одобрен

Регистър на обществените поръчки

Уникален идентификатор:  7e76288d-974f-4021-bf72-f80f595d35f0

Описание:

Регистър на обществените поръчки в Община Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-19 15:47:27
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:04:37
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 10
РЕГИСТЪР

НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА МИРКОВО


ПО
РЕДНА ПРОЦЕДУРАТА В АОП ОБЕКТ НА
ПОРЪЧКАТА ПРЕДМЕТ/НАИМЕНОВАНИЕ
НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ВИД НА
ПРОЦЕДУРАТА ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ
1
2
3
4
5
6
1
00602
-2007
-0001

строителство

Вдълбочаване на река
“Каменишка”,
възстановяване на път с.Петрич – с Каменица и
укрепване на свлачища
Договаряне с покана
Чл.53,ал.1,т.4 от НВМОП
2
00602
-2007
-0002

строителство


Реконструкция на главен клон V, главен клон VІ и клон 47 от вътрешната водопроводна мрежа на
село Смолско, Община Мирково, която е част от
Плана за развитие на техническата
инфраструктура на Община Мирково за
подобряване състоянието на водопроводната
мрежа
Открит конкурс
Чл.3,ал.2 от НВМОП
3
00602
-2010
-0001

доставк
а
Доставка на пластмасови контейнери
с плосък
капак - 1.1 куб.м., пластмасови кофи - 0.120 куб.м. и
специализиран автомобил за сметосъбиране и
сметоизвозване на твърди битови отпадъци за
Община Мирково
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
4
00602
-2010
-0002

строителство

Водоснабдяване на село
Мирково
- реконструкция
и модернизация - ІІ етап
Открита процедура
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП
5
00602
-2010
-0003

услуга

Определяне на изпълнител за извършване на строителен надзор. ЛОТ 1: Извършване на
строителен надзор на обект: „Водоснабдяване на с.
Мирково – реконструкция и модернизация – І
етап”; ЛОТ 2: Извършване на строителен надзор на
обект: „Водоснабдяване на с. Мирково –
реконструкция и модернизация – ІІ етап”
Открит конкурс
Чл. 3, ал. 2 от НВМОП

Страница 2 от 10
6
00602
-2010
-0004

строителство

Водоснабдяване на село
Мирково
- реконс
трукция
и модернизация - І етап
Открита процедура
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП
7
00602
-2011
-0001

услуг
а
Предоставяне на консултантски услуги, свързани с реализацията и отчитането пред финансиращите
органи на проекти "Водоснабдяване на с. Мирково
- реконструкция и модернизация - І етап" и
"Водоснабдяване на с. Мирково - реконструкция и
модернизация - ІІ етап"
Открит конкурс
Чл. 3, ал. 2 от НВМОП
8
00602
-2011
-0002

строителство

Корекция на река Буновска с. Буново,община Мирково
Открит конкурс
Чл.3,ал.2 от НВМОП
9
00602
-2012
-0001

доставка

Периодични доставки на дизелово гориво за отопление по заявка на община Мирково чрез
покупка, франко складове на общината за
отоплителния сезон 2012 год. - 2013 год.
Договаряне без обявление
чл. 90 ал. 1, т.11

от ЗОП
10


доставк
а

Изпълнение на дейности по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община
Мирково”, изпълняван по Договор №
23/313/00164 от 19.11.2012 г.
Публична покана
Чл.14а,ал.2 от ЗОП
По реда на глава
осма „а“от ЗОП
11

9006993

услуга

Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за
зимен сезон 2012-2013г. ,включващо
снегопочистване и опесъчаване.
Публична покана
чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП
По реда на
глава осма „а“от
ЗОП
12

00601
-2013
-0001

услуга

Упражняване на авторски надзор по проект: “Корекция на река Буновска с. Буново, с. Буново,
община Мирково”, изпълняван по Договор №
BG161PO001/4.1-04/2010/053 от дата 16.03.2012 г.

Договаряне без обявление
чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

Страница 3 от 10
13

00602
-2013
-0002

доставка

Изпълнение на дейности по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община
Мирково”, изпълняван по Договор №
23/313/00164 от 19.11.2012 г.
Открита процедура
Чл.16 ,ал.8 от ЗОП
14

00602
-2013
-0003

строителство

Рехабилитация на уличната мрежа на на
селените
места в община Мирково
открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
15

00602
-2013
-0004

услуга

Упражняване на строителен надзор по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски
туризъм в община Мирково”, изпълняван по
Договор № 23/313/00164 от 19.11.2012 г.
открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
16

00602
-2013
-0005

услуга

Упражняване на авторски надзор по проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените
места в община Мирково”, изпълняван по Договор
№ 23/322/00788 от 07.11.2012 г.
Договаряне без обявление
чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП
17

00602
-2013
-0006

услуга

Упражняване на строителен надзор по проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените
места в община Мирково”, изпълняван по Договор
№ 23/322/00788 от 07.11.2012 г.
открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
18

