одобрен

SEBRA-2020-06-18

Уникален идентификатор:  7d6617d5-7e1c-4b63-934c-f0d9f729d370

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 11:51:53
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-19 11:51:53

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 18.06.2020 - 18.06.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1301967.2000000002
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 15044.410000000033
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 83205.95
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 5831.27
10 xxxx Издръжка 6018294.64
18 xxxx Други разходи 980692.75
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 484605.54
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 36045552.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1284603.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11771758.31
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 133.74
88 xxxx Средства на разпореждане 2186792.94
89 xxxx Друго финансиране 626521.51
90 xxxx Възстановени приходи 20723.31
91 xxxx Теглене на BGN в брой 15500
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6874.44
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 17579.39
98 xxxx Други операции в БНБ -1883810.3
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 120417.27
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 262459
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 757622.9
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 895536.09
Общо:  61017906.53000001
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2925.92
90 xxxx Възстановени приходи 20
Общо:  2945.92
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  10000
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3391.58
10 xxxx Издръжка -26337.79
18 xxxx Други разходи -608.24
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки -7498.88
90 xxxx Възстановени приходи -173611.91
98 xxxx Други операции в БНБ -9863.46
Общо:  -214528.7
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 659.09
Общо:  659.09
Сметна палата ( 005******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1791.75
Общо:  1791.75
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 86103.74
18 xxxx Други разходи 18320.51
90 xxxx Възстановени приходи 14606.48
Общо:  119030.73
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 39091.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 39
10 xxxx Издръжка 259779.27
18 xxxx Други разходи 12161.35
90 xxxx Възстановени приходи 2000
Общо:  313070.9
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1495.22
10 xxxx Издръжка 114401.9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 868.46
Общо:  116765.58
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9395.33
10 xxxx Издръжка 29864.89
18 xxxx Други разходи 262977.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3000
90 xxxx Възстановени приходи 47061.46
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -2181.14
Общо:  350117.93
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5991.13
10 xxxx Издръжка 735758.06
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 53580.51
88 xxxx Средства на разпореждане 1280
90 xxxx Възстановени приходи 20465.86
Общо:  817075.56
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3142.89
10 xxxx Издръжка 267366.21
90 xxxx Възстановени приходи 487.78
Общо:  270996.88
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 779.57
10 xxxx Издръжка 38146.82
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 205999.95
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 388015.01
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 51.16
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6874.44
Общо:  649866.95
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 44133.91
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1192.78
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1508.87
10 xxxx Издръжка 309522.39
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1680
88 xxxx Средства на разпореждане 2073098.41
Общо:  2432136.36
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34436.3
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 63577.89
10 xxxx Издръжка 122200.15
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 29228.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 79855.46
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 40523.07
88 xxxx Средства на разпореждане 52155.33
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
98 xxxx Други операции в БНБ -1244220.38
Общо:  -822243.38
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 243132.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5741.34
10 xxxx Издръжка 125074.36
18 xxxx Други разходи 22609.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1815
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8169
90 xxxx Възстановени приходи 17353.13
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  423894.12
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1237.26
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3035.25
10 xxxx Издръжка 10461.05
88 xxxx Средства на разпореждане 35825.09
98 xxxx Други операции в БНБ -990718.8
Общо:  -940160.15
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане -352.24
10 xxxx Издръжка 147317.7
18 xxxx Други разходи 140
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 111
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 416052.49
88 xxxx Средства на разпореждане -55657
89 xxxx Друго финансиране -39759.73
90 xxxx Възстановени приходи 205
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
98 xxxx Други операции в БНБ 110904.91
Общо:  578962.13
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1271.59
10 xxxx Издръжка 1396538.26
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5341.5
90 xxxx Възстановени приходи 571.96
Общо:  1403723.31
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 126725.17
18 xxxx Други разходи 524478.31
88 xxxx Средства на разпореждане 59696.55
89 xxxx Друго финансиране 400
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  711300.03
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 227739.56
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6691.14
10 xxxx Издръжка 1118749.99
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1905.12
88 xxxx Средства на разпореждане 3000
Общо:  1358085.81
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6936.84
Общо:  6936.84
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16149.46
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 51742
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  67891.46
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1741.51
Общо:  1741.51
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2000
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  2000
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12864.3
91 xxxx Теглене на BGN в брой -10000
Общо:  2864.3
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9003.49
Общо:  9003.49
