одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж към 31.12.2019 год.

Уникален идентификатор:  8048dbf2-18e7-49ae-a2ed-9325a4dd3416

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2020-03-24 20:14:59
  • Създаден от: Mirkovo
  • Последна промяна: 2020-03-24 20:14:59
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ


ПО
РЕД
№ НА
РАЗРЕШЕНИЕТО
ДАТА ВЪЗЛОЖИТЕЛ НАСЕЛЕНО
МЯСТО
УПИ КВ . ВИД НА СТРОЕЖА ЗАБЕЛЕЖКА
1. 1. 23.01.
2015г.
„Екомаат”ООД -
Мирково
с.Мирково IV – 1253, 1325 92 „Производствена
лаборатория за разфасоване
на етерично -маслени
продукти

2. 2. 13.02.
2015г.
Десислава Денова,
Венцислав Добренов
с. Буново VII - 597 58 Еднофамилна жилищна
сграда

3. 3. 27.02.
2015г.
Асена Миткова с.Мирково II - 398 20 Ремонт на СКО
4. 4. 13.03.
2015г.
Община Мирково с.Мирково I – спортен
комплекс
79 Външно електрозахранване
– кл. 20 kV и БКТП

5. 5. 27.03.
2015г.
Румен Апостолов с. Буново III - 233 27 Еднофамилна жилищна
сграда и ограда
Отменено със
Заповед ДК – 11
– Сф -08 /
20.04.2015г.
6. 6. 17.04.
2015г.
Мария Иванова с.Мирково VII – 62 9 Ремонт на СКО
7. 7. 24.04.
2015г.
Галина Чотова с. Брестака
( Скумца )
II- 107 19 Сграда
8. 8. 15.05.
2015г.
Боян Дветков с. Бенковски ПИ 29 Едноетажна селскостопанска
постройка

9. 9. 15.05.
2015г.
Георги Митков с. Смолско XIII – 404 35 Ограда жилищна
10. 10. 05.06.
2015г.
Румен Апостолов с. Буново III – 233 27 Еднофамилна сграда и
ограда

11. 11. 19.06. „СКАЙНЕТ БГ”ООД с.Мирково Кабелна Електронна

2015г. съобщителна мрежа
12. 12. 30.06.
2015г.
„ЧЕЗ Разпределение
България ”АД
с. Буново Нова мрежа НН до ново ел.
табло в ЖС в УПИ V – 568

13. 13. 25.09.
2015г.
Георги Велев с. Буново I- 324 29 Жилищна сграда
14. 14. 11.12.
2015г.
„Бикей вилидж
Мирково”ЕООД
с. Мирково ПИ 012099 Реконструкция и
модернизация на
съществуващ ресторант и
къмпинг

15. 1. 26.02.
2016г.
Владимир
Караатанасов
с. Мирково VII - 773 45 Масивна жилищна сграда
16 . 2. 11.03.
2016г.
Владимир
Караатанасов
с. Мирково VII - 773 45 Ограда
17 . 3. 01.04.
2016г.
Иван Михов с. Буново IX - 333 48 Жилищна сграда
18 . 4. 13.05.
2016г.
Анка Симеонова, Иван
Симеонов
с. Буново III - 13 3 Лятна кухня Отменено със
Заповед ДК –11 –
Сф -06/
07.06.2016г.
19 . 5. 13.05.
2016г.
Петър Мутафов с. Мирково VII - 587 44 Еднофамилна жилищна
сграда, магазин строителни
материали и ограда

20 . 6. 27.05.
2016г.
Ремонт на
православен храм „Св.
Теодор Тирон”на
прилежащо
пространство
с. Буново XI- 16 2 Ремонт на църква и
прилежащо пространство
Отменено със
Заповед ДК -11 -
Сф -07/
17.06.2016г.
21 . 7. 08.07.
2016г.
Църква „Св. Теодор
Тирон”
с. Буново XI - църква 2 Ремонт и подобряване на
прилежащо пространство

