одобрен

СЕБРА-2015-06-26

Уникален идентификатор:  81da3493-8ad2-4d2f-b647-6a9ee907fcc1

бюджет плащания

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2015-08-05 17:25:31
  • Създаден от: n_ivanova
  • Последна промяна: 2019-02-18 17:46:02
  • Последно променил: migrate_data

"I. ПЛАЩАНИЯ В СЕБРА"

01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7295 36596780.95
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 36 48359.25
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2948 1588403.86
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 4 13248.47
10 xxxx Издръжка 4119 16615407.99
18 xxxx Други разходи 597 560098.21
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 266 5497057.05
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 966 36077632.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 56 26702286.59
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 542 3001804.29
80 xxxx Погашения по банкови заеми 1 3157
88 xxxx Средства на разпореждане 252 426450.02
89 xxxx Друго финансиране 5 611771.26
90 xxxx Възстановени приходи 106 35377.47
91 xxxx Теглене на BGN в брой 18 -10764.5
92 xxxx Закупуване на валута в брой 19 -22261.9
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 67 130379.43
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 5 232465
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 23 2574797.45
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 2 269059
xxxx Други трансфери за общини 83 258519.25
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Субсидии и капиталови трансфери за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел 1 11609000
Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания 3 176.02
Общо:  17414 142819204.64
ПЛАЩАНИЯ ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ В СЕБРА
Народно събрание ( 001******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 416 1238426.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 27 17802.23
10 xxxx Издръжка 7 6274.69
90 xxxx Възстановени приходи 2 641.6799999999999
Общо:  452 1263145.07
Администрация на президента ( 002******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 67 161910.58
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 50.68
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 15 3263.96
10 xxxx Издръжка 6 81422.25999999999
Общо:  89 246647.48
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 330 1235738.84
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 20000
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 29235.5
Общо:  333 1284974.34
Сметна палата ( 005******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1342.1
10 xxxx Издръжка 23 7194.7
Общо:  25 8536.799999999999
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1004 4631769.58
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 415 433314.01
10 xxxx Издръжка 375 209149.83
18 xxxx Други разходи 561 458633.96
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5 912
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4 9166.379999999999
88 xxxx Средства на разпореждане 1 6300
90 xxxx Възстановени приходи 24 7185.05
Общо:  2389 5756430.81
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 508255.89
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 79 29706.93
10 xxxx Издръжка 222 598585.73
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 141379.99
88 xxxx Средства на разпореждане 2 7694.35
90 xxxx Възстановени приходи 1 192
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8 0
Общо:  334 1285814.89
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 25 103138
Общо:  25 103138
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 31 508.55
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 30
10 xxxx Издръжка 23 125845.79
18 xxxx Други разходи 1 19.56
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 677.52
90 xxxx Възстановени приходи 34 10811.17
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 -50000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 -39116.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 -19.56
Общо:  103 48756.43
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 100 11503559.55
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 487 385616.08
10 xxxx Издръжка 247 204214.37
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 16 117473.47
88 xxxx Средства на разпореждане 16 951.5599999999999
Общо:  866 12211815.03
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 236102.57
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11 2815.09
10 xxxx Издръжка 178 391796.45
88 xxxx Средства на разпореждане 2 2177.77
90 xxxx Възстановени приходи 17 1660.79
Общо:  211 634552.67
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25 299584.93
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 7 2581.43
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 46 6721.92
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1 30.4
10 xxxx Издръжка 720 285937.09
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 22 11291.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 406 4253308.06
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6 154882.12
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8 16621.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12 234.68
Общо:  1253 5031193.03
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 96 1189121.91
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5 784.73
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 249 62611.32
10 xxxx Издръжка 709 508696.64
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1 4490
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 25 231467.44
88 xxxx Средства на разпореждане 3 43710.62
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 58.67
Общо:  1091 2040941.33
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 941 2920036.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 690 259826.6
10 xxxx Издръжка 478 215526.99
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15 14182
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6 83204.23
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 38810.88
88 xxxx Средства на разпореждане 188 74065.22
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 5000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 15 3655.45
Общо:  2339 3614307.66
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 51 242784.15
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 12468.18
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 37 6474.94
10 xxxx Издръжка 73 141752.22
18 xxxx Други разходи 8 13319.15
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1 1000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 19500
Общо:  172 437298.64
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 73 101394.31
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 45
10 xxxx Издръжка 51 24941.54
88 xxxx Средства на разпореждане 17 89299.92999999999
90 xxxx Възстановени приходи 2 115
Общо:  146 215795.78
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 202 679056.53
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 115 34159.47
10 xxxx Издръжка 14 12532238.31
18 xxxx Други разходи 3 2991.78
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3 480204.87
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 87268.7
Общо:  339 13815919.66
Министерство на земеделието и храните ( 022******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 392 1560324.61
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 10 12232.42
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 266 116017.59
10 xxxx Издръжка 111 89295.78
18 xxxx Други разходи 1 13.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6 13972
88 xxxx Средства на разпореждане 13 15003.09
90 xxxx Възстановени приходи 4 7080.21
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 3699.1
Общо:  806 1817638.3
Министерство на транспорта ( 023******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 89.95999999999999
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8 0
Общо:  10 89.95999999999999
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 105532.14
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8 5536.81
10 xxxx Издръжка 6 5571.79
Общо:  16 116640.74
Държавна агенция "Национална сигурност" ( 030******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 164421.97
10 xxxx Издръжка 56 15665.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 23940
88 xxxx Средства на разпореждане 5 15952.2
Общо:  71 219979.87
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 9957.4
Общо:  9 9957.4
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42 65029.63
10 xxxx Издръжка 9 9560.76
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3 5000
Общо:  54 79590.39
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 64 194557.78
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 2003
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 273.82
Общо:  72 196834.6
