на трайно ползване - изоставени тр.насъждения, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 2.843 дка, находящ се в местността "Хармана" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 307/02.11.2010 г. продажба 127.5 390 390 390 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
14 Поземлен имот с № 024001, начин на трайно ползване - храсти, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 1.458 дка, находящ се в местността "Балък ери" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 306/02.11.2010 г. продажба 41.9 240 240 240 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
15 Поземлен имот с № 025002, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 2.821 дка, находящ се в местността "Юклю" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 305/02.11.2010 г. продажба 74.6 500 500 500 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
16 Поземлен имот с № 025004, начин на трайно ползване - изоставено тр.насъждение, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 5.431 дка, находящ се в местността "Самичките" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 304/02.11.2010 г. продажба 222.4 895 895 895 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
17 Поземлен имот с № 025006, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 2.035 дка, находящ се в местността "Юклю" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 303/02.11.2010 г. продажба 49.1 280 280 280 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
18 Поземлен имот с № 025008, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 6.677 дка, находящ се в местността "Ев Яна" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 302/02.11.2010 г. продажба 176.6 1100 1100 1100 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
19 Поземлен имот с № 025009, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 4.028 дка, находящ се в местността "Юклю" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 301/02.11.2010 г. продажба 106.5 670 670 670 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
20 Поземлен имот с № 025010, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 5.026 дка, находящ се в местността "Юклю" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 300/02.11.2010 г. продажба 132.9 920 920 920 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
21 Поземлен имот с № 025012, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 5.081 дка, находящ се в местността "Юклю" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 299/02.11.2010 г. продажба 134.4 930 930 930 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
22 Поземлен имот с № 303002, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета/четвърта, площ 1.159 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 333/25.11.2010 г. продажба 195.9 400 400 400 публичен търг В. П.
23 Поземлен имот с № 303004, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета/четвърта, площ 2.444 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 332/25.11.2010г. продажба 362.6 830 830 830 публичен търг В. П.
24 Поземлен имот с № 448007, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 0.443 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 331/25.11.2010 г. продажба 65.7 140 140 140 публичен търг В. П.
25 Поземлен имот с № 448015, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета/четвърта, площ 1.383 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 330/25.11.2010 г. продажба 205.2 450 450 450 публичен търг В. П.
26 Поземлен имот с № 450002, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.416 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 329/25.11.2010 г. продажба 76.4 200 200 200 публичен търг В. П.
27 Поземлен имот с № 450003, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.535 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 328/25.11.2010 г. продажба 98.3 260 260 260 публичен търг В. П.
28 Поземлен имот с № 450006, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.232 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 327/25.11.2010 г. продажба 42.6 114 114 114 публичен търг В. П.
29 Поземлен имот с № 450007, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.116 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 326/25.11.2010 г. продажба 21.3 60 60 60 публичен търг В. П.
30 Поземлен имот с № 450008, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.099 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 325/24.11.2010 г. продажба 18.2 50 50 50 публичен търг В. П.
31 Поземлен имот с № 450009, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.791 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 324/24.11.2010 г. продажба 145.3 390 390 390 публичен търг В. П.
32 Поземлен имот с № 450012, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.942 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 323/24.11.2010 г. продажба 173.1 460 460 460 публичен търг В. П.
33 Поземлен имот с № 450014, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.312 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 322/24.11.2010 г. продажба 57.3 150 150 150 публичен търг В. П.
34 Поземлен имот с № 450015, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.598 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 321/24.11.2010 г. продажба 109.9 285 285 285 публичен търг В. П.
35 Поземлен имот с № 450017, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.555 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 320/24.11.2010 г. продажба 102 270 270 270 публичен търг В. П.
36 Поземлен имот с № 450018, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 2.536 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 319/24.11.2010 г. продажба 466 1240 1240 1240 публичен търг В. П.
37 Поземлен имот с № 450019, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 2.452 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 318/24.11.2010 г. продажба 450.6 1165 1165 1165 публичен търг В. П.
38 Поземлен имот с № 450020, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 1.012 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 317/24.11.2010 г. продажба 186 480 480 480 публичен търг В. П.
39 Поземлен имот с № 452001, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета, площ 1.000 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 316/24.11.2010 г. продажба 122.5 330 330 330 публичен търг В. П.
40 Поземлен имот с № 452003, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета, площ 0.372 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 315/24.11.2010 г. продажба 45.6 120 120 120 публичен търг В. П.
41 Поземлен имот с № 452004, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета, площ 2.646 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 314/24.11.2010 г. продажба 324.1 930 930 930 публичен търг В. П.
42 Поземлен имот с № 458002, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.248 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 313/24.11.2010 г. продажба 45.6 120 120 120 публичен търг В. П.
43 Поземлен имот с № 451010, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 1.900 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 334/03.12.2010 г. продажба 306.4 820 820 820 публичен търг В. П.
44 Поземлен имот с № 451014, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 0.611 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 335/03.12.2010 г. продажба 98.5 250 250 250 публичен търг В. П.
45 Поземлен имот с № 451015, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 0.413 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 336/03.12.2010 г. продажба 66.6 170 170 170 публичен търг В. П.
46 Поземлен имот с № 451016, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 0.408 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 337/03.12.2010 г. продажба 65.8 170 170 170 публичен търг В. П.
47 Поземлен имот с №451018 , начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 0.799 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 338/03.12.2010 г. продажба 128.8 330 330 330 публичен търг В. П.
48 Поземлен имот с № 451020, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 0.297 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 339/03.12.2010 г. продажба 47.9 120 120 120 публичен търг В. П.
49 Поземлен имот с № 451021, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 0.200 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 340/03.12.2010 г. продажба 32.3 80 80 80 публичен търг В. П.
50 Поземлен имот с № 465002, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 3.000 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 341/03.12.2010 г. продажба 445.1 1210 1210 1210 публичен търг В. П.
51 Поземлен имот с № 465007, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 2.073 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 342/03.12.2010 г. продажба 307.5 830 830 830 публичен търг В. П.
52 Поземлен имот с № 465013, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 6.385 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 343/03.12.2010 г. продажба 66.1 1235 1235 1235 публичен търг В. П.
53 Поземлен имот с № 465024, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 2.995 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 344/03.12.2012 г. продажба 444.3 1210 1210 1210 публичен търг В. П.
54 Поземлен имот с № 465031, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 1.367 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 345/03.12.2010 г. продажба 14.1 260 260 260 публичен търг В. П.
55 Поземлен имот с № 465033, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 3.300 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 346/03.12.2010 г. продажба 34.2 640 640 640 публичен търг В. П.
56 Поземлен имот с № 465036, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 6.715 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 347/03.12.2010 г. продажба 69.5 1300 1300 1300 публичен търг В. П.
57 Поземлен имот с № 465038, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 2.024 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 348/03.12.2010 г. продажба 20.9 390 390 390 публичен търг В. П.
58 Поземлен имот с № 465040, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 4.105 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 349/03.12.2010 г. продажба 42.5 790 790 790 публичен търг В. П.
59 Поземлен имот с № 465042, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 0.346 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 350/03.12.2010 г. продажба 51.3 140 140 140 публичен търг В. П.
60 Поземлен имот с № 465043, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 0.736 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 351/03.12.2010 г. продажба 7.6 140 140 140 публичен търг В. П.
61 Поземлен имот с № 465044, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 5.763 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 352/03.12.2010 г. продажба 59.6 1110 1110 1110 публичен търг В. П.
62 Поземлен имот с № 465047, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 0.830 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 353/03.12.2010 г. продажба 123.1 320 320 320 публичен търг В. П.
63 Поземлен имот с № 465052, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 1.899 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 354/03.12.2010 г. продажба 19.7 360 360 360 публичен търг В. П.
64 Поземлен имот с № 466003, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 3.364 дка, находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 355/03.12.2010 г. продажба 499 1380 1380 1380 публичен търг В. П.
65 Поземлен имот с № 109102,с площ 0.307 дка, в едно с построената в него масивна сграда на един етаж с площ 34 кв.м. и кладенец в нея, находящ се в "Централен стопански двор" гр. Златарица, общ. Златарица. 313/02.11.2010 г. продажба 3289.7 4100 4100 4100 публичен търг "АГРОМИЛК" ЕООД
66 Поземлен имот с № 30962.893.2, начин на трайно ползване - гори и храсти в зем. земя, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 1.936 дка, находящ се в землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 387/13.04.2011 г. продажба 27.1 1560 1560 1560 публичен търг Я. Д.
67 Поземлен имот с № 30962.893.3, начин на трайно ползване - ливада, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 8.792 дка, находящ се в землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 386/13.04.2011 г. продажба 43.96 2260 2260 2260 публичен търг Я. Д.
68 Поземлен имот с № 033017, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - осма, площ 8.990 дка, находящ се в местността "Кара балъка" от землището на с. Резач, общ. Златарица. 360/21.12.2010 г. продажба 298.9 1570 1570 1570 публичен търг Л. С.
69 Поземлен имот с № 039019, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 8.884 дка, находящ се в местността "Големия кумпел" от землището на с. Резач, общ. Златарица. 359/21.12.2011 г. продажба 213 1360 1360 1360 публичен търг Л. С.
70 Поземлен имот с № 053025, начин на трайно ползване - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 3.911 дка, находящ се в местността "Адата" от землището на с. Горско Ново село, общ. Златарица. 370/21.12.2010 г. продажба 718.60 2450 2450 2450 публичен търг П. П.
71 Поземлен имот с № 000371, начин на трайно ползване - храсти, категория на земята при неполивни условия - осма, площ 1.378 дка, находящ се в землището на с. Калайджии, общ. Златарица. 378/24.02.2011 г. продажба 55.5 240 240 240 публичен търг Р. А.
72 Поземлен имот с № 000370, начин на трайно ползване - храсти, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 3.391 дка, находящ се в землището на с. Калайджии, общ. Златарица. 377/24.02.2011 г. продажба 89.7 570 570 570 публичен търг Р. А.
73 Поземлен имот с № 35273.49.2, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия - осма, площ 6.794 дка, находящ се в местността "Д. Кумложа" от землището на с. Калайджии, общ. Златарица. 381/04.04.2011 г. продажба 273.46 1190 1190 1190 публичен търг Р. А.
74 Поземлен имот с № 35273.50.2, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия - осма, площ 9.550 дка, находящ се в местността "Д. Кумложа" от землището на с. Калайджии, общ. Златарица. 382/04.04.2011 г. продажба 350.96 1650 1650 1650 публичен търг Р. А.
75 Поземлен имот с № 000255, начин на трайно ползване - гора в зем.земя, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 4.960 дка, находящ се в местността "Д. Кумложа" от землището на с. Калайджии, общ. Златарица. 385/13.04.2011 г. продажба 241.8 1300 1300 1300 публичен търг Р. А.
