одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

Уникален идентификатор:  815973d7-65ad-405e-a3dc-12a07c08e957

Описание:

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

бюджет касово община отчет Септември

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-27 09:37:59
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2018-11-02 10:57:35
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

1 1
година 2016 1
1
1
1
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 1
за периода от до 1
01.1.2016 г. 30.6.2016 г. 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 1
1
Септември код по ЕБК: 6310 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
Бланка версия 1.01 от 2016г. 1
1
(в лева) 1
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 2016 - ПРИХОДИ Отчет 2016 - ПРИХОДИ 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности -уточнен план местни дейности - уточнен план дофинансиране - уточнен план държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 01-00 Данък върху доходите на физически лица: 31,500 0 31,500 0 0 21,016 0 21,016 1
10 01-01 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
15 01-02 от еднолични търговци, свободни професии, граждански договори и др. 0 0 0 0 0 0 0 0
20 01-03 окончателен годишен (патентен) данък 31,500 0 31,500 0 0 21,016 0 21,016 1
Показва 1 до 25 от общо 6445 записа