00602
-2013
-0007

услуга

Упражняване на авторски надзор по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски
туризъм в община Мирково”, изпълняван по
Договор № 23/313/00164 от 19.11.2012 г.
Договаряне без обявление
Чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП
19

00602
-2013
-0008

услуга

Консултантски
услуги за управление на проект:
“Рехабилитация на уличната мрежа на населените
места в община Мирково”, изпълняван по Договор
№ 23/322/00788 от 07.11.2012 г.
открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
20

00602
-2013
-0009

услуга

Консултантски услуги за управлениет
о и
отчитането на дейностите по проект:
„Рехабилитация и реконструкция на част от
инфраструктурата на община Мирково“
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП

Страница 4 от 10
21

00602
-2013
-0010

услуга

Упражняване на строителен надзор по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от
инфраструктурата на община Мирково „
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
22

00602
-2013
-0011

строителство

Изпълнение на строително
-ремонтни и
строително-монтажни работи по проект:
“Рехабилитация и реконструкция на част от
инфраструктурата на община Мирково“
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
23

00602
-2013
-0012

услуга

Популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Мирково,Чавдар и Златица с обособени позиции: 1
и 2
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
24

00602
-2013
-0013

строителство

Изпълнение на строително
-ремонтни и
строително-монтажни работи по проект:
“Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”,
изпълняван по Договор № 23/321/01309 от
27.11.2012 г.
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
25

00602
-2013
-0014

доставк
а
Периодични доставки на дизелово гориво за отопление по заявка на община Мирково чрез
покупка, франко складове на общината за
отоплителния сезон 2013 год. - 2014 год.
Договаряне без обявление
чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП
26

9017827

услуга

Организиране на събития, свързани с популяризиране на дестинациите Мирково, Чавдар
и Златица, с обособени позиции: 1 и 2
Публична покана
Чл.3,ал.1,т.2 от ЗОП
27

9020054

услуга

Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за
зимен сезон 2013 -2014 г., включващо
снегопочистване и опесъчаване.
Публична покана
чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП
28

00602
-2013
-0015

услуга

Упражняване на строителен надзор по проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”,
изпълняван по Договор № 23/321/01309 от
27.11.2012 г.
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП

Страница 5 от 10
29

00602
-2013
-0016

услуга

Консултантски услуги за управление на проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”,
изпълняван по Договор № 23/321/01309 от
27.11.2012 г.
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
30

00602
-2013
-0017

строителство

Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и
опазване на околната среда чрез създаване на
система за откриване на горските пожари в ранен
стадий и мониторинг на околната среда“
изпълняван по Договор № 23/226/00311 от
10.04.2013 г.
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
31

9025116

услуга

Извършване на функционален анализ и осъществяване на мерки за оптимизиране на
процедури и прилагане на нови/усъвършенствани
правила и общински документи за работа на
служители в администрацията
Публична покана
Чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП
32


услуг
а
Разработване на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020г.
Публична покана
Чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП,по реда на
Глава осма“а“ от
ЗОП
33

00602
-2014
-0001

строителство

Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и
опазване на околната среда чрез създаване на
система за откриване на горските пожари в ранен
стадий и мониторинг на околната среда“
изпълняван по Договор № 23/226/00311 от
10.04.2013 г.
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП

Страница 6 от 10
34

00602
-2014
-0002

строителство

Изпълнение на строително
-ремонтни и
строително-монтажни работи по
проект:“Рехабилитация на тротоари и улици в
община Мирково-Обект 1:Рехабилитация на
тротоари в село Мирково“,Обект 2: “Рехабилитация
на уличната мрежа на населените места в община
Мирково“
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
35

00602
-2014
-0003

строителство

Изпълнение на строително
-ремонтни и
строително-монтажни работи по проект:
“Реконструкция модернизация на техническата
инфраструктурата на община Мирково .
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
36

00602
-2014
-0004

услуга

Упражняване на строителен надзор по проект: “„Рехабилитация на тротоари и улици в община
Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в
село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на
уличната мрежа на населените места в община
Мирково”, изпълняван по Договор №
23/322/01088 от 14.12.2013 г.
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
37

00602
-2014
-0005

услуг
а
Упражняване на строителен надзор по проект: “Реконструкция модернизация на техническата
инфраструктурата на община Мирково .
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
38

00602
-2014
-0006

доставк
а
Периодични доставки на дизелово гориво за отопление по заявка на община Мирково чрез
покупка, франко складове на общината за
отоплителния сезон 2014 год. - 2015 год.
Договаряне без обявление
чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП
39

9033210

услуга

Разработване на Общ устройствен план на Община Мирково
Публична покана
Чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП
40

9033496

услуга

Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през
зимен сезон 2014 -1015 г., включващо
снегопочистване и опесъчаване.
Публична покана
Чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП

Страница 7 от 10
41

9034152

доставк
а
Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на
бюджетна издръжка при община Мирково - ОДЗ
„Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги
Бенковски” и Домашен социален патронаж.
Публична покана
Чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП
42