76 Поземлен имот № 262011 с площ 1.630 дка, начин на трайно ползване – нива, категория трета, находящ се в местността „Тантурски път“ в гр.Златарица, общ.Златарица, с граници и съседи: поземлени имоти с №№ 075007, 075001, 262010, 262009, 262008, 262006, 262003, 262005 376/24.02.2011 г. продажба 323.5 680 680 680 публичен търг С. Д.
77 Поземлен имот с № 050002, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета, площ 1.738 дка, находящ се в местността "Юртлука" от землището на с. Разсоха, общ. Златарица. 366/24.02.2011 г. продажба 212.9 530 530 530 публичен търг Т. Г.
78 Поземлен имот с № 050001, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета, площ 0.378 дка, находящ се в местността "Юртлука" от землището на с. Разсоха, общ. Златарица. 365/24.02.2011 г. продажба 87 210 210 210 публичен търг Т. Г.
79 Поземлен имот с № 051005, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета, площ 0.378 дка, находящ се в местността "Осман ери" от землището на с. Разсоха, общ. Златарица. 367/24.02.2011 г. продажба 46.3 145 145 145 публичен търг Т. Г.
80 Поземлен имот с № 051014, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета, площ 1.491 дка, находящ се в местността "Юртлука" от землището на с. Разсоха, общ. Златарица. 368/24.02.2011 г. продажба 182.6 510 510 510 публичен търг Т. Г.
81 Поземлен имот № 016016, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 7.430 дка, находящ се в местността "Джевезлика" от землището на с. Дединци, общ. Златарица. 424/03.05.2011 г. продажба 67.82 3530 3530 3530 публичен търг Т. Л.
82 Поземлен имот с № 000110, начин на трайно ползване - гора в земеделска земя, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 2.564 дка, находящ се в местността "Тунара" от землището на с. Дединци, общ. Златарица. 423/03.05.2011 г. продажба 1146.82 860 860 860 публичен търг Т. Л.
83 Поземлен имот с № 30962.220.35, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 2.960 дка, находящ се в местността "Тантурски път" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 391/29.04.2011 г. продажба 500.39 1330 1330 1330 публичен търг Е. О.
84 Поземлен имот с № 30962.257.1, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 4.001 дка, находящ се в местността "Тантурски път" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 404/03.05.2011 г. продажба 676.37 1900 1900 1900 публичен търг Е. О.
85 Поземлен имот с № 30962.257.4, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 1.184 дка, находящ се в местността "Тантурски път" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 405/03.05.2011 г. продажба 200.16 530 530 530 публичен търг Е. О.
86 Поземлен имот с № 30962.262.1, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 3.423 дка, находящ се в местността "Тантурски път" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 406/03.05.2011 г. продажба 578.66 1630 1630 1630 публичен търг Е. О.
87 Поземлен имот с № 35273.50.3, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия - осма, площ 7.227 дка, находящ се вп землището на с. Калайджии, общ. Златарица. 422/03.05.2011 г. продажба 265.59 1420 1420 1420 публичен търг Р. А.
88 Поземлен имот с № 30962.39.41, начин на трайно ползване - гора и храсти в зем. земя, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 23.711 дка, находящ се в землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 437/17.06.2011 г. продажба 4358.18 9500 9500 9500 публичен търг "ДАНИКА" ЕООД
89 Поземлен имот с № 024017, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 1.649 дка, находящ се в местността "Самичките" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 434/16.06.2011 г. продажба 39.82 240 240 240 публичен търг О. М.
90 Поземлен имот с № 024018, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 3.157 дка, находящ се в местността "Габа Яна" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 432/14.06.2011 г. продажба 76.24 470 470 470 публичен търг О. М.
91 Поземлен имот с № 000286, начин на трайно ползване - изоставено трайно насъждение, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 3.721 дка, находящ се в местността "Ев Яна" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 435/16.06.2011 г. продажба 89.86 550 550 550 публичен търг О. М.
92 Поземлен имот с № 048018, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета, площ 5.573 дка, находящ се в местността "Чаира" от землището на с. Разсоха, общ. Златарица. 364/24.02.2011 г. продажба 682.7 2050 2050 2050 публичен търг Т. Г.
93 Поземлен имот с № 010144, начин на трайно ползване - овощна градина, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 11.983 дка, находящ се в местността "Жевезле дере" от землището на с. Родина, общ. Златарица. 426/14.06.2011 г. продажба 3397.8 4880 4880 4880 публичен търг ЛОВНО ДРУЖЕСТВО
94 Поземлен имот с № 35273.92.17, начин на трайно ползване - гора и храсти в зем. земя, категория на земята при неполивни условия - осма, площ 9.497 дка, находящ се в землището на с. Калайджии, общ. Златарица. 439/17.06.2011 г. продажба 349.01 1970 1970 1970 публичен търг Р. А.
95 Поземлен имот с № 30962.68.11, начин на трайно ползване - гори и храсти в зем. земя, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 32.576 дка, находящ се в землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 448/29.07.2011 г. продажба 293.18 9500 9500 9500 публичен търг Я. Д.
96 Поземлен имот с № 019009, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 5.557 дка, находящ се в местността "Тунара" от землището на с. Дединци, общ. Златарица. 456/27.07.2011 г. продажба 160.34 1000 1000 1000 публичен търг Т. Л.
97 Поземлен имот с № 052005, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 21.265 дка, находящ се в местността "Долна Хаджийска" от землището на с. Росно, общ. Златарица. 451/22.07.2011 г. продажба 489.1 3990 3990 3990 публичен търг Д. Д.
98 Поземлен имот с № 000181, начин на трайно ползване - изоставено трайно насъждение, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 3.000 дка, находящ се в местността "Долна Хаджийска" от землището на с. Росно, общ. Златарица. 453/22.07.2011 г. продажба 105.3 890 890 890 публичен търг Д. Д.
99 Поземлен имот с № 000182, начин на трайно ползване - използваема ливада, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 5.000 дка, находящ се в местността "Долна Хаджийска" от землището на с. Росно, общ. Златарица. 452/22.07.2011 г. продажба 63 535 535 535 публичен търг Д. Д.
100 Поземлен имот с № 021006, начин на трайно ползване - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - осма, площ 4.834 дка, находящ се в местността "Садък Мезар" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 449/22.07.2011 г. продажба 177.65 900 900 900 публичен търг К. Д.
101 Поземлен имот с № 021008, начин на трайно ползване - изоставена нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 3.432 дка, находящ се в местността "Садък Мезар" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 450/22.07.2011 г. продажба 82.88 620 620 620 публичен търг К. Д.
102 Поземлен имот с № 023003, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 10.470 дка, находящ се в местността "Дели Хасанааре" от землището на с. Д. Шивачево, общ. Златарица. 455/22.07.2011 г. продажба 252.85 1900 1900 1900 публичен търг К. Д.
103 Незастроен поземлен имот с площ 4008 кв.м. с идентификатор № 30962.501.1485, с отреждане за друг вид застрояване, находящ се в урбанизираната територия на гр. Златарица. 388/13.04.2011 г. продажба 14993.9 18000 18000 18000 публичен търг В. П.
104 Незастроен подземлен имот с площ 1163 кв.м. който има отредено УПИ VІІІ от кв.117 по плана за регулация на гр. Златарица с отреждане за произвадствени и складови дейности. 288/29.09.2010 г. продажба 4050.7 4500 4500 4500 публичен търг "ТРАНС ОЙЛ" ЕОД
105 Незастроен подземлен имот с площ 1380 кв.м. който има отредено УПИ ІХ от кв.117 по плана за регулация на гр. Златарица с отреждане за произвадствени и складови дейности. 289/29.09.2010 г. продажба 4806.5 5300 5300 5300 публичен търг "ТРАНС ОЙЛ" ЕОД
106 Незастроен подземлен имот с площ 4540 кв.м. който има отредено УПИ Х от кв.117 по плана за регулация на гр. Златарица с отреждане за произвадствени и складови дейности. 290/29.09.2010 г. продажба 16656.2 18320 18320 18320 публичен търг "ТРАНС ОЙЛ" ЕОД
107 Поземлен имот с № 048054, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 6.200 дка, находящ се в местността "Иванково краище" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 234/09.02.2009 г. продажба 911.4 2080 2080 2080 публичен търг Д. Н.
108 Поземлен имот с № 30962.305.23, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.714 дка, находящ се в местността "Хотулите" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 409/03.05.2011 г. продажба 131.2 350 350 350 публичен търг Е. Р.
109 Поземлен имот с № 30962.305.25, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 0.330 дка, находящ се в местността "Хотулите" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 410/03.05.2011 г. продажба 60.64 160 160 160 публичен търг Е. Р.
110 Поземлен имот с № 17213.53.31, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 9.547 дка, находящ се в местността "Адата" от землището на с. Горско Ново село, общ. Златарица. 465/15.08.2011 г. продажба 1754.26 2750 2750 2750 публичен търг П. П.
111 Поземлен имот с № 17213.53.28, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 4.757 дка, находящ се в местността "Адата" от землището на с. Горско Ново село, общ. Златарица. 462/15.05.2011 г. продажба 734.24 1275 1275 1275 публичен търг С. С.
112 Поземлен имот с № 17213.53.30, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 4.183 дка, находящ се в местността "Адата" от землището на с. Горско Ново село, общ. Златарица. 464/15.08.2011 г. продажба 645.65 1120 1120 1120 публичен търг С. С.
113 Поземлен имот с № 17213.53.27, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 40.896 дка, находящ се в местността "Адата" от землището на с. Горско Ново село, общ. Златарица. 461/15.08.2011 г. продажба 6312.3 11490 11490 11490 публичен търг Е. Т.
114 Поземлен имот с № 35273.93.15, начин на трайно ползване - ливада, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 28.757 дка, находящ се в местността "Д. Кумложа" от землището на с. Калайджии, общ. Златарица. 458/03.08.2011 г. продажба 287.57 3880 3880 3880 публичен търг Р. А.
115 Поземлен имот с № 35273.64.6, начин на трайно ползване - ливада, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 8.189 дка, находящ се в местността "Ев Яна" от землището на с. Калайджии, общ. Златарица. 459/03.08.2011 г. продажба 81.9 1060 1060 1060 публичен търг Р. А.
116 Поземлен имот с № 35273.64.5, начин на трайно ползване - ливада, категория на земята при неполивни условия - девета, площ 1.311 дка, находящ се в местността "Ев Яна" от землището на с. Калайджии, общ. Златарица. 460/03.08.2011 г. продажба 11.01 160 160 160 публичен търг Р. А.
117 Поземлен имот с № 053024, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 1.088 дка, находящ се в местността "Адата" от землището на с. Горско Ново село, общ. Златарица. 358/21.12.2010 г. продажба 183.9 1111 1111 1111 публичен търг С. С.
