одобрен

Списък на издадените общи административни актове за периода 01.01-16.03.2020 г.

Уникален идентификатор:  8061e96a-7737-4c6d-aac0-41b814da62c9

административни актове

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-25 11:00:15
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-03-25 11:00:15

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ от 01.01.2020 г. до 16.03.2020 г.

Номер Дата на регистрация Направление
РД-12-148 03.02.2020 Ръководство Определям комисия,която да разпредели средствата от държавния бюджет,предвидени за развитие и подпомагане на читалищната дейност през 2020 год.
РД-12-150 04.02.2020 Ръководство Определям комисия да извърши проверка относно спазването на условията по чл.37и, ал.4, чл.7 и ал.9 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища,мери и ливади от общинския позамлен фонд
РД-12-152 05.02.2020 Ръководство Оправомощавам длъжностни лица от общинска администрация да издават актове за установяване на административни нарушения по реда на ЗАНН
РД-12-159 14.02.2020 Ръководство Определям състава на постоянно действаща общинска епизоотична комисия
РД-12-164 19.02.2020 Ръководство Одобрявам състава на общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия
РД-12-167 20.02.2020 Ръководство Утвърждавам правила за определяне на работните заплати на директорите на детски градини на територията на община Златарица за 2020 год.
РД-12-168 20.02.2020 Ръководство Оправомощавам заместник кмета на Община Златарица да организира,ръководи,координира и контролира опазването на селскостопанското имущество на територията на Община Златарица
РД-12-169 21.02.2020 Ръководство Утвърждавам критерии за извършване на оценка на потребностите от почасови услуги на кандидати по НП"Предоставяне на грижа в домашна среда"
РД-12-171 24.02.2020 Ръководство Утвърждавам "GDPR Политика за защита на личните данни на Община Златарица"
РД-12-174 28.02.2020 Дирекция ОА Утвърждавам формула за дейност 322 - Неспециализирани училища,без професионални гимназии за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на учениците
РД-12-175 28.02.2020 Дирекция ОА Утвърждавам формула за държ.дейност 311 - ДГ за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на дете от 2 до 4 гошинта възраст в целодневна група
РД-12-182 06.03.2020 Ръководство Назначавам експертен съвет по устройство на територията при Община Златарица за 2020 год.,като експертно-консултативен орган
РД-12-186 09.03.2020 Ръководство Назначавам комисия да изготви оценка на състоянието на кандидат-потребителите, на услуга "Домашен помощник" в изпъление на НП "Предоставяне на грижа в домашна среда"
РД-12-188 09.03.2020 Ръководство Нареждам да се въведе засилен дезинфекционен режим във всички общодостъпни места на територията на Община Златарица
РД-12-189 09.03.2020 Дирекция ОА Утвърждавам бюджетите на учебните заведения на територията на Община Златарица за 2020 год.
РД-12-190 09.03.2020 Ръководство Нареждам да се сформира Общински оперативен щаб с цел ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19
РД-12-191 09.03.2020 Ръководство Разпореждам до второ нареждане да бъдат въведени строго ограничителни мерки в Община Златарица
РД-12-199 16.03.2020 Ръководство Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на страната с издадена заповед на Министъра на здравеопазването № 01-124/13.03.2020 г.,разпореждам стриктно да се спазват разпоредбите на цитираната заповед