22 . 8. 05.08.
2016г.
Цветан Янков с. Мирково I - 5 7 Жилищна сграда и ограда
23 . 9. 15.08.
2016г.
Община Мирково с. Мирково 000504,
000505,
Рехабил итация на общински
път 60037 3+ 710 до 7+400

000561, 059048
24 . 10. 15.08.
2016г.
Община Мирково с. Мирково 000508 Рехабилита ция на общински
път 600037 0+000 до 1+ 66 0

25 . 11. 15.08.
2016г.
Община Мирково с. Мирково Рехабилитация на ул. „Ал.
Стамболийски” от 0+ 1 до
0+96 и ул. „Г.М. Димитров”
0+96 до 0+ 124

26 . 12. 24.08.
2016г.
Община Мирково с. Мирково 48324.89.9
48324.15. 273
Рехабилитация на
съществуващ местен път от
0+140 до 0+280

27 . 13. 18.09.
2016г.
Община Мирково с. Каменица 35821 ( 265.10;
263.15; 261.17;
300.233;
261.20;
145.14)144.7
Рехабилитация на общински
път SFO 3304 от 5+ 081,8 7 до
8+ 702

28 . 14. 29.09.
2016г.
Община Мирково с. Мирково Рехабилитация на довежд.
водопровод от водохващане
”УСТЕ” до ПСПВ

29 . 15. 29.09.
2016г.
Община Мирково с. Мирково Рехабилитация на
съществуващи улици и
принадлежностите към тях

30 . 16. 29.09.
2016г.
Община Мирково с. Смолско Рехабилитация на
съществуващи улици и
принадлежностите към тях

31 . 17. 30.09.
2016г.
„Агамемнон - 1” ЕООД с. Бенковски 03842.35.50 Смяна на предназначение
на съществуващи склад и
навес в цех за чистене на
риба и добив на хайвер

32 . 18. 11.10.
2016г.
Община Мирково
Цветан Янков
с. Мирково 48324.265.10 Ул. водопровод и
канализация

33 . 19. 25.11.
2016г.
Анка Симеонова , Иван
Симеонов
с. Буново III - 13 3 Лятна кухня
34 . 20. 25.11. Ивайло Тодоров с. Мирково III - 1176 75 Двуетажна пристройка и

2016г. преустройство на покрив,
етаж и навес
35 . 21. 02.12.
2016г.
Борис Йотин с. Мирково ПИ 48324.54.41 Обор с торище за крави ,
майки с телета

36 . 22. 16.12.
2016г.
Радослав Минков с. Мирково XIII - 1135 31 Пристройка, навес и ограда
37 . 1. 13.01.
2017г.
„Хостинвест”ЕООД с. Мирково I - 1286 9 Къща за гости
38 . 2. 24.02.
2017г.
Тодор Тотев с. Мирково XV - 604 45 Промяна на
предназначението на първи
етаж от жилищна сграда в
Бистро

39 . 3. 14.03.
2017г.
Община Мирково с. Каменица Реконструкция
водопроводна мрежа

40 . 4. 26.04.
2017г.
Козимо Куадрели с. Мирково VII - 266 6 Пристройка към
съществуваща жилищна
сграда и гараж

41 . 5. 05.05.
2017г.
„Агамемнон 1”ЕООД с. Бенковски 03842. 35.50 Реконструкция с обновяване
и разширение на
съществуваща люпилня
Отменено със
Заповед № 2/
30.05.2017г.
42 . 6. 12.05 .
2017г.
Людмила Аркова с. Смолско IX - 239 17 Жилищна сграда
43 . 7. 26.05.
2017г.
Община Мирково с. Мирково I 55 Ремонт и реконструкция на
дом за социално
подпомагане