118 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №30962.502.1979.9.2. и застроена площ 216.00 кв.м. с предназначение за търговска дейност.Местонахождението на обекта е в гр. Златарица. 380/21.03.2011 г. продажба 7040.83 8619 8619 8619 решение на ОбС ЕТ "НАЦИОНАЛ - Т - АНГЕЛ ТИХИНОВ"
119 Идеална част от ресторант разположен на първия етаж от двуетажна търговска сграда, построена в УПИ І, кв. 73 по плана на гр. Златарица.Обектът е с отстепено право на строеж, съобразно застроената му площ. 363/24.01.2011 г . продажба 16026.3 19732 19732 19732 решение на ОбС ЕТ "НАЦИОНАЛ - Т - АНГЕЛ ТИХИНОВ"
120 незастроена част от поземлен имот попадащ в УПИ III от кв.11 по плана на с.Чешма, общ.Златарица с площ 771 кв.м.. при граници на УПИ: север – УПИ II-63, изток и юг – общинска мера и запад – улица с о.т.№№ 23-24-25 425/09.06.2011 г. продажба 2343.8 4600 4600 4600 решение на ОбС “СЛАВЯНКА” ЕАД
121 спортен обект частна общинска собственост – стадион с площ 19975 кв.м. с построената в него масивна едноетажна сграда – за съблекалня със застроена площ 110 кв.м., за който е отреден УПИ I от стр.кв. 118 по плана за регулация на гр.Златарица, находящ се в гр.Златарица, общ.Златарица, обл.Велико Търново 362/24.01.2011 г. безвъзмездно право на строеж за изграждане на спортни обекти 82834.4 - - - решение на ОбС ФК „Ботев – 1921” – гр.Златарица за срок от 8 години
2012 година
1 Поземлен имот с № 014001, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 4.288 дка, находящ се в местността "Горна махала" от землището на с. Родина, общ. Златарица. 559/26.04.2012 г. продажба 724.89 1300 1300 1300 публичен търг Е. Й.
2 Поземлен имот с № 014002, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - трета, площ 4.132 дка, находящ се в местността "Горна махала" от землището на с. Родина, общ. Златарица. 560/26.04.2012 г. продажба 698.51 1250 1250 1250 публичен търг Е. Й.
3 Поземлен имот с № 30962.465.29, начин на трайно ползване - гори и храсти в зем.земя, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 2679 кв.м. находящ се в местността "Радов трап" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 510/14.03.2012 г. продажба 397.43 730 730 730 публичен търг К. С.
4 Поземлен имот с № 30962.465.35, начин на трайно ползване - гори и храсти в зем.земя, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 2765 кв.м. находящ се в местността "Радов трап" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 511/14.03.2012 г. продажба 28.62 400 400 400 публичен търг К. С.
5 Поземлен имот с № 30962.465.37, начин на трайно ползване - гори и храсти в зем.земя, категория на земята при неполивни условия - десета, площ 1287 кв.м. находящ се в местността "Радов трап" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 512/14.03.2012 г. продажба 13.32 350 350 350 публичен търг К. С.
6 Поземлен имот с № 30962.470.17, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 1761 кв.м. находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 513/14.03.2012 г. продажба 261.24 480 480 480 публичен търг К. С.
7 Поземлен имот с № 30962.470.25, начин на трайно ползване - изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 16940 кв.м. находящ се в местността "Данчевото" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 514/14.03.2012 г. продажба 2513.05 4900 4900 4900 публичен търг К. С.
8 Поземлен имот с № 30962.470.29, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 1021 кв.м. находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 516/14.03.2012 г. продажба 151.47 120 120 120 публичен търг К. С.
9 Поземлен имот с № 30962.470.3, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 972 кв.м. находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 517/14.03.2012 г. продажба 144.2 260 260 260 публичен търг К. С.
10 Поземлен имот с № 30962.470.30, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 805 кв.м. находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 518/14.03.2012 г. продажба 119.42 220 220 220 публичен търг К. С.
11 Поземлен имот с № 30962.470.31, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 1695 кв.м. находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 519/14.03.2012 г. продажба 251.45 460 460 460 публичен търг К. С.
12 Поземлен имот с № 30962.470.41, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 9268 кв.м. находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 521/14.03.2012 г. продажба 1374.91 2640 2640 2640 публичен търг К. С.
13 Поземлен имот с № 30962.470.5, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 5082 кв.м. находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 523/14.03.2012 г. продажба 753.91 1450 1450 1450 публичен търг К. С.
14 Поземлен имот с № 30962.470.7, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 1580 кв.м. находящ се в местността "Равни дол" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 524/14.03.2012 г. продажба 234.39 430 430 430 публичен търг К. С.
15 Поземлен имот с № 30962.465.34, начин на трайно ползване - гори и храсти в зем.земя, категория на земята при неполивни условия - четвърта, площ 2036 кв.м. находящ се в местността "Радов трап" от землището на гр. Златарица, общ. Златарица. 525/14.03.2012 г. продажба 21.07 290 290 290 публичен търг К. С.
16 имот с № 000075, начин на трайно ползване - ливада, категория на земята при неполивни условия – девета, площ 6.276 дка /шест декара двеста седемдесет и шест квадратни метра/, находящ се в местността „До горен Резач“ от землището на с. Резач, общ. Златарица, с граници и съседи: поземлени имоти с № № 000013, 000077, 000217, 000464, 039002, 000213 563/14.06.2012 г. продажба 101.04 990 990 990 публичен търг И. С.
17 имот с № 007016, начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – пета, площ 12.991 дка /дванадесет декара деветстотин деветдесет и един квадратни метра/, находящ се в местността „Горните лозя“ от землището на с. Родина, общ. Златарица, с граници и съседи: поземлени имоти с № № 007018, 007001, 007008, 0007003, 007004, 007005, 007009, 007011, 007012, 007003, 007014, 007015, 000021, 003035, 008002 541/02.04.2012 Г. продажба 1336.77 4018 4018 4018 публичен търг „РЕНТАСТРОЙ – ЛУКАНОВИ“ ООД
18 имот № 000059, начин на трайно ползване – гора в земеделска земя, площ 16.295 дка, категория девета, находящ се в землището на с. Резач, община Златарица, местност „Харман Авулу“, с граници и съседи: поземлени имоти с № № 036042, 036033, 036032, 000060, 000001, 036049 553/02.04.2012 Г. продажба 393.52 2428 2428 2428 публичен търг Б. О.
19 имот № 000055, начин на трайно ползване – гора в земеделска земя, площ 4.484 дка, категория осма, находящ се в землището на с. Резач, община Златарица, местност „Харман Авулу“, с граници и съседи: поземлени имоти с № № 036028, 036027, 036026, 036029, 036037, 036038, 036039, 036045, 035003 555/02.04.2012 г. продажба 164.79 660 660 660 публичен търг Б. О.
20 имот № 000058, начин на трайно ползване – гора в земеделска земя, площ 1.105 дка, категория осма, находящ се в землището на с. Резач, община Златарица, местност „Харман Авулу“, с граници и съседи: поземлени имоти с № № 036049, 000001 556/02.04.2012 г. продажба 40.61 160 160 160 публичен търг Б. О.
21 имот № 036042 с начин на трайно ползване: нива, площ 13.305 дка, категория осма, находящ се в землището на с. Резач, община Златарица, местност „Харман Авулу“, с граници и съседи: поземлени имоти с № № 036049, 000059, 036033, 036058 561/02.05.2012 г. продажба 488.96 2655 2655 2655 публичен търг М. Ц.
22 имот с идентификатор № 30962.342.16, начин на трайно ползване: нива, площ 1.360 дка, категория пета, находящ се в землището на гр. Златарица, община Златарица, местност „Шарага“, с граници и съседи: поземлени имоти с № № 30962.502.2019, 30962.502.133, 30962.342.1, 30962.353.64, 30962.502.147 844/31.08.2012 г. продажба 179.9 650 650 650 публичен търг М. К.
23 незастроена част с площ 35 кв.м. от съсобствен поземлен имот с идентификатор № 30962.501.1895 по кадастралната карта на гр. Златарица, с граници 30962.501.1899, 30962.109.23, 30962.109.101, 30962.109.41, 30962.501.593 842/31.08.2012 г. продажба 150.5 350 350 350 решение на ОбС Й. Д.
24 Поземлен имот с идентификатор № 30962.574.3, по кадастралната карта на гр.Златарица,общ.Златарица, площ 1007,040 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване за полски път, с граници: имоти №№ 30962.574.1, 30962.704.548, 30962.574.2, 30962.593.1 502/16.01.2012 г. продажба 1933.5 76030 решение на ОбС „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД
25 Поземлен имот с идентификатор № 30962.590.4, по кадастралната карта на гр.Златарица,общ.Златарица, площ 1585.960 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване за полски път, с граници: имоти №№ 30962.704.548, 30962.590.2, 30962.590.5, 30962.593.1, 30962.574.2, 30962.574.1 503/16.01.2012 г. продажба 3045 решение на ОбС „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД
26 Поземлен имот с идентификатор № 30962.590.5, по кадастралната карта на гр.Златарица,общ.Златарица, площ 4667.240 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване за полски път, с граници: имоти №№ 30962.60.20, 30962.860.1, 30962.593.8, 30962.593.6, 30962.593.1, 30962.590.1, 30962.590.4 504/16.01.2012 г. продажба 8961.1 решение на ОбС „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД
27 Поземлен имот с идентификатор № 30962.574.2, по кадастралната карта на гр.Златарица,общ.Златарица, площ 5177 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване за електроенергийно производство, с граници: имоти №№ 30962.593.1, 30962.574.3, 30962.574.1, 30962.590.4 505/14.02.2012 г. продажба 7951.9 решение на ОбС „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД
28 Поземлен имот с идентификатор № 30962.593.3, по кадастралната карта на гр.Златарица,общ.Златарица, площ 2075 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване за електроенергийно производство, с граници: имот № 30962.593.1 506/14.02.2012 г. продажба 3187.2 решение на ОбС „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД
29 Поземлен имот с идентификатор № 30962.590.2, по кадастралната карта на гр.Златарица,общ.Златарица, площ 4667 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване за електроенергийно производство, с граници: имоти №№ 30962.590.1, 30962.590.4 507/14.02.2012 г. продажба 7168.5 решение на ОбС „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД
30 Поземлен имот с идентификатор № 30962.593.5, по кадастралната карта на гр.Златарица,общ.Златарица, площ 1723 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване за електроенергийно производство, с граници: имот № 30962.593.1 508/14.02.2012 г. продажба 2646.5 решение на ОбС „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД
31 Поземлен имот с идентификатор № 30962.590.3, по кадастралната карта на гр.Златарица,общ.Златарица, площ 24851 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване за електроенергийно производство, с граници: имоти №№ 30962.60.2, 30962.60.20, 30962.590.1, 30962.60.1 509/14.02.2012 г. продажба 38115.8 решение на ОбС „РЕС ТЕХНОЛЪДЖИ” АД
2013 година
1 поземлен имот с идентификатор № 30962.661.7, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, площ 1.345 дка, категория на земята: трета, в едно с построената в него второстепенна постройка с площ 15 кв.м., находящ се в землището на гр. Златарица, община Златарица, местност „Тантурски път“, с граници и съседи: поземлени имоти с № № 30962.661.9, 30962.661.14, 30962.661.8, 30962.22.56 860/13.02.2013 г. продажба 481.1 860 860 860 публичен търг „ФОНДРИМА И КО“ ЕООД
2 поземлен имот с идентификатор № 35273.47.1, площ 4.369 дка, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята: девета, находящ се в землището на с. Калайджии, общ. Златарица, местност „Кумноджак“, с граници и съседи: поземлени имоти с № № 35273.300.130, 35273.44.6, 35273.300.64, 35273.47.13, 35273.47.2, 35273.96.17, 35273.39.7, 35273.96.3 861/15.02.2013 г. продажба 115.6 790 790 790 публичен търг Ц. М.