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1872.55
Общо:  1872.55
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 945
Общо:  945
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 792.48
Общо:  792.48
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3816.66
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 17686.9
Общо:  21503.56
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 76683.96
88 xxxx Средства на разпореждане 86.1
90 xxxx Възстановени приходи 87552.95
Общо:  164323.01
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1634.42
10 xxxx Издръжка 39517.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 11052690
90 xxxx Възстановени приходи 1042.78
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 737.99
Общо:  11095622.28
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10813.43
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 23960127.98
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11324221.73
Общо:  35295163.14
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3818.51
98 xxxx Други операции в БНБ -78663
Общо:  -74844.49
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 32181.66
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 11612.29
10 xxxx Издръжка 20374.49
Общо:  64168.44
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23297.76
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  23297.76
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1647.86
Общо:  1647.86
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 39962.92
18 xxxx Други разходи 8967.67
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 431752.54
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 77601.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8472.24
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 804.47
Общо:  567561.83
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 126.45
Общо:  126.45
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 64569.84
Общо:  64569.84
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6833.6
Общо:  6833.6
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20777.76
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2388
Общо:  23165.76
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2826.98
10 xxxx Издръжка 32263.74
18 xxxx Други разходи 344.53
Общо:  35435.25
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 430580.13
Общо:  430580.13
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 78191.06
Общо:  78191.06
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1546.13
Общо:  1546.13
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 97149.82
98 xxxx Други операции в БНБ 328750.43
Общо:  425900.25
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 133.74
90 xxxx Възстановени приходи 10.5
Общо:  144.24
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2009.27
18 xxxx Други разходи 325
Общо:  2334.27
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1796.33
Общо:  1796.33
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9905.6
10 xxxx Издръжка 8805.15
90 xxxx Възстановени приходи 80
Общо:  18790.75
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10748.2
10 xxxx Издръжка 88427.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 60940
Общо:  160115.21
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 45761.02
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12181
Общо:  57942.02
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 100
Общо:  100
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12.82
90 xxxx Възстановени приходи 825
Общо:  837.82
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11726.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1200
Общо:  12926.01
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16303.24
10 xxxx Издръжка 1464.71
Общо:  17767.95
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6752.23
10 xxxx Издръжка 4225.2
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5500
Общо:  16477.43
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16945.18
10 xxxx Издръжка 2527
18 xxxx Други разходи 115116.63
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2934
Общо:  137522.81
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4744.77
18 xxxx Други разходи 40
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2268
Общо:  7052.77
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 58853.58
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 479.18
10 xxxx Издръжка 21187.74
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 217350
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8094.47
Общо:  305964.97
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11231.62
10 xxxx Издръжка 37685.86
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 733663.65
90 xxxx Възстановени приходи 71.27
Общо:  782652.4
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 330
Общо:  330
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5790.81
10 xxxx Издръжка 23832.04
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 34180.8
90 xxxx Възстановени приходи 750
Общо:  64553.65
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1951.51
Общо:  1951.51
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 44688.39
Общо:  44688.39
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3184
Общо:  3184
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5972
Общо:  5972
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10780.92
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  10780.92
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 40227.78
Общо:  40227.78
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1000
Общо:  1000
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2011.33
Общо:  2011.33
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 496663.13
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2612.46
10 xxxx Издръжка 340550.83
18 xxxx Други разходи 15820.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2702.2
88 xxxx Средства на разпореждане 17308.46
89 xxxx Друго финансиране 11614
90 xxxx Възстановени приходи 1231.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  906502.66
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 145496.05
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 467.18
Общо:  145963.23
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17244.95
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1760.16
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 5831.27
10 xxxx Издръжка 16854.34
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 288259.79
Общо:  329950.51
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Описание Сума
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 120417.27
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 262459
Общо:  382876.27
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 757622.9
Общо:  757622.9
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 18.06.2020 - 18.06.2020
Описание Сума
Временни безлихвени заеми за общини 895536.09
Общо:  895536.09