одобрен

SEBRA-2019-04-05

Уникален идентификатор:  8403df7f-be7c-4024-9243-120197e2e07b

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-11 11:39:51
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-11 11:39:51

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1379271.17
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 10790.960000000006
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 460065.03
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 4915.33
10 xxxx Издръжка 9220641.31
18 xxxx Други разходи 648856.23
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 849245.77
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 71215352.17
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 396464.34999999986
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 30123022.150000006
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 20190
88 xxxx Средства на разпореждане 4031072.56
89 xxxx Друго финансиране 102463836.34
90 xxxx Възстановени приходи 195180.02
91 xxxx Теглене на BGN в брой 16000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 13185.33
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 114976.1
98 xxxx Други операции в БНБ -196839.1
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 367383
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1374426.85
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 128095091
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 101041.3
Общо:  350904167.87000006
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17088.08
10 xxxx Издръжка 62764.99
90 xxxx Възстановени приходи 1580.61
Общо:  81433.68
Администрация на президентството ( 002******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2034.51
10 xxxx Издръжка 11461.08
Общо:  13495.59
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27233.73
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2776
10 xxxx Издръжка 104327.2
18 xxxx Други разходи 13249.26
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3857.04
88 xxxx Средства на разпореждане 4788.86
90 xxxx Възстановени приходи 2744.97
Общо:  158977.06
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 900
Общо:  900
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 441650.9
10 xxxx Издръжка 10614.87
Общо:  452265.77
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 927
10 xxxx Издръжка 122945.64
18 xxxx Други разходи 213216.63
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 54127.2
88 xxxx Средства на разпореждане 94605.6
90 xxxx Възстановени приходи 14919.8
Общо:  500741.87
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 194520.92
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2764.24
10 xxxx Издръжка 232829.45
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 151800
88 xxxx Средства на разпореждане 46592.31
90 xxxx Възстановени приходи 1367.79
Общо:  629874.71
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  19.56
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28273.61
10 xxxx Издръжка 912185.06
18 xxxx Други разходи 180686.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 43164.9
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1427870
90 xxxx Възстановени приходи 43712.21
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 538.6
Общо:  2636430.98
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1492.14
10 xxxx Издръжка 280131.49
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 744752.01
88 xxxx Средства на разпореждане 2254395.9
89 xxxx Друго финансиране 50
90 xxxx Възстановени приходи 90445.15
Общо:  3371266.69
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14240.81
10 xxxx Издръжка 58642.65
90 xxxx Възстановени приходи 748.93
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 36873.26
Общо:  110505.65
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 222570.25
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 849.53
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 751.83
10 xxxx Издръжка 49322.23
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 292114.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 816806.03
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 735141.93
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 19.56
Общо:  2117575.91
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 327921.83
10 xxxx Издръжка 275595.17
88 xxxx Средства на разпореждане 8421.04
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 54004.38
Общо:  665942.42
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 41398.15
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7828.17
10 xxxx Издръжка 264776.15
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20066
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5467.8
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13382.26
88 xxxx Средства на разпореждане 25704.46
91 xxxx Теглене на BGN в брой 6000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 5867.49
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 14065.02
98 xxxx Други операции в БНБ -270668.7
Общо:  133886.8
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 41100
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5984.6
10 xxxx Издръжка 279656.63
18 xxxx Други разходи 135369.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 696
90 xxxx Възстановени приходи 1763.65
Общо:  464570.86
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14393.6
10 xxxx Издръжка 751635.61
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1834984.96
88 xxxx Средства на разпореждане 57479.21
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 78.24
Общо:  2658571.62
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3328.6
10 xxxx Издръжка 40634.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1309.26
88 xxxx Средства на разпореждане 30078.64
Общо:  75351.33
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28613.25
10 xxxx Издръжка 274934.25
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 149193.74
90 xxxx Възстановени приходи 170
Общо:  452911.24
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 586.24
10 xxxx Издръжка 236177.75
18 xxxx Други разходи 13969.25
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8025.09
90 xxxx Възстановени приходи 24.17
92 xxxx Закупуване на валута в брой 165.45
Общо:  258947.95
Министерство на транспорта ( 023******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 71900
10 xxxx Издръжка 937704.55
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1300
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 14746.2
88 xxxx Средства на разпореждане 132748.36
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 146.7
Общо:  1158545.81
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25051.8
Общо:  25051.8
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16056.72
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 92500
Общо:  108556.72
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2800
Общо:  2800
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 48.9
Общо:  48.9
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 40550
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 337.65
10 xxxx Издръжка 27341.03
88 xxxx Средства на разпореждане 590327.57
Общо:  658556.25
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  10000
Омбудсман ( 040******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7550
Общо:  7550
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2876.64
10 xxxx Издръжка 20154.37
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1506
Общо:  24537.01