3 частна общинска собственост, представляващ поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор № 62431.101.4, с площ 868 кв.м. в който има построена паянтова едноетажна постройка с идентификатор 62431.101.4.1 със застроена площ 56 кв.м. с преднанзначение като второстепенна нежилищна постройка, находящ се в с. Резач, с граници и съседи: от две страни улица и от две страни имот на Е. З. и З. З. 268/1512.2009 г. продажба 2111.9 1660 1660 1660 публичен търг „МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ“
4 поземлен имот частна общинска собственост, представляващ: 35273.96.39 с площ 1084 дка, начин на трайно ползване: използваема ливада, категория девета, находящ се в м. „Пирамидите“, с. Калайджии, общ. Златарица, с граници и съседи: 35273.45.9, 35273.45.13, 35273.45.5, 35273.45.4, 35273.45.7 1877/17.05.2013 продажба 15.9 320 320 320 публичен търг С. К.
5 поземлен имот частна общинска собственост, представляващ: 35273.45.6 с площ 3817 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория девета, находящ се в м. „Сърта“, с. Калайджии, общ. Златарица, с граници и съседи: 35273.45.9, 35273.45.13, 35273.45.5, 35273.45.4, 35273.45.7 1813/17.05.2013 г. продажба 92.2 1145 1145 1145 публичен търг С. О.
6 Поземлен имот с идентификатор № 35273.12.2 с площ 3625 кв.м., начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория осма, находящ се в местността „Гюней“, с. Калайджии, общ. Златарица, с граници и съседи: 35273.12.3, 35273.95.15, 35273.95.24, 35273.12.1, 35273.95.23 1780/17.05.2013 г. продажба 101.5 970 970 970 публичен търг СЛРД „СОКОЛ – 1910“ – ГР. ЗЛАТАРИЦА
7 Поземлен имот с идентификатор № 35273.12.3 с площ 2102 кв.м., начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория осма, находящ се в местността „Гюней“, с. Калайджии, общ. Златарица, с граници и съседи: 35273.10.7, 35273.10.17, 35273.95.15, 35273.12.2, 35273.95.23 1781/17.05.2013 г. продажба 58.9 560 560 560 публичен търг СЛРД „СОКОЛ – 1910“ – ГР. ЗЛАТАРИЦА
8 поземлен имот частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот № 028001 с площ 1.078 дка, начин на трайно ползване: друга селищна територия, категория девета, находящ се в м. „Гробищата“, с. Долно Шивачево, общ. Златарица, с граници и съседи: 000037, 028002, 070004, 000046 1954/22.05.2013 г. продажба 1423 1560 1560 1560 публичен търг Ф. Х.
9 поземлен имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 20514.201.148 с площ 2283 кв.м. в едно с построените в него сгради: - жилище с идентификатор № 20514.201.148.1 на два етажа със застроена площ 89 кв.м. с паянтова конструкция; - жилище с идентификатор № 20514.201.148.2 на два етажа със застроена площ 57 кв.м. с паянтова конструкция; - второстепенна постройка - плевник с идентификатор № 20514.201.148.3 със застроена площ 104 кв.м. с паянтова конструкция, находящ се в с. Дединци, общ. Златарица, с граници и съседи: 20514.201.166, 20514.201.149, 20514.201.165, 20514.201.157, 20514.201.147, 20514.201.168 501/1912.2011 г. продажба 4706.1 4710 4710 4710 публичен търг Р. С.
10 поземлен имот с идентификатор № 35273.53.1 с площ 3110 кв.м., начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория осма, находящ се в м. „Боюк Търла“, с. Калайджии, общ. Златарица, с граници и съседи: 35273.3.21, 35273.53.5, 35273.53.6, 35273.53.2, 35273.3.20 1819/17.05.2013 г. продажба 98 950 950 950 публичен търг Е. Ч.
11 поземлен имот с идентификатор № 35273.47.7 с площ 2797 кв.м., начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория осма, находящ се в м. „Кумноджак“, с. Калайджии, общ. Златарица, с граници и съседи: 35273.47.8, 35273.304.1, 35273.96.17, 35273.47.6, 35273.47.11 1816/17.05.2013 г. продажба 102.8 850 850 850 публичен търг Е. Ч.
12 Поземлен имот с идентификатор № 30962.53.31 с площ 1474 кв.м., начин на трайно ползване: гори и храсти в зем. земя, категория осма, находящ се в гр. Златарица, общ. Златарица, с граници и съседи: 30962.54.51, 30962.465.58, 30962.465.56, 30962.53.20, 30962.53.24, 30962.53.23 1956/23.05.2013 г. продажба 199.7 750 750 750 публичен търг К. С.
13 Поземлен имот с идентификатор № 30962.465.55 с площ 793 кв.м., начин на трайно ползване: гори и храсти в зем. земя, категория четвърта, находящ се в гр. Златарица, общ. Златарица, с граници и съседи: 30962.54.12, 30962.465.58, 30962.465.56, 30962.54.51 1957/23.05.2013 г. продажба 117.6 400 400 400 публичен търг К. С.
14 Поземлен имот с идентификатор № 30962.466.1 с площ 2217 кв.м., начин на трайно ползване: гори и храсти в зем. земя, категория четвърта, находящ се в гр. Златарица, общ. Златарица, с граници и съседи: 30962.465.58, 30962.465.57, 30962.466.3, 30962.466.2, 30962.53.30 390/29.04.2011 г. продажба 328.89 1130 1130 1130 публичен търг К. С.
15 поземлен имот № 000133, с площ 2.247 дка начин на трайно ползване: ливада, категория: девета, находящ се в с. Росно, м. „Мандра махала“, с граници и съседи: 000131, 000132, 000124, 022003 3447/07.08.2013 г. продажба 18 500 500 500 публичен търг М. Д.
16 Поземлен имот № 30962.80.7, с площ 8910 кв.м., начин на трайно ползване: гори и храсти в зем. змея, категория: четвърта, находящ се в гр. Златарица, м. „Радов трап“, с граници и съседи: 30962.80.8, 30962.707.3, 30962.80.9, 30962.80.10, 30962.80.6, 30962.707.1 2907/01.07.2013 г. продажба 1436.7 3900 3900 3900 публичен търг К. С.
17 Поземлен имот № 30962.450.16, с площ 820 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория: трета, находящ се в гр. Златарица, м. „Крайча“, с граници и съседи: 30962.450.19, 30962.707.1, 30962.450.18, 30962.450.17, 30962.450.12, 30962.450.15 3065/05.07.2013 г. продажба 138.6 370 370 370 публичен търг К. С.
18 Поземлен имот № 30962.450.23, с площ 3516 кв.м., начин на трайно ползване: ливада, категория: трета, находящ се в гр. Златарица, м. „Равни дол“, с граници и съседи: 30962.450.24, 30962.501.1945, 30962.450.18, 30962.450.20 3454/18.09.2013 г. продажба 430.7 1690 1690 1690 публичен търг К. С.
19 Поземлен имот № 30962.450.24, с площ 3012 кв. м., начин на трайно ползване: гори и храсти в зем.земя, категория: трета, находящ се в гр. Златарица, с граници и съседи: №№ 30962.454.1, 30962.456.4, 30962.707.1, 30962.456.3, 30962.456.2, 30962.456.1, 30962.501.1945, 30962.450.23, 30962.450.20 3066/05.07.2013 г. продажба 597.7 1480 1480 1480 публичен търг К. С.
20 Поземлен имот № 30962.458.35, с площ 384 кв. м., начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория: трета, находящ се в гр. Златарица, с граници и съседи №№ 30962.458.4, 30962.458.27, 30962.458.28, 30962.458.29, 30962.501.1974, 30962.501.1954, 30962.458.2, 30962.458.3 3059/05.07.2013 г. продажба 64.9 170 170 170 публичен търг К. С.
21 Поземлен имот № 30962.470.28, с площ 448 кв. м., начин на трайно ползване: нива, категория: четвърта, находящ се в гр. Златарица, м. „Данчевото”, с граници и съседи: №№ 30962.54.51, 30962.470.27, 30962.470.29, 30962.470.44, 30962.470.26 515/14.03.2012 г. продажба 66.46 190 190 190 публичен търг К. С.
22 Поземлен имот № 30962.470.37, с площ 542 кв. м., начин на трайно ползване: нива, категория: четвърта, находящ се в гр. Златарица, м. „Равни дол”, с граници и съседи: №№ 30962.470.36, 30962.470.42, 30962.470.25, 30962.470.35 520/14.03.2012 г. продажба 80.41 230 230 230 публичен търг К. С.
23 Поземлен имот № 30962.470.42, с площ 7487. кв. м., начин на трайно ползване: ливада, категория: четвърта, находящ се в гр. Златарица, м. „Равни дол“, с граници и съседи: 30962.470.36, 30962.470.27, 30962.470.37, 30962.470.29, 30962.470.25 3453/18.09.2013 г. продажба 723.2 3170 3170 3170 публичен търг К. С.
24 Поземлен имот № 30962.470.43, с площ 4319 кв. м., начин на трайно ползване: гори и храсти в зем. земя, категория: четвърта, находящ се в гр. Златарица, с граници и съседи: №№ 30962.470.44, 30962.470.24, 30962.470.32, 30962.470.22, 30962.470.21, 30962.470.20, 30962.470.40, 30962.470.41, 30962.470.13, 30962.470.12, 30962.470.11, 30962.471.82, 30962.447.33 522/14.03.2012 г. продажба 640.72 1830 1830 1830 публичен търг К. С.
25 поземлен имот № 20514.201.149 с площ 893 кв.м., в който са построени следните сгради: - жилище с идентификатор № 20514.201.149.1 на един етаж със застроена площ 65 кв.м. с паянтова конструкция; - второстепенна постройка - плевник с идентификатор № 20514.201.149.2 със застроена площ 44 кв.м. с паянтова конструкция, находящ се в с. Дединци, общ. Златарица 500/19.12.2011 г. продажба 1753 3650 3650 3650 публичен търг И. И.