Национална служба за охрана ( 038******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 119 1121068.87
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14 2938
10 xxxx Издръжка 20 75351.19
90 xxxx Възстановени приходи 1 61.78
Общо:  154 1199419.84
Омбудсман ( 040******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15 73905.75999999999
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 568.72
10 xxxx Издръжка 2 1882.78
18 xxxx Други разходи 1 8.18
Общо:  20 76365.44
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 189 504060.18
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 40
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 80 36480.7
10 xxxx Издръжка 98 38528.47
Общо:  368 579109.35
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 169046.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4 435
10 xxxx Издръжка 6 1306.39
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 5867.49
Общо:  17 176655.4
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 41865.17
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 532
10 xxxx Издръжка 8 3554.38
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2 0
Общо:  17 45951.55
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 352.8
Общо:  2 352.8
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 1097.45
10 xxxx Издръжка 5 30938.03
89 xxxx Друго финансиране 1 7584
Общо:  11 39619.48
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 116.7
Общо:  1 116.7
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17 235273.64
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 480
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 37 26383.54
10 xxxx Издръжка 22 6369.25
90 xxxx Възстановени приходи 1 289.88
Общо:  78 268796.31
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 2388.09
10 xxxx Издръжка 120 12751.07
18 xxxx Други разходи 9 6989.7
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 188 544525.58
90 xxxx Възстановени приходи 7 3017.66
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 205.36
Общо:  337 569877.46
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2271 1024887.77
10 xxxx Издръжка 43 85309.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 214 30755275.02
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 22718.93
Общо:  2529 31888191.47
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 274 1057741.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 89 15642.82
10 xxxx Издръжка 48 68517.14999999999
18 xxxx Други разходи 5 869.48
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 5896.8
92 xxxx Закупуване на валута в брой 6 10201.8
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6 8839.99
Общо:  429 1167709.51
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 177 976497.41
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 76 48488.6
10 xxxx Издръжка 23 46829.59
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
Общо:  280 1071815.6
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3 23469.96
Общо:  3 23469.96
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ( 081******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 865.23
Общо:  2 865.23
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 35 17734.92
10 xxxx Издръжка 4 9304.799999999999
Общо:  39 27039.72
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 62 1469941.54
10 xxxx Издръжка 17 41144.87
18 xxxx Други разходи 7 76132.89999999999
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 57 167913.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 35 91222.89
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 654600
Общо:  180 2500955.67
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21 47862.11
10 xxxx Издръжка 1 110.27
Общо:  22 47972.38
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 5387.53
90 xxxx Възстановени приходи 11 4164.05
Общо:  27 9551.58
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 106433.15
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 1016
10 xxxx Издръжка 4 6770.66
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 14 68920.13
89 xxxx Друго финансиране 1 55829.97
Общо:  44 238969.91
Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" ( 121******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 81.27
Общо:  3 81.27
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4 16037.22
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 3 13218.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12 58870.26
Общо:  19 88125.55
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8 6717.15
Общо:  8 6717.15
Софийски университет "Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 35.2
Общо:  1 35.2
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 3203.97
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 189.47
10 xxxx Издръжка 116 315468.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 22 48270
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1740
90 xxxx Възстановени приходи 2 158.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 2249.29
Общо:  150 371279.68
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 56420.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 505.06
10 xxxx Издръжка 4 16463.34
88 xxxx Средства на разпореждане 3 171011.4
Общо:  18 244399.99
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 456300.67
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10 11228.92
10 xxxx Издръжка 11 3667.63
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 600
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1 887.95
Общо:  30 472685.17
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 85.09999999999999
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1 720
10 xxxx Издръжка 8 7609.73
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4 0
Общо:  14 8414.83
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23 229836.18
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9 925.41
10 xxxx Издръжка 15 11581.86
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2 51637.2
Общо:  49 293980.65
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1303845.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 96 59964.83
10 xxxx Издръжка 4 1027.91
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3 306.23
Общо:  106 1365144.02
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 66 199600.93
Общо:  66 199600.93
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 7913.85
10 xxxx Издръжка 9 6162.52
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 129400
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 20967.6
Общо:  17 164443.97
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 2097.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 28800
Общо:  14 30897.76
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 86 450312.58
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 60 17159.84
10 xxxx Издръжка 127 62050.18
18 xxxx Други разходи 1 1120
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 5400
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4 5372
88 xxxx Средства на разпореждане 2 283.88
Общо:  282 541698.48
Национален фонд - Кохезионен фонд ( 981******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5 2964.59
10 xxxx Издръжка 1 50909.04
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 8 16255252.36
Общо:  14 16309125.99
Национален фонд - Европейски фонд за регионално развитие ( 982******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 92337.64
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 18 5178822.85
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13 8787511.109999999
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 140376.36
Общо:  35 14199047.96
Национален фонд - Европейски социален фонд ( 983******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 19 43703.45
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 167 133539.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 41 105500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 3813
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 474 2368634.81
80 xxxx Погашения по банкови заеми 1 3157
Общо:  703 2658347.79
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Код Описание Брой Сума
89 xxxx Друго финансиране 3 548357.29
Общо:  3 548357.29
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Описание Брой Сума
Трансфери за местни дейности за общини 5 232465
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 23 2574797.45
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 2 269059
Общо:  30 3076321.45
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Описание Брой Сума
Други трансфери за общини 83 258519.25
Общо:  83 258519.25
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 26.06.2015 - 26.06.2015
Описание Брой Сума
Субсидии и капиталови трансфери за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел 1 11609000
Разходи, свързани с обслужване на сметки и плащания 3 176.02
Общо:  4 11609176.02