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2097.04
10 xxxx Издръжка 19952.55
Общо:  22049.59
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7515.82
Общо:  7515.82
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 927.08
Общо:  927.08
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5.87
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -5.87
Общо:  0
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1955.83
98 xxxx Други операции в БНБ -22801.88
Общо:  -20846.05
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 214603.56
Общо:  214603.56
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1281.93
10 xxxx Издръжка 2512395.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 56226558
90 xxxx Възстановени приходи 26856.3
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 39.12
Общо:  58767130.75
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 77.91
10 xxxx Издръжка 17208.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12660262.81
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 316.84
Общо:  12677866.31
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4866.1
10 xxxx Издръжка 25568.14
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 66.5
Общо:  30500.74
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 564.85
10 xxxx Издръжка 579839.88
Общо:  580404.73
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1928.21
10 xxxx Издръжка 40291.84
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4841.07
Общо:  47061.12
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 97730
10 xxxx Издръжка 97492.94
18 xxxx Други разходи 25489.67
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1365.18
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 9268.9
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 20190
Общо:  251536.69
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 497.06
Общо:  497.06
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12607.21
18 xxxx Други разходи 45.21
Общо:  12652.42
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 195304.8
89 xxxx Друго финансиране 102156453.58
98 xxxx Други операции в БНБ -11246.07
Общо:  102340512.31
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10436.08
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 423226.58
Общо:  433662.66
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 108841.49
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5150
Общо:  113991.49
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1060
Общо:  1060
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 664024.8
89 xxxx Друго финансиране 120774.11
Общо:  784798.91
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 178208.65
Общо:  178208.65
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* )
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4274.1
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 42580.02
Общо:  46854.12
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6234.67
Общо:  6234.67
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 27627.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 844620
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2971.73
98 xxxx Други операции в БНБ 107877.55
Общо:  983096.77
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18948.52
10 xxxx Издръжка 5011.72
Общо:  23960.24
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 36469.95
Общо:  36469.95
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18344.18
18 xxxx Други разходи 200
Общо:  18544.18
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 37409.3
10 xxxx Издръжка 35414.16
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 23.47
Общо:  75846.93
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 64873
Общо:  64873
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2999.77
10 xxxx Издръжка 4124.72
Общо:  7124.49
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1325.75
10 xxxx Издръжка 7098.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 42510
Общо:  50933.94
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16654.43
10 xxxx Издръжка 22817.19
88 xxxx Средства на разпореждане 1955.83
Общо:  41427.45
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3114.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 107000
Общо:  110114.83
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 872.06
10 xxxx Издръжка 2764.78
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
Общо:  4636.84
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 308.4
Общо:  308.4
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2935.23
10 xxxx Издръжка 4517.95
18 xxxx Други разходи 46322.32
Общо:  53775.5
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20643.69
10 xxxx Издръжка 76181.17
18 xxxx Други разходи 10886.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 36905
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 147000
90 xxxx Възстановени приходи 1399.1
Общо:  293015.16
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 46314.09
Общо:  46314.09
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 779.6
Общо:  779.6
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32837.03
Общо:  32837.03
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 25885.83
92 xxxx Закупуване на валута в брой 5196.56
Общо:  31082.39
Икономически университет - Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6979
88 xxxx Средства на разпореждане 265
Общо:  7244
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11883.27
18 xxxx Други разходи 9421.11
Общо:  21304.38
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 50333.04
Общо:  50333.04
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7164.54
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28350
Общо:  35514.54
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 31350
Общо:  31350
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5594.69
90 xxxx Възстановени приходи 2272.75
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 977.92
Общо:  8845.36
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 423
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5550
Общо:  5973
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1263.2
Общо:  1263.2
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9379.12
88 xxxx Средства на разпореждане 8762
Общо:  18141.12
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2532.4
10 xxxx Издръжка 1186.48
88 xxxx Средства на разпореждане 44525.68
Общо:  48244.56
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 55400.63
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 158.29
10 xxxx Издръжка 94597.24
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8969
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 16667.15
88 xxxx Средства на разпореждане 14609.3
89 xxxx Друго финансиране 8350
90 xxxx Възстановени приходи 7174.59
Общо:  205926.2
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23330.99
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2553.68
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 4915.33
10 xxxx Издръжка 53273.4
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 40039.46
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 25204505.86
88 xxxx Средства на разпореждане 51788
Общо:  25380406.72
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 367383
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1374426.85
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 128095091
Общо:  129836900.85
Другитрансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 101041.3
Общо:  101041.3