26 Поземлен имот ид. № 30962.68.13, с площ 12713 кв.м. начин на трайно ползване: ливада, категория: десета, находящ се в гр. Златарица, м. „Кантона“, с граници и съседи: 30962.707.17, 30962.68.14, 30962.68.12 3455/18.09.2013 г. продажба 1228.1 3270 3270 3270 публичен търг Я. Д.
27 Поземлен имот ид. № 30962.68.10, с площ 6268 кв.м. начин на трайно ползване: ливада, категория: десета, находящ се в гр. Златарица, м. „Кантона“, с граници и съседи: 30962.707.17, 30962.893.1, 30962.68.14, 30962.68.7, 30962.68.9, 30962.68.8 3456/18.09.2013 г. продажба 605.5 1600 1600 1600 публичен търг Я. Д.
28 незастроена част с площ 42 кв.м. от съсобствен поземлен имот с идентификатор № 30962.501.1178 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Златарица, с граници 30962.502.1179, 30962.502.1177, 30962.502.2019 853/20.11.2012 г. продажба 93.5 350 350 350 решение на ОбС „ДЪ КИТЧЪН ГАРДЪН“ ЕООД
29 незастроена част с площ 211 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 17213.110.66 по кадастралната карта на с. Горско Ново село, за който има отредено УПИ I-66 от кв. 33 по регулационния план на с. Горско Ново село, с граници: 17213.110.67, 17213.110.65, 17213.110.65, 17213.110.1021 863/15.02.2013 г. продажба 641.4 740 740 740 решение на ОбС И. И.
30 незастроена част с площ 45 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 30962.502.350 по кадастралната карта на гр. Златарица, за който има отредено УПИ XIII-350 от кв. 27 по регулационния план на гр. Златарица, с граници: 30962.502.349, 30962.502.2035, 30962.502.341, 30962.502.348 862/15.02.2013 г. продажба 283.7 360 360 360 решение на ОбС А. Ч.
31 незастроена част с площ 991 кв.м. от новообразуван поземлен имот с идентификатор № 30962.501.13 с площ 2371 кв.м. по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Златарица, с граници 30962.501.14, 30962.501.1931, 30962.501.12 3372/17.07.2013 г. продажба 1902.7 2378 2378 2378 решение на ОбС „ТРАНС ОЙЛ“ ЕООД
32 незастроена част с площ 1525 кв.м. от новообразуван поземлен имот с идентификатор № 30962.501.15 с площ 6072 кв.м. по одобрена скица – проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златарица, с граници и съседи: имоти с № № 30962.501.14, 30962.501.1944, 30962.501.1946 3373/17.07.2013 г. продажба 2928 4655.76 4655.76 4655.76 решение на ОбС „ТРАНС ОЙЛ“ ЕООД
33 незастроена част с площ 983 кв.м. от новообразуван поземлен имот с идентификатор № 30962.501.12 с площ 2145 кв.м. по одобрена скица – проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златарица, с граници и съседи: имоти с № № 30962.501.11, 30962.501.1931, 30962.501.13 3371/17.07.2013 г. продажба 1887.4 2294.56 2294.56 2294.56 решение на ОбС „ТРАНС ОЙЛ“ ЕООД
34 имот с идентификатор № 35273.300.14, находящ се в с. Калайджии, общ. Златарица 119/12.04.2011 г. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждането на стълбищна клетка на две нива със застроена площ 24 кв.м. върху 48 кв.м. площ 14601.5 - - - решение на ОбС „ДАНЕКС ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД
2014 година
1 Поземлен имот № 019001 с площ 2.549 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ се в местността „Големия кумпел“ от землището на с. Резач, общ. Златарица, с граници и съседи: 020003, 02004, 019002, 000005 867/18.02.2013 г. продажба 67.4 420 420 420 публичен търг М. Ц.
2 Поземлен имот № 019004 с площ 1.528 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ се в местността „До горен резач“ от землището на с. Резач, общ. Златарица, с граници и съседи: 019016, 019012, 019005 869/18.02.2013 г. продажба 36.9 250 250 250 публичен търг М. Ц.
3 Поземлен имот № 019002 с площ 5.877 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: девета, находящ се в местността „До горен резач“ от землището на с. Резач, общ. Златарица, с граници и съседи: 020004, 019001, 000216, 019012, 061002 868/18.02.2013 г. продажба 155.4 970 970 970 публичен търг М. Ц.
4 Поземлен имот с ид. № 30962.444.16, площ 1447 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория: четвърта, находящ се в гр. Златарица, м. „Повника“, с граници и съседи: 30962.444.15, 30962.444.17,30962.445.67, 30962.444.18, 30962.44.10 545/02.04.2012 г. продажба 214.66 390 390 390 публичен търг П. П.
5 Поземлен имот № 30962.162.18 с площ 4091 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята: трета, находящ се в местността „Капински мост“ от землището на гр. Златарица, общ. Златарица, с граници и съседи: 30962.162.2, 30962.162.15, 30962.703.3 3214/09.07.2013 г. продажба 691.6 2050 2050 2050 публичен търг Т. М.
6 Поземлен имот № 30962.162.14 с площ 1210 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята: трета, находящ се в местността „Капински мост“ от землището на гр. Златарица, общ. Златарица, с граници и съседи: 30962.162.13, 30962.35.130, 30962.162.12, 30962.703.3 3213/09.07.2013 г. продажба 204.6 590 590 590 публичен търг Т. М.
7 Поземлен имот с ид. № 61830.45.3, площ 1.790 дка, начин на трайно ползване: друг вид трайно насъждежие, категория: осма, находящ се в с. Разсоха, м. „Ев яна“, с граници и съседи: 61830.101.13, 61830.250.95, 61830.250.50, 61830.250.96, 61830.45.1 1991/28.05.2013 г. продажба 129.7 590 590 590 публичен търг Х. К.
8 поземлен имот частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот № 063020, площ 1.484 дка, начин на трайно ползване: храсти, категория: осма, находящ се в с. Средно село, м. „Равнището“, с граници и съседи: 063001, 235006, 063002, 063003, 235006 1949/21.05.2013 г. продажба 64.9 335 335 603 публичен търг К. К.
9 Поземлен имот с ид. № 028005, площ 5,873 дка, начин на трайно ползване: нива, категория: девета, находящ се в с. Росно, м. „До селото“, с граници и съседи: имоти №№ 000259, 028003, 028004, 028001, 028002 1189/15.04.2013 г. продажба 141.8 1300 1300 1300 публичен търг Й. Ч.
10 поземлен имот с № 35273.68.15, площ 4878 кв.м., начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята: осма, находящ се в с. Калайджии, местност „Харман сърт“, с граници и съседи: имоти №№ 35273.69.5, 35273.69.4, 35273.68.22, 35273.68.21, 35273.94.5 1841/17.05.2013 г. продажба 117.8 840 840 840 публичен търг Л. А.
11 поземлен имот с № 35273.67.17, площ 4089 кв.м., начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята: осма, находящ се в с. Калайджии, местност „Ючку“, с граници и съседи: имоти №№ 35273.96.53, 35273.96.3, 35273.96.52, 35273.96.51, 35273.96.51, 35273.96.56, 35273.96.55, 35273.96.57 865/18.02.2013 г. продажба 150.3 615 615 615 публичен търг Л. А.
12 поземлен имот с № 059002, площ 50,481 дка, начин на трайно ползване: нива, категория: пета /45.691 дка/ и четвърта /4.790 дка/, находящ се в с. Родина, местност „На баира“, с граници и съседи: имоти №№ 059003, 110016, 057002, 000228 667/16.01.2014 г. продажба 867.5 31440 21607 21607 публичен търг „МИНОВ ЛАНД“ ЕООД
13 поземлен имот № 61830.58.4, площ 10326 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория: четвърта, находящ се в местността „При къщата“ от землището на с. Разсоха, общ. Златарица, с граници имоти № № 61830.58.7, 61830.58.6, 61830.58.5, 61830.58.3, 61830.58.8, 61830.58.10, 61830.58.9 2849/20.06.2013 г. продажба 1398.7 3600 3600 3600 публичен търг П. П.
14 поземлен имот № 61830.6.22, площ 1344 кв.м., начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория: девета, находящ се в местността „Екенли дору“ от землището на с. Разсоха, общ. Златарица, с граници имоти № № 61830.6.29, 61830.257.2, 61830.257.3, 61830.257.1, 61830.6.21 2052/31.05.2013 г. продажба 32.5 270 270 270 публичен търг М. К.
15 поземлен имот № 61830.94.1, площ 4715 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория: девета, находящ се в местността „Терзи ери“ от землището на с. Разсоха, общ. Златарица, с граници имоти № № 61830.38.10, 61830.94.2, 61830.253.11, 61830.253.10, 61830.253.9, 61830.253.14 1519/08.05.2013 г. продажба 113.9 960 960 960 публичен търг М. К.
16 поземлен имот № 61830.35.1, площ 1942 кв.м., начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория: девета, находящ се в местността „Бекир беши“ от землището на с. Разсоха, общ. Златарица, с граници имоти № № 61830.35.6, 61830.35.2, 61830.35.7, 61830.9.21, 61830.6.17 2037/31.05.2013 г. продажба 46.9 400 публичен търг М. К.
17 незастроен поземлен имот с площ 10000 кв.м., за който е отредено УПИ I от кв. 5 по регулационния план на с. Чешма, общ. Златарица, начин на трайно ползване: стопански двор, находящ се в с. Чешма, общ. Златарица, с граници: север – улица, изток – улица, юг – УПИ II, запад – УПИ III 3548/18.06.2014 г. продажба 18000 19000 19000 19000 публичен търг „ЕКО ПИГ 2011“ ЕООД
18 поземлен имот № 17213.53.20, площ 2462 кв.м., начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория: трета, находящ се в местността „Адата“ от землището на с. Горско Ново село, общ. Златарица, с граници имоти № № 17213.53.30, 17213.53.26, 17213.53.19, 17213.53.18, 17213.53.28, 17213.20.1 3592/11.09.2014 г. продажба 380 1280 1280 1280 публичен търг Е. Т.
19 поземлен имот № 17213.53.19, площ 2463 кв.м., начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория: трета, находящ се в местността „Адата“ от землището на с. Горско Ново село, общ. Златарица, с граници имоти № № 17213.53.18, 17213.53.20, 17213.53.30, 17213.53.26 3593/11.09.2014 г. продажба 380.2 1280 1280 1280 публичен търг Е. Т.
20 поземлен имот № 30962.444.12, площ 838 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория: четвърта, находящ се в местността „Повника“ от землището на гр. Златарица, общ. Златарица, с граници имоти № № 30962.444.13, 30962.445.67, 30962.444.11, 30962.444.2, 30962.444.1 1070/ 02.03.2013 г. продажба 124.3 380 380 380 публичен търг П. П.