00602
-2015
-0001

строителство

Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско,
община Мирково”
Открита процедура
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП
43

00602
-2015
-0002

строителство

Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско,
община Мирково”
Открита процедура
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП
44

00602
-2015
-0003

строителство

„Изграждане на противопожарна кула по проект

“Устойчиво управление на горите и опазване на
околната среда чрез създаване на система за
откриване на горските пожари в ранен стадий и
мониторинг на околната среда
Открита процедура
Чл.16,ал.8 от ЗОП
45

00602
-2015
-0004

услуга

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Рехабилитация на част
от водоснабдителната мрежа на с. Мирково,
община Мирково“, изпълняван по Договор №
23/321/01280 от 27.11.2012г.
Договаряне без обявление
Чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП
46

00602
-2015
-0005

услуг
а
Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Рехабилитация на част
от водоснабдителната мрежа на с. Мирково,
община Мирково“, изпълняван по Договор №
23/321/01280 от 27.11.2012г .
Договаряне без обявление
Чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП
47

9042808

строителство

Неотложни възстановителни работи на мост при о.т. 160 – о.т. 161 и на мост при о.т. 117 – о.т. 217
над р. „Мирковска“, с. Мирково.
Публична покана
Чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП
при условията
на глава осем от
ЗОП

Страница 8 от 10
48

00602
-2015
-0006

доставк
а
Периодични доставки на
дизелово гориво за
отопление по заявка на община Мирково чрез
покупка, франко складове на общината за
отоплителен сезон 2014 год. - 2015 год. и
отоплителен сезон 2015 - 2016 г.
Договаряне без обявление
Чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП
49

9047181

услуга

Извършване на зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на
Община Мирково за зимен сезон 2015 г. - 2016 г.
Публична покана
Чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП
50

9057720

услуга

Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през
зимен експлоатационния сезон 2016г.-2017г.
Събиране на оферти с обява
Чл.20,ал.3 от ЗОП
51

9058037

услуг
а
Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през
зимен експлоатационния сезон 2016г.-2017г.
Събиране на оферти с обява
Чл.20,ал.3 от ЗОП
52

9063391

доставк
а
„Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на
бюджетна издръжка при община Мирково - ОДЗ
„Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги
Бенковски” и Домашен социален патронаж”
Събиране на оферти с обява
Чл.20,ал.3 от ЗОП
53

9063599

доставк
а
Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на
бюджетна издръжка при община Мирково - ОДЗ
„Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги
Бенковски” и Домашен социален патронаж
Събиране на оферти с обява
Чл.20,ал.3 от ЗОП
54

9050033

доставк
а
Доставки на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на
бюджетна издръжка при Община Мирково - ОДЗ
„Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги
Бенковски” и Домашен социален патронаж.
Публична покана
Чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП
55

00602
-2016
-0001

услуг
а
Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и благоустройство на централната
част на село Мирково“
Открита процедура
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Страница 9 от 10
56

00602
-2017
-0001

строителство

Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона
Публично състезание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
57

00602
-2017
-0002

доставк
а
Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Мирково във връзка с изпълнението на
дейностите по договор за предоставяне на БФП №
BG05FMOP001-3.002-0213-C01 от 14.07.2017 г.
Публично състезание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
58

00602
-2017
-0003

достав
ка
Периодична доставка на газьол за промишлено
-
комунални цели за нуждите на община Мирково, за
периода 2017-2019г.
Договаряне без
предварително
обявление
Чл.79,ал.1,т.3 от ЗОП
59

9069506

Услуг
а
„Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на
Община Мирково през зимен експлоатационен
сезон 2017 г. – 2018 г.“
Събиране на оферти с обява
Чл.20,ал.3 от ЗОП
60

9069528

Услуг
а
„Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на
Община Мирково през зимен експлоатационен
сезон 2017 г. – 2018 г.“
Събиране на оферти с обява
Чл.20,ал.3 от ЗОП
61

9073515

строителство

„Ремонт на улици на територията на с. Мирково, общ. Мирково“
Събиране на оферти с обява
Чл.20,ал.3 от ЗОП
62

9081357

Услуг
а
„Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационен сезон 2018 г. – 2019 г.“
Събиране на оферти с обява
Чл.20,ал.3 от ЗОП
63

00602
-2018
-0001

строителство

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проекти за рехабилитация на пътища на територията на Община Мирково
Откр
ита
процедура
Чл.73,ал.1 от ЗОП
64

00602
-2018
-0002

достав
ка
Доставки на хранителни продукти
и хигиенни
препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Мирково - ДГ „Дора Габе” и Домашен социален патронаж.
Публична покана
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Страница 10 от 10
65

00602
-2018
-0003

достав
ка
Доставка на газьол за промишлено
-комунални
цели – 90 000 литра за нуждите на община Мирково, за срок до 31.12.2021 г
Договаряне без
предварително
обявление
Чл.79,ал.1,т.3 от ЗОП