44 . 8. 21.07.
2017г.
Община Мирково с. Мирково XIV - 697 63 Ремонтни възстановителни и
укрепителни мерки за
бившата сграда на кметство
Мирково

45. 9. 10.11.
2017г.
Община Мирково с.Мирково ПИ 45.54
45.55
Закриване и рекултивация
на съществуващо депо за
твърди отпадъци на Община
Мирково

46. 10. 15.12.
2017г.
„Агамемнон 1”ЕООД с. Бенковски 03842.35.50 Реконструкция и обновяване
с разширение на
съществуваща люпилня

47. 1. 16.02.
2018г.
Община Мирково с.Мирково II 50 Реконструкция и
благоустройство на
централна част на с.
Мирково

48. 2. 16.03.
2018г.
„Елаците -мед” АД с.Мирково ПИ 48324.22.10 Площадка за
декомпресиране на
природен газ и промишлена
газова инсталация на
топлосилов цех

49. 3. 16.03.
2018г.
Тодор Цачев
Ивайла Цачева
с.Мирково I-297 13 Пристройка към жилищна
сграда и навес за гараж

50. 4. 04.05.
2018г.
Георги Събев с.Мирково VI-125 7 8 Еднофамилна жилищна
сграда

51. 5. 11.05.
2018г.
Ганка Бабинова с.Мирково VIII -1339 53 Дървена сглобяема
жилищна сграда

52. 6. 01.06.
2018г.
„Елаците -мед” АД с. Бенковски ПИ 03842.95.24 Пречиствателно съоръжение
за дренажни води на
Хвостохранилище
Бенковски -2

53. 7. 01.06.
2018г.
Община Мирково с.Мирково Рехабилитация на улици и
съоръженията към тях с.
Мирково

54. 8. 09.07.
2018г.
Община Мирково с.Мирково VI-473, 585 35 Благоустройство на УПИ VI-
473, 585 , кв. 35 към
Читалище „Христо Ботев”

55. 9. 20.07.
2018г.
Ана Ангелова с. Буново V-207 24 Стопанска сграда
56. 10. 20.07.
2018г.
Ана Ангелова с. Буново V-207 24 Ограда по улична регулация
57. 11. 26.10. „Елаците -мед” АД с. Мирково ПИ 48324.80.60 м. Паркинг на територията на

2018г. Гредата ОК „Елаците”
58. 12. 08.11.
2018г.
„Елаците -мед” АД с. Мирково ПИ 48324.22.10 Изграждане на резервен
флотационен ред, който да
осигури поетапен ремонт на
флотационно отделение –
цех МФЦ

59. 1. 08.02.
2019г.
ЧЕЗ Разпределение АД с. Мирково Външно електрозахранване
с нова въздушна линия НН 1
kV на „Жилищна сграда”
УПИ I – 5, м. Балъковец

60. 2. 22.02.
2019г.
Александрина
Хрискова
с. Мирково VI-1100 82 Стопанска постройка - навес
61. 3. 22.02.
2019 г.
„Елаците - мед” АД с. Бенковски Хвостохранилище Бенковски
2

62. 4. 14.03.
2019г.
Ивайло Кюренов с. Мирково VI-761 48 Навес Оттеглено със
Заповед № 2/
29.03.2019г.
63. 5. 29.03.
2019г.
Христо Нончев с. Мирково V-1050 71 Реконструкция и
преустройство на
съществуваща жилищна
сграда

64. 6. 28.08.
2019г.
„Елаците -мед” АД с. Мирково ПИ 48324.22.10 Изграждане на склад за
съхранение и товарене на
меден концентрат на ОК
„Елаците”

65. 7. 05.11.
2019г.
„Елаците -мед” АД с. Мирково ПИ 48324.22.10 Газификация на парен котел
тип КМ№3 в топлосилов цех
на ОК „Елаците”

66. 8. 29.11.
2019г.
„Фор Ранч” ООД с. Каме ница ПИ 35821.26.7 Селскостопанска постройка