21 поземлен имот № 30962.444.13, площ 756 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория: четвърта, находящ се в местността „Повника“ от землището на гр. Златарица, общ. Златарица, с граници имоти № № 30962.444.14, 30962.445.67, 30962.444.11, 30962.444.12 1071/02.04.2013 г. продажба 112.2 350 350 350 публичен търг П. П.
22 поземлен имот № 30962.444.8, площ 964 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория: четвърта, находящ се в местността „Повника“ от землището на гр. Златарица, общ. Златарица, с граници имоти № № 30962.444.14, 30962.445.67, 30962.444.11, 30962.444.12 3046/05.07.2013 г. продажба 143 440 440 440 публичен търг П. П.
23 поземлен имот № 61830.56.2, площ 1959 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория: пета, находящ се в местността „Юрта“ от землището на с. Разсоха, общ. Златарица, с граници имоти № № 61830.56.8, 61830.56.3, 61830.99.4, 61830.56.1 1929/28.05.2013 г. продажба 201.6 700 700 700 публичен търг И. И.
24 поземлен имот частна общинска собственост, представляващ: незастроен поземлен имот с площ 6058 кв.м., за който е отредено УПИ II от кв. 5 по регулационния план на с. Чешма, общ. Златарица, начин на трайно ползване: стопански двор, находящ се в с. Чешма, общ. Златарица, с граници: север - УПИ I, изток - улица, юг - регулационна граница, запад - УПИ III 3549/18.06.2014 г. продажба 10904 11510 11510 11510 публичен търг „ЕКО ПИГ 2011“ ЕООД
25 поземлен имот с ид. № 35273.300.141 с площ 542 кв. м. и начин на трайно ползване: за комплексно обществено обслужване, с граници и съседи: 3573.300.130, 35273.300.142, 35273.300.31 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на с. Калайджии, общ. Златарица 3604/16.10.2014 г. продажба 1235.8 1360 1360 1360 чл. 35, ал. 6 от ЗОС В. Г.
26 поземлен имот с ид. № 30962.501.2200 с площ 721 кв. м. и начин на трайно ползване: за друг вид производствен и складов обект по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златарица, с отредено УПИ IX, кв. 11 по регуалционния план на гр. Златарица, с граници: 30962.501.2198, 30962.501.1901, 30962.501.2199, 30962.501.3, 30962.24.32, 30962.24.33 3526/21.03.2014 г. продажба 2427.5 2880 2880 2880 чл. 35, ал. 6 от ЗОС С. Т.
27 поземлен имот частна общинска собственост, представляващ: част от недвижим имот УПИ III – 1707, кв. 133 в гр. Златарица, представляваща незастроена част с площ 217 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 30962.503.2135 по кадастралната карта на гр. Златарица, общ. Златарица, с граници: от север - УПИ I, кв. 131 А, от изток - улица, УПИ IV - 1706, кв. 133, УПИ IV-1706, 1705 кв. 133, от юг - УПИ VI-1709, кв. 133, от запад - УПИ II-1710 в кв. 133 3603/16.10.2014 г. продажба 886.4 1100 1100 1100 решение на ОбС И. Б.
28 част от недвижим имот УПИ XVII – 346, от кв. 27 по Регулационния план на гр. Златарица, представляваща незастроена част с площ 40 кв.м. от имот с идентификатор № 30962.502.2037 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Златарица, с граници: от две страни улица, УПИ XVIII-345, кв. 27 по плана за регулация на гр. Златарица 3601/13.10.2014 г. продажба 163.4 320 320 320 решение на ОбС Й. Д.
29 поземлен имот с идентификатор № 30962.501.507 с предназначение за комплексно застрояване 3602/15.10.2014 г. право на пристрояване за изграждане на тераса със застроена площ 14,50 кв.м. към собствения му апартамент с идентификатор № 30962.501.507.1.1. находящ се в жилищен блок, построен с право на строеж 9782 300 300 300 чл. 38, ал. 4 от ЗОС Е. З.
2015 година
1 Поземлен имот 30962.76.1, с площ 1,058 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория трета, находящ се в местността "Мочура", землище Златарица 2949/01.07.2013 г. продажба 178.9 550 550 550 публичен търг М. Б.
2 Поземлен имот 30962.76.2, с площ 0,301 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория трета, находящ се в местността "Мочура", землище Златарица 2951/01.07.2013 г. продажба 50.9 156 156 156 публичен търг М. Б.
3 Поземлен имот 30962.76.3, с площ 0,687 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория трета, находящ се в местността "Мочура", землище Златарица 2952/01.07.2013 г. продажба 116.1 357 357 357 публичен търг М. Б.
4 Поземлен имот 30962.76.5, с площ 1,088 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория трета, находящ се в местността "Мочура", землище Златарица 2953/01.07.2013 г. продажба 183.9 566 566 566 публичен търг М. Б.
5 Поземлен имот 30962.76.6, с площ 0.758 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория трета, находящ се в местността "Мочура", землище Златарица 2987/01.07.2013 г. продажба 139.3 398 398 398 публичен търг М. Б.
6 Поземлен имот 30962.76.11, с площ 0.491 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория трета, находящ се в местността "Мочура", землище Златарица 2950/01.07.2013 г. продажба 90.2 258 258 258 публичен търг М. Б.
7 Поземлен имот 30962.108.37, с площ 0.247 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория трета, находящ се в местността "ГАРАТА", землище Златарица 3217/09.07.2013 г. продажба 45.4 130 130 130 публичен търг М. Б.
8 Поземлен имот 30962.108.38, с площ 0.302 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория трета, находящ се в местността "СИНОРА", землище Златарица 3218/09.07.2013 г. продажба 55.5 159 159 159 публичен търг М. Б.
9 Поземлен имот 30962.108.10, с площ 0.759 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория трета, находящ се в местността "СИНОРА", землище Златарица 3215/09.07.2013 г. продажба 128.3 395 395 395 публичен търг М. Б.
10 Поземлен имот 30962.108.11, с площ 0.916 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория трета, находящ се в местността "СИНОРА", землище Златарица 3216/09.07.2013 г. продажба 181.8 490 490 490 публичен търг М. Б.
11 Поземлен имот 30962.108.7, с площ 0.333 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория трета, находящ се в местността "СИНОРА", землище Златарица 3277/09.07.2013 г. продажба 56.3 173 173 173 публичен търг М. Б.
12 Поземлен имот 30962.108.8, с площ 0.225 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория трета, находящ се в местността "СИНОРА", землище Златарица 3210/09.07.2013г. продажба 38 117 117 117 публичен търг М. Б.
13 незастроен поземлен имот № 30962.501.2204, с площ 316 кв.м. в урбанизираната територия на гр. Златарица, с начин на трайно ползване: за производствени и складови дейности, за който е отредено УПИ XII, кв. 11 по рeгулациония план на гр. Златарица, находящ се в гр. Златарица, общ. Златарица, с граници: 30962.501.1901, 30962.501.4, 30962.501.2201 3529/21.03.2014 г. продажба 1063.9 1260 1260 1260 публичен търг А. Л.
14 незастроен поземлен имот № 30962.501.2203, с площ 271 кв.м. в урбанизираната територия на гр. Златарица, с начин на трайно ползване: за производствени и складови дейности, за който е отредено УПИ II, кв. 11 по рeгулациония план на гр. Златарица, находящ се в гр. Златарица, общ. Златарица, с граници: 30962.501.1, 30962.501.1901, 30962.501.6, 30962.501.2202 3523/21.03.2014 г. продажба 912.4 1090 1090 1090 публичен търг Р. А.
15 поземлен имот № 000215, площ 8,576 дка, начин на трайно ползване: ливада, категория: четвърта, находящ се в местността „Сиврето“ от землището на с. Росно, общ. Златарица, с граници и съседи 000188, 000218, 000084 3628/06.04.2015 г. продажба 900.5 3950 3950 3950 публичен търг Н. Н.
16 поземлен имот № 30962.109.106, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, площ 1504 кв.м., категория за земята: трета, находящ се в гр. Златарица, ул. „Проф. Васил Златарски“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златарица, общ. Златарица, с граници и съседи: 30962.109.105, 30962.109.15, 30962.109.36, 30962.109.108 3626/26.03.2015 г. продажба 298.5 1550 1550 1550 публичен търг Н. Ш.
17 Поземлен имот 30962.445.35, с площ 0.758 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3154/09.07.2013 г. продажба 112.4 339 339 339 Публичен търг П. П.
18 Поземлен имот 30962.442.16, с площ 1.310 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 1063/02.04.2013 г. продажба 194.3 586 586 586 публичен търг П. П.
19 Поземлен имот 30962.442.26, с площ 1.024 дка, начин на трайно ползване лозе, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 1065/02.04.2013 г. продажба 275.6 458 458 458 публичен търг П. П.
20 Поземлен имот 30962.442.46, с площ 1.568 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3035/05.07.2013 г. продажба 232.6 701 701 701 публичен търг П. П.
21 Поземлен имот 30962.445.9, с площ 0.918 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3034/05.07.2013 г. продажба 136.2 411 411 411 публичен търг П. П.
22 Поземлен имот 30962.445.30, с площ 2.077 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3050/09.07.2013 г. продажба 281.3 929 929 929 публичен търг П. П.
23 Поземлен имот 30962.445.32, с площ 14,053 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 1072/02.04.2013 г. продажба 2084.8 6526 6526 6526 публичен търг П. П.
24 Поземлен имот 30962.471.37, с площ 0,468 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3185/09.07.2013 г продажба 69.4 209 209 209 публичен търг П. П.
25 Поземлен имот 30962.445.45, с площ 1,299 дка, начин на трайно ползване лозе, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3155/09.07.2013 г. продажба 349.60 581 581 581 публичен търг П. П.
26 поземлен имот № 30962.109.104, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, площ 5806 кв.м., категория за земята: трета, находящ се в гр. Златарица, ул. „Проф. Васил Златарски“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златарица, общ. Златарица, с граници и съседи: 30962.109.102, 30962.109.105, 30962.109.108, 30962.109.107, 30962.109.14, 30962.109.9, 30962.24.43, 30962.109.100, 30962.109.17 3624/26.03.2015 г. продажба 1152.2 5800 5800 5800 публичен търг „АГРОМИЛК“ ЕООД
27 поземлен имот № 35273.53.3, с площ 3,488 дка, категория осма, начин на трайно ползване изоставена орна земя, находящ се в местността „Боюк Търла“, землището на с. Калайджии, общ. Златарица, с граници и съседи: 35273.53.4, 35273.53.2, 35273.53.6 1820/17.05.2013 г. продажба 109.9 585 585 585 публичен търг Г. К.
28 поземлен имот № 30962.109.105, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, площ 1061 кв.м., категория за земята: трета, находящ се в гр. Златарица, ул. „Проф. Васил Златарски“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златарица, общ. Златарица, с граници и съседи: 30962.109.102, 30962.109.16, 30962.109.36, 30962.109.106, 30962.109.108, 30962.109.104 3625/26.03.2015 г. продажба 210.6 1100 1100 1100 публичен търг „ДАНАНИКА“ ЕООД
29 поземлен имот № 022026, площ 0.886 дка, начин на трайно ползване: нива, категория: девета, находящ се в местността „Лозята“ от землището на с. Долно Шивачево, общ. Златарица, с предложена цена в размер на 105,00 лв.на трайно ползване: нива, категория: девета, находящ се в местността „Лозята“ от землището на с. Долно Шивачево, общ. Златарица, с граници и съседи: 022030, 022027, 022025 1407/26.04.2013 г. продажба 25.5 105 105 105 публичен търг И. Ш. dogowor
30 поземлен имот № 30962.109.107, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, площ 1352 кв.м., категория за земята: трета, находящ се в гр. Златарица, ул. „Проф. Васил Златарски“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златарица, общ. Златарица, с граници и съседи: 30962.501.1896, 30962.109.14, 30962.109.104, 30962.109.108 3627/26.03.2015 г. продажба 268.3 1350 1350 1350 публичен търг „УНИВЕРСАЛ - ВНГ“ ЕООД
31 поземлен имот № 35273.43.18, начин на трайно ползване: комплексно обществено обслужване, площ 0.083 дка, находящ се в с. Калайджии, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калайджии, общ. Златарица, с граници и съседи: 35273.43.19, 35273.43.15, 35273.43.14, 35273.43.13, 35273.43.10, 35273.43.17 3642/20.07.2015 г. продажба 109.6 120 120 120 публичен търг „ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ – 2001“ ЕООД
32 поземлен имот № 35273.43.19, начин на трайно ползване: комплексно обществено обслужване, площ 1.558 дка, находящ се в с. Калайджии, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калайджии, общ. Златарица, с граници и съседи: 35273.43.9, 35273.43.14, 35273.43.13, 35273.43.15, 35273.43.18 3643/20.07.2015 г. продажба 2056.6 2200 2200 2200 публичен търг „ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ – 2001“ ЕООД
33 поземлен имот № 35273.43.17, начин на трайно ползване: комплексно обществено обслужване, площ 0.163 кв.м., находящ се в с. Калайджии, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калайджии, общ. Златарица, с граници и съседи: 35273.43.18, 35273.43.15, 35273.43.13, 35273.43.10 3641/20.07.2015 г. продажба 215.2 230 230 230 публичен търг „ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ – 2001“ ЕООД
34 Поземлен имот 30962.442.8, с площ 2.445 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 1068/02.04.2013 г. продажба 362.7 1093 1093 1093 публичен търг П. П.
35 Поземлен имот 30962.442.28, с площ 0.452 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 1066/02.04.2013 г. продажба 67.1 202 202 202 публичен търг П. П.
36 Поземлен имот 30962.442.33, с площ 0.615 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3162/09.07.2013 г. продажба 91.2 275 275 275 публичен търг П. П.
37 Поземлен имот 30962.442.38, с площ 0.622 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3164/09.07.2013 г. продажба 92.3 278 278 278 публичен търг П. П.
38 Поземлен имот 30962.442.42, с площ 1,357 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3165/09.07.2013 г. продажба 201.3 607 607 607 публичен търг П. П.
39 Поземлен имот 30962.442.2, с площ 1,147 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 1064/02.04.2013 г. продажба 170.2 513 513 513 публичен търг П. П.
40 Поземлен имот 30962.442.3, с площ 1.277 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 1067/02.04.2013 г. продажба 189.4 571 571 571 публичен търг П. П.
41 Поземлен имот 30962.445.48, с площ 0.469 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3365/10.07.2013 г. продажба 57.5 210 210 210 публичен търг П. П.
42 Поземлен имот 30962.445.50, с площ 0.265 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3147/09.07.2013 г. продажба 35.9 119 119 119 публичен търг П. П.
43 Поземлен имот 30962.445.51, с площ 0.492 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3148/09.07.2013 г. продажба 73 220 220 220 публичен търг П. П.
44 Поземлен имот 30962.445.53, с площ 0.565 дка, начин на трайно ползване лозе, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3149/09.07.2013 г. продажба 152 253 253 253 публичен търг П. П.
45 Поземлен имот 30962.445.54, с площ 0.670 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3150/09.07.2013 г. продажба 99.4 300 300 300 публичен търг П. П.
46 Поземлен имот 30962.445.56, с площ 0.592 дка, начин на трайно ползване лозе, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3151/09.07.2013 г. продажба 159.3 265 265 265 публичен търг П. П.
47 Поземлен имот 30962.445.58, с площ 0.741 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3152/09.07.2013 г. продажба 109.9 331 331 331 публичен търг П. П.
48 Поземлен имот 30962.445.63, с площ 0.300 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3037/05.07.2013 г. продажба 44.5 134 134 134 публичен търг П. П.
49 Поземлен имот 30962.446.19, с площ 1.372 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3039/05.07.2013 г. продажба 203.5 614 614 614 публичен търг П. П.
50 Поземлен имот 30962.446.21, с площ 1,456 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3142/09.07.2013 г. продажба 216 651 651 651 публичен търг П. П.
51 Поземлен имот 30962.446.13, с площ 0,807 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3040/05.07.2013 г. продажба 119.7 316 316 316 публичен търг П. П.
52 Поземлен имот 30962.471.1, с площ 0,677 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3367/10.07.2013 г. продажба 100.4 303 303 303 публичен търг П. П.
53 Поземлен имот 30962.471.40, с площ 3,916 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3186/09.07.2013 г. продажба 580.9 1785 1785 1785 публичен търг П. П.
54 Поземлен имот 30962.471.41, с площ 0,550 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3187/09.07.2013 г. продажба 81.6 246 246 246 публичен търг П. П.
55 Поземлен имот 30962.471.42, с площ 0,634 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3188/09.07.2013 г. продажба 94.1 283 283 283 публичен търг П. П.
56 Поземлен имот 30962.443.21, с площ 0,629 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3157/09.07.2013 г. продажба 93.3 281 281 281 публичен търг П. П.
57 Поземлен имот 30962.443.22, с площ 0,555 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория четвърта, находящ се в местността "ПОВНИКА", землище Златарица 3158/09.07.2013 г. продажба 82.3 248 248 248 публичен търг П. П.
58 Поземлен имот 17213.53.22, с площ 2,977 дка, начин на трайно ползване изоставена орна земя, ктегория трета, находящ се в местността "Адата", землище Горско Ново село 1220/15.04.2013 г. продажба 503.3 1700 1700 1700 публичен търг П. П.
59 Поземлен имот 35273.63.20, с площ 3,451 дка, начин на трайно ползване изоставена орна земя, ктегория осма, находящ се в землище Калайджии 1829/17.05.2013 г. продажба 126.8 590 590 590 публичен търг Л. А.
60 Поземлен имот 35273.63.29, с площ 1,888 дка, начин на трайно ползване гори и храсти в земеделска земя, ктегория осма, находящ се в землище Калайджии 1830/17.05.2013 г. продажба 69.4 320 320 320 публичен търг Л. А.
61 Поземлен имот 35273.63.30, с площ 0,991 дка, начин на трайно ползване гори и храсти в земеделска земя, ктегория осма, находящ се в землище Калайджии 1831/17.05.2013 г. продажба 36.4 170 170 170 публичен търг Л. А.
62 Поземлен имот 35273.42.17 /стар номер 000385/, с площ 14,664 дка, начин на трайно ползване гори и храсти в земеделска земя, ктегория осма, находящ се в землище Калайджии, местност "Сърта" 1805/17.05.2013 г. продажба 590.2 2550 2550 2550 публичен търг "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ - 2001" ЕООД
63 Поземлен имот 61830.56.10 /стар № 000205/ с площ 1,479 дка, начин на трайно ползване ливада, ктегория пета, находящ се в землище Разсоха, местност "При мелницата" 3623/12.05.2015 г. продажба 122 520 520 520 публичен търг "ЕБЪНИ ЕНД АЙВЪРИ" ООД
64 Поземлен имот 61830.59.9 /стар № 000224/ с площ 5,088 дка, начин на трайно ползване гори и храсти в земеделска земя, ктегория пета, находящ се в землище Разсоха 3617/22.01.2015 г. продажба 523.6 1835 1835 1835 публичен търг "ЕБЪНИ ЕНД АЙВЪРИ" ООД
65 Поземлен имот № 000054 с площ 2,000 дка, начин на трайно ползване ливада, ктегория пета, находящ се в землище Разсоха, местност "Илахтарла" 3622//19.02.2015 г. продажба 165 720 720 720 публичен търг П. П.
66 Поземлен имот № 61830.6.25 с площ 1,982 дка, начин на трайно ползване изоставена орна земя, ктегория девета, находящ се в землище Разсоха, местност "Екенли дору" 2053/31.05.2015 г. продажба 41 385 385 385 публичен търг Д. Д.
67 Поземлен имот № 35273.44.5, стар номер 000206 с площ дка, начин на трайно ползване гори и храсти в земеделска земя, ктегория девета, находящ се в землище Калайджии. 1809/17.05.2015 г. продажба 42.1 550 550 550 публичен търг Х. К.
68 Поземлен имот № 018009, с площ 3,245 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория девета, находящ се в землище Резеч, местност "До горен резач". 1285/25.04.2013 г. продажба 93.3 120 120 120 публичен търг Р. К.
69 Поземлен имот № 018007, с площ 0,620 дка, начин на трайно ползване нива, ктегория девета, находящ се в землище Резеч, местност "До горен резач". 1284/25.04.2013 г. продажба 23.6 635 635 635 публичен търг Р. К.
70 поземлен имот с идентификатор № 30962......... с предназначение за комплексно застрояване 3602/15.10.2014 г. право за пристрояване – разширяване със застроена площ 11,00 кв.м. към съществуваща тераса от източната фасада на собствения му апартамент с идентификатор № 30962......... 9782 220 220 220 чл. 34, ал. 4 от ЗОС Е. З.
71 поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 30962.502.1974, УПИ I, кв. 74 с предназначение за комплексно застрояване и площ 3471 кв.м., находящ се в гр. Златарица, ул. „Димитър Палев“ 3646/09.09.2015 г. право на едноетажно пристрояване с размери 8,40 м./6,80 м. и височина до 3,50 м. /застроена площ 57,12 кв.м./ над прилежащия терен пред съществуващо кафе-аператив с ид. № 3092.502.1974.3.4, собственост на дружеството при спазане на архитектурното единство и подходящ силует към ул. „Димитър Палев“ № 6 на запад от имота и възможност за разширяване на кафето в западна посока 14925.30 1770 1770 1770 чл. 34, ал. 4 от ЗОС „ЗАРКО“ ЕООД
2016 година
1 поземлен имот с идн. № 35273.43.12 по КК и КР на с. Калайджии, общ. Златарица с площ от 31 кв.м., находящ се в с. Калайджии, преставляващ незастроен имот с начин на трайно ползване изоставена орна земя, трайно предназначение на територията: земеделска. 3649/19.11.2015г. продажба 43.1 62 62 62 чл.36 от ЗОС "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ-2001" ЕООД
2 поземлен имот с идн. № 35273.43.14 по КК и КР на с. Калайджии, общ. Златарица с площ 5 кв.м., находящ се в с. Калайджии, представляващ част от незастроен имот с начин на трайно ползване за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: земеделска. 3650/19.11.2015г. продажба 7 10 10 10 чл.36 от ЗОС "ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ-2001" ЕООД
3 Транспортно средство ЗИЛ 131, рег. № ВА 100 633, рама № 591699 - продажба - 4930 - 5423 публичен търг К. П.
4 Колесен трактор ТК 80, с рег. № ВТ 5261 ЕВ - продажба - 1874 1874 2743.72 публичен търг "Аркус Агро" ЕООД
5 Товарен автомобил ГАЗ 5312 с рег. № ВТ 0261 АР, рама № 68952, двигател № 24265 - продажба - 1236 1236 1236 публичен търг "Енжел и Ко" ООД
6 Високоповдигач - мотокар - продажба . 1604 1604 1764.4 публичен търг "Амигос ЕООД"
7 Товарен автомобил LIAZ с рег. № ВТ 0613 АР, рама № 135011902, двигател № 14590385 - продажба - 3885 3885 3885 публичен търг "Мони - 99" ЕООД
8 урегулиран поземлен имот с идн. № 20514.201.37, ведно с построените в него сгради: жилищна сграда с с идн. № 20514.201.37.1 на един етаж , със застроена площ 54 кв.м., жилищна сграда с идн. № 20514.201.37.2 на един етаж, със застроена площ 31 кв.м., селскостопанска сграда с идн № 20514.201.37.3 на един етаж със застроена площ 80 кв.м., с обща площ 1119 кв.м 529/15.03.2012г. продажба 2719.4 2627.66 2627.66 2627.66 публичен търг В. П.
2017 година
1 имот с идн. № 30962.503.17 по КК и КР на гр. Златарица, общ. Златарица, обл. В. Търново с площ 1780 кв.м., находящ се в в гр. Златарица, ул. "Александър Стамболийски" № 10, преставляващ земя в поземлен имот, с начин на трайно ползване за хранително-вкусова промишленост в урбанизираната територия 3658/30.09.2016г. продажба 6977.2 7700 7700 7700 чл. 35, ал.3 от ЗОС "МАЙСТОРИТЕ ОТ ЕЛЕНА" ЕООД
2 имот и идн. № 30962.503.2163 от КК и КР на гр. Златарица, общ. Златарица, обл. В.Търново с площ от 453 кв.м., находящ се в гр. Златарица, ул. "Александър Стамболийски" № 12, преставляващ земя в поземлен имот, с начин на трайно ползване за комплексно обслужване в урбанизираната територия. 3639/16.07.2015г. продажба 1850.5 2040 2040 2040 чл. 35, ал.3 от ЗОС "МАЙСТОРИТЕ ОТ ЕЛЕНА" ЕООД
3 1/4 -една четвърт идеална част от поземлени имоти с идентификатор 30962.305.50, разположен в местност "В селото", с площ 1025 квадратни метра, с траино предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия втора и имот с идентификатор 309602.305.51, разположен в местност "Хутулите", с площ 1467 кмадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия втора Нотариален акт № 64, том I, дело 1228 от 07.11.1997 на Районен съд Елена дарение 120.35 - - - нотарилен акт за дарение на идеални части № 51, том I, рег. № 360, дело № 43/2017 г. Й. Д. -
4 част от поземлен имот с идн. № 35273.300.63, с площ 195 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на с. Калайджии, общ. Златарица, ул. "Първа" № 25, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) 3661/24.10.2016г. продажба 407.2 590 590 590 чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС Ф. К.
5 имот с идн. № 63118.121.45, находящ се в с. Росно, общ. Златарица, обл. В.Търново, ул. "Шеста", с площ 1077 кв. м., представляващ незастроен имот в урбанизираната територия с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) 3660/05.10.2016г. продажба 2248.8 3200 3200 3200 публичен търг Н. М. и И. М.
6 2/4 идеални части от следните поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 30962.305.50, разположен в местност "В селото", с площ 1025 квадратни метра, с траино предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия втора и имот с идентификатор 309602.305.51, разположен в местност "Хутулите", с площ 1467 кмадратни метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия втора Нотариален акт № 64, том V, дело 1228 от 07.11.1997 на Районен съд Елена покупка 240.7 760 760 760 решение на Общински съвет Златарица М. Д. И Т. Д. -
7 поземлен имот с идн. № 20514.201.153, находящ се в урбанизираната територия на с. Дединци, общ. Златарица, с площ 3475 кв.м., в който има построени слидните сгради: жилищна сграда с идн. № 20514.201.153.1 на един етаж със застроена площ 57 кв.м. с паянтова конструкция, селскопанска сграда с идн. № 20514.201.153.2 на един етаж със застроена площ 96 кв.м. с паянтова конструкция. 549/02.04.2012г. учредяване възмездно право на ползване 2164.9 2030 2030 2030 решение на Общински съвет Златарица И. Д. 10 години
8 поземлен имот и идн.№ 63118.20.24, находящ се в землището на с. Росно, общ. Златарица, местност "Мандра махала", с площ 7295 кв.м., представляващ земеделска земя, с начин на трайно ползване изоставена нива, с граници №№ 63118.17.98, 63118.20.1, 63118.73.1 1126/15.04.2013г. учредяване безвъзмездно право на ползване 167.8 - решение на Общински съвет Златарица И. С. 10 години
9 поземлен имот с идн. № 30962.85.6 с площ 8302 кв.м., с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, находящ се в землището на гр. Златарица, с граници №№ 30962.885.14, 30962.85.7, 30962.704.548. 2896/01.07.2013г. учредяване безвъзмездно право на ползване 82.2 - решение на Общински съвет Златарица П. П. 10 години, споразумение за прекратяване от 28.11.2017 г.
10 незастроена част от поземлен имот с идн. № 30962.503.1696, с площ 115 кв. м., находящ се в урбанизираната територия на гр. Златарица, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване ( до 10 м.) 3667/23.01.2017 г. продажба 430.2 520 520 520 решение на Общински съвет Златарица И. Я.
11 Отстъпване за неопределен срок възмездно право на пристрояване за пристрояване със застроена площ 33 /тридесет и три/ кв.м. към югозападната част на първия етаж от сграда с идентификатор 30962.502.1979.12 /съществуващ магазин - сладкарница/, построен върху поземлен имот с идн. № 30962.502.1979, находящ се в гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" № 2-16 3670/10.07.2017 г. право на пристрояване 601 990 990 990 решение на Общински съвет Златарица Е. А. неопределен
12 Продажба на поземлен имот с идентификатор 30962.501.2198, находящ се в урбанизираната територия на гр. Златарица, общ. Златарица, кв. 11, УПИ VIII по регулационния план на на гр. Златарица, ул. "Иван Вазов" №28-А 3525/21.03.2014 г. продажба 1152.6 1590 1590 1590 публичен търг ЕТ "БОЖИДАРА - РОЗАЛИЯ АПОСТОЛОВА"
13 Продажба на незастроена част от УПИ IX-1401, кв. 89 по ПУП на гр. Златарица в урбанизираната територия, с идентификатор № 30962.501.45, с площ 391 кв.м. 3688/02.10.2017 г. продажба 1960 1960 1960 1960 решение на Общински съвет Златарица М. Б.
14 Учредяване право на прокарване на ел. провод през общински местен път с идентификатор 35273.300.130 , - площ на сервитута 412 кв.м, в регулацията на с. Калайджиии и др. общински поземлен имот за движение и транспорт с идентификатор 35273.43.15 извън регулацията на с. Калайджии с площ на сервитута 263 кв.м , с цел захранване на ваканционно селище на с. Калайджии - прово на прокарване 471.51 - 1660 1660 чл. 193, ал. 4 от ЗУТ ЕТ "Елика - Елица Гавазова"
2018 година
1 поземлен имот с идн. № 30962.85.6 с площ 8302 кв.м., с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя, находящ се в землището на гр. Златарица, с граници №№ 30962.885.14, 30962.85.7, 30962.704.548. 2896/01.07.2013г. учредяване безвъзмездно право на ползване 82.2 - решение на Общински съвет Златарица Н. Л. 10 години
2018 г.
2 поземлен имот с идн. №17213.17.2 с площ 5506 кв.м., с начин на трайно ползване: изоставена орна земя, находяща се в с. Горско ново село, общ. Златарица, с граници: 17213.17.1, 17213.18.45, 17213.17.3,17213.17.4, 17213.17.16 № 100/19.03.1999 г. замяна решение на Общински съвет Златарица С. К.
3 поземлен имот с идентификатор № 20835.147.25 - частна общинска собственост, находящ се в урбанизираната територия на с. Джулюница, общ. Лясковец, вид територия: земеделска, начин на трайно ползване: нива, с площ 110,739 дка., с граници: 20835.147.18, 20835.147.21, 20835.147.27, 20835.153.225. 3705/19.10.2017 г. продажба 104660 104660 104660 104660 публичен търг А. Г.
4 поземлен имот с идентификатор № 17213.300.2 - частна общинска собственост, находящ се в урбанизираната територия на с. Горско ново село, общ. Златарица, вид територия: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, с площ 11,7428 дка., с граници: 17213.1.52, 17213.300.3. 3740/15.06.2018 г. продажба 1511.9 7400 7400 7400 публичен търг Б. П.
5 незастроен поземлен имот с идентификатор № 30962.501.42 - частна общинска собственост, находящ се в урбанизираната територия на гр. Златарица, общ. Златарица, за техническа инфраструктура/ за дръг вид застрояване, с площ 480 кв.м., с граници: 30962.501.1882, 30962.501.43, 30962.501.1901. 3711/26.10.2017 г. продажба 1795.7 1900 1 900, 00 1 900, 00 публичен търг Д. Д.
2019 г.
1 поземлен имот с идентификатор № 17213.18.8 - частна общинска собственост, находящ се в с. Горско ново село, общ. Златарица, местност "Мешелика" вид територия: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, с площ 24,891 дка., с граници: 17213.17.1, 17213.18.38, 17213.18.13, 17213.18.45 3668/25.01.2017 г. продажба 12400 12400 12400 публичен търг Т. К.
2 Поземлен имот с идентификатор № 30962.501.52, частна общинска собственост, находяща се в гр. Златарица, с площ 873 кв.м. с граници на имота 30962.501.1917,30962501.899.30962.501.1856, 30962.501.51 3762/20.08.2018 г. продажба 3115.70 3930.00 3930.00 3930.00 публичен търг